Jak powstało biuro nieruchomości

Historia biur nieruchomości sięga kilku stuleci wstecz. Jednym z pierwszych biur nieruchomości na świecie był firmą, założona w 1744 roku w Stanach Zjednoczonych, która zajmowała się kupnem i sprzedażą gruntów. W Europie biura nieruchomości zaczęły powstawać w XIX wieku, gdy zaczęły rozwijać się większe miasta i potrzeba stała się bardziej wyraźna.

W Polsce biura nieruchomości pojawiły się po II wojnie światowej. W latach 50. i 60. XX wieku były to głównie państwowe przedsiębiorstwa, zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami i ich wynajmem. W latach 70. i 80. pojawiły się pierwsze prywatne biura nieruchomości, które zajmowały się pośrednictwem w sprzedaży i wynajmie nieruchomości.

Od tego czasu biura nieruchomości zaczęły rozwijać się i specjalizować w różnych dziedzinach, takich jak pośrednictwo w sprzedaży i wynajmie nieruchomości mieszkalnych, komercyjnych, gruntów, a także zarządzanie nieruchomościami czy doradztwo inwestycyjne. Obecnie biura nieruchomości są ważnym elementem rynku nieruchomości i pomagają w realizacji transakcji dla klientów poszukujących kupna, sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.

 

Artykuł w przygotowaniu !!!

Pośrednik nieruchomości , agent nieruchomości lub nieruchomości jest osoba, która reprezentuje sprzedawców i nabywców nieruchomości lub nieruchomości . Podczas gdy broker może działać niezależnie, agent zwykle działa pod licencjonowanym brokerem w celu reprezentowania klientów. Brokerzy i agenci są upoważnieni przez państwo do negocjowania umów sprzedaży i zarządzania dokumentacją wymaganą do zamykania transakcji dotyczących nieruchomości. Kupującym i sprzedającym na ogół radzi się, aby skonsultowali się z licencjonowanym specjalistą od nieruchomości w celu uzyskania pisemnej definicji prawa agencyjnego danego stanu , a wiele stanów wymaga, aby pisemne oświadczenia były podpisane przez wszystkie strony, określające obowiązki i zobowiązania.ólnie rzecz biorąc, pośrednicy / agenci w obrocie nieruchomościami dzielą się na cztery kategorie reprezentacji:

-    Agenci sprzedającego , zwani potocznie „maklerami wystawiającymi” lub „agentami wystawiającymi”, są zatrudniani przez właścicieli do pomocy przy sprzedaży lub dzierżawie nieruchomości marketingowych.

 -   Agenci kupującego to brokerzy lub sprzedawcy, którzy pomagają kupującym, pomagając im w zakupie nieruchomości.

 -   Podwójni agenci pomagają zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu w tej samej transakcji. Aby chronić swoją licencję na wykonywanie zawodu, pośrednik w obrocie nieruchomościami jest winien obu stronom uczciwe i uczciwe transakcje i musi zażądać, aby obie strony (sprzedawca i kupujący) podpisały umowę o podwójnym przedstawicielstwie. Specjalne przepisy / zasady często mają zastosowanie do podwójnych agentów, zwłaszcza w przypadku negocjacji ceny. W sytuacjach podwójnej agencji konflikt interesówjest bardziej prawdopodobne, co zwykle skutkuje utratą poparcia dla obu stron. Indywidualne prawa stanowe są różne i interpretują podwójną agencję w różny sposób, a niektóre już na to nie pozwalają. W niektórych stanach podwójna agencja może być praktykowana w sytuacjach, gdy ten sam dom maklerski (ale nie agent) reprezentuje zarówno kupującego, jak i sprzedającego. Jeśli jeden agent z biura maklerskiego ma notowany dom, a inny agent z tego biura maklerskiego ma umowę kupna-brokerskiego z kupującym, który chce kupić notowaną nieruchomość, podwójna agencja ma miejsce, zezwalając na wyznaczenie każdego agenta jako „wewnątrz przedsiębiorstwa” agent. Jedynie sam broker jest agentem podwójnym.

    Brokerzy transakcyjni zapewniają kupującemu i sprzedającemu ograniczoną formę reprezentacji, ale bez żadnych zobowiązań powierniczych. Mając jedynie relację pośredniczącą, brokerzy transakcyjni pomagają kupującym, sprzedającym lub obojgu podczas transakcji bez reprezentowania interesów którejkolwiek ze stron, którą można następnie uznać za klientów. Świadczona pomoc to dokumenty prawne dotyczące umowy między kupującym a sprzedającym, określającej sposób, w jaki nastąpi przeniesienie własności.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami zazwyczaj otrzymuje prowizję od nieruchomości za pomyślne zakończenie sprzedaży. W Stanach Zjednoczonych prowizja ta może ogólnie wynosić od 5 do 6% ceny sprzedaży nieruchomości w przypadku brokera oferującego pełną obsługę, ale odsetek ten zależy od stanu, a nawet regionu.  Prowizję tę można podzielić z innymi uczestniczącymi pośrednikami w obrocie nieruchomościami lub agentami. Brokerzy płacący ryczałtowo i brokerzy pobierający opłaty za usługi mogą pobierać znacznie niższe opłaty w zależności od rodzaju oferowanych usług.
Koncesjonowanie

W Stanach Zjednoczonych pośrednicy w obrocie nieruchomościami i sprzedawcy są licencjonowani przez każdy stan, a nie przez rząd federalny. Każdy stan posiada „komisję” ds. Nieruchomości, która monitoruje i udziela licencji pośrednikom i agentom nieruchomości. Na przykład niektóre stany zezwalają tylko prawnikom na tworzenie dokumentacji w celu przeniesienia nieruchomości, podczas gdy inne stany zezwalają również licencjonowanemu pośrednikowi w obrocie nieruchomościami. Istnieją przepisy stanowe określające rodzaje relacji, które mogą istnieć między klientami a licencjobiorcami nieruchomościoraz zgodne z prawem obowiązki koncesjonariuszy w zakresie reprezentowania klientów i ogółu społeczeństwa. Zasady różnią się znacznie, zgodnie z definicją ustawową w poszczególnych stanach, na przykład w zakresie tematów obejmujących język prawniczy niezbędny do przeniesienia nieruchomości, stosunków agencyjnych, inspekcji, ujawnień, kształcenia ustawicznego i innych przedmiotów.

W większości jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych osoba musi mieć licencję na wykonywanie licencjonowanej działalności, a działalność ta jest zdefiniowana w statutach każdego stanu. Główną cechą wymogu posiadania koncesji na wykonywanie tych czynności jest praca wykonywana „za wynagrodzeniem”. Stąd, hipotetycznie, jeśli ktoś chce pomóc przyjacielowi w sprzedaży lub kupnie nieruchomości i nie oczekuje się w zamian żadnego odszkodowania, wówczas licencja nie jest potrzebna do wykonania całej pracy. Ponieważ jednak większość ludzi oczekiwałaby wynagrodzenia za swoje wysiłki i umiejętności, licencja byłaby wymagana przez prawo, zanim osoby, które mogą otrzymać wynagrodzenieza usługi świadczone jako pośrednik w obrocie nieruchomościami lub agent. Działalność nielicencjonowana jest nielegalna, a państwowa komisja nieruchomości ma prawo nakładać grzywny na osoby, które działają jako licencjobiorcy nieruchomości, ale kupujący i sprzedający występujący jako zleceniodawcy w sprzedaży lub zakupie nieruchomości zwykle nie muszą posiadać licencji. Należy zauważyć, że w niektórych stanach prawnicyzajmować się sprzedażą nieruchomości za wynagrodzeniem bez posiadania licencji jako brokerzy lub agenci. Jednak nawet prawnicy mogą wykonywać tylko czynności związane z nieruchomościami, które są związane z ich pierwotną pracą jako prawnik. Nie może być tak, że prawnik może zostać agentem sprzedającym, jeśli klient żąda tylko takiej usługi. Prawnicy nadal musieliby posiadać licencję pośrednika, jeśli chcieliby wykonywać licencjonowaną działalność. Prawnicy mają jednak przerwę w spełnieniu minimalnych wymagań edukacyjnych (na przykład 90 godzin w Illinois). [3]
Specyficzne przepisy dotyczące reprezentacji państw

Niektóre stanowe komisje ds. Nieruchomości - zwłaszcza na Florydzie  po 1992 r. (I przedłużone w 2003 r.) I w Kolorado  po 1994 r. (Ze zmianami w 2003 r.) Stworzyły opcję braku pośrednictwa lub relacji powierniczej między pośrednikami a sprzedającymi lub kupującymi.

Jak zauważyła South Broward Board of Realtors, Inc. w liście do komisji ustawodawczych stanu Floryda:

    „Broker transakcyjny przeprowadza transakcję poprzez zebranie razem chętnego kupującego i chętnego sprzedającego i dostarcza dokumentację prawną dotyczącą szczegółów umowy prawnej między nimi. Broker transakcji nie jest powiernikiem żadnej ze stron, ale musi przestrzegać prawa a także standardy zawodowe i etyczne ”. (np. Kodeks Etyki NAR ).

W rezultacie w 2003 r. Na Florydzie utworzono system, w którym domyślna relacja brokerska obejmowała „wszyscy licencjobiorcy ... działający jako pośrednicy transakcji, chyba że jeden agent lub nie zostanie ustanowiona pisemna relacja z klientem”  a statut wymagał pisemnego ujawnienia kupującemu lub klientowi sprzedającemu relacji pośrednictwa transakcyjnego tylko do 1 lipca 2008 roku.

W przypadku Florydy [7] i Kolorado [5] podwójna agencja i podagencja (gdzie zarówno agenci wystawiający, jak i sprzedający reprezentują sprzedawcę) już nie istnieją.

Inni brokerzy i agenci mogą skupić się na reprezentowaniu kupujących lub najemców w transakcjach dotyczących nieruchomości. Jednak licencja jako pośrednik lub sprzedawca upoważnia licencjobiorcę do prawnego reprezentowania stron po obu stronach transakcji i dostarczania niezbędnej dokumentacji do prawnego przeniesienia nieruchomości. Decyzja biznesowa należy do licencjobiorcy. Są to grzywny dla osób działających jako pośrednicy w obrocie nieruchomościami, gdy nie mają licencji państwa.

W Wielkiej Brytanii pośrednik w obrocie nieruchomościami to osoba lub podmiot gospodarczy, którego działalność polega na sprzedaży nieruchomości w imieniu klientów. Istnieją znaczne różnice między działaniami, uprawnieniami, obowiązkami i zobowiązaniami brokerów i pośredników w obrocie nieruchomościami w każdym kraju, ponieważ różne kraje przyjmują znacząco różne podejścia do marketingu i sprzedaży nieruchomości.
Umowa na piśmie

Ważne jest, aby mieć jasną pisemną dokumentację prawną do umowy między brokerem a klientem, w celu ochrony ich obu. Jeżeli strony zawrą jedynie ustne porozumienie, bardziej prawdopodobne jest, że powstanie spór dotyczący umowy o reprezentowanie klientów i sposobu sprzedaży nieruchomości. Dokumentacja prawna jest wymagana w celu określenia, czy broker może wyegzekwować umowę o odszkodowanie między stronami, czas trwania relacji, czy relacja jest „wyłączna” i inne kwestie. Wykonalność umów ustnych , jakie rodzaje umów prawnych muszą być sporządzane na piśmie i inne ważne kwestie różnią się w zależności od stanu.
Edukacja w zakresie nieruchomości

Aby uzyskać licencję, większość stanów wymaga, aby kandydat poświęcił minimalną liczbę godzin na naukę prawa nieruchomości przed przystąpieniem do państwowego egzaminu licencyjnego. Taka edukacja jest często zapewniana przez firmy zajmujące się nieruchomościami lub firmy edukacyjne, z których każda ma zazwyczaj licencję na prowadzenie takich kursów w swoich stanach. Kursy mają na celu przygotowanie nowego koncesjonariusza przede wszystkim do prawnych aspektów praktyki przenoszenia nieruchomości oraz zdania egzaminu licencyjnego.

Po uzyskaniu licencji licencjobiorca w większości stanów jest początkowo wyznaczany na sprzedawcę i musi pracować na licencji brokera. Niektóre inne stany niedawno zniosły licencję sprzedawcy i zamiast tego wszyscy licencjobiorcy w tych stanach automatycznie uzyskują licencję brokera.

Agent nieruchomości musi umieścić swoją licencję pod zarządem pośrednika. Zwykle w firmie może być wielu licencjobiorców posiadających licencje maklerskie, ale tylko jeden broker lub sama firma jest brokerem zarządzającym lub głównym, a ta osoba lub firma jest wówczas prawnie odpowiedzialna za wszystkich licencjobiorców posiadanych na podstawie ich licencji.

Terminu agent nie należy mylić ze sprzedawcą ani brokerem. Agent to po prostu licencjobiorca, który nawiązał stosunki agencyjne z klientem. Broker może być również agentem klienta. Zwykle jest to firma, która ma rzeczywisty stosunek prawny z klientem za pośrednictwem jednego z pracowników sprzedaży, czy to sprzedawców, czy brokerów.

We wszystkich państwach licencjobiorca musi ujawnić potencjalnym kupującym i sprzedającym charakter ich relacji [8] w ramach transakcji i ze stronami. Zobacz poniżej relacje brokera / licencjobiorcy ze sprzedawcami i ich relacje z kupującymi .

W Stanach Zjednoczonych istnieją zwykle dwa poziomy profesjonalistów z branży nieruchomości licencjonowanych przez poszczególne stany, ale nie przez rząd federalny:
Różnica między sprzedawcami a brokerami

Przed wprowadzeniem usługi Multiple Listing Service (MLS) w 1967 r., Kiedy brokerzy (i ich licencjobiorcy) reprezentowali sprzedawców jedynie poprzez świadczenie usług w zakresie dostarczania dokumentacji prawnej dotyczącej przeniesienia nieruchomości, termin „sprzedawca nieruchomości” mógł być bardziej odpowiedni niż tak jest dzisiaj, biorąc pod uwagę różne sposoby, w jakie pośrednicy i licencjobiorcy pomagają kupującym w procesie prawnym dotyczącym przenoszenia nieruchomości. Jednak z prawnego punktu widzenia termin „sprzedawca” jest nadal używany w wielu stanach na określenie licencjobiorcy nieruchomości .
Sprzedawca nieruchomości (lub, w niektórych stanach, pośrednik w obrocie nieruchomościami)

Kiedy osoba po raz pierwszy uzyskuje licencję na pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, uzyskuje licencję sprzedawcy nieruchomości (w niektórych stanach używa się terminu „pośrednik”) od stanu, w którym będzie wykonywał praktykę. Aby uzyskać pozwolenie na obrót nieruchomościami, kandydat musi zdać określone zajęcia (od 40 do 120 godzin) oraz zdać egzamin państwowy z zakresu prawa nieruchomości i praktyki. Aby pracować, sprzedawcy muszą być powiązani (i działać pod zwierzchnictwem) z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Na przykład w Delaware kurs licencjonowania wymaga od kandydata odbycia 99 godzin zajęć w celu zakwalifikowania się do egzaminu państwowego i ogólnokrajowego. W Ohio kandydat na licencję musi ukończyć 120 godzin edukacji w klasie. Od tego czasu każdego kolejnego rokuposiadacz licencji musi uczestniczyć w kształceniu ustawicznym, aby być na bieżąco ze zmianami krajowymi i krajowymi.

Wiele stanów zawarło również umowy wzajemne z innymi państwami, pozwalające licencjonowanej osobie z danego stanu na przystąpienie do egzaminu drugiego stanu bez konieczności ukończenia wymagań kursu lub, w niektórych przypadkach, tylko do egzaminu z prawa stanowego.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami (lub, w niektórych stanach, kwalifikujący się pośrednik)

Po zdobyciu kilku lat doświadczenia w sprzedaży nieruchomości sprzedawca może zdecydować się na uzyskanie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami (lub głównego / kwalifikującego się brokera) w celu posiadania, zarządzania lub prowadzenia własnego biura maklerskiego. Ponadto w niektórych stanach absolwenci szkół wyższych mogą ubiegać się o licencję maklera bez lat doświadczenia. Absolwenci szkół wyższych zaliczają się do tej kategorii po ukończeniu wymaganych przez państwo kursów. Kalifornia zezwala licencjonowanym prawnikom na zostanie brokerami po zdaniu egzaminu na brokera bez konieczności przechodzenia wymaganych kursów wymaganych od agenta. Zwykle trzeba zdać więcej zajęć i egzamin państwowy brokera z prawa nieruchomości. Po uzyskaniu licencji brokera,pośrednik w obrocie nieruchomościami może nadal pracować dla innego brokera w podobnym charakterze jak wcześniej (często nazywany brokerem lub brokerem stowarzyszonym) lub przejąć własne biuro maklerskie i zatrudnić innych sprzedawców (lub brokerów), licencjobiorców. Zostanie kierownikiem oddziału może, ale nie musi, wymagać licencji maklera. W niektórych stanach licencjonowani prawnicy mogą zostać pośrednikami w obrocie nieruchomościami bez zdawania żadnego egzaminu. W niektórych stanach nie ma „sprzedawców”, ponieważ wszyscy licencjobiorcy są maklerami.[9]
Relacje agencyjne z klientami a nieagencyjne relacje z klientami

    Relacja: Tradycyjnie, broker zapewnia tradycyjną, opartą na prowizji, pełną obsługę relację brokerską na podstawie podpisanej umowy ze sprzedającym lub umowy o „reprezentacji kupującego” z kupującym, tworząc w ten sposób na mocy prawa zwyczajowego w większości stanów relację agencyjną z powiernikiem zobowiązania. Sprzedawca lub kupujący jest wówczas klientem brokera. Niektóre stany mają również statuty, które określają i kontrolują charakter reprezentacji.

Relacje agencyjne w transakcjach dotyczących nieruchomości mieszkalnych obejmują zastępstwo prawne zleceniodawcy przez pośrednika w obrocie nieruchomościami (w imieniu firmy zajmującej się obrotem nieruchomościami), niezależnie od tego, czy ta osoba jest kupującym, czy sprzedającym. Broker i jego licencjonowani sprzedawcy nieruchomości (sprzedawcy lub pośrednicy) stają się następnie agentami zleceniodawcy.

    Relacja niezwiązana z agencją: w przypadku braku pisemnej umowy lub stosunku powierniczego pośrednik w obrocie nieruchomościami i jego personel sprzedaży współpracują z mocodawcą, który jest znany jako klient brokera. Kiedy kupujący, który nie zawarł umowy agencyjnej kupującego z brokerem, kupuje nieruchomość, ten broker działa jako sub-agent pośrednika sprzedającego. Gdy sprzedawca decyduje się na współpracę z brokerem transakcji, nie jest tworzona relacja agencyjna.

Wyznaczona agencja

Najnowszym osiągnięciem w praktyce nieruchomości jest „wyznaczona agencja”, która została utworzona w celu umożliwienia indywidualnym licencjobiorcom w ramach tej samej firmy, wyznaczonym przez głównego maklera, pełnienie funkcji agentów dla indywidualnych kupujących i sprzedających w ramach tej samej transakcji. A zatem w teorii dwóch agentów w tej samej firmie pełni ściśle powiernicze role dla swoich klientów. Niektóre stany przyjęły tę praktykę w swoim prawie stanowym, a inne uznały, że funkcja ta jest z natury problematyczna, podobnie jak podwójna agencja. Praktyka została wymyślona i promowana przez większe firmy, aby teoretycznie umożliwić obsługę całej transakcji w domu bez tworzenia konfliktu interesów w firmie
Rodzaje usług, które może świadczyć broker

W niektórych jurysdykcjach usługi w zakresie nieruchomości są również nazywane usługami handlowymi . Ponieważ prawa każdej prowincji i stanu mogą się różnić, ogólnie zaleca się, aby potencjalni sprzedawcy lub kupujący skonsultowali się z licencjonowanym specjalistą od nieruchomości.

Kilka przykładów:

    Porównawcza analiza rynku (CMA) - oszacowanie wartości nieruchomości w porównaniu z innymi. Różni się to od wyceny, ponieważ nieruchomość obecnie wystawiana na sprzedaż może zostać wzięta pod uwagę. (konkurs na przedmiotową nieruchomość)

    Total Market Overview - obiektywna metoda określania wartości nieruchomości, w przypadku której CMA jest subiektywna.

    Broker Price Opinion  - oszacowanie wartości nieruchomości lub potencjalnej ceny sprzedaży

    Wycena nieruchomości  - w większości stanów tylko wtedy, gdy makler jest również licencjonowany jako rzeczoznawca.

    Ekspozycja - sprzedaż nieruchomości potencjalnym nabywcom.

    Ułatwienie zakupu - prowadzenie kupującego przez proces.

    Ułatwienie sprzedaży - prowadzenie sprzedawcy przez proces sprzedaży.

    Przygotowanie dokumentów FSBO - przygotowanie niezbędnych formalności dla sprzedawców "na sprzedaż przez właściciela".

    Home Selling Kit - poradniki, które doradzają, jak wprowadzać na rynek i sprzedawać nieruchomość.

