Sejneńskiej , m. Suwałki 1.6 ha - działka inwestycyjna

5.300.000,00 PLN
1.325.000,00 USD
1.325.000,00 EUR
16-400, suwałki.
na sprzedaż
Aktywne
 Sejneńskiej , m. Suwałki 1.6 ha - działka inwestycyjna
Status oferty: Aktywne
Typ własności: Grunt
ID obiektu: 20-12
Typ oferty: na sprzedaż
Pokoje: 1
Sypialnie: 1
Powierzchnia działki: 16000 Ar
Powierzchnia domu: 16000 m2

Działka pod inwestycję 1.6 ha, przy ul. Sejneńskiej , m. Suwałki

Oferujemy działkę o powierzchni 1.6 ha położoną przy ulicy Sejneńskiej w m. Suwałki, w pobliżu Trasy Wschodniej (wewnętrznej obwodnicy Suwałk)

Posiada dwa wjazdy od ulicy Sejneńskiej.

Ulica Sejneńska jest główną drogą prowadzącą z Suwałk do Sejn i okolicznych miejscowości Powiatu, na Litwę poprzez Ogrodniki.

Zaś Trasa Wschodnia łączy ze sobą ulice Utrata, Sianożeć, Sejneńską, Przemysłową, Pileckiego, Armii Krajowej. W dniu oddania będzie stanowiła główną ulicę o długość 5 km, łączącą Północną i Południową część miasta Suwałki.

 

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny komunikacji publicznej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KD, 2KD

  1. teren zabudowy usługowej i usługowo - produkcyjnej, oznaczony na rysunku planu symbolem

3) teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu

symbolem 3U,MN;

 

3) teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu

symbolem 3U,MN;

4) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem 5ZP.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się przeznaczenie podstawowe, w sposób

określony w ustaleniach planu oraz przeznaczenie dopuszczalne i warunki jego dopuszczenia.

3. Tereny, o których mowa w ust. 2, mogą być w całości wykorzystywane na cele zgodne z ich

podstawowym przeznaczeniem lub na cele przeznaczenia dopuszczalnego, na zasadach określonych

w odrębnych przepisach.

4. Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób

dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono

inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami

planu:

1) granice terenu objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole cyfrowe i literowe określające przeznaczenie terenu;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu mają znaczenie informacyjne:

1) wymiarowanie wyrażone w metrach;

2) treść mapy zasadniczej;

3) powierzchnie poszczególnych terenów.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu dotyczące lokalnych wymagań

szczególnych dla inwestowania i zagospodarowania terenu są oznaczeniami informacyjnymi,

niebędącymi ustaleniami planu:

1) przebieg głównej drogi rowerowej o znaczeniu komunikacyjnym;

2) przebieg głównej drogi rowerowej o znaczeniu rekreacyjnym;

3) fragment głównego szlaku rowerowego transgranicznego "Pierścień rowerowy Suwalszczyzny"

R65 oraz "Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo;

4) zasięg obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo

wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% ;

5) zasięg obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo

wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% .

§ 6. 1. Plan dopuszcza:

1) korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób; dopuszcza się remonty, przebudowę,

rozbudowę, nadbudowę obiektów istniejących, o ile z ustaleń szczegółowych nie wynika

inaczej;

2) korzystanie z indywidualnych i publicznych wjazdów z dróg publicznych do poszczególnych

działek zabudowanych, za zgodą zarządcy dróg.

2. Na wszystkich terenach, położonych w granicach planu, dopuszcza się realizację obiektów

infrastruktury technicznej.

§ 7. Na obszarze objętym planem miejscowym:

1) nie występują przesłanki do określenia warunków wynikających z rekomendacji i wniosków

zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia granic krajobrazów priorytetowych;

 

2) nie zachodzi potrzeba przeprowadzania procedury scalania i podziału nieruchomości na

podstawie przepisów odrębnych;

3) nie przewiduje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej

2000 m˛.

§ 8. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu u zbiegu ulic Sejneńskiej i 100-lecia Niepodległości

w Suwałkach wraz z rysunkiem;

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis ustaleń i informacji, wykonany na

mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Suwałkach;

4) ustaleń planu – należy przez to rozumieć przepisy gminne zawarte w treści niniejszej uchwały;

5) symbolu przeznaczenia terenu – należy przez to rozumieć cyfrowe i literowe oznaczenie

poszczególnych terenów;

6) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego

i określonych

zasadach

zagospodarowania,

wyznaczony

na

rysunku

planu

liniami

rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym i cyfrowym, objaśnionym w legendzie

rysunku i w tekście planu;

7) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami

wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych

decyzji administracyjnych;

8) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię wydzielającą tereny o różnym

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć

ściana (lico) budynku w kierunku ulicy, sąsiedniego terenu lub sąsiedniej działki

z zastrzeżeniem § 16 pkt 12 i 13;

10) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które

obowiązuje na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

11) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia, inne niż

podstawowe, opisane w ustaleniach szczegółowych;

12) przeznaczeniu tymczasowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe,

które może występować w wyznaczonym terenie w ograniczonym czasie, określonym w decyzji

administracyjnej, na podstawie niniejszego planu oraz przepisów szczególnych i odrębnych;

13) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię pod budynkami i wiatami;

14) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć definicję terenu biologicznie

czynnego zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

15) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą lub usługową,

których ewentualna uciążliwość bądź szkodliwość dla środowiska wywoływana przez tą

działalność nie może wykraczać poza granice obiektu lub działki, a tym samym powodować

konieczności ustanowienia stref ochronnych lub stref ograniczonego użytkowania na terenach

osób trzecich, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie

z przepisami odrębnymi;

16) obiekcie uzupełniającym – należy przez to rozumieć budynki i budowle, związane z obiektem

budowlanym o funkcji podstawowej lub dopuszczalnej takie jak: portiernie, wiaty, budynki

garażowe, gospodarcze, przyłącza, sieci, urządzenia i instalacje techniczne i przemysłowe,

osłony, przejazdy, drogi wewnętrzne, place postojowe, manewrowe, składowe, technologiczne,

 

Zapraszam po więcej informacji:

Marcin Szczecina

☎️ 517-185-462

Estatee Nieruchomości - Pośrednictwo Nieruchomościami

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

No reviews for house


Dodaj recenzję
Tytuł
Treść recenzji
Ocena

Nearest Schools from GREATSCHOOLS

Opiekun, doradca odpowiedzialny za ofertę.
Marcin Szczecina Marcin Szczecina
estatee@wp.pl
tel. 517185462
Zapytaj o ofertę
Please past text to modal