    Konsultacje godzinowe za opłatą, w zależności od potrzeb klienta.

    Leasing za opłatą lub procent od wartości leasingu brutto.

    Zarządzanie własnością

    Wymiana własności.

    Nieruchomość na aukcjach. - w większości stanów tylko wtedy, gdy broker jest również licencjonowany jako licytator.

    Przygotowywanie umów i leasingu. (nie we wszystkich stanach)

Usługi te również się zmieniają, ponieważ różne trendy na rynku nieruchomości zmieniają branżę.
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i sprzedawcy
Usługi świadczone na rzecz sprzedawcy jako klienta

Po podpisaniu umowy notowania ze sprzedającym chcącym sprzedać nieruchomość, dom maklerski stara się zarobić prowizję, znajdując kupca i sporządzając ofertę, dokument prawny, na nieruchomość sprzedającego za możliwie najwyższą cenę na najlepszych warunkach za sprzedawca. W Kanadzie i Stanach Zjednoczonych większość przepisów wymaga, aby agent nieruchomości przekazywał sprzedającemu wszystkie pisemne oferty do rozpatrzenia lub przeglądu.

Aby pomóc w osiągnięciu celu, jakim jest znalezienie kupujących, agencja nieruchomości zwykle wykonuje następujące czynności: [ potrzebne źródło ]

    Zawiera listę nieruchomości do publicznej sprzedaży, często w systemie MLS, oprócz innych metod.

    Udostępnia sprzedającemu informację o stanie nieruchomości (jeśli jest to wymagane przez prawo) oraz inne niezbędne formularze.

    Utrzymuje klienta na bieżąco z gwałtownymi zmianami w branży nieruchomości , wahaniami warunków rynkowych oraz dostępnością i zapotrzebowaniem na inwentaryzację nieruchomości w okolicy.

    Przygotowuje dokumenty opisujące nieruchomość na reklamy, broszury, dni otwarte itp.

    Umieszcza na nieruchomości znak „Sprzedam” wskazujący sposób kontaktu z biurem nieruchomości i agentem.

    reklamuje nieruchomość, która może obejmować media społecznościowe i marketing cyfrowy oprócz reklam papierowych.

    Prowadzi otwarty dom, aby pokazać nieruchomość.

    Służy jako osoba kontaktowa, która może odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące nieruchomości i ustalić harmonogram pokazujący terminy.

    Zapewnia, że ​​kupujący są wstępnie sprawdzeni i mają kwalifikacje finansowe do zakupu nieruchomości. (Sprzedawcy powinni być świadomi, że ostateczne słowo należy do subemitenta każdej pożyczki hipotecznej).

    Negocjuje cenę w imieniu sprzedających.

    Przygotowuje dokumentację prawną lub „umowę kupna-sprzedaży” dotyczącą przebiegu transakcji.

    Pełni funkcję powiernika sprzedającego, co może obejmować przygotowanie standardowej umowy kupna nieruchomości.

    Posiada gorliwe płatności czek w depozycie od kupującego (S) aż do zamknięcia , jeśli to konieczne. W wielu stanach zamknięciem jest spotkanie kupującego ze sprzedającym, podczas którego następuje przeniesienie własności, a tytuł zostaje przeniesiony w drodze aktu . W innych stanach, zwłaszcza na Zachodzie, zamknięcia mają miejsce w określonym okresie escrow, kiedy kupujący i sprzedający podpisują odpowiednie dokumenty przenoszące tytuł własności, ale się nie spotykają.

    Negocjuje w imieniu klienta po zakończeniu inspekcji nieruchomości. Często konieczność uzyskania szacunków dotyczących napraw.

    Chroni interesy prawne klienta (wraz z prawnikiem) w obliczu trudnych negocjacji lub mylących umów.

Umowa aukcyjna

Główny artykuł: Umowa giełdowa

Między brokerem a sprzedającym istnieje kilka rodzajów umów aukcyjnych. Można je zdefiniować jako:

    Wyłączne prawo do sprzedaży

Broker ma wyłączne prawo do sprzedaży nieruchomości i reprezentuje wyłącznie sprzedającego. Nazywa się to agencją sprzedającą . Jednak dom maklerski oferuje również współpracę z innymi pośrednikami i zgadza się na umożliwienie im pokazania nieruchomości potencjalnym nabywcom oraz oferuje udział w całkowitej prowizji od nieruchomości.

    Ekskluzywna agencja

Wyłączna agencja zezwala tylko pośrednikowi na sprzedaż nieruchomości i żadna oferta rekompensaty nie jest nigdy składana innemu brokerowi. W takim przypadku nieruchomość nigdy nie zostanie wpisana do MLS. Oczywiście ogranicza to ekspozycję nieruchomości tylko do jednej agencji.

    Otwórz aukcję

Nieruchomość jest dostępna do sprzedaży przez każdego specjalistę od nieruchomości, który może reklamować, pokazywać lub negocjować sprzedaż. Broker / agent, który jako pierwszy przedstawi akceptowalną ofertę, otrzyma rekompensatę. Firmy zajmujące się obrotem nieruchomościami zazwyczaj wymagają podpisania przez sprzedającego pisemnej umowy dotyczącej otwartej aukcji, aby zapewnić wypłatę prowizji w przypadku sprzedaży.

Chociaż mogą istnieć inne sposoby prowadzenia działalności, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zwykle zarabia na prowizji po zawarciu przez pośrednika nieruchomości i sprzedającego umowy o notowanie i spełnieniu uzgodnionych warunków określonych w tej umowie. Nieruchomość sprzedającego jest następnie wystawiana na sprzedaż.

W większości krajów Ameryki Północnej umowa aukcyjna lub umowa między brokerem a sprzedającym musi zawierać następujące elementy:

    daty rozpoczęcia i zakończenia umowy;

    cena, za jaką nieruchomość będzie oferowana do sprzedaży;

    wysokość odszkodowania należnego brokerowi;

    ile, jeśli w ogóle, odszkodowanie zostanie zaoferowane współpracującemu brokerowi, który może sprowadzić kupującego (wymagane w przypadku aukcji MLS).

Aukcje netto: Aukcje nieruchomości po uzgodnionej cenie netto, którą sprzedający chce otrzymać z nadwyżką przekazaną brokerowi jako prowizja. W wielu stanach, w tym w Georgii, New Jersey i Wirginii [18 VAC §135-20-280 (5)], notowania netto są nielegalne, inne stany, takie jak Kalifornia i Teksas, odradzają takie praktyki i mają przepisy prawne mające na celu unikanie manipulacji i nieuczciwych transakcje [22 TAC § 535 lit. b)] i c).
Prowizje maklerskie

Mając na uwadze skuteczne znalezienie nabywcy nieruchomości przez dom maklerski, pośrednik przewiduje otrzymanie prowizji za usługi świadczone przez dom maklerski. Zwykle wypłata prowizji na rzecz domu maklerskiego uzależniona jest od znalezienia kupca na nieruchomość, pomyślnej negocjacji umowy kupna-sprzedaży pomiędzy kupującym a sprzedającym lub rozliczenia transakcji i wymiany pieniędzy pomiędzy kupującym a sprzedającym. Zgodnie z prawem zwyczajowym pośrednik w obrocie nieruchomościami jest uprawniony do otrzymania prowizji, niezależnie od tego, czy sprzedaż faktycznie ma miejsce, po znalezieniu kupującego, który jest gotowy, chętny i zdolny do zakupu mieszkania. [11]Średnia prowizja od nieruchomości pobierana od sprzedającego przez agenta wystawiającego (sprzedającego) wynosi 6% ceny zakupu. Zazwyczaj prowizja ta jest dzielona równo między agentów sprzedającego i kupującego, przy czym agent kupującego zazwyczaj otrzymuje prowizję w wysokości 3% ceny zakupu sprzedanego domu.

W Ameryce Północnej prowizje od transakcji na rynku nieruchomości podlegają negocjacji, a nowe usługi w zakresie trendów na rynku nieruchomości stworzyły sposoby negocjowania stawek. Lokalna sprzedaż nieruchomości zwykle determinuje wysokość uzgodnionej prowizji. Prowizja od nieruchomości jest zwykle płacona przez sprzedającego po zamknięciu transakcji, zgodnie z opisem w umowie wystawienia.

Ekonomista Steven D. Levitt w swojej książce Freakonomics z 2005 roku stwierdził, że pośrednicy w obrocie nieruchomościami mają nieodłączny konflikt interesów ze sprzedawcami, których reprezentują, ponieważ ich prowizja daje im większą motywację do szybkiej sprzedaży niż do sprzedaży po wyższej cenie. Levitt poparł swój argument badaniami, w których wykazano, że brokerzy mają tendencję do wystawiania własnych domów na dłużej i otrzymują za nie wyższe ceny w porównaniu z pracą dla swoich klientów. Doszedł do wniosku, że prowizje maklerskie w przyszłości spadną. [12] Badanie przeprowadzone przez innych ekonomistów z 2008 r. Wykazało, że porównując usługi maklerskie bez usług notowań, pośrednictwo znacznie obniżyło średnią cenę sprzedaży. [13]
RESPA

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami, którzy współpracują z pożyczkodawcami, nie mogą otrzymać od pożyczkodawcy żadnej rekompensaty za skierowanie klienta indywidualnego do konkretnego pożyczkodawcy. Takie postępowanie stanowiłoby naruszenie prawa federalnego Stanów Zjednoczonych, znanego jako Ustawa o procedurach rozliczania nieruchomości (RESPA). Transakcje handlowe są zwolnione z RESPA. Wszelkie rekompensaty pożyczkodawcy dla brokera muszą zostać ujawnione wszystkim stronom. Prowizję można również uiścić podczas negocjacji podstawy umowy ze sprzedawcą i agentem.
Skrytka

Za zgodą sprzedawcy na zamieszkanych domach umieszcza się skrytkę , a po umówieniu się na spotkanie z właścicielem domu agenci mogą pokazać dom potencjalnym nabywcom. Kiedy nieruchomość jest pusta, na drzwiach wejściowych zazwyczaj umieszcza się skrytkę. Pośrednik aukcyjny pomaga w organizowaniu pokazów nieruchomości przez różnych agentów nieruchomości ze wszystkich firm powiązanych z MLS. W skrytce znajduje się klucz do drzwi posesji, a otwarcie jej mogą dokonać jedynie licencjonowani pośrednicy w obrocie nieruchomościami.
Dzielone prowizje z brokerami kooperacyjnymi

Jeśli jakikolwiek pośrednik kupującego lub jego agenci sprowadzą kupującego za nieruchomość, pośrednik kupującego zazwyczaj otrzymywałby rekompensatę w postaci prowizji od spółdzielni pochodzącej z całości oferowanej pośrednikowi notowanemu, często około połowy pełnej prowizji od sprzedającego. Jeśli agent lub sprzedawca pracujący dla brokera kupującego sprowadza kupującego po nieruchomość, wówczas pośrednik kupującego zwykle rekompensuje swojemu agentowi ułamek prowizji od spółdzielni, ponownie ustalonej w oddzielnej umowie. Pośrednictwo dyskontowe może zaoferować obniżoną prowizję, jeśli nie jest zaangażowane żadne inne biuro maklerskie i nie wypłacono prowizji spółdzielczej.

Jeżeli nie ma współprowizji do zapłacenia innemu domowi maklerskiemu, biuro maklerskie otrzymuje pełną kwotę prowizji pomniejszoną o wszelkie inne rodzaje kosztów.
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i kupujący
Usługi świadczone na rzecz kupujących
Kupujący jako klienci

Wraz ze wzrostem praktyki domów maklerskich kupujących w Stanach Zjednoczonych, agenci (działający pod ich pośrednikami) mogli reprezentować kupujących w transakcji na podstawie pisemnej „Umowy agencyjnej kupującego”, podobnie jak w przypadku „Umowy aukcyjnej” dla sprzedających, o których mowa powyżej. . W tym przypadku kupujący są klientami domu maklerskiego.

Niektóre domy maklerskie reprezentują tylko kupujących i są znane jako wyłączni agenci kupujących (EBA). Consumer Reports stwierdza: „Możesz znaleźć prawdziwego agenta kupującego tylko w firmie, która nie akceptuje ofert”. Zaletą korzystania z wyłącznego agenta kupującego jest to, że pozwala on uniknąć konfliktów interesów, działając w najlepszym interesie kupującego, a nie sprzedającego, unikać domów i okolic, które mogą źle radzić sobie na rynku, zapewnić, że kupujący nie będzie nieświadomie przepłacać za nieruchomość, w pełni informować kupującego o niekorzystnych warunkach, zachęcać go do składania ofert w oparciu o prawdziwą wartość zamiast ceny katalogowej i pracować nad oszczędzaniem pieniędzy kupującego. Agencja zajmująca się kupnem zleciła badanie, które wykazało, że domy kupione przez EBA były 17 razy mniej narażone na przejęcie.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami podejmuje następujące działania na rzecz nabywców nieruchomości tylko wtedy, gdy reprezentują kupujących za pomocą jakiejś formy pisemnej umowy kupna-pośrednictwa:

    Znajdź nieruchomość zgodnie z potrzebami kupujących, specyfikacjami i kosztami.

    Zabierz kupujących do i pokaż im nieruchomości dostępne na sprzedaż.

    Kupujący dokonują wstępnej selekcji, aby upewnić się, że posiadają kwalifikacje finansowe do zakupu przedstawionych nieruchomości (lub skorzystaj z usług specjalisty ds. Kredytów hipotecznych, specjalisty od kredytów hipotecznych takiego banku lub alternatywnie brokera hipotecznego , aby wykonać to zadanie).

    Negocjuj cenę i warunki w imieniu kupujących.

    Przygotuj standardową umowę kupna nieruchomości.

    Działaj jako powiernik kupującego.

    Znajdź nieruchomość zgodnie z potrzebami, specyfikacjami i przystępną ceną kupujących.

    Pomóż kupującemu w złożeniu oferty dotyczącej nieruchomości.

Kupujący jako klienci

W większości stanów do lat dziewięćdziesiątych nabywcy, którzy współpracowali z agentem pośrednika w znalezieniu domu, byli klientami biura maklerskiego, ponieważ pośrednik reprezentował tylko sprzedawców.

Obecnie prawa stanowe są różne. Kupujący lub sprzedający mogą być reprezentowani. Zwykle wymagana jest pisemna umowa „Pośrednictwo kupującego”, aby kupujący miał reprezentację (niezależnie od tego, która strona płaci prowizję), chociaż poprzez swoje działania agent może ustanowić przedstawicielstwo.
Edukacja

Osoba może uczęszczać na kurs przedlicencyjny trwający 60 godzin, a następnie zostać sprawdzony przez państwo w celu uzyskania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami. Po przejściu, nowy licencjobiorca musi złożyć licencję w istniejącej firmie zajmującej się nieruchomościami, zarządzanej przez maklera. Wymagania różnią się w zależności od stanu, ale po pewnym okresie pracy jako agent można wrócić do klasy i przetestować, aby zostać brokerem. Na przykład w Kalifornii i na Florydzie wymagane jest co najmniej dwuletnie doświadczenie jako licencjonowany agent na pełny etat w ciągu ostatnich 5 lat. Gdzie jako Indiana wymaga tylko jednego roku doświadczenia jako sprzedawca nieruchomości, a Arizona wymaga trzech z poprzednich pięciu lat.  Brokerzy mogą zarządzać firmami lub być ich właścicielami. Każdy oddział większej firmy z branży nieruchomości musi być zarządzany przez pośrednika.

Stany wydają licencje na okres wieloletni i wymagają od agentów nieruchomości i brokerów kontynuacji edukacji przed odnowieniem ich licencji. Na przykład licencjobiorcy z Kalifornii muszą co 4 lata ukończyć 45 godzin kształcenia ustawicznego w zakresie takich tematów, jak agencja, obsługa funduszy powierniczych, ochrona konsumentów, uczciwe warunki mieszkaniowe, etyka i zarządzanie ryzykiem. Wiele stanów uznaje licencje z innych stanów i wydaje licencje obecnym agentom i firmom na żądanie bez dodatkowej edukacji lub testów, jednak licencja musi zostać przyznana przed świadczeniem usług związanych z nieruchomościami w stanie.

Kalifornia nie ma wzajemności licencji z innymi stanami. Osoba ubiegająca się o licencję nie musi jednak być mieszkańcem Kalifornii, aby uzyskać licencję.

W stanie Illinois licencja sprzedawcy została zastąpiona licencją brokera w 2011 r. Nowa licencja wymaga 90 godzin edukacji przed uzyskaniem licencji, z których 15 musi być interaktywna, a 30 godzin edukacji po uzyskaniu licencji. Wymóg edukacji przed uzyskaniem licencji obejmuje 75-godzinny kurs tematyczny i 15-godzinny kurs dotyczący zasad dotyczących nieruchomości.
Organizacje

Istnieje kilka znaczących grup, które promują branżę nieruchomości i pomagają jej członkom.

National Association of Realtors (NAR) jest największą organizacją rzeczywistym nieruchomości i jeden z największych grup handlowych w dowolnym miejscu. Ich liczba członków przekracza milion. NAR ma również rozdziały stanowe, a także tysiące rozdziałów lokalnych. Po dołączeniu do lokalnego oddziału nowy członek jest automatycznie zapisywany do organizacji stanowych i krajowych. Kiedy dyrektorzy firmy dołączają, wszyscy licencjonowani agenci w tej firmie również muszą należeć. Pośrednik jest pośrednik nieruchomości lub sprzedawca, który jest również członkiem Narodowego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, który jest stowarzyszeniem przemysłu. Słowo „Realtor” jest zarejestrowanym znakiem towarowym, chronionym prawem Stanów Zjednoczonych i prawem międzynarodowym.

Komitet Działań Politycznych Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (RPAC) jest odrębnym podmiotem, a także ramieniem lobbingowym NAR. W 2005 roku uznano je za największe PAC w Stanach Zjednoczonych. Według realtor.org, RPAC jest największym uczestnikiem bezpośrednich datków dla kandydatów federalnych.

Narodowe Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (NAREB) zostało założone w 1947 roku jako alternatywa dla Afroamerykanów, którzy zostali wykluczeni z dominującego NAR. Obie grupy pozwalają członkom dołączać bez względu na rasę. Jednak NAREB historycznie była grupą skupioną na Afroamerykanach, która skupiała się na rozwoju zasobów mieszkaniowych dla populacji międzymiastowych.

The Real Estate Institute of Canada (REIC) został założony w 1955 roku i jest organizacją członkowską non-profit oferującą kursy kształcenia ustawicznego i programy nominacji dla kanadyjskich specjalistów od nieruchomości w wielu sektorach.

Prawo nieruchomości w USA:

Strona 1
Prawo dotyczące
Brokerzy nieruchomości i
Zarządzanie brokerami
stan Waszyngton
Departament Licencjonowania
Zależy nam na zapewnieniu równego dostępu do naszych usług.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę dol.wa.gov/access (telefon TDD / TTY 711).
Luty 2019
18.85 RCW
18.86 RCW
18.235 RCW
308-124 WAC
308-124A WAC
308-124B WAC
308-124C WAC
308-124D WAC
308-124E WAC
308-124H WAC
308-124I WAC
Strona 2
Strona 3
(Wyd. 2018)
[Ch. 18.85 - strona 1]
Rozdział 18.85
Rozdział 18.85 RCW
18.85 BROKERZY NIERUCHOMOŚCI I ZARZĄDZANIE BROKERAMI
BROKERZY NIERUCHOMOŚCI I BROKERZY ZARZĄDZAJĄCY
Sekcje
18.85.011
Definicje.
18.85.021
Utworzono prowizję od nieruchomości - kwalifikacje, warunki,
mianowanie członków - wakaty.
18.85.025
Prowizja - odszkodowanie i koszty podróży - Fre-
jakość spotkań.
18.85.031
Komisja - Konferencje edukacyjne - Egzaminy
ubiegających się o licencje.
18.85.035
Komisja - skierowania inspektorów wewnętrznych - procedury.
18.85.041
Dyrektor - ogólne uprawnienia i obowiązki.
18.85.045
Pieczęć dyrektora.
18.85.051
Publikacja rozdziału - Rozpowszechnianie.
18.85.053
Kontrolowanie udziałów w branży nieruchomości - praktyka zabroniona
tices.
18.85.061
Opłaty licencyjne - konto prowizji od nieruchomości.
18.85.065
Pracowników.
18.85.075
Zainteresowanie biznesowe dyrektora i pracowników jest zabronione.
18.85.081
Licencje pracowników miasta, miasta lub powiatu prowadzących realne
transakcje dotyczące nieruchomości.
18.85.091
Licencja firmowa - wymagania.
18.85.101
Licencja brokera - Wymagania - Odnowienie.
18.85.111
Zarządzanie licencją brokera - Wymagania - Odnowienie.
18.85.121
Wyznaczeni brokerzy - Rejestracja - Adnotacje.
18.85.131
Licencjobiorcy spoza stanu - wymagania zamiast licencji.
18.85.141
Zastępowanie wymagań edukacyjnych - zasady.
18.85.151
Zwolnienia z licencjonowania.
18.85.171
Wnioski - Warunki - Opłaty.
18.85.181
Egzaminy - Przykładowe pytania - Zakres - Pieniądze od
sprzedaż.
18.85.191
Opłaty licencyjne - wygaśnięcie - odnowienie - karty identyfikacyjne -
Weryfikacja przeszłości.
18.85.201
Odpowiedzialność za zachowanie podwładnych.
18.85.211
Licencje - odnowienie - kształcenie ustawiczne.
18.85.221
Licencje - nazwy - ograniczenia w użyciu.
18.85.231
Licencje - wymagane depozyty biurowe lub akt - zapis
konserwacja i produkcja.
18.85.241
Licencje - oddział.
18.85.255
Licencje - zmiana lokalizacji.
18.85.265
Nieaktywne licencje.
18.85.275
Wyznaczony broker lub broker zarządzający - uprawnienia i obowiązki.
18.85.285
Transakcje i prowadzenie dokumentacji - Konta powiernicze - Wymaganie-
menty.
18,85.291
Brokerzy i brokerzy zarządzający - Zakończenie przynależności
ze stanowczym - Uwaga.
18.85.301
Dzielenie się prowizjami.
18.85.311
Rozkład odsetek z rachunków powierniczych maklerów.
18.85.321
Konto programu edukacji w zakresie nieruchomości.
18.85.331
Wymagana licencja - warunek wstępny ubiegania się o prowizję.
18.85.351
Zawieszenie licencji - Niezgodność z zamówieniem pomocy technicznej -
Ponowne wydanie.
18,85,361
Postępowanie dyscyplinarne - uzasadnienie.
18.85.370
Działania dyscyplinarne - przekazanie uprawnień przez dyrektora.
18.85.380
Postępowanie dyscyplinarne - przesłuchanie - postępowanie.
18.85.390
Postępowanie dyscyplinarne - Nakaz - Odwołanie.
18.85.401
Odwołanie - transkrypcja - koszt.
18.85.411
Naruszenia - kara.
18.85.420
Prokurator generalny jako radca prawny.
18.85.430
Przepisy wykonawcze.
18.85.440
Ustawa o jednolitym regulowaniu działalności gospodarczej i zawodowej.
18.85.451
Opłata oszacowana.
18.85.461
Rachunek badań nieruchomości w Waszyngtonie - tworzenie.
18.85.471
Centrum badań nieruchomości - cel.
18.85.481
Zmiany w kategoriach licencji - Wpływ na stan postępów -
ń, istniejących reguł, formularzy i licencji.
18.85.490
Szkolenie lub doświadczenie wojskowe.
18.85.930
Data wejścia w życie — 2008 c 23.
Akcyza od sprzedaży nieruchomości: rozdział 82.45 RCW.
Sprzedawca lub pośrednik w obrocie nieruchomościami na prowizję niepodlegający bezrobociu
odszkodowanie: RCW 50.04.230.
18.85.011
18.85.011 Definicje.
18.85.011 Definicje. Definicje w tej sekcji
mają zastosowanie w całym rozdziale, chyba że kontekst jest jasno określony
wymaga inaczej.
(1) „Reklama” oznacza każdą próbę publikacji lub
przekaz, ustny, pisemny lub inny, w celu nakłonienia do a
osoba do korzystania z usług biura nieruchomości, pośrednika, mężczyzny
starzejący się broker lub wyznaczony broker.
(2) „Broker” oznacza osobę fizyczną działającą w imieniu
firma zajmująca się obrotem nieruchomościami w celu świadczenia usług maklerskich
pod nadzorem wyznaczonego maklera lub zarządzającego
pośrednik.
(3) „Możliwość biznesowa” oznacza i obejmuje biznes,
podmiot gospodarczy i dobra wola istniejącej firmy lub jakiejkolwiek innej
jeden lub ich połączenie, gdy transakcja lub biznes
obejmuje udział w nieruchomości.
(4) „Jasne i rzucające się w oczy” w komunikacie reklamowym
oznacza, że ??użyte przedstawienie lub termin dotyczy a
kolor, kontrast, rozmiar lub słyszalność i przedstawione w sposób
aby być łatwo zauważonym i zrozumianym.
(5) „Godziny zegarowe szkolenia” oznaczają rzeczywiste godziny
spędzony na zajęciach w jakimkolwiek publicznym systemie podatkowym
uczelnia techniczna, szkoła społeczna lub inna instytucja
studiów wyższych lub kurs korespondencyjny z dowolnego z
wyżej wymienione instytucje certyfikowane przez takie instytucje jak
odpowiednik wymaganej liczby godzin zegarowych, a
komisja nieruchomości może poświadczać kursy instruktażowe
poza wyżej wymienionymi instytucjami.
(6) „Nieruchomość komercyjna” oznacza dowolną działkę nieruchomości
nieruchomość w tym stanie inna niż nieruchomość zawierająca od jednego do czterech
jednostki mieszkalne. „Nieruchomości komercyjne” nie obejmują
działka jednorodzinna lub jednostki mieszkalne jednorodzinne
takie jak lokale mieszkalne, kamienice, domy przemysłowe lub
domy w wydzielonej części, gdy są sprzedawane, wynajmowane lub w inny
veyed na zasadzie jednostka po jednostce, nawet jeśli te jednostki są częścią
większego budynku lub działki nieruchomości, chyba że
nieruchomość jest sprzedawana lub wynajmowana w celach komercyjnych.
(7) „Prowizja” oznacza prowizję od nieruchomości w wysokości
stan Waszyngton.
(8) „Udział w kontrolowaniu” oznacza zdolność do sprawowania kontroli
decyzje operacyjne lub finansowe, lub obie, decyzje a
firma.
(9) „Departament” oznacza departament Waszyngtonu
koncesjonowanie.
(10) „Wyznaczony broker” oznacza:
(a) Osoba fizyczna będąca właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej
firma nieruchomościowa; lub
(b) Osoba fizyczna posiadająca pakiet kontrolny w
firma wyznaczona przez prawnie uznaną firmę
podmiot taki jak korporacja, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lim-
do działania
jako wyznaczony pośrednik w imieniu firmy zajmującej się nieruchomościami oraz
którego licencja maklera zarządzającego otrzymała adnotację
z departamentu „wyznaczonego pośrednika”.
Strona 4
18.85.021
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i brokerzy zarządzający
[Ch. 18.85 - strona 2]
(Wyd. 2018)
(11) „Dyrektor” oznacza dyrektora departamentu
koncesjonowanie.
(12) „Licencja nieaktywna” oznacza status licencji, który
nie wygasł i nie jest powiązany z firmą.
(13) „Relacja z niezależnym wykonawcą” oznacza relację
relacje między brokerem lub brokerem zarządzającym a rzeczywistym
firma zajmująca się obrotem nieruchomościami, która spełnia oba poniższe warunki:
Brak pisemnej umowy z brokerem lub brokerem zarządzającym
stanowi, że broker lub broker zarządzający jest pracownikiem
firmy; oraz (b) zasadniczo wszystkie brokery lub osoby zarządzające
Wynagrodzenie pośrednika dotyczy usług związanych z nieruchomościami
usługi maklerskie świadczone przez firmę. Nic w tym pod-
Sekcja ma na celu odciążenie brokera zarządzającego lub prawdziwego
firmie zajmującej się obrotem nieruchomościami z obowiązków nadzorczych określonych w niniejszym rozdziale.
(14) „Licencjobiorca” oznacza osobę posiadającą licencję jako
agencja nieruchomości, pośrednik zarządzający lub pośrednik.
(15) „Pośrednik zarządzający” oznacza działającą osobę fizyczną
w imieniu firmy zajmującej się obrotem nieruchomościami do wykonywania pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
usługi pod nadzorem wyznaczonego brokera, oraz
kto może nadzorować innych brokerów lub zarządzających brokerami
licencjonowane dla firmy.
(16) „Osoba” obejmuje osobę fizyczną, korporację,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, część
członkostwo lub publiczna lub prywatna organizacja lub podmiot jakiegokolwiek
znak, chyba że zastrzeżono inaczej.
(17) „Usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” oznaczają dowolne z następujących
śledzenie usług oferowanych lub świadczonych bezpośrednio lub pośrednio
na rzecz innej osoby lub w imieniu innej osoby w celu uzyskania odszkodowania lub
obietnica lub oczekiwanie rekompensaty lub przez licencjobiorcę w dniu
we własnym imieniu licencjobiorcy:
(a) Wystawianie, sprzedaż, zakup, wymiana, opcja,
dzierżawa, dzierżawa nieruchomości lub jakiekolwiek odsetki od nieruchomości
w nim; lub jakiekolwiek udziały w spółdzielni; lub jakiekolwiek zainteresowanie
pływający dom lub pływający dom na wodzie, zgodnie z definicją w
RCW 90.58.270;
(b) Negocjowanie lub oferowanie negocjacji, bezpośrednio lub
pośrednio, kupno, sprzedaż, wymiana, dzierżawa lub wynajem
nieruchomość lub jakiekolwiek udziały w tej nieruchomości; lub jakiekolwiek między
est w spółdzielni; lub jakiekolwiek zainteresowanie pływającym domem lub
miejsce zamieszkania na wodzie, zgodnie z definicją w RCW 90.58.270;
(c) Wystawianie, sprzedaż, zakup, wymiana, opcja,
leasing, wynajem lub negocjowanie zakupu, sprzedaży, dzierżawy lub
wymiana wyprodukowanego lub mobilnego domu w związku
z kupnem, sprzedażą, dzierżawą, wymianą lub dzierżawą gruntu
na którym jest lub będzie produkowany lub mobilny dom
usytuowany;
(d) Reklama lub pokazywanie się publicznie przez
wszelkie prośby lub oświadczenia, w które ktoś jest zaangażowany
usługi pośrednictwa w zakresie nieruchomości;
(e) Doradztwo, doradztwo lub konsultacje z kupującymi, sprzedającymi,
właściciele lub najemcy w związku z transakcjami dotyczącymi nieruchomości
cja;
(f) Wydanie opinii cenowej brokera. Na potrzeby
w tym rozdziale „opinia brokera dotycząca ceny” oznacza ustną lub pisemną
raport wartości majątku sporządzony przez licencjobiorcę na podstawie
niniejszego rozdziału i nie jest wyceną w rozumieniu RCW
18.140.010, chyba że spełnia wymagania ustanowione
wydane na podstawie rozdziału 18.140 RCW;
(g) Gromadzenie, przechowywanie lub wydatkowanie funduszy w związku
negocjacje, wystawianie, sprzedaż, kupno,
zamiana, opcja, leasing lub wynajem nieruchomości lub
wszelkie prawa do nieruchomości; i
(h) Wykonywanie usług zarządzania nieruchomościami, które
obejmuje bez ograniczeń: Marketing; leasing; najem; the
fizyczne, administracyjne lub finansowe utrzymanie rzeczywistych
własność; lub nadzór nad takimi działaniami.
(18) „Firma zajmująca się obsługą rynku nieruchomości” lub „firma” oznacza jednoosobowego właściciela
statek, spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, korporacja,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub inna prawnie uznana
podmiot prowadzący w tym zakresie pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
stan i licencjonowane przez departament jako firma zajmująca się nieruchomościami.
[2017 c 59 § 1; 2015 c 133 § 1; 2008 c 23 § 1; 2003 c 201 §
1; 1998 c 46 § 2; 1997 c 322 § 1; 1987 c 332 § 1; 1981 c 305
§ 1; 1979 c 158 § 68; 1977 ex.s. c 370 § 1; 1973 1 ex.s. c 57
§ 1; 1972 ex.s. c 139 § 1; 1969 c 78 § 1; 1953 c 235 § 1; 1951
c 222 § 1; 1943 c 118 § 1; 1941 c 252 § 2; Rem. Co tam. 1943
§ 8340-25. Przed: 1925 ex.s. c 129 § 4. Dawniej RCW
18.85.010.]
18.85.021
18.85.021 Utworzono komisję ds. Nieruchomości - Kwalifikacje, warunki, powoływanie członków - Wakaty.
18.85.021 Utworzono prowizję od nieruchomości - kwalifikacje
kationy, warunki, powoływanie członków - wakaty.
Powołana jest komisja ds. Nieruchomości stanu
Waszyngton, składający się z reżysera, który jest przewodniczącym
komisja i sześciu członków komisji, którzy działają w
doradztwo dla dyrektora. Komisja corocznie
sojusznik wybiera wiceprzewodniczącego, który poprowadzi posiedzenia komisji
nieobecność dyrektora.
Gubernator musi wyznaczyć sześciu członków komisji
kadencja trwająca sześć lat. Co najmniej dwie osoby z prowizji
członkowie są wybierani z obszaru w stanie na zachód od
należy wybrać pasmo górskie Cascade i co najmniej dwa
z tego obszaru stanu na wschód od góry Cascade
zasięg. Żaden członek komisji nie może zostać powołany, który tak
miał mniej niż pięć lat doświadczenia w obrocie nieruchomościami
usługi maklerskie w tym stanie lub miał co najmniej trzy lata ”
doświadczenie w pracy śledczej o podobnym charakterze, preferowane
bly w związku z administrowaniem nieruchomościami
prawo licencyjne tego stanu lub innego kraju. Gubernator musi wypełnić
po uzgodnieniu wszelkich wolnych miejsc w komisji ds
niewygasły termin. [2008 c 23 § 7; 1972 ex.s. c 139 § 6; 1953 c
235 § 17. Dawniej RCW 18.85.071.]
18.85.025
18.85.025 Prowizja - odszkodowanie i koszty podróży - częstotliwość spotkań.
18.85.025 Prowizja - odszkodowanie i podróże
wydatki - częstotliwość spotkań. Sześciu członków zarządu
prowizji podlega rekompensacie zgodnie z
RCW 43.03.240 plus koszty podróży zgodnie z
RCW 43.03.050 i 43.03.060, gdy są wywoływani do sesji
przez dyrektora lub w inny sposób zaangażowany w działalnośćności prowizji. Komisja zbiera się czterema
razy w roku lub na wezwanie dyrektora. [2008 c 23 § 8; 1984
c 287 § 49; 1975-'76 2 ex.s. c 34 § 49; 1953 c 235 § 4; 1951
c 222 § 6; 1941 c 252 § 14; Rem. Co tam. 1941 § 8340-37. Dla-
merly RCW 18.85.080.]
Ustalenia prawne - rozdzielność postanowień - data wejścia w życie - 1984 c 287: Patrz
uwagi po RCW 43.03.220.
Dodatkowe uwagi na www.leg.wa.gov
18.85.031
18.85.031 Komisja - Konferencje edukacyjne - Egzaminy osób ubiegających się o licencje.
18.85.031 Komisja - Konferencje edukacyjne -
Egzaminy osób ubiegających się o licencje. Komisja
ma prawo organizować konferencje edukacyjne dla
z korzyścią dla branży i przeprowadzi egzaminy
Strona 5
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i brokerzy zarządzający
18.85.053
(Wyd. 2018)
[Ch. 18.85 - strona 3]
wnioskodawcy ubiegający się o licencje na podstawie niniejszego rozdziału. Komisja
zapewnia przygotowanie i prowadzenie egzaminów
w centrach egzaminacyjnych w całym stanie i może zatwierdzać
lokalizacje egzaminacyjne w obcych jurysdykcjach. [2008 c 23 §
9; 1997 c 322 § 4; 1977 ex.s. c 24 § 1; 1953 c 235 § 18. Za-
merly RCW 18.85.085.]
18.85.035
18.85.035 Komisja - skierowania inspektorów wewnętrznych - procedury.
18.85.035 Komisja - skierowania inspektorów wewnętrznych -
Procedury. Komisja musi ustanowić procedury do
być uchwalone z reguły przez dyrektora, aby pośrednicy w obrocie nieruchomościami
niska, gdy zapewniasz dom potencjalnym nabywcom domu
skierowania inspektorów. [2008 c 119 § 24.]
18.85.041
18.85.041 Dyrektor - Ogólne uprawnienia i obowiązki.
18.85.041 Dyrektor - Ogólne uprawnienia i obowiązki. (1)
Dyrektor, za radą i zgodą komisji
może wydawać przepisy regulujące obrót nieruchomościami
brokerzy, brokerzy zarządzający, wyznaczeni brokerzy i prawdziwi
firmy nieruchomościowe, zgodnie z niniejszym rozdziałem i rozdziałami 18.86
i 18.235 RCW, ustal godziny i miejsca przeprowadzania egzaminów
inacje wnioskodawców ubiegających się o licencje i określają metodę
prowadzenia ich.
(2) (a) Dyrektor egzekwuje wszystkie prawa i zasady dotyczące
do licencjonowania firm z branży nieruchomości, pośredników, zarządzania
brokerzy i wyznaczeni brokerzy udzielają lub odmawiają licencji
w tym tymczasowe licencje dla firm z branży nieruchomości, brokerów i
zarządzanie maklerami i przeprowadzanie przesłuchań.
(b) Dyrektor egzekwuje wszystkie związane z tym prawa i zasady
do wydawania zaświadczeń o zatwierdzeniu nieruchomości
szkoły, administratorzy i instruktorzy szkół zajmujących się nieruchomościami oraz
zatwierdzanie kursów edukacyjnych w zakresie nieruchomości.
(3) Dyrektor ustala w regulaminie standardy dla
licencjonowanie wnioskodawców licencjonowanych w innych jurysdykcjach i dla
wzajemność, w tym wykorzystanie pisemnej zgody
menty.
(4) Dyrektor może wydać regulamin wymagający wszystkich kandydatów
poddać się sprawdzeniu przeszłości kryminalnej i wnioskodawcę
odpowiada za uiszczenie wszelkich poniesionych opłat.
(5) Dyrektor przyjmuje zasady i ustanawia standardy
odnoszące się do dopuszczalnych form wyraźnych i rzucających się w oczy reklam
prowadzenie przez licencjobiorców.
(6) Dyrektor ustanawia program nieruchomości
Edukacja. Program może obejmować kursy w instytucjach
szkolnictwo wyższe w Waszyngtonie, szkoły handlowe, rzeczywistość prywatna
szkoły osiedli oraz wstępnie zatwierdzone fora i konferencje. Plik
program obejmuje ustanowienie minimalnych poziomów
edukacja dla licencjobiorców w zakresie wykonywania prawdziwych
nieruchomości w ramach tego rozdziału. Program może również obejmować
opracowywanie lub wdrażanie programów nauczania kursów, edukacji
materiały informacyjne lub podejścia do edukacji odnoszące się do rzeczywistości
nieruchomość, gdy jest to wymagane lub zatwierdzone do kontynuowania nauki
kredyt. Dyrektor może rozwijać i zapewniać edukację
programy i materiały dla członków społeczeństwa. Kierunek-
może zawierać umowy z innymi osobami lub podmiotami,
niezależnie od tego, czy są własnością publiczną, czy prywatną lub są obsługiwane, aby pomóc
opracowanie lub wdrożenie programu edukacji w zakresie nieruchomości
gram.
(7) Dyrektor pobiera opłatę za poświadczenie
kursy instruktażowe, instruktorzy i szkoły.
(8) Reżyser może podjąć działania dyscyplinarne przeciwko realowi
szkoły nieruchomości i administratorzy szkół nieruchomości oraz
instruktorzy na podstawie zachowania, czynów lub określonych warunków
co do zasady i może nałożyć dowolne lub wszystkie z poniższych sankcji
i grzywny:
a) Cofnięcie świadectwa zatwierdzenia;
(b) Zawieszenie świadectwa uznania dla stałego
lub na czas nieokreślony;
(c) zawieszenie na czas oznaczony;
(d) nagana lub nagana;
(e) Zapłata grzywny za każde naruszenie nieprzekraczające jednego
tysięcy dolarów dziennie za każde naruszenie. Każdego dnia naruszenie
trwa lub występuje, stanowi odrębne naruszenie do celów
nakładanie kary;
(f) Odrzucenie pierwszego wniosku lub wniosku o przedłużenie certyfikatu
icat zatwierdzenia; i
(g) inne działania naprawcze. [2008 c 23 § 3; 2002 c 86 §
229; 1992 c 92 § 1; 1988 c 205 § 2; 1987 c 332 § 2; 1972 ex.s.
c 139 § 3; 1953 c 235 § 2; 1951 c 222 § 3; 1941 c 252 § 4;
Rem. Co tam. 1941 § 8340-27. Przed: 1925 ex.s. c 129 § 2. Dla-
merly RCW 18.85.040.]
Dodatkowe uwagi na www.leg.wa.gov
18.85.045
18.85.045 Pieczęć dyrektora.
18.85.045 Pieczęć dyrektora. Dyrektor przyjmie
pieczęć z napisem „dyrektor ds. nieruchomości, stan Waszyngton
ton "i inne urządzenie, które dyrektor może zatwierdzić
wyryte na nim, przez które dyrektor uwierzytelnia
postępowania urzędu. Kopie wszystkich akt i dokumentów w formacie
biuro dyrektora poświadczone za zgodność z oryginałem na podstawie
ręka i pieczęć dyrektora zostaną odebrane jako dowód w
wszystkie przypadki z takim samym skutkiem jak oryginały. Plik
dyrektor może upoważnić jednego lub więcej asystentów do certyfikacji
zapisy i dokumenty. [2008 c 23 § 6; 1997 c 322 § 3; 1972
ex.s. c 139 § 5; 1941 c 252 § 8; RRS § 8340-31. Przed: 1925
ex.s. c 129 § 7. Dawniej RCW 18.85.060.]
18.85.051
18.85.051 Publikacja rozdziału — Rozpowszechnianie.
18.85.051 Publikacja rozdziału — Rozpowszechnianie. Plik
dyrektor może opublikować kopię tego rozdziału i informacji
w odniesieniu do wykonania niniejszego rozdziału i może wysłać pocztą
kopię tego rozdziału i informacje dla każdego licencjonowanego brata
ker, broker zarządzający i firma. [2008 c 23 § 27; 1997 c 322
§ 16; 1972 ex.s. c 139 § 18; 1953 c 235 § 10; 1947 c 203 § 8;
1941 c 252 § 27; Rem. Co tam. 1947 § 8340-50. Przed: 1925
ex.s. c 129 § 22. Dawniej RCW 18.85.210.]
18.85.053
18.85.053 Kontrolowanie udziałów w obrocie nieruchomościami - praktyki zabronione.
18.85.053 Kontrola udziału w obrocie nieruchomościami
ness - praktyki zabronione. (1) Licencjobiorca nieruchomości lub
osoba, która ma pakiet kontrolny w branży nieruchomości
nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio, przekazywać żadnych opłat, nielegalnych prowizji,
ment lub inną rzecz wartościową dla jakiegokolwiek innego licencjobiorcy nieruchomości
jako zachęta, nagroda za umieszczenie tytułu ubezpieczenia biznesowego,
odnoszące się do działalności ubezpieczeniowej tytułu własności lub powodujące ubezpieczenie tytułu
działalność, która ma zostać przekazana agentowi ubezpieczeniowemu tytułu prawnego, w którym
licencjobiorca nieruchomości lub osoba posiadająca pakiet kontrolny
biznes nieruchomości ma również interes finansowy.
(2) Licencjobiorca nieruchomości lub osoba sprawująca kontrolę
zainteresowanie nieruchomością nie może ani zabiegać, ani
akceptować lub obie rzeczy wartościowe z: Ubezpieczenia tytułu własności
firma, agent ubezpieczeniowy tytułu lub pracownicy lub przedstawiciele
sentencje firmy ubezpieczeniowej tytułu lub ubezpieczenia tytułu
agent, że tytuł firmy ubezpieczeniowej lub agent ubezpieczeniowy tytułu
nie jest dozwolone przez prawo lub przepisy, aby oddać nieruchomość
licencjobiorca lub osoba, która ma pakiet kontrolny w rzeczywistości
biznes nieruchomości.
Strona 6
18.85.061
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i brokerzy zarządzający
[Ch. 18.85 - strona 4]
(Wyd. 2018)
(3) Licencjobiorca nieruchomości lub osoba, która sprawuje kontrolę
zainteresowanie nieruchomościami nie stanowi przeszkody ani nie powstrzymuje: a
firma ubezpieczająca tytuł, agent ubezpieczeniowy tytułu lub ich
pracownicy lub przedstawiciele dostarczający do nieruchomości
licencjobiorca lub jego pracownicy, niezależni wykonawcy i klienci
ents drukowane materiały promocyjne dotyczące tylko tytułu ubezpieczenia
ance, o ile:
(a) Materiał jest odpowiedni do celów biznesowych i nie zawiera błędów
wiodący lub fałszywy;
(b) materiał nie szkodzi licencjobiorcy nieruchomości,
jej pracownicy, niezależni wykonawcy lub podmioty powiązane;
(c) Dostawa materiałów jest ograniczona do tych obszarów
fizycznego biura koncesjonariusza nieruchomości zarezerwowanego dla
ograniczony dostęp publiczny; i
(d) Postępowanie pracowników lub przedstawicieli jest
odpowiednie dla otoczenia biznesowego i nie zagraża
bezpieczeństwo lub zdrowie kogokolwiek w biurze koncesjonariusza nieruchomości.
(4) Licencjobiorca nie wymaga od konsumenta, jak
warunek świadczenia usług w zakresie nieruchomości, uzyskania tytułu prawnego
ubezpieczenie od agenta ubezpieczeniowego tytułu własności, w którym znajduje się nieruchomość
licencjobiorca ma interes finansowy. [2008 c 110 § 10]
18.85.061
18.85.061 Opłaty licencyjne - konto prowizji od nieruchomości.
18.85.061 Opłaty licencyjne - prowizja od nieruchomości
konto. Wszystkie opłaty wymagane na podstawie niniejszego rozdziału zostaną ustalone do
dyrektor zgodnie z RCW 43.24.086 i będzie
zapłacone skarbnikowi stanu. Wszystkie opłaty uiszczane zgodnie z przepisami
niniejszego rozdziału podlegają przekazaniu do komisji nieruchomości
konto w skarbie państwa. Wszystkie pieniądze pochodzą z grzywien
nałożone na mocy niniejszego rozdziału zostaną złożone w rzeczywistości
konto programu edukacji w zakresie nieruchomości utworzone w RCW 18.85.321.
W dwuletnim okresie podatkowym 2013–2015 i 2015–2017 [bien-
nia], ustawodawca może przenieść się na państwowy fundusz powszechny
kwoty, które odzwierciedlają w rzeczywistości nadwyżkę salda funduszu
rachunek prowizji od nieruchomości. [2016 sp.s. c 36 § 914; 2013 2
sp.s. c 4 § 955; 2008 c 23 § 29; 1993 c 50 § 1; 1991 c 277 §
1; 1987 c 332 § 8; 1967 c 22 § 1; 1953 c 235 § 11; 1941 c 252
§ 7; Rem. Co tam. 1941 § 8340-30. Dawniej RCW 18.85.220.]
Data wejścia w życie - 2016 sp.s. c 36: Patrz uwaga po RCW 18.20.430.
Daty wejścia w życie - 2013 2nd sp.s. c 4: patrz uwaga po RCW
2.68.020.
Dodatkowe uwagi na www.leg.wa.gov
18.85.065
18.85.065 pracowników.
18.85.065 pracowników. Dyrektor mianuje ade-
quate personel, aby mu pomóc. [2008 c 23 § 2; 1997 c 322 §
2; 1972 ex.s. c 139 § 2; 1951 c 222 § 2; 1945 c 111 § 1, ust.
1941 c 252 § 5, ust. Rem. Co tam. 1945 § 8340-28, cz. Dla-
merly RCW 18.85.030.]
18.85.075
18.85.075 Dyrektor i pracownicy interesy biznesowe zabronione.
18.85.075 Dyrektor i pracownicy interesy biznesowe
zabroniony. Pracując w dziale, dyrektor
tor i pracownicy, którzy administrują, regulują lub egzekwują rzeczywiste
przepisy i zasady dotyczące nieruchomości muszą zrzec się udziałów w nieruchomościach
działalność w zakresie nieruchomości regulowana w niniejszym rozdziale. Jeśli jakaś nieruchomość
licencjobiorca jest zatrudniony przez dyrektora jako pracownik,
Licencja brokera, firmy zajmującej się nieruchomościami lub brokera zarządzającego to
umieszczony w stanie nieaktywnym i pozostaje nieaktywny do
pracy z dyrektorem. [2008 c 23 § 4; 1972
ex.s. c 139 § 4; 1953 c 235 § 3; 1951 c 222 § 4; 1945 c 111 §
1 część; 1941 c 252 § 5, ust. Rem. Co tam. 1945 § 8340-28,
część. Dawniej RCW 18.85.050.]
18.85.081
18.85.081 Licencja udzielana pracownikom miasta, miasta lub powiatu przeprowadzających transakcje dotyczące nieruchomości.
18.85.081 Licencja miasta, miasta lub powiatu
ees przeprowadzających transakcje dotyczące nieruchomości. Osoby posiadające licencję
zgodnie z tym rozdziałem, którzy są zatrudnieni przez miasto, miasto lub
powiatu i którzy przeprowadzają transakcje dotyczące nieruchomości w dniu
w imieniu miasta, miasta lub powiatu mogą posiadać aktywne licencje
zgodnie z niniejszym rozdziałem, a ich wyznaczeni i zarządzający
kers nie odpowiada za transakcje dotyczące nieruchomości w dniu
w imieniu pracodawcy z miasta, miasta lub powiatu. [2008 c 23 §
5; 1987 c 514 § 2. Dawniej RCW 18.85.055.]
18.85.091
18.85.091 Licencja firmy - wymagania.
18.85.091 Licencja firmy - wymagania. (1) Min-
Imum wymagania dla firmy, aby otrzymać licencję, są takie, że
firma:
(a) wyznacza maklera zarządzającego jako „wyznaczonego brokera
ker ”, który ma uprawnienia do działania w imieniu firmy i zapewnia
dyrektor z nazwiskiem właściciela lub właścicieli lub innych osób
z pakietem kontrolnym w firmie;
(b) zapewnia, że ??żadna osoba nie posiadająca pakietu kontrolnego w
Firma jest przedmiotem ostatecznego zamówienia wydziałowego, zgodnie z dostarczeniem
w rozdziale 34.05 RCW, zawieszenie lub cofnięcie dowolnego rodzaju
licencja dotycząca nieruchomości; i
(c) nie przyjmuje nazwy, która jest taka sama lub podobna do
aktualnie wydane licencje lub co oznacza, że ??firma nieruchomościowa jest
organizacja non-profit lub badawcza, lub jest urzędem publicznym lub
Grupa.
(2) Wnioskodawca ubiegający się o licencję firmy nieruchomości
obejrzyj reżysera z:
(a) Nazwa firmy i ujednolicony numer identyfikacyjny firmy
ber;
(b) korespondencja biznesowa i adres pocztowy w Waszyngtonie, con-
taktowy numer telefonu, jeśli istnieje, oraz adres pocztowy i fizyczny
adres rachunku powierniczego firmy lub dokumentacji biznesowej
lokalizacja lub jedno i drugie;
(c) witryna internetowa strony głównej i firmowy adres e-mail, jeśli
każdy;
(d) Opłata aplikacyjna określona przez dyrektora; i
(e) Wszelkie inne informacje, których dyrektor może zażądać.
(3) Firma musi dostarczyć departamentowi:
ment o odnowienie licencji firmy:
a) opłata za przedłużenie;
(b) Zawiadomienie o wszelkich zmianach udziałów kontrolnych w
firma; i
(c) Zawiadomienie o wszelkich zmianach w rejestrze firmy lub certyfikacie
Pełnomocnictwo złożone u sekretarza stanu. [2008 c
23 § 10.]
18.85.101
18.85.101 Licencja brokera - Wymagania - Odnowienie.
18.85.101 Licencja brokera - Wymagania -
Odnowienie. (1) Minimalne wymagania dla osoby fizycznej
aby otrzymać licencję maklera, osoba:
a) ma ukończone 18 lat;
(b) posiada dyplom ukończenia szkoły średniej lub jego odpowiednik;
(c) Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w RCW 18.85.141, dostarczył
dowód, jakiego może zażądać dyrektor, że wnioskodawca odniósł sukces
ukończone nieprzerwanie dziewięćdziesiąt godzin szkolenia w zakresie nieruchomości.
Instrukcja musi obejmować kursy zgodnie z zaleceniami dyrektora
w tym podstawy i praktyki. Każdy kurs musi być
ukończone w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku o maklera
egzamin licencyjny i zostać zatwierdzony przez dyrektora. Plik
kandydat musi zdać egzamin z kursu, zatwierdzony przez
dyrektor dla każdego kursu wykorzystywanego do spełnienia licencji brokera
wymaganie; i
Strona 7
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i brokerzy zarządzający
18.85.141
(Wyd. 2018)
[Ch. 18.85 - strona 5]
(d) zdał egzamin na licencję maklerską.
(2) Licencja brokera może zostać odnowiona po ukończeniu
o kursach ustawicznego kształcenia i opłacaniu
opłata za przedłużenie zgodnie z zaleceniami dyrektora. Edukacja
wymagania dotyczące pierwszego odnowienia licencji maklera
obejmować dziewięćdziesiąt godzin kursów zgodnie z zaleceniami dyrektora,
w tym prawo nieruchomości, zaawansowane praktyki i kontynuacja
Edukacja.
(3) Broker jest licencjonowany dla jednej firmy na raz i jest
nadzorowane przez wyznaczonego lub zarządzającego maklera. [2008 c 23 §
11; 1994 c 291 § 1; 1985 c 162 § 1; 1972 ex.s. c 139 § 8; 1953
c 235 § 5; 1951 c 222 § 7; 1941 c 252 § 15; Rem. Co tam. 1941
§ 8340-38. Dawniej RCW 18.85.090.]
Dodatkowe uwagi na www.leg.wa.gov
18.85.111
18.85.111 Zarządzanie licencją brokera - Wymagania - Odnowienie.
18.85.111 Zarządzanie licencją brokera - Wymaganie-
ments - Renewal. (1) Minimalne wymagania dla
osoba, która ma otrzymać licencję maklera zarządzającego, oznacza, że
indywidualny:
a) ma ukończone 18 lat;
(b) posiada dyplom ukończenia szkoły średniej lub jego odpowiednik;
(c) Ma co najmniej trzy lata licencjonowanego doświadczenia
jako pośrednik w obrocie nieruchomościami w pełnym wymiarze czasu pracy w tym lub innym stanie
jurysdykcja mająca porównywalne wymagania w ramach pięciu
lata poprzedzające ubieganie się o licencję maklera zarządzającego
egzamin lub ma inne kwalifikacje praktyczne
doświadczenie w biznesie pokrewnym lub związanym z nieruchomościami, np
przepisane przez regułę;
(d) Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w RCW 18.85.141, dostarczył
dowód, jakiego może zażądać dyrektor, że wnioskodawca odniósł sukces
ukończone nieprzerwanie dziewięćdziesiąt godzin szkolenia w zakresie nieruchomości.
Instrukcja musi obejmować kursy zgodnie z zaleceniami dyrektora
w tym pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, przedsiębiorca
agement i zaawansowane prawo nieruchomości. Dyrektor może
zatwierdzać i akceptować inne pokrewne wykształcenie. Każdy kurs musi
zostać zakończone w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku o mężczyznę
egzamin na licencję starszego brokera, min. trzydzieści godzin
godzin i zostać zatwierdzony przez dyrektora. Wnioskodawca musi
zdać egzamin z kursu, zatwierdzony dla każdego przez dyrektora
kurs, który służy do spełnienia wymagań licencji brokera zarządzającego
wymaganie; i
(e) zdał egzamin na licencję maklera zarządzającego-
cji.
(2) Licencja maklera zarządzającego może zostać odnowiona w dniu
ukończenie kursów w ramach kształcenia ustawicznego i opłacenie
opłata za przedłużenie zgodnie z zaleceniami dyrektora.
(3) Broker zarządzający może otrzymać licencję tylko dla jednej firmy
w każdej chwili. [2008 c 23 § 12.]
18.85.121
18.85.121 Wyznaczeni brokerzy - Rejestracja - Adnotacje.
18.85.121 Wyznaczeni brokerzy - Rejestracja -
Adnotacje. (1) Wyznaczony pośrednik musi posiadać licencję
jako broker zarządzający zgodnie z RCW 18.85.111,
i może działać jako wyznaczony broker dla więcej niż jednej firmy.
Departament rejestruje wyznaczonych brokerów.
(2) Broker zarządzający dla firmy musi być zarejestrowany
tę firmę jako wyznaczonego brokera, jeśli ten broker zarządzający
akceptuje adnotacje od innych firm jako wyznaczone
pośrednik.
(3) Zarejestrowani wyznaczeni brokerzy muszą natychmiast
powiadomić dział o dodatkowych firmach, dla których obsługują
jako wyznaczony pośrednik i otrzymają wydrukowaną adnotację
na licencjach brokera zarządzającego ze wskazaniem nazwisk
wszystkie firmy, dla których pełnią funkcję wyznaczonego brokera. [2008 c
23 § 13.]
18.85.131
18.85.131 Licencjobiorcy spoza stanu - wymagania zamiast licencji.
18.85.131 Licencjobiorcy spoza stanu - wymagania zawarte w
zamiast licencji. (1) Osoby posiadające licencje uważane za równoważne
pożyczone licencjom posiadanym przez licencjobiorców z Waszyngtonu, zgodnie z ustaleniami
przez dyrektora za opłatą, prowizją lub inną cenną
sideration, lub w oczekiwaniu, lub na obietnicy
otrzymywanie lub pobieranie opłaty, prowizji lub innej wartościowej
rozważenie, może wykonywać czynności wymagające licencji
zgodnie z niniejszym rozdziałem, w odniesieniu do nieruchomości komercyjnych,
pod warunkiem, że licencjobiorca spoza stanu, zatwierdzony przez
dyrektor, wykonuje wszystkie poniższe czynności:
(a) Współpracuje z nieruchomościami w Waszyngtonie
wyznaczony broker, który posiada ważnego, aktywnego brokera zarządzającego
licencja wydana zgodnie z niniejszym rozdziałem;
(b) zawiera pisemną umowę z Waszyngtonem
firma, za pośrednictwem wyznaczonego brokera, która obejmuje warunki
współpraca, nadzór przez brokera wyznaczonego przez Waszyngton,
odszkodowanie i oświadczenie, że zatwierdzony poza stanem
licencjobiorca i jego przedstawiciele zgodzą się przestrzegać prawa
Waszyngton;
(c) dostarcza wyznaczonemu przez Waszyngton pośrednikowi plik
kopia aktualnej licencji licencjobiorcy zatwierdzonego poza stanem w formacie
dobrą opinię w każdej jurysdykcji poza stanem
zatwierdzony licencjobiorca posiada aktywną licencję dotyczącą nieruchomości;
(d) Zgody na jurysdykcję, które wynikają z działań prawnych
o postępowaniu zatwierdzonego licencjobiorcy spoza stanu lub jego
przeciwko zatwierdzonemu licencjobiorcy mogą zostać uruchomione agencje
sąd właściwej jurysdykcji dowolnego hrabstwa w stanie Waszyngton
w przypadku powstania podstawy roszczenia lub w którym zamieszkuje powód;
(e) Obejmuje nazwisko brokera z Waszyngtonu, kierownika
ing broker lub firma we wszystkich reklamach zgodnie z
RCW 18.85.361 (8); i
(f) zdeponuje całą dokumentację wymaganą w tej sekcji
oraz ewidencje i dokumenty związane z transakcją z
Broker z Waszyngtonu, broker zarządzający lub firma przez okres
trzy lata od daty dostarczenia dokumentacji, lub
transakcja miała miejsce, stosownie do przypadku.
(2) Osoba posiadająca licencję w jurysdykcji, w której nie ma
prawne rozróżnienie między licencją pośrednika w obrocie nieruchomościami a a
licencja sprzedawcy nieruchomości musi spełniać wymagania
podpunkt (1) tego rozdziału przed podjęciem jakichkolwiek działań
opisane w tej sekcji, który wymaga pośrednika w obrocie nieruchomościami
licencja w tym stanie. [2008 c 23 § 47; 2003 c 201 § 2. Dla-
merly RCW 18.85.560.]
18.85.141
18.85.141 Zamiana wymagań edukacyjnych - zasady.
18.85.141 Zmiana wymagań edukacyjnych
- Zasady. Dyrektor może zezwolić na zastąpienie
wymagania dotyczące godzin zegarowych w RCW 18.85.101 (1) (c) i
18.85.111 (1) (d), jeśli dyrektor zdecyduje, że
jednostka ma inne i podobne kwalifikacje ze względu na rozum
ukończenia równoważnych zajęć edukacyjnych w dowolnym
instytucja szkolnictwa wyższego określona w RCW
28B.10.016 lub inną instytucję nadającą stopień naukowy, określoną w
RCW 28B.85.010 zatwierdzone przez dyrektora. Reżyser
ustala z zasady wytyczne dotyczące określania równoważności
zajęcia edukacyjne. [2008 c 23 § 14; 1994 c 291 § 4;
1987 c 332 § 18. Dawniej RCW 18.85.097.]
Dodatkowe uwagi na www.leg.wa.gov
Strona 8
18.85.151
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i brokerzy zarządzający
[Ch. 18.85 - strona 6]
(Wyd. 2018)
18.85.151
18.85.151 Zwolnienia z licencjonowania.
18.85.151 Zwolnienia z licencjonowania. Ten rozdział
nie ma zastosowania do:
(1) Każda osoba, która kupuje lub zbywa mienie
i / lub możliwość biznesowa dla tej osoby
konto lub konto grupy, której członkiem jest dana osoba,
i ich pracowników;
(2) Każdy należycie upoważniony pełnomocnik działający na podstawie a
pełnomocnictwo bez odszkodowania;
(3) Radca prawny przy wykonywaniu praktyki
prawa;
(4) Każdy syndyk, syndyk masy upadłości, wykonawca, administrator
istrator, opiekun, osobisty przedstawiciel lub inna osoba działająca
sprzedaż na mocy postanowienia dowolnego sądu, sprzedaż na podstawie umowy powierniczej,
lub działając jako powiernik trustu;
(5) Dowolny sekretarz, księgowy, księgowy lub inna osoba
personel biurowy, który nie angażuje się w żadne działania lub
działalność określona w którejkolwiek z definicji w ramach RCW
18.85.011;
(6) Pracownicy miast, powiatów lub rządów
podmioty zajmujące się nabywaniem nieruchomości w celu uzyskania prawa do
droga, wybitna domena lub zagrożenie wybitną domeną;
(7) Tylko w odniesieniu do najmu lub dzierżawy osoby
miejsce do przechowywania, każda osoba, która jest właścicielem lub zarządza samoobsługą
imadło, jak określono w rozdziale 19.150 RCW;
(8) Każda osoba kierująca do licencjobiorców
nie bierze udziału w negocjacjach, wykonywaniu dokumentów lub
powiązane usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i odszkodowania
nie jest uzależnione od otrzymania odszkodowania przez licencjobiorcę
lub firma zajmująca się nieruchomościami;
(9) Certyfikowani księgowi, jeśli nie awansują
kupno, wystawienie na sprzedaż, sprzedaż, zamiana, opcja, leasing lub
wynajem określonego udziału w nieruchomości;
(10) Wszelkie osoby fizyczne lub podmioty, w tym tytuł lub
firmy depozytowe, agenci depozytowi, prawnicy lub instytucje finansowe
instytucje działające jako agenci depozytowi, jeśli nie promują domeny
zakup, wystawienie na sprzedaż, sprzedaż, zamiana, opcja, leasing lub dzierżawa
z tytułu określonego udziału w nieruchomości;
(11) Doradcy inwestycyjni, jeśli nie promują
zakup, wystawienie na sprzedaż, sprzedaż, zamiana, opcja, leasing lub dzierżawa
z tytułu określonego udziału w nieruchomości;
(12) Menedżerowie społeczni, którzy w
zdolności doradcze i o odszkodowanie lub w oczekiwaniu na
wynagrodzenie, świadczenie usług zarządczych lub finansowych,
negocjować umowy w celu zapewnienia zarządzania lub finansowania
usług lub przedstawiać siebie jako osoby zarządzające
lub usługi finansowe na rzecz stowarzyszenia zarządzanego na podstawie rozdziału
64,32, 64,34 lub 64,38 RCW, jeśli nie promują
pościg, wystawianie na sprzedaż, sprzedaż, zamiana, opcja, leasing lub dzierżawa
określony udział w nieruchomości. Obowiązuje niniejszy ustęp (12)
bez względu na to, czy człowiek ze wspólnoty
ager działa jako niezależny podwykonawca, pracownik pokolenia
główny menadżer lub dyrektor wykonawczy lub agent stowarzyszenia
regulowane przez rozdział 64.32, 64.34 lub 64.38 RCW; i
(13) Każda osoba zatrudniona lub zatrzymana przez, dla lub dalej
w imieniu właściciela lub osoby wyznaczonej lub zarządzającej
pośrednik, jeśli osoba jest ograniczona w zarządzaniu nieruchomością do dowolnego
z następujących działań:
(a) Dostarczenie wniosku o leasing, leasingu lub jakiejkolwiek zmiany-
o tym wszystkim osobom;
(b) Otrzymanie wniosku leasingowego, dzierżawy lub zmiany
kaucji, wpłaty czynszu lub innych środków z tym związanych
opłata za dostawę do nieruchomości i należna na nią
firma lub właściciel;
(c) Pokazywanie wynajmowanej jednostki dowolnej osobie lub wykonywanie
umowy najmu lub dzierżawy, a pracownik lub osoba zatrzymana jest
działając na polecenie właściciela lub wyznaczonego
lub zarządzający brokerem;
(d) Udzielanie informacji o wynajmowanej lokalu, dzierżawie,
wniosek o dzierżawę lub kaucję i kwoty czynszu
każdemu potencjalnemu najemcy; lub
(e) Pomoc w wykonywaniu zarządzania nieruchomościami
funkcje administracyjne, kancelaryjne, finansowe
cial lub zadania konserwacyjne. [2012 c 126 § 1; 2008 c 23 § 16;
1997 c 322 § 7; 1989 c 161 § 1; 1988 c 240 § 20; 1977 ex.s. do
370 § 9; 1972 ex.s. c 139 § 10; 1951 c 222 § 9; 1941 c 252 §
3; Rem. Co tam. 1941 § 8340-26. Przed: 1925 ex.s. c 129 § 4.
Dawniej RCW 18.85.110.]
18.85.171
18.85.171 Wnioski - Warunki - Opłaty.
18.85.171 Wnioski - Warunki - Opłaty. (1) A.
osoba ubiegająca się o licencję jako firma nieruchomościowa składa wniosek na: a
formularz określony przez dyrektora. Osoba pragnąca licencji
jako pośrednik w obrocie nieruchomościami lub pośrednik zarządzający musi zdać egzamin
wpisowego i zdać egzamin. Osoba składa wniosek
na egzamin i licencję na formularzu określonym przez
reżyser. Jednocześnie wnioskodawca:
(a) Dostarczenie innego dowodu, jakiego dyrektor może wymagać potwierdzenia
jeśli chodzi o uczciwość, prawdomówność i dobrą reputację, jak
a także tożsamość, która może obejmować odciski palców i
wstępne sprawdzenie przeszłości wszystkich osób ubiegających się o licencję lub
funkcjonariusze korporacji, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, inni
prawnie uznany podmiot gospodarczy lub wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka osobowa lub spółka osobowa, składająca wniosek;
(b) Jeśli wnioskodawcą jest korporacja, należy przedstawić zaświadczenie
kopia jej statutu i lista jej funkcjonariuszy
oraz dyrektorzy i ich adresy. Jeśli wnioskodawca jest obcokrajowcem
korporacji, wnioskodawca dostarcza uwierzytelniony odpis
zaświadczenie o uprawnieniu do prowadzenia działalności gospodarczej w stanie
Waszyngtonie, lista jego funkcjonariuszy i dyrektorów oraz ich
adresy i dowód aktualnej rejestracji w sekretariacie
taryfa stanu. Jeśli wnioskodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub
inny prawnie uznany podmiot gospodarczy, wnioskodawca
dostarczyć listę członków i menedżerów firmy
i ich adresy. Jeśli wnioskodawca jest częścią z ograniczoną odpowiedzialnością
osobowością lub spółką osobową, wnioskodawca dostarcza wykaz
ich partnerzy i ich adresy;
(c) O ile wnioskodawca nie jest korporacją lub z ograniczoną odpowiedzialnością
ity, wykonaj weryfikację danych na podstawie odcisków palców
poprzez identyfikację kryminalną patrolu stanu Waszyngton
system i za pośrednictwem federalnego biura śledczego. Plik
wnioskodawca musi złożyć odciski palców i wymaganą opłatę
sprawdzenie przeszłości do dyrektora w celu przesłania do
Patrol stanu Waszyngton. Reżyser może rozważyć niedawne
wydanie licencji wymagającej odcisków palców
krajowe sprawdzenie przeszłości informacji kryminalnych lub niedawne
zatrudnienie na stanowisku wymagającym odcisków palców
dodatkowo weryfikacja krajowych informacji kryminalnych
do odcisków palców w celu przyspieszenia wydawania licencji i poparcia
proces. Dyrektor może uchwalić regulamin ustalający procedurę
zezwolenie osobie objętej tą sekcją na posiadanie
przeszłość ponownie sprawdzona w ramach tej podsekcji po złożeniu wniosku
o odnowienie licencji.
Strona 9
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i brokerzy zarządzający
18.85.221
(Wyd. 2018)
[Ch. 18.85 - strona 7]
(2) Dyrektor musi opracować zgodnie z regułą procedurę i
harmonogram, aby upewnić się, że wszyscy ubiegający się o licencję mają palec
regularne sprawdzanie druku i tła. [2008 c
23 § 17; 1997 c 322 § 8; 1987 c 332 § 4; 1980 c 72 § 1; 1979
c 25 § 1. Przed: 1977 ex.s. c 370 § 3; 1977 ex.s. c 24 § 2; 1973
1st ex.s. c 42 § 1; 1953 c 235 § 6; 1951 c 222 § 10. Dawniej:
(i) 1947 c 203 § 1, część; 1945 c 111 § 3, cz. 1943 c 118 § 2,
część; 1941 c 252 § 11, ust. Rem. Co tam. 1947 § 8340-34, część;
przed: 1925 ex.s. c 129 §§ 10, 11. (ii) 1947 c 203 § 3; 1945 c
111 § 6; 1941 c 252 § 16; Rem. Co tam. 1947 § 8340-39. Dla-
merly RCW 18.85.120.]
18.85.181
18.85.181 Egzaminy - Przykładowe pytania - Zakres - Pieniądze ze sprzedaży.
18.85.181 Egzaminy - przykładowe pytania - zakres
— Pieniądze ze sprzedaży. Dyrektor dostarcza każdemu oryginałowi
ostateczny kandydat na egzamin przykładowa lista pytań
oraz odpowiedzi z zakresu prawa nieruchomości i funkcjonowania
biznes i może zapewnić to samo każdemu licencjobiorcy
lub innym członkom społeczeństwa. Dyrektor upewnia się
na egzaminie pisemnym, że każdy kandydat:
(1) odpowiednią znajomość języka angielskiego,
w tym czytanie, pisanie i matematyka;
(2) Zrozumienie zasad przekazywania rzeczywistości
majątek oraz ogólne cele i skutki prawne czynów,
umowy finansowe i dzierżawy;
(3) Znajomość zasad dotyczących nieruchomości
inwestycje, wycena nieruchomości i wyceny;
(4) Zrozumienie relacji pośredników w obrocie nieruchomościami
okręty;
(5) Zrozumienie zasad praktyki na rynku nieruchomości
tice i odnoszące się do niej kanony etyki biznesu; i
(6) Zrozumienie postanowień rozdziałów 18.86
i 18.235 RCW i ten rozdział.
Egzamin na maklerów zarządzających nieruchomościami
być bardziej wymagającym niż w przypadku pośredników w obrocie nieruchomościami.
Wszystkie pieniądze otrzymane na sprzedaż literatury edukacyjnej
licencjobiorcom i osobom postronnym umieszcza się w
fundusz prowizji od nieruchomości. [2008 c 23 § 18; 1997 c 322 §
9; 1972 ex.s. c 139 § 11; 1951 c 222 § 11. Dawniej: 1947 c
203 § 2 ust. 1945 c 111 § 4, ust. 1941 c 252 § 12, ust.
Rem. Co tam. 1947 § 8340-35, cz. Dawniej RCW
18.85.130.]
18.85.191
18.85.191 Opłaty licencyjne - Wygaśnięcie - Odnowienie - Karty identyfikacyjne - Weryfikacja przeszłości.
18.85.191 Opłaty licencyjne - Wygaśnięcie - Odnowienie -
Karty identyfikacyjne - weryfikacja przeszłości. Przed otrzymaniem
licencja, każdy pośrednik w obrocie nieruchomościami, pośrednik zarządzający i
firma musi uiścić opłatę licencyjną określoną przez dyrektora przez
reguła. Licencja wydana zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału
wygasa po dwóch latach od daty wystawienia. Licencje wydane dla
firmy nieruchomościowe, które są spółkami osobowymi, z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, korporacje i inne
prawnie uznane podmioty gospodarcze wygasają z dniem, w którym
rejestracja lub upoważnienie złożone w urzędzie
taryfa stanu wygasa. Licencje należy odnawiać co dwa
lat przed datą określoną w niniejszej sekcji i
dwuletnia opłata licencyjna za przedłużenie, zgodnie z zaleceniami dyrektora przez
reguła musi zostać zapłacona. Licencja jest uznawana za wygasłą, gdy
licencjobiorca nie spełnia wymagań dotyczących odnowienia na ten dzień
odnowienia tej licencji.
Jeśli dyrektor nie otrzyma wniosku o wydanie
odnowienie licencji w dniu lub przed datą odnowienia, opłata karna w wysokości
zgodnie z regulaminem dyrektora są opłacane. Przyjęcie
przez dyrektora wniosku o odnowienie po odnowieniu
data nie oznacza zrzeczenia się zaległości.
Licencja osoby, której opłata za odnowienie licencji nie jest
otrzymane w ciągu jednego roku od daty wygaśnięcia jest
celed. Ta osoba może uzyskać nową licencję, spełniając warunki
procedury i wymagania określone przez dyrektora przez
reguła.
Dyrektor może wydać licencję każdemu aktywnemu licencjobiorcy
oraz kieszeń na kartę identyfikacyjną w formie i rozmiarze jak przed
przepisane przez regułę.
Dyrektor musi opracować zgodnie z regułą procedurę i
harmonogram, aby upewnić się, że wszyscy aktywni licencjobiorcy i licencjobiorcy składają wnioski
w celu uzyskania statusu aktywnego, odnowienia lub przywrócenia należy mieć odcisk palca
i sprawdzanie przeszłości przeprowadzane regularnie. [2008 c 23 §
19; 1997 c 322 § 10; 1991 c 225 § 2; 1989 c 161 § 2; 1987 c
332 § 5; 1979 c 25 § 2. Przed: 1977 ex.s. c 370 § 4; 1977 ex.s.
c 24 § 3; 1972 ex.s. c 139 § 12; 1953 c 235 § 7; 1951 c 222 §
12. Dawniej: (i) 1947 c 203 § 2, część; 1945 c 111 § 4, ust.
1941 c 252 § 12, ust. Rem. Co tam. 1947 § 8340-35, cz. (ii)
1947 c 203 § 1, ust; 1945 c 111 § 3, cz. 1943 c 118 § 2,
część; 1941 c 252 § 11, ust. Rem. Co tam. 1947 § 8340-34, część;
przed: 1925 ex.s. c 129 §§ 10, 11. Dawniej RCW 18.85.140.]
Dodatkowe uwagi na www.leg.wa.gov
18.85.201
18.85.201 Odpowiedzialność za postępowanie podwładnych.
18.85.201 Odpowiedzialność za postępowanie podwładnych.
Odpowiedzialność za każdego pośrednika w obrocie nieruchomościami, brokera zarządzającego lub
dyrektor oddziału w czynnościach objętych niniejszym rozdziałem odpoczywa
z wyznaczonym brokerem, do którego należą tacy licencjobiorcy
upoważniony.
Oprócz wyznaczonego brokera kierownik oddziału
ponosi odpowiedzialność za brokerów i zarządzających brokerami
działającą pod kierownictwem oddziału w oddziale. [2008
c 23 § 20; 1997 c 322 § 12; 1977 ex.s. c 370 § 6; 1972 ex.s. do
139 § 14. Dawniej RCW 18.85.155.]
18.85.211
18.85.211 Licencje - odnowienie - kształcenie ustawiczne.
18.85.211 Licencje - odnowienie - kształcenie ustawiczne -
cji. Wszyscy pośrednicy w obrocie nieruchomościami i brokerzy zarządzający
brak dowodów zgodnie z regułą dyrektora, że ??posiadają
pomyślnie ukończył co najmniej wymaganą minimalną liczbę
w rzeczywistości trzydzieści godzin godzin nauki co dwa lata
kursy nieruchomości zatwierdzone przez dyrektora w celu ich odnowienia
licencje. Dyrektor może przyjąć regulamin ograniczający liczbę
godzin kursów kształcenia na odległość, na które można wykorzystać
odnowienie licencji. Do piętnastu godzin zegarowych nauki w formacie
przekroczenie wymaganych trzydziestu godzin zegarowych uzyskanych w ramach
bezpośrednio poprzedzający dwuletni okres może być przewożony na:
otrzymanie kredytu na kolejne dwa lata. Badanie-
nie są wymagane do wypełnienia żadnej części edukacji
wymaganie w tej sekcji. [2008 c 23 § 22; 1997 c 322 § 13;
1991 c 225 § 1; 1988 c 205 § 1. Dawniej RCW 18.85.165.]
18.85.221
18.85.221 Licencje - Nazwy - Ograniczenia w użyciu.
18.85.221 Licencje - Nazwy - Ograniczenia w użyciu.
Żadna licencja wydana zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału nie może
upoważniać każdą osobę inną niż osoba wymieniona na
licencja na wykonywanie jakiejkolwiek czynności na jej podstawie ani na prowadzenie jakiejkolwiek działalności
inaczej niż pod nazwą widniejącą na pozwoleniu.
Firma zajmująca się nieruchomościami ma możliwość wykorzystania jednego lub więcej
nazwy przybrane w prowadzeniu i funkcjonowaniu firmy rzeczywistej
biznes nieruchomości. Jednak zanim użyjesz innej nazwy niż ta
widniejący na koncesji firma musi uzyskać odrębną
licencja na każdą dodatkową przybraną nazwę. Wszystko prawdziwe
Strona 10
18.85.231
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i brokerzy zarządzający
[Ch. 18.85 - strona 8]
(Wyd. 2018)
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami będzie prowadzone w imieniu
firmę zajmującą się nieruchomościami lub jej licencjonowaną nazwę lub nazwy.
[2008 c 23 § 23; 1997 c 322 § 14; 1972 ex.s. c 139 § 16; 1951
c 222 § 14; 1945 c 111 § 2; 1941 c 252 § 10; Rem. Co tam. 1945
§ 8340-33. Przed: 1925 ex.s. c 129 § 9. Dawniej RCW
18.85.170.]
18.85.231
18.85.231 Licencje - Wymagane biuro lub depozyty - prowadzenie dokumentacji i produkcja.
18.85.231 Licencje - urząd lub depozytariusze akt
wymagane — Dokumentacja konserwacji i produkcji. Każdy
licencjonowana firma nieruchomości musi mieć i utrzymywać biuro lub
ewidencja depozytów dostępnych w tym stanie dla przedstawicieli
reżysera. Firma musi utrzymywać i produkować
pełny zestaw rekordów zgodnie z wymaganiami niniejszego rozdziału. Reżyser
może określić zasady dotyczące alternatywnego i elektronicznego przechowywania
wiek. [2008 c 23 § 24; 1997 c 322 § 15; 1957 c 52 § 41; 1951
c 222 § 15. Przed: 1947 c 203 § 4, część; 1945 c 111 § 7, cz.
1943 c 118 § 4, część; 1941 c 252 § 18, ust. Rem. Co tam. 1947
§ 8340-41, część; przed: 1925 ex.s. c 129 § 12, ust. Dawniej
RCW 18.85.180.]
18.85.241
18.85.241 Licencje - Oddział.
18.85.241 Licencje - Oddział. Wyznaczony brat
ker może zwrócić się do dyrektora o upoważnienie do ustanowienia jednego lub
więcej oddziałów pod tą samą nazwą co nieruchomości
firma po uiszczeniu opłaty określonej przez dyrektora
z reguły. Dyrektor wydaje duplikat licencji na każdy z
filie wskazujące lokalizację biura nieruchomości
i konkretnej gałęzi. Każda duplikat licencji
umieszczone w widocznym miejscu w biurze, dla którego zostały wydane.
W każdym oddziale wymaga się posiadania oddziału
ager, który będzie brokerem zarządzającym upoważnionym przez wyznaczoną
nated broker do wykonywania obowiązków kierownika oddziału.
Licencja oddziału nie jest wymagana, jeżeli jest rzeczywista
sprzedaż nieruchomości prowadzona jest w określonym zakresie
lar pododdział lub trakt, jeśli licencjonowane biuro lub oddział
położone w obrębie trzydziestu pięciu mil od podobszaru lub traktu.
[2008 c 23 § 25; 1989 c 161 § 3; 1987 c 332 § 6; 1977 ex.s. do
24 § 5; 1972 ex.s. c 139 § 17; 1957 c 52 § 42. Przed: 1947 c
203 § 4 ust. 1945 c 111 § 7, cz. 1943 c 118 § 4, część; 1941
c 252 § 18 ust. Rem. Co tam. 1947 § 8340-41, część; wcześniejszy:
1925 ex.s. c 129 § 12, ust. Dawniej RCW 18.85.190.]
18.85.255
18.85.255 Licencje - zmiana lokalizacji.
18.85.255 Licencje - zmiana lokalizacji. Wyznaczenie
nated broker, zarządzający broker lub firma złoży zawiadomienie w
pisanie do dyrektora o każdej zmianie działalności licencjobiorcy
miejsce przechowywania dokumentów lub ewidencji. Po zrzeczeniu się
oryginalną licencję na prowadzenie działalności i wniesienie opłaty jako
przepisane przez dyrektora z reguły, dyrektor wydaje nowy
licencja obejmująca nową lokalizację. [2008 c 23 § 26; 1987 c
332 § 7; 1971 ex.s. c 266 § 17; 1957 c 52 § 43. Przed: 1947 c
203 § 4 ust. 1945 c 111 § 7, cz. 1943 c 118 § 4, część; 1941
c 252 § 18 ust. Rem. Co tam. 1947 § 8340-41, część; wcześniejszy:
1925 ex.s. c 129 § 12, ust. Dawniej RCW 18.85.200.]
18.85.265
18.85.265 Nieaktywne licencje.
18.85.265 Nieaktywne licencje. (1) Każda wydana licencja
zgodnie z niniejszym rozdziałem i nie zostaną w inny sposób odwołane
„nieaktywny” w dowolnym momencie jest dostarczany do reżysera. Aż do powrotu
pozwany na podstawie niniejszego rozdziału, posiadacz nieaktywnego prawa jazdy jest
zakaz prowadzenia pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
(2) Nieaktywna licencja może zostać odnowiona na tej samej licencji
warunki jako aktywna licencja, z tym że osoba
z nieaktywną licencją nie muszą być zgodne z edukacją
wymagania RCW 18.85.101 (1) (c) lub 18.85.211. Niepowodzenie
odnowienie skutkuje anulowaniem w taki sam sposób jak
aktywna licencja.
(3) Nieaktywna licencja może mieć status aktywny
po wypełnieniu wniosku dostarczonego przez dyrektora
oraz pod warunkiem przestrzegania niniejszego rozdziału i przyjętych zasad
zgodnie z nim. Jeśli posiadacz ma nieaktywną licencję na więcej
niż trzy lata, posiadacz musi przedstawić dowód pomyślnego wyniku
ukończenie trzydziestogodzinnego kursu nieruchomości w ciągu jednego
rok przed złożeniem wniosku o nadanie statusu aktywnego. Posiadacze
zatrudniony przez państwo i przeprowadzający transakcje dotyczące nieruchomości
w imieniu państwa są zwolnieni z tego kursu -
ment.
(4) Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczące odmowy,
zawieszenie i cofnięcie licencji mają zastosowanie do
licencja nieaktywna oraz licencja aktywna, z wyjątkiem sytuacji, gdy
postępowanie w sprawie zawieszenia lub cofnięcia nieaktywnej licencji
została zainicjowana, licencja pozostanie nieaktywna do czasu
ceedings zostały zakończone. [2008 c 23 § 28; 1994 c 291
§ 3; 1988 c 205 § 4. Przed: 1987 c 514 § 1; 1987 c 332 § 17;
1985 c 162 § 4; 1977 ex.s. c 370 § 8. Dawniej RCW
18.85.215.]
Dodatkowe uwagi na www.leg.wa.gov
18.85.275
18.85.275 Wyznaczony broker lub broker zarządzający - uprawnienia i obowiązki.
18.85.275 Wyznaczony broker lub broker zarządzający -
Władza i obowiązki. (1) Wyznaczony pośrednik lub kierownik
pośrednik będzie nadzorował postępowanie brokerów i zarządzał
ning brokerów pod kątem zgodności z niniejszym rozdziałem, rozdział 18.235
RCW i RCW 18.86.030.
(2) Notowania, transakcje, umowy o zarządzanie i
inne umowy dotyczące świadczenia usług maklerskich są
własność biura nieruchomości. Brokerzy dostarczają terminowo
wyznaczonemu brokerowi zarządzającemu wszystkie fundusze i zapisy
do posiadania lub utrzymywania przez firmę zajmującą się obrotem nieruchomościami. ZA
Za takie fundusze i zapisy odpowiada broker zarządzający
dopiero po ich otrzymaniu od brokera. Brat zarządzający
ker terminowo dostarczy wyznaczonemu brokerowi wszystkie fundusze i
ewidencje wymagane do posiadania lub utrzymywania przez nieruchomość
firma. Wyznaczony broker jest odpowiedzialny za takie fundusze i
zapisy dopiero po ich otrzymaniu od brata zarządzającego
ker lub broker.
(3) Wyznaczony broker może delegować na piśmie
uzgadniać obowiązki w zakresie bezpiecznej obsługi środków klientów,
rachunków powierniczych, transakcji i rachunków powierniczych
ewidencje, wraz z nadzorem maklerów, do kierownictwa
pośrednik licencjonowany dla firmy. Wyznaczony pośrednik zapewnia:
ewidencjonować brokerów zarządzających firmą i przedstawicielstw
do zarządzania brokerami.
(4) Wyznaczony broker lub wyznaczony makler
egate ma prawo zmieniać, modyfikować, wiązać, tworzyć,
unieważnić, zakończyć lub zwolnić usługę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
umowy w imieniu biura nieruchomości. Wyznaczony
broker ma uprawnienia do przyjmowania nowych lub przeniesionych licencjobiorców
do reprezentowania firmy z branży nieruchomości.
(5) Pośrednik, który nadzoruje lub wykonuje prawo kontrolne
w stosunku do innych brokerów w wykonywaniu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
usługi muszą być licencjonowane jako broker zarządzający.
(6) W ciągu pierwszych dwóch lat licencji brokera a
broker zarządzający musi zapewnić podwyższony poziom nadzoru
sion zgodnie z regułą dyrektora. [2008 c 23 § 21.]
Strona 11
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i brokerzy zarządzający
18,85.291
(Wyd. 2018)
[Ch. 18.85 - strona 9]
18.85.285
18.85.285 Transakcje i ewidencja — Rachunki powiernicze — Wymagania.
18.85.285 Transakcje i prowadzenie dokumentacji - Trust
konta - wymagania. (1) Brokerzy i zarządzający bro-
kers muszą przesłać pełne kopie swoich transakcji do
ich firma. Wyznaczony broker prowadzi odpowiednią dokumentację
wszystkich transakcji na rynku nieruchomości obsługiwanych przez firmę lub za jej pośrednictwem
lub firmy, w których zarejestrowany jest wyznaczony broker. Plik
zapisy obejmują między innymi kopię dokumentu
umowa pościgu i sprzedaży, pokwitowanie zadatku oraz
wyszczególnienie wpływów i wypłat przy każdej transakcji
akcja. Te rekordy i wszystkie inne rekordy określone przez
dyrektor z zasady są otwarte do wglądu przez dyrektora lub
upoważnieni przedstawiciele dyrektora.
(2) Jeśli którykolwiek licencjobiorca sprawuje kontrolę nad nieruchomością
fundusze transakcyjne, fundusze te są uznawane za fundusze powiernicze.
(3) Każdy koncesjonariusz w zakresie nieruchomości dostarczy lub spowoduje
dostarczone do wszystkich stron podpisujących to samo, w rozsądnym terminie
czas po podpisaniu umów kupna-sprzedaży, wystawieniu
umowy i wszystkie inne podobne lub podobne dokumenty podpisane
przez strony.
(4) Każda firma zajmująca się obrotem nieruchomościami, która prowadzi oddzielne nieruchomości
rachunki funduszy powierniczych muszą prowadzić rachunki w uznanym
Depozyt stanu Waszyngton. Firma zajmująca się nieruchomościami musi
przechowywać odpowiednią ilość środków na rachunkach funduszy powierniczych
ułatwiać otwieranie rachunków funduszy powierniczych lub zapobiegać
zamknięcie rachunków funduszu powierniczego.
(5) Wszyscy licencjobiorcy będą przechowywać oddzielnie i osobno oraz fizycznie
sycznie oddzielone od funduszy własnych koncesjonariuszy, wszystkie fundusze lub
pieniądze, w tym zaliczki na opłaty klientów, którzy są przetrzymywani
przez koncesjonariuszy do czasu zakończenia sprzedaży nieruchomości lub
transakcji lub które zostały zebrane dla klientów i są
przetrzymywana w celu wypłaty na rzecz lub na rzecz klientów.
(6) Firma nie jest zobowiązana do prowadzenia rachunku w funduszu powierniczym
dla transakcji dotyczących umowy kupna-sprzedaży
który instruuje brokera, aby dostarczył czek na zadatek
bezpośrednio do wyznaczonego agenta zamknięcia lub do sprzedającego.
(7) Brokerzy muszą zdeponować wszystkie środki w funduszu powierniczym swojej firmy
konto bankowe następnego dnia roboczego po otrzymaniu
środki pieniężne, chyba że umowa kupna-sprzedaży przewiduje
odroczona wpłata lub dostawa. W takim przypadku broker musi
niezwłocznie wpłacać lub dostarczać środki zgodnie z
warunki umowy kupna-sprzedaży.
(8) (a) Jeśli pośrednik w obrocie nieruchomościami otrzymuje lub utrzymuje zadatek
pieniądze lub fundusze klienta do depozytu, firma zajmująca się obrotem nieruchomościami
prowadzić zbiorczy oprocentowany rachunek powierniczy dla depozytów
fundusze klientów, z wyjątkiem trustu zarządzania nieruchomościami
rachunki.
(b) odsetki narosłe na tym rachunku, pomniejszone o wszelkie przyczyny
rozsądne i odpowiednie opłaty za usługi instytucji finansowej
lub opłaty, są wpłacane skarbnikowi stanu w celu złożenia w
Fundusz powierniczy stanu Waszyngton utworzony w RCW 43.185.030
oraz konto programu edukacji w zakresie nieruchomości utworzone w
RCW 18.85.321. Odpowiednie opłaty lub opłaty za usługi są
opłaty pobierane przez instytucje finansowe na inne żądanie
depozytu lub "teraz" konta. Firma lub wyznaczony broker to
nie ma obowiązku powiadamiania klienta o zamierzonym użyciu
fundusze.
(c) Departament przyjmuje zasady, które będą służyć jako
wytyczne dotyczące wyboru konta określonego w niniejszym pod-
Sekcja.
(9) Jeśli wnioski o fundusze powiernicze są wnoszone przez więcej niż jedną stronę, plik
wyznaczony pośrednik lub wyznaczony przedstawiciel brokera musi
niezwłocznie przekaż pisemne powiadomienie wszystkim kontrahentom
wiąże się z transakcją na rynku nieruchomości z zamiarem wyznaczonego
pośrednik lub wyznaczony przedstawiciel brokera do wypłaty klienta
fundusze. Powiadomienie musi zawierać nazwiska i adresy
wszystkich stron umowy, kwotę posiadanych pieniędzy i do
kto zostanie wypłacony i datę wypłaty
musi nastąpić nie później niż trzydzieści kolejnych dni po zawiadomieniu
data podania.
(10) W przypadku konta utworzonego zgodnie z podpunktem (8) niniejszego
wyznaczony lub zarządzający makler kieruje
instytucja depozytowa do:
(a) Przekazania odsetek lub dywidend po odliczeniu rozsądnych i
odpowiednie opłaty lub opłaty za usługi, średnio miesięcznie
saldo na rachunku lub w inny sposób obliczone zgodnie z
tańczyć ze standardową praktyką księgową instytucji, godz
co najmniej raz na kwartał do skarbnika stanu w celu złożenia w mieszkaniu
fundusz powierniczy utworzony przez RCW 43.185.030 oraz nieruchomość
konto programu edukacyjnego utworzone w RCW 18.85.321; i
(b) Przekaż do * dyrektora ds. społeczności, handlu i
rozwój gospodarczy oświadczenie zawierające nazwę
osoba lub podmiot, na rzecz którego wydano przekaz, stawka
zastosowane odsetki i odliczona kwota opłat za usługi,
jeśli istnieje, oraz saldo (-a) konta z okresu, w którym
sporządza się raport, wraz z kopią oświadczenia do przekazania
osobie lub firmie dokonującej depozytu.
(11) * Dyrektor ds. Społeczności, handlu i gospodarki
rozwój przesyła kopię raportów wymaganych przez
podsekcja (10) tej sekcji do departamentu do pomocy w
spójne egzekwowanie wymagań niniejszej sekcji
z normalnymi praktykami egzekwowania i audytowania
departament.
(12) (a) Niniejsza sekcja nie zwalnia żadnego brata
ker, broker zarządzający lub firma, która ma jakiekolwiek zobowiązania w zakresie szacunku
do przechowywania środków klientów.
(b) Wszelkie naruszenia ze strony pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządzających
kers lub firmy któregokolwiek z postanowień tej sekcji, RCW
18.85.361 lub rozdział 18.235 RCW jest podstawą do
powództwo plinarne przeciwko licencjom wydanym maklerom,
starzejący się brokerzy lub firmy. [2008 c 23 § 37; 1999 c 48 § 1; 1995
c 399 § 7; 1993 c 50 § 2; 1988 c 286 § 2; 1987 c 513 § 1; 1957
c 52 § 44; 1953 c 235 § 13; 1951 c 222 § 19. Przed: 1947 c 203
§ 4, część; 1945 c 111 § 7, cz. 1943 c 118 § 4, część; 1941 c
252 § 18 ust. Rem. Co tam. 1947 § 8340-41, część; przed: 1925
ex.s. c 129 § 12, ust. Dawniej RCW 18.85.310.]
* Notatka weryfikatora: „dyrektor ds. Społeczności, handlu i gospodarki
rozwój ”został zmieniony na„ dyrektora handlowego ”do 2009 roku około 565.
Dodatkowe uwagi na www.leg.wa.gov
18,85.291
18.85.291 Brokerzy i brokerzy zarządzający - Zakończenie powiązania z firmą - Zawiadomienie.
18.85.291 Brokerzy i brokerzy zarządzający — Termi-
kraj powiązania z firmą - Uwaga. Licencje
pośrednik w obrocie nieruchomościami i pośrednik zarządzający w ogóle będzie prowadzony
razy przez ich firmę oraz kiedy pośrednicy lub zarządzają nieruchomościami
pośrednicy przestaną reprezentować firmę, wygasają ich licencje
obowiązywać. Brokerzy i brokerzy zarządzający muszą złożyć
pisemne powiadomienie wyznaczonego brokera dla ich firmy
kiedy zakończą współpracę ze swoją firmą. Firma,
za pośrednictwem wyznaczonego maklera, zawiadamia dyrektora
do, a do takiego zawiadomienia należy dołączyć plik
zrzeczenie się licencji brokera lub maklera zarządzającego. Zawieść-
Strona 12
18.85.301
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i brokerzy zarządzający
[Ch. 18.85 - strona 10]
(Wyd. 2018)
czy wyznaczonego brokera, o którym firma musi niezwłocznie powiadomić
wypowiedzenie dyrektora brokera lub brokera zarządzającego
na żądanie zainteresowanego brokera lub brokera zarządzającego
być podstawą do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko firmie i wyznaczonej
nated broker. Na wniosek brokera lub zarządzającego
brokera i wniesienie opłaty zgodnie z zaleceniami dyrektora
z reguły dyrektor wydaje nową licencję na niewykorzystane
okres obowiązywania umowy, jeżeli broker lub broker zarządzający jest inny
uprawniony do tego. Kiedy firma rozwiązuje umowę z brokerem lub człowiekiem-
starzejących się usług brokera za naruszenie niniejszego rozdziału lub rozdz.
ter 18.86 lub 18.235 RCW, firma niezwłocznie złoży wniosek o wydanie a
pisemne przedstawienie faktów w nawiązaniu do tego z
dyrektor. [2008 c 23 § 40; 1987 c 332 § 14; 1953 c 235 § 14;
1947 c 203 § 7; 1943 c 118 § 7; 1941 c 252 § 26; Rem. Co tam.
1947 § 8340-49. Przed: 1925 ex.s. c 129 § 21. Dawniej RCW
18.85.320.]
18.85.301
18.85.301 Prowizje za udostępnianie.
18.85.301 Prowizje za udostępnianie. (1) Z wyjątkiem poniżej
podpunkt (4) tej sekcji, jest to niezgodne z prawem w przypadku jakiejkolwiek licencji
firma, broker lub broker zarządzający, aby zapłacić jakąkolwiek część
prowizja licencjobiorcy lub inne wynagrodzenie dla jakiejkolwiek osoby
który świadczy usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a nie jest
licencjonowana firma, pośrednik w obrocie nieruchomościami lub pośrednik zarządzający w dowolnym
stan Stanów Zjednoczonych lub ich posiadłości lub jakiekolwiek osoby zagraniczne
jurysdykcji z programem regulacji nieruchomości.
(2) Z wyjątkiem podpunktu (4) tego rozdziału, tak jest
płacenie jakiejkolwiek części przez licencjonowaną firmę zajmującą się nieruchomościami jest niezgodne z prawem
prowizja firmy z usług maklerskich lub innych
wynagrodzenie dla pośrednika w obrocie nieruchomościami lub pośrednika zarządzającego nie
posiada licencję na prowadzenie działalności gospodarczej dla firmy.
(3) Z wyjątkiem podpunktu (4) tego rozdziału tak jest
niezgodne z prawem płacenie przez licencjonowanych brokerów lub zarządzających brokerami
część prowizji od usług maklerskich lub innych
odszkodowanie dla dowolnej osoby, bez względu na to, czy posiada ona licencję, z wyjątkiem
za pośrednictwem wyznaczonego maklera firmy.
(4) Prowizja może być podzielona z producentem
sprzedawca nieruchomości mieszkaniowych, licencjonowany na podstawie rozdziału 46.70 RCW, na
sprzedaż majątku osobistego wyprodukowanego mieszkania sprzedanego w kon-
połączenie ze sprzedażą lub dzierżawą gruntu. [2008 c 23 § 41; 1998
c 46 § 3; 1997 c 322 § 20; 1953 c 235 § 15; 1943 c 118 § 6;
1941 c 252 § 24; Rem. Co tam. 1943 § 8340-47. Dawniej
RCW 18.85.330.]
18.85.311
18.85.311 Podział odsetek z rachunków powierniczych maklerów.
18.85.311 Podział odsetek z zaufania brokerów
rachunki. Przekazy pieniężne otrzymane przez skarbnika stanu
do RCW 18.85.285 należy podzielić między obudowę
fundusz powierniczy utworzony przez RCW 43.185.030, który otrzyma
siedemdziesiąt pięć procent i program edukacji w zakresie nieruchomości
konto utworzone przez RCW 18.85.321, które otrzyma
dwadzieścia pięć procent. [2008 c 23 § 38; 1993 c 50 § 3; 1987 c
513 § 9. Dawniej RCW 18.85.315.]
Dodatkowe uwagi na www.leg.wa.gov
18.85.321
18.85.321 Konto programu edukacji w zakresie nieruchomości.
18.85.321 Konto programu edukacji w zakresie nieruchomości.
Konto programu edukacji w zakresie nieruchomości jest tworzone w
opieka skarbnika stanu. Wszystkie pieniądze otrzymane na kredyt
na to konto zgodnie z RCW 18.85.311 i wszystkimi pieniędzmi
pochodzące z grzywien nałożonych na podstawie niniejszego rozdziału będą składane
na koncie. Wydatki z konta mogą być
dokonane wyłącznie za zgodą dyrektora lub należycie
upoważniony przedstawiciel dyrektora i może być używany
wyłącznie na potrzeby realizacji programów reżyserskich
do edukacji licencjobiorców nieruchomości, innych w branży nieruchomości
przemysłu i członków społeczeństwa, jak opisano w RCW
18,85,041 (6). Wszystkie wydatki i koszty związane z wdrożeniem
doradztwo, administrowanie lub opłacanie opłat kontraktowych lub
opłaty za programy edukacyjne dyrektora w zakresie nieruchomości mogą
być opłacane z tego konta. Konto podlega odpowiednio
na podstawie rozdziału 43.88 RCW. [2008 c 23 § 39; 1997 c 322
§ 19; 1993 c 50 § 4. Dawniej RCW 18.85.317.]
Dodatkowe uwagi na www.leg.wa.gov
18.85.331
18.85.331 Wymagana licencja - warunek wstępny ubiegania się o prowizję.
18.85.331 Wymagana licencja - warunek wstępny ubiegania się o
komisja. Jakakolwiek osoba zachowuje się jak prawdziwa
pośrednik w obrocie nieruchomościami, pośrednik zarządzający lub firma z branży nieruchomości bez
najpierw uzyskać odpowiednią licencję i zastosować się w inny sposób
z postanowieniami niniejszego rozdziału.
Żaden pozew lub powództwo nie może zostać wniesione o ściągnięcie
wynagrodzenie jako pośrednik w obrocie nieruchomościami, firma zajmująca się
pośrednik lub wyznaczony pośrednik, bez zarzutu i udowodnienia
że powód był należycie licencjonowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami,
pośrednik zarządzający lub firma nieruchomościowa przed czasem oferty-
do wykonywania jakichkolwiek transakcji na rynku nieruchomości lub nabywania jakichkolwiek
obietnica lub umowa wypłaty odszkodowania za jakiekolwiek
rozważana transakcja dotycząca nieruchomości. [2008 c 23 § 15; 1997 c
322 § 6; 1972 ex.s. c 139 § 9; 1951 c 222 § 8. Dawniej: (i)
1941 c 252 § 6; Rem. Co tam. 1941 § 8340-29. (ii) 1941 c 252
§ 25; Rem. Co tam. 1941 § 8340-48. Dawniej RCW
18.85.100.]
18.85.351
18.85.351 Zawieszenie licencji - Niezgodność z zamówieniem pomocy technicznej - Ponowne wydanie.
18.85.351 Zawieszenie licencji - niezgodność z
zamówienie wsparcia - wznowienie. Dyrektor niezwłocznie
ostrożnie zawieś licencję dowolnego brokera lub brokera zarządzającego
który uzyskał certyfikat zgodnie z RCW 74.20A.320 wydany przez
wydział opieki społecznej i zdrowotnej jako osoba fizyczna, która
nie jest zgodne z nakazem pomocy technicznej lub nakazem odwiedzin.
Jeśli dana osoba nadal spełnia wszystkie inne wymagania
o przywrócenie w okresie zawieszenia, ponowne wydanie
licencja jest automatyczna po otrzymaniu przez reżysera zwolnienia
wydany przez wydział opieki społecznej i zdrowotnej stwierdzający
czy osoba jest zgodna z zamówieniem. [2008 c
23 § 31; 1997 c 58 § 826. Dawniej RCW 18.85.227.]
Daty wejścia w życie — Zamiar — 1997 c 58: Patrz uwagi po RCW
74.20A.320.
Dodatkowe uwagi na www.leg.wa.gov
18,85,361
18.85.361 Postępowanie dyscyplinarne - podstawy.
18.85.361 Postępowanie dyscyplinarne - podstawy. Dodatkowo
nieprofesjonalne zachowanie opisane w RCW 18.235.130,
dyrektor może wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec dowolnej osoby
zaangażowany w działalność gospodarczą lub działający w charakterze prawdziwego
pośrednik w obrocie nieruchomościami, pośrednik zarządzający, wyznaczony pośrednik lub nieruchomości
firma nieruchomościowa, niezależnie od tego, czy transakcja dotyczyła
własny rachunek osoby lub jako makler, zarządzający
broker, wyznaczony pośrednik lub firma zajmująca się obrotem nieruchomościami i może
nakładać sankcje i grzywny określone w RCW
18.235.110 dla każdego posiadacza lub wnioskodawcy, który jest winny:
(1) Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego rozdziału lub jakiegokolwiek innego
zgodne z prawem przepisy wydane przez dyrektora na ich podstawie lub naruszające
z przepisu rozdziału 64.36, 19.105 lub 18.235 RCW lub
RCW 18.86.030 lub zasady przyjęte na podstawie tych rozdziałów lub
Sekcja;
Strona 13
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i brokerzy zarządzający
18.85.370
(Wyd. 2018)
[Ch. 18.85 - strona 11]
(2) Tworzenie, drukowanie, publikowanie, rozpowszechnianie lub przyczynianie się
udzielanie, autoryzowanie lub świadome zezwalanie na tworzenie, drukowanie
publikowanie, rozpowszechnianie fałszywych oświadczeń, opisywanie
do obietnic lub obietnic o takim charakterze, które można rozsądnie skłonić
każda osoba do działania w tym zakresie, jeśli oświadczenia, opisy lub
obiecuje, że zostanie złożona lub wykonana przez
licencjobiorca lub jego mocodawca i licencjobiorca wtedy wiedzieli, lub
poprzez zachowanie należytej staranności i dociekań
wiadomo, o fałszywości oświadczeń, opisów lub obietnic
ises;
(3) Świadome angażowanie się lub bycie stroną jakiegokolwiek
istotne oszustwo, wprowadzenie w błąd, zatajenie, spisek,
zmowa, sztuczka, plan lub urządzenie za pomocą którejkolwiek innej osoby
legalnie powołuje się na słowo, przedstawienie lub postępowanie
licencjobiorca;
(4) Przyjęcie usług lub kontynuowanie pracy przedstawiciela
zdolność sentymentalna, każdy broker lub broker zarządzający, który posiada
nie otrzymała licencji lub po jej uzyskaniu
uchylone lub w trakcie jego zawieszenia;
(5) Konwersja wszelkich pieniędzy, umowy, aktu, noty, hipoteki
przyrządu, streszczenia lub innego dowodu własności osoby
na użytek lub na użytek dyrektora tej osoby lub jakiejkolwiek innej osoby
syn, gdy został wydany w zaufaniu lub pod warunkiem, z naruszeniem
zaufanie lub przed wystąpieniem stanu; i porażka
zwrócić pieniądze lub umowę, akt, weksel, hipotekę,
streszczenie lub inny dowód własności w ciągu trzydziestu dni od daty
jej właściciel jest do tego uprawniony i żąda tego,
jest dowodem prima facie takiej konwersji;
(6) Brak ujawnienia jakichkolwiek informacji na żądanie
za wiedzą danej osoby lub do przedstawienia jakiegokolwiek dokumentu,
książka lub zapis w posiadaniu osoby do wglądu przez
dyrektor lub upoważnieni przedstawiciele dyrektora działający
z mocy prawa;
(7) Kontynuacja sprzedaży nieruchomości lub prowadzenie działalności
zgodnie z planem sprzedaży, przy czym interesy
publiczność są zagrożone, po wydaniu przez reżysera pisemnego rozkazu
ing, zgłosił zastrzeżenia do tego;
(8) Reklama w jakikolwiek sposób bez uwzględniania prawdziwych
nazwa firmy nieruchomości lub nazwa przybrana zgodnie z licencją, w jasnym i
rzucający się w oczy sposób w reklamie; z wyjątkiem tego prawdziwego
pośrednicy w obrocie nieruchomościami, brokerzy zarządzający lub firmy reklamujące swoje
nieruchomości będące własnością osobistą mogą jedynie ujawniać, że one są
posiadać licencję na nieruchomości;
(9) Przyjmowanie środków innych niż gotówka lub jej ekwiwalent jako zadatek
pieniądze, chyba że właściciel zostanie poinformowany o tym wcześniej
akceptacja przez właściciela oferty kupna i taki fakt
jest pokazany w umowie kupna-sprzedaży;
(10) Pobieranie lub przyjmowanie odszkodowania od więcej
niż jedna strona w jednej transakcji bez uprzedniego jej pełnego uregulowania
ujawnienie na piśmie wszystkich faktów wszystkim stronom
oszacowane w transakcji;
(11) Przyjmowanie, przyjmowanie lub pobieranie opłat za nieujawnione
prowizja, rabat lub bezpośredni zysk z poniesionych wydatków
dyrektor;
(12) Przyjęcie zatrudnienia lub wynagrodzenia za
wycena nieruchomości uwarunkowana zgłoszeniem wcześniejszej
określona wartość;
(13) Wydanie raportu o wszelkich nieruchomościach, na których
broker, pośrednik zarządzający lub firma zajmująca się nieruchomościami ma interes
chyba że zainteresowanie to jest wyraźnie określone w sprawozdaniu;
(14) Fałszywe przedstawianie członkostwa w jakimkolwiek stanie lub
krajowe stowarzyszenie nieruchomości;
(15) Dyskryminacja jakiejkolwiek osoby przy zatrudnianiu lub w
działalność usługowa w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, na podstawie:
przepisy wszelkich lokalnych, hrabstw, stanowych lub federalnych
prawo karne;
(16) Nie prowadzenie rachunku powierniczego lub powierniczego o
środki zdeponowane w związku z transakcją dotyczącą nieruchomości, za:
okres trzech lat, wskazujący, komu zapłacono, i inne stosowne
Brak informacji, jakich dyrektor może wymagać, takie zapisy do
być do dyspozycji dyrektora lub jego przedstawicieli,
na żądanie lub za pisemnym powiadomieniem banku;
(17) W przypadku firmy i wyznaczonego przez nią pośrednika
w celu zachowania zapisów dotyczących wszelkich transakcji dotyczących nieruchomości
przez trzy lata od złożenia dokumentacji do
firma;
(18) Niedostarczenie kopii jakiegokolwiek wpisu, sprzedaży, dzierżawy,
lub inna umowa mająca znaczenie dla transakcji na rynku nieruchomości do wszystkich sygnatariuszy
natoria w rozsądnym terminie po wykonaniu
cja;
(19) W przypadku brokera lub brokera zarządzającego akceptacja
prowizji lub jakiejkolwiek wartościowej zapłaty za
wykonanie jakichkolwiek czynności określonych w niniejszym rozdziale, z dowolnego
osoba, z wyjątkiem licencjonowanej firmy zajmującej się nieruchomościami, z którą
broker lub broker zarządzający jest licencjonowany;
(20) Aby kierować jakąkolwiek transakcją z udziałem jego lub jej
cipal, jakiejkolwiek instytucji pożyczkowej w celu sfinansowania lub na dowolnym rachunku depozytowym
firma oczekująca prowizji lub rabatu
stamtąd, bez uprzedniego ujawnienia swojego oczekiwania swojemu lub
jej dyrektor;
(21) Kupno, sprzedaż lub leasing bezpośrednio lub poprzez a
osoby trzeciej, jakiekolwiek udziały w nieruchomości bez ujawnienia
napisanie, że osoba jest licencjobiorcą nieruchomości;
(22) W przypadku firm zajmujących się nieruchomościami i zarządzających i
wyznaczeni brokerzy, którzy nie sprawują odpowiedniego nadzoru
nad działalnością ich brokerów i brokerów zarządzających
objęte zakresem niniejszego rozdziału;
(23) Każde zachowanie w transakcjach dotyczących nieruchomości, które
demonstruje złą wiarę, nieuczciwość, niewiarygodność lub
niekompetencja;
(24) Działanie jako dealer pojazdów, zgodnie z definicją w RCW
46.70.011 bez posiadania na to licencji; lub
(25) Brak zapewnienia przeniesienia tytułu w ramach
rozdział 46.12 RCW podczas angażowania się w transakcję z udziałem
mobilny lub wyprodukowany dom jako broker, zarządzający lub
wyznaczony pośrednik lub firma. [2008 c 23 § 32; 2002 c 86 § 230;
1999 c 46 § 1; 1997 c 322 § 17; 1996 c 179 § 18; 1990 c 85 §
1; 1988 c 205 § 5. Przed: 1987 c 370 § 15; 1987 c 332 § 9;
1979 c 25 § 4; przed: 1977 ex.s. c 261 § 1; 1977 ex.s. c 204 §
1; 1972 ex.s. c 139 § 19; 1967 c 22 § 3; 1953 c 235 § 12; 1951
c 222 § 16; 1947 c 203 § 5; 1945 c 111 § 8; 1943 c 118 § 5;
1941 c 252 § 19; Rem. Co tam. 1947 § 8340-42; przed: 1925
ex.s. c 129 § 13. Dawniej RCW 18.85.230.]
Fałszywa reklama: rozdział 9.04 RCW.
Utrudnianie wymiaru sprawiedliwości: rozdział 9A.72 RCW.
Dodatkowe uwagi na www.leg.wa.gov
18.85.370
18.85.370 Postępowanie dyscyplinarne - przekazanie uprawnień przez Dyrektora.
18.85.370 Postępowanie dyscyplinarne - delegacja dyrektora
władzy. Dyrektor może upoważnić jednego lub więcej asystentów
do wykonywania obowiązków dyrektora w odniesieniu do
akcja plinarna. [2008 c 23 § 33; 1988 c 205 § 6; 1987 c 332
Strona 14
18.85.380
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i brokerzy zarządzający
[Ch. 18.85 - strona 12]
(Wyd. 2018)
§ 10; 1957 c 52 § 45. Wcześniej: 1945 c 111 § 9, cz. 1941 c 252
§ 20, część; 1925 ex.s. c 129 § 14 ust. Rem. Co tam. 1945 §
8340-43, cz. Dawniej RCW 18.85.240.]
18.85.380
18.85.380 Postępowanie dyscyplinarne - Wysłuchanie - Postępowanie.
18.85.380 Postępowanie dyscyplinarne - przesłuchanie - postępowanie
z. Funkcjonariusz ds. Przesłuchań sporządza transkrypcję wszystkich zaleceń
postępowanie dyktatywne, które ma prowadzić sprawozdawca i będzie kontynuowane
wniosek po jego wypełnieniu, dostarczyć kopię tran-
skryptu licencjonowanemu lub wnioskodawcy oskarżonemu o
ceedings na koszt licencjobiorcy lub wnioskodawcy. Słyszeć
Funkcjonariusz ten poświadcza transkrypcję postępowania
prawdziwe i poprawne. Jeśli dyrektor stwierdzi, że oświadczenie lub
oskarżenie nie jest poparte rzetelną przewagą dowodów,
dyrektor powiadamia licencjobiorcę lub wnioskodawcę, a osoba
syn stawiający zarzut i oddala sprawę. [2008
c 23 § 34; 2002 c 86 § 231; 1987 c 332 § 12; 1951 c 222 § 24.
Dawniej RCW 18.85.261.]
Dodatkowe uwagi na www.leg.wa.gov
18.85.390
18.85.390 Postępowanie dyscyplinarne - nakaz - odwołanie.
18.85.390 Postępowanie dyscyplinarne - nakaz - odwołanie. Gdyby
dyrektor postanawia, po rozprawie sądowej, że
dowody wspierają oskarżenie przez przewagę dowodów
w tym przypadku dyrektor może nałożyć sankcje upoważnione na podstawie
RCW 18.85.041. W takim przypadku dyrektor wprowadzi plik
zarządzić w tym celu i złożyć to dyrektorowi
do biura i niezwłocznie wyślij kopię do strony zainteresowanej na adres
adres do korespondencji w wydziale. Po ustanowieniu
odwołanie do sądu wyższej instancji, wnoszący odwołanie wręcza kasę
obligację ze stanem Waszyngton, którą należy złożyć
u sekretarza sądu w wysokości tysiąca dolarów
do zatwierdzenia przez sędziego tego sądu, pod warunkiem zapłaty
wszystkie koszty, które mogą zostać zasądzone od wnoszącego odwołanie w
w przypadku niekorzystnej decyzji, wniesienie zabezpieczenia i zawiadomienia
w ciągu trzydziestu dni od daty decyzji dyrektora.
[2008 c 23 § 35; 2002 c 86 § 232; 1989 c 175 § 66; 1988 c 205
§ 8; 1987 c 332 § 13; 1972 ex.s. c 139 § 20; 1951 c 222 § 25.
Dawniej RCW 18.85.271.]
Dodatkowe uwagi na www.leg.wa.gov
18.85.401
18.85.401 Odwołanie - transkrypcja - koszt.
18.85.401 Odwołanie - transkrypcja - koszt. Reżyser
przygotuje na koszt odwołującego się i poświadczy
scenariusz całego zapisu wszystkich spraw związanych z
odwołanie, które dyrektor przekazuje do sądu, w którym
apelacja jest w toku. Wnoszący odwołanie zostaje powiadomiony o zgłoszeniu
transkrypcja i jej koszt oraz w ciągu piętnastu
dni później zapłacić koszt wspomnianego odpisu. Jeśli nie jest to koszt
wniesione w całości w ciągu piętnastu dni odwołanie zostaje oddalone. [2008
c 23 § 36; 1997 c 322 § 18; 1951 c 222 § 26. Dawniej RCW
18.85.281.]
18.85.411
18.85.411 Naruszenia - kary.
18.85.411 Naruszenia - kary. Każda osoba działająca jako
pośrednik w obrocie nieruchomościami, pośrednik zarządzający lub firma nieruchomościowa,
bez licencji lub z naruszeniem któregokolwiek z postanowień niniejszego dokumentu
Chapter, jest winny rażącego wykroczenia. [2008 c 23 § 42;
1997 c 322 § 21; 1951 c 222 § 20; 1941 c 252 § 23; Rem.
Co tam. 1941 § 8340-46. Przed: 1925 ex.s. c 129 § 17. Dawniej
RCW 18.85.340.]
18.85.420
18.85.420 Prokurator generalny jako radca prawny.
18.85.420 Prokurator generalny jako radca prawny. Plik
Prokurator generalny opiniuje dyrektora
kwestie prawne dotyczące konstrukcji lub interpretacji
tego rozdziału lub powstałe w trakcie jego zarządzania, że
mogą być składane dyrektorowi i będą pełnić funkcję pełnomocnika
dyrektor we wszystkich działaniach i postępowaniach wszczętych przez lub
przeciwko dyrektorowi na podstawie lub zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami
ten rozdział. [2008 c 23 § 43; 1997 c 322 § 23; 1941 c 252 §
9; Rem. Co tam. 1941 § 8340-32. Przed: 1925 ex.s. c 129 § 8.
Dawniej RCW 18.85.345.]
18.85.430
18.85.430 Przepisy wykonawcze.
18.85.430 Przepisy wykonawcze. Dyrektor może
przesłać skargę za naruszenie którejkolwiek sekcji tego rozdziału
przed jakimkolwiek właściwym sądem.
Prokurator każdego hrabstwa jest prokuratorem
jakiekolwiek naruszenie postanowień niniejszego rozdziału, które ma miejsce w
okręg prokuratora, a jeśli prokurator
pełnomocnik nie podejmuje działań, dyrektor może zwrócić się do pełnomocnika
do podjęcia działań zamiast prokuratora.
Proces wydany przez dyrektora obejmuje wszystkie części
stan i mogą być doręczane przez każdą osobę do tego upoważnioną
obsługiwać procesy sądowe lub mogą być wysłane pocztą
wysłaną pocztą, poproszono o potwierdzenie odbioru, do ostatniej firmy licencjobiorcy
adres akt w biurze dyrektora.
Ilekroć reżyser jest przekonany na podstawie dowodów,
dyrektorowi, że jakaś osoba naruszyła
wizje tego rozdziału lub jakiekolwiek zarządzenie, licencja, decyzja,
żądanie lub wymóg, lub jakakolwiek jego część lub jego świadczenie,
dyrektor może wytoczyć powództwo do sądu przełożonego w
hrabstwo, w którym dana osoba zamieszkuje, do zakazania tej osobie
kontynuowanie naruszenia, angażowanie się w nie lub wykonywanie jakichkolwiek działań
lub działa na rzecz tego. W tej akcji rozkaz lub osądz-
może zostać zgłoszony w celu wydania wstępnego lub ostatecznego nakazu
takiej, jaka może być właściwa.
Dyrektor może zwrócić się do sądu przełożonego w każdym
powiat w tym stanie do natychmiastowego powołania
odbiorca do przejęcia, obsługi lub zamknięcia dowolnego biura nieruchomości
ten stan, który został znaleziony po przejrzeniu jego ksiąg i
rekordy działające z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu
rozdział w oczekiwaniu na rozprawę. [2008 c 23 § 44; 1997 c 322 § 24;
1967 c 22 § 2; 1957 c 52 § 48; 1953 c 235 § 16. Przed: (i) 1941
c 252 § 21 ust. Rem. Co tam. 1941 § 8340-44, cz. (ii) 1947
c 203 § 6; 1941 c 252 § 22; Rem. Co tam. 1947 § 8340-45. Dla-
merly RCW 18.85.350.]
18.85.440
18.85.440 Jednolita regulacja ustawy o działalności gospodarczej i zawodach.
18.85.440 Jednolite przepisy dotyczące działalności gospodarczej i zawodowej
ustawy. Jednolite regulacje biznesowe i zawodowe
Sions Act, rozdział 18.235 RCW, reguluje nielegalną praktykę,
wydawanie i odmawianie licencji oraz dyscyplina
licencjobiorców na mocy niniejszego rozdziału. [2002 c 86 § 233. Dawniej
RCW 18.85.550.]
Dodatkowe uwagi na www.leg.wa.gov
18.85.451
18.85.451 Opłata oszacowana. (Wygasa 30 września 2025 r.)
18.85.451 Opłata oszacowana. (Wygasa 30 września 2025 r.)
(1) Zostaje utworzona opłata w wysokości dziesięciu dolarów, która będzie naliczana
oryginalna licencja każdego pośrednika w obrocie nieruchomościami i pośrednika zarządzającego
i przy każdym odnowieniu licencji z datą wygaśnięcia
po 1 października 1999, w tym odnowienia nieaktywnych
licencje.
(2) Niniejsza sekcja wygasa 30 września 2025 r. [2015 c
175 § 1; 2010 c 156 § 1; 2008 c 23 § 45; 2005 c 185 § 1; 1999
c 192 § 1. Dawniej RCW 18.85.520.]
Data wejścia w życie — 2010 c 156: „Ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2010 r.” [2010
c 156 § 4.]
Strona 15
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i brokerzy zarządzający
18.85.930
(Wyd. 2018)
[Ch. 18.85 - strona 13]
18.85.461
18.85.461 Rachunek badań nieruchomości w Waszyngtonie - tworzenie. (Wygasa 30 września 2025 r.)
18.85.461 Rachunek badań nieruchomości w Waszyngtonie—
Kreacja. (Wygasa 30 września 2025 r.) (1) The Washing-
ton rachunku badań nieruchomości jest utworzony w skarbie państwa
sury. Wszystkie wpływy z opłaty zgodnie z RCW 18.85.451 będą
zdeponowane na koncie. Pieniądze na koncie mogą być
wydane tylko po zawłaszczeniu. Wydatki z konta
mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów RCW 18.85.471.
(2) W dwuletnim okresie podatkowym 2015–2017 ustawodawca
may transfer moneys from the real estate research account to
the state general fund such amounts as reflect the excess fund
balance of the account.
(3) This section expires September 30, 2025. [2016 sp.s.
c 36 § 915; 2015 c 175 § 2; 2010 c 156 § 2; 2008 c 23 § 46;
2005 c 185 § 2; 1999 c 192 § 2. Formerly RCW 18.85.530.]
Effective date—2016 sp.s. c 36: See note following RCW 18.20.430.
Effective date—2010 c 156: See note following RCW 18.85.451.
18.85.471
18.85.471 Real estate research center—Purpose. (Expires September 30, 2025.)
18.85.471 Real estate research center—Purpose.
(Expires September 30, 2025.) (1) The purpose of a real
estate research center in Washington state is to provide cred-
ible research, value-added information, education services,
and project-oriented research to real estate licensees, real
estate consumers, real estate service providers, institutional
customers, public agencies, and communities in Washington
state and the Pacific Northwest region. The center may:
(a) Conduct studies and research on affordable housing
and strategies to meet the affordable housing needs of the
state;
(b) Conduct studies in all areas directly or indirectly
related to real estate and urban or rural economics and eco-
nomically isolated communities;
(c) Disseminate findings and results of real estate
research conducted at or by the center or elsewhere, using a
variety of dissemination media;
(d) Supply research results and educational expertise to
the Washington state real estate commission to support its
regulatory functions, as requested;
(e) Prepare information of interest to real estate consum-
ers and make the information available to the general public,
universities, or colleges, and appropriate state agencies;
(f) Encourage economic growth and development within
the state of Washington;
(g) Support the professional development and continuing
education of real estate licensees in Washington;
(h) Study and recommend changes in state statutes relat-
ing to real estate; and
(i) Develop a vacancy rate standard for low-income
housing in the state.
(2) The director shall establish a memorandum of under-
standing with an institution of higher learning that establishes
a real estate research center for the purposes under subsection
(1) of this section.
(3) This section expires September 30, 2025. [2015 c
175 § 3; 2010 c 156 § 3; 2005 c 185 § 3; 2002 c 294 § 5; 1999
c 192 § 3. Formerly RCW 18.85.540.]
Effective date—2010 c 156: See note following RCW 18.85.451.
Findings—2002 c 294: See note following RCW 36.22.178.
18.85.481
18.85.481 Changes in licensing categories—Effect on status of proceedings, existing rules, forms, and licenses.
18.85.481 Changes in licensing categories—Effect on
status of proceedings, existing rules, forms, and licenses.
(1) The changes made by chapter 23, Laws of 2008 regarding
the licensing categories do not affect the status of a com-
plaint, investigation, or other proceeding. A rule or form
adopted by the director before July 1, 2010, remains in effect
as a rule or form of the department until amended or changed.
(2) After July 1, 2010, a salesperson's license is contin-
ued in effect but is recognized by the department as a broker's
license; and associate broker's, branch manager's, and desig-
nated broker's licenses are continued in effect but are recog-
nized by the department as managing broker's licenses. All
licensees are required to take a transition course by the
licensee's first renewal date after July 1, 2010. The depart-
ment shall approve the transition course for continuing edu-
cation credit. All licenses retain their renewal dates estab-
lished prior to July 1, 2010. New licenses may be issued after
completion of the transition course and at the time of the
licensee's first renewal date after July 1, 2010. [2008 c 23 §
48.]
18.85.490
18.85.490 Military training or experience.
18.85.490 Military training or experience. An appli-
cant with military training or experience satisfies the training
lub doświadczenie wymagane w tym rozdziale, chyba że dyrektor
określa, że ??szkolenie wojskowe lub doświadczenie wojskowe nie są
zasadniczo równoważne ze standardami tego stanu. [2011 c
351 § 6.]
18.85.930
18.85.930 Data wejścia w życie — 2008 c 23.
18.85.930 Data wejścia w życie — 2008 c 23. Ustawa trwa
efekt 1 lipca 2010 r. [2008 c 23 § 51.]
Strona 16
(Wyd. 2018)
[Ch. 18.86 - strona 1]
Rozdział 18.86
Rozdział 18.86 RCW
18.86 RELACJE BROKERINGOWE NIERUCHOMOŚCI
RELACJE BROKERINGOWE NIERUCHOMOŚCI
Sekcje
18.86.010
Definicje.
18.86.020
Relacja z agencją.
18.86.030
Obowiązki brokera.
18.86.031
Naruszenie prawa licencyjnego.
18.86.040
Agent sprzedającego - obowiązki.
18.86.050
Agent kupującego - obowiązki.
18.86.060
Podwójny agent - obowiązki.
18.86.070
Czas trwania relacji agencyjnej.
18.86.080
Odszkodowanie.
18.86.090
Odpowiedzialność zastępcza.
18.86.100
Wiedza przypisana i zawiadomienie.
18.86.110
Podanie.
18.86.120
Pamphlet on the law of real estate agency—Content—Defini-
tion.
18.86.900
Effective date—1996 c 179.
18.86.902
Effective date—1996 c 179.
18.86.010
18.86.010 Definitions.
18.86.010 Definitions. Unless the context clearly
requires otherwise, the definitions in this section apply
throughout this chapter.
(1) "Agency relationship" means the agency relationship
created under this chapter or by written agreement between a
real estate firm and a buyer and/or seller relating to the per-
formance of real estate brokerage services.
(2) "Agent" means a broker who has entered into an
agency relationship with a buyer or seller.
(3) "Broker" means broker, managing broker, and desig-
nated broker, collectively, as defined in chapter 18.85 RCW,
unless the context requires the terms to be considered sepa-
rately.
(4) "Business opportunity" means and includes a busi-
ness, business opportunity, and goodwill of an existing busi-
ness, or any one or combination thereof when the transaction
or business includes an interest in real property.
(5) "Buyer" means an actual or prospective purchaser in
a real estate transaction, or an actual or prospective tenant in
a real estate rental or lease transaction, as applicable.
(6) "Buyer's agent" means a broker who has entered into
an agency relationship with only the buyer in a real estate
transaction, and includes subagents engaged by a buyer's
agent.
(7) "Confidential information" means information from
or concerning a principal of a broker that:
(a) Was acquired by the broker during the course of an
agency relationship with the principal;
(b) zleceniodawca ma uzasadnione powody, aby zachować tajemnicę:
tial;
(c) zleceniodawca nie ujawnił ani nie upoważnił do tego
ujawniane osobom trzecim;
(d) Gdyby został ujawniony, działałby ze szkodą dla
dyrektor; i
(e) Główny zobowiązany osobiście nie byłby do tego zobowiązany
ujawniać drugiej stronie.
(8) „Podwójny agent” oznacza brokera, który zawarł umowę
relacje agencyjne zarówno z kupującym, jak i sprzedającym
transakcja.
(9) „Istotny fakt” oznacza istotne informacje
niekorzystnie wpływa na wartość majątku lub zdolności strony
do wykonania swoich zobowiązań w ramach transakcji na rynku nieruchomości lub
ma na celu materialne osłabienie lub zniweczenie celu transakcji
cji. Fakt lub podejrzenie, że nieruchomość lub jakikolwiek sąsiad
mienia, jest lub było miejscem morderstwa, samobójstwa lub innego
death, rape or other sex crime, assault or other violent crime,
robbery or burglary, illegal drug activity, gang-related activ-
ity, political or religious activity, or other act, occurrence, or
use not adversely affecting the physical condition of or title to
the property is not a material fact.
(10) "Principal" means a buyer or a seller who has
entered into an agency relationship with a broker.
(11) "Real estate brokerage services" means the render-
ing of services for which a real estate license is required
under chapter 18.85 RCW.
(12) "Real estate firm" or "firm" have the same meaning
as defined in chapter 18.85 RCW.
(13) "Real estate transaction" or "transaction" means an
actual or prospective transaction involving a purchase, sale,
option, or exchange of any interest in real property or a busi-
ness opportunity, or a lease or rental of real property. For pur-
poses of this chapter, a prospective transaction does not exist
until a written offer has been signed by at least one of the par-
ties.
(14) "Seller" means an actual or prospective seller in a
real estate transaction, or an actual or prospective landlord in
a real estate rental or lease transaction, as applicable.
(15) "Seller's agent" means a broker who has entered into
an agency relationship with only the seller in a real estate
transaction, and includes subagents engaged by a seller's
agent.
(16) "Subagent" means a broker who is engaged to act on
behalf of a principal by the principal's agent where the princi-
pal has authorized the broker in writing to appoint subagents.
[2013 c 58 § 1; 1996 c 179 § 1.]
18.86.020
18.86.020 Agency relationship.
18.86.020 Relacja z agencją. (1) Broker, który
formy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na rzecz kupującego - kupującego
agent, chyba że:
(a) Firma brokera wyznaczyła brokera do reprezentowania
sprzedawca na podstawie pisemnej umowy agencyjnej między
firma i sprzedawca, w którym to przypadku pośrednik jest agentem sprzedającego;
(b) Broker zawarł umowę o subagencję z
firma agenta sprzedającego, w którym to przypadku pośrednikiem jest sprzedający
agent;
(c) Firma brokera wyznaczyła brokera do reprezentowania
sprzedawca na podstawie pisemnej umowy agencyjnej między
firmę i sprzedającego, a firma brokera wyznaczyła
pośrednik do reprezentowania kupującego na podstawie pisemnej agencji
umowa między firmą a kupującym, w którym to przypadku
broker jest podwójnym agentem;
(d) Broker to sprzedający lub jeden ze sprzedawców; lub
Strona 17
18.86.030
Pośrednictwo w handlu nieruchomościami
[Ch. 18.86 - strona 2]
(Wyd. 2018)
(e) Strony uzgodnią inaczej na piśmie po tym, jak broker to zrobi
spełnia RCW 18.86.030 (1) (f).
(2) W transakcji, w której powiązani są różni brokerzy
z tą samą firmą reprezentują różne strony, projekt firmy
zignorowany broker i każdy broker zarządzający odpowiedzialny za
nadzór obu brokerów jest podwójnym agentem i musi go uzyskać
pisemna zgoda obu stron, zgodnie z wymogami RCW
18.86.060. W takim przypadku każdy z brokerów reprezentuje wyłącznie
urazić stronę, z którą pośrednik jest powiązany
statek, chyba że wszystkie strony uzgodnią na piśmie, że pośrednikiem jest
podwójny agent.
(3) Broker może współpracować ze stroną w ramach oddzielnych transakcji
na podstawie różnych relacji, w tym, ale nie
ograniczone do reprezentowania strony w jednej transakcji i na
jednocześnie nie reprezentowanie tej strony w innej transakcji
z udziałem tej strony, jeśli makler przestrzega tego
rozdział w ustalaniu relacji dla każdej transakcji.
[2013 c 58 § 2; 1997 c 217 § 1; 1996 c 179 § 2.]
Dodatkowe uwagi na www.leg.wa.gov
18.86.030
18.86.030 Obowiązki maklera.
18.86.030 Obowiązki maklera. (1) Niezależnie od tego, czy
Broker to agent, który jest winien wszystkim stronom
pośrednik świadczy usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w zakresie:
cła, od których nie można się uchylić:
(a) wykazać się rozsądnymi umiejętnościami i ostrożnością;
(b) postępować uczciwie iw dobrej wierze;
(c) Przedstawianie wszystkich pisemnych ofert, pisemnych zawiadomień i innych
pisemne komunikaty do i od którejkolwiek ze stron w odpowiednim czasie
sposób, niezależnie od tego, czy nieruchomość podlega
istniejąca umowa sprzedaży lub kupujący jest już stroną
istniejąca umowa kupna;
(d) To disclose all existing material facts known by the
broker and not apparent or readily ascertainable to a party;
provided that this subsection shall not be construed to imply
any duty to investigate matters that the broker has not agreed
to investigate;
(e) To account in a timely manner for all money and
property received from or on behalf of either party;
(f) To provide a pamphlet on the law of real estate
agency in the form prescribed in RCW 18.86.120 to all par-
ties to whom the broker renders real estate brokerage ser-
vices, before the party signs an agency agreement with the
broker, signs an offer in a real estate transaction handled by
the broker, consents to dual agency, or waives any rights,
under RCW 18.86.020(1)(e), 18.86.040(1)(e), 18.86.050
(1)(e), or 18.86.060(2) (e) or (f), whichever occurs earliest;
and
(g) do ujawnienia na piśmie wszystkim stronom, którym brat
ker świadczy usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przed przyjęciem
podpisuje ofertę w transakcji nieruchomościowej obsługiwanej przez brata
ker, czy pośrednik reprezentuje kupującego, sprzedającego, oboje
strony lub żadna ze stron. Ujawnienie zostanie określone w lit.
oddzielny akapit zatytułowany „Informacje agencji” w
umowa między kupującym a sprzedającym lub w osobnym piśmie
ing zatytułowany „Agency Disclosure”.
(2) O ile nie uzgodniono inaczej, broker nie jest zobowiązany
przeprowadzić niezależną kontrolę nieruchomości lub potwierdzić
przeprowadzić niezależne dochodzenie w sprawie finansów każdej ze stron
stan i nie ma obowiązku niezależnej weryfikacji dokładności
rzetelność lub kompletność wszelkich oświadczeń złożonych przez którąkolwiek ze stron
lub z jakiegokolwiek źródła, w którym pośrednik uważa, że ??można
zdolny. [2013 c 58 § 3; 1996 c 179 § 3.]
18.86.031
18.86.031 Naruszenie prawa licencyjnego.
18.86.031 Naruszenie prawa licencyjnego. Naruszenie
RCW 18.86.030 jest naruszeniem RCW 18.85.361. [2013 c 58
§ 4; 1996 c 179 § 14.]
18.86.040
18.86.040 Agent sprzedającego - obowiązki.
18.86.040 Agent sprzedającego - obowiązki. (1) Chyba że dodatkowo
cła umowne są ustalane na piśmie podpisanym przez sprzedającego
agenta, obowiązki agenta sprzedającego są ograniczone do tych określonych
dalej w RCW 18.86.030 i następnych, co może nie być
uchylone, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w lit. e) tego podsekcji:
(a) Być lojalnym wobec sprzedawcy, czyli nie podejmować żadnych działań
niekorzystny lub szkodliwy dla interesu sprzedającego w transakcji;
(b) W celu terminowego ujawnienia sprzedawcy wszelkich konfliktów
est;
(c) Poradzenie sprzedawcy, aby zasięgnął fachowej porady w danej sprawie
odnoszące się do transakcji, które są poza doświadczeniem agenta
tise;
(d) Nie ujawniać żadnych informacji poufnych od lub
o sprzedającym, z wyjątkiem nawet wezwania do sądu lub orzeczenia sądowego
po zakończeniu stosunku agencji; i
(e) O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie po sprzedającym
agent spełnił wymagania RCW 18.86.030 (1) (f), aby dokonać
dobra wiara i ciągły wysiłek w celu znalezienia nabywcy rekwizytu
erty; z wyjątkiem tego, że agent sprzedawcy nie jest zobowiązany do szukania dodatkowych
oferty kupna nieruchomości w czasie jej trwania
przedmiotem istniejącej umowy sprzedaży.
(2) (a) Prezentacja nieruchomości niebędących własnością sprzedającego
do potencjalnych nabywców lub listy konkurencyjnych nieruchomości
na sprzedaż przez agenta sprzedawcy nie narusza sama w sobie
obowiązek lojalności wobec sprzedawcy lub stworzyć konflikt interesów.
(b) The representation of more than one seller by differ-
ent brokers affiliated with the same firm in competing trans-
actions involving the same buyer does not in and of itself
breach the duty of loyalty to the sellers or create a conflict of
interest. [2013 c 58 § 5; 1997 c 217 § 2; 1996 c 179 § 4.]
Additional notes found at www.leg.wa.gov
18.86.050
18.86.050 Buyer's agent—Duties.
18.86.050 Buyer's agent—Duties. (1) Unless addi-
tional duties are agreed to in writing signed by a buyer's
agent, the duties of a buyer's agent are limited to those set
forth in RCW 18.86.030 and the following, which may not be
waived except as expressly set forth in (e) of this subsection:
(a) To be loyal to the buyer by taking no action that is
adverse or detrimental to the buyer's interest in a transaction;
(b) To timely disclose to the buyer any conflicts of inter-
est;
(c) To advise the buyer to seek expert advice on matters
relating to the transaction that are beyond the agent's exper-
tise;
(d) Not to disclose any confidential information from or
about the buyer, except under subpoena or court order, even
after termination of the agency relationship; and
(e) Unless otherwise agreed to in writing after the buyer's
agent has complied with RCW 18.86.030(1)(f), to make a
good faith and continuous effort to find a property for the
buyer; except that a buyer's agent is not obligated to: (i) Seek
additional properties to purchase while the buyer is a party to
an existing contract to purchase; or (ii) show properties as to
Page 18
Real Estate Brokerage Relationships
18.86.090
(2018 Ed.)
[Ch. 18.86—page 3]
which there is no written agreement to pay compensation to
the buyer's agent.
(2)(a) The showing of property in which a buyer is inter-
ested to other prospective buyers by a buyer's agent does not
in and of itself breach the duty of loyalty to the buyer or cre-
ate a conflict of interest.
(b) The representation of more than one buyer by differ-
ent brokers affiliated with the same firm in competing trans-
actions involving the same property does not in and of itself
breach the duty of loyalty to the buyer or create a conflict of
interest. [2013 c 58 § 6; 1997 c 217 § 3; 1996 c 179 § 5.]
Additional notes found at www.leg.wa.gov
18.86.060
18.86.060 Dual agent—Duties.
18.86.060 Dual agent—Duties. (1) Notwithstanding
any other provision of this chapter, a broker may act as a dual
agent only with the written consent of both parties to the
transaction after the dual agent has complied with RCW
18.86.030(1)(f), which consent must include a statement of
the terms of compensation.
(2) Unless additional duties are agreed to in writing
signed by a dual agent, the duties of a dual agent are limited
to those set forth in RCW 18.86.030 and the following, which
may not be waived except as expressly set forth in (e) and (f)
of this subsection:
(a) To take no action that is adverse or detrimental to
either party's interest in a transaction;
(b) To timely disclose to both parties any conflicts of
interest;
(c) To advise both parties to seek expert advice on mat-
ters relating to the transaction that are beyond the dual agent's
expertise;
(d) Not to disclose any confidential information from or
about either party, except under subpoena or court order,
even after termination of the agency relationship;
(e) Unless otherwise agreed to in writing after the dual
agent has complied with RCW 18.86.030(1)(f), to make a
good faith and continuous effort to find a buyer for the prop-
erty; except that a dual agent is not obligated to seek addi-
tional offers to purchase the property while the property is
subject to an existing contract for sale; and
(f) Unless otherwise agreed to in writing after the dual
agent has complied with RCW 18.86.030(1)(f), to make a
good faith and continuous effort to find a property for the
buyer; except that a dual agent is not obligated to: (i) Seek
additional properties to purchase while the buyer is a party to
an existing contract to purchase; or (ii) show properties as to
which there is no written agreement to pay compensation to
the dual agent.
(3)(a) The showing of properties not owned by the seller
to prospective buyers or the listing of competing properties
for sale by a dual agent does not in and of itself constitute
action that is adverse or detrimental to the seller or create a
conflict of interest.
(b) The representation of more than one seller by differ-
ent brokers licensed to the same firm in competing transac-
tions involving the same buyer does not in and of itself con-
stitute action that is adverse or detrimental to the sellers or
create a conflict of interest.
(4)(a) The showing of property in which a buyer is inter-
ested to other prospective buyers or the presentation of addi-
tional offers to purchase property while the property is sub-
ject to a transaction by a dual agent does not in and of itself
constitute action that is adverse or detrimental to the buyer or
create a conflict of interest.
(b) The representation of more than one buyer by differ-
ent brokers licensed to the same firm in competing transac-
tions involving the same property does not in and of itself
constitute action that is adverse or detrimental to the buyers
or create a conflict of interest. [2013 c 58 § 7; 1997 c 217 §
4; 1996 c 179 § 6.]
Additional notes found at www.leg.wa.gov
18.86.070
18.86.070 Duration of agency relationship.
18.86.070 Duration of agency relationship. (1) The
agency relationships set forth in this chapter commence at the
time that the broker undertakes to provide real estate broker-
age services to a principal and continue until the earliest of
the following:
(a) Completion of performance by the broker;
(b) Expiration of the term agreed upon by the parties;
(c) Termination of the relationship by mutual agreement
of the parties; or
(d) Termination of the relationship by notice from either
party to the other. However, such a termination does not
affect the contractual rights of either party.
(2) Except as otherwise agreed to in writing, a broker
owes no further duty after termination of the agency relation-
ship, other than the duties of:
(a) Accounting for all moneys and property received
during the relationship; and
(b) Not disclosing confidential information. [2013 c 58
§ 8; 1997 c 217 § 5; 1996 c 179 § 7.]
Additional notes found at www.leg.wa.gov
18.86.080
18.86.080 Compensation.
18.86.080 Compensation. (1) In any real estate trans-
action, a firm's compensation may be paid by the seller, the
buyer, a third party, or by sharing the compensation between
firms.
(2) An agreement to pay or payment of compensation
does not establish an agency relationship between the party
who paid the compensation and the broker.
(3) A seller may agree that a seller's agent's firm may
share with another firm the compensation paid by the seller.
(4) A buyer may agree that a buyer's agent's firm may
share with another firm the compensation paid by the buyer.
(5) A firm may be compensated by more than one party
for real estate brokerage services in a real estate transaction,
if those parties consent in writing at or before the time of
signing an offer in the transaction.
(6) A firm may receive compensation based on the pur-
chase price without breaching any duty to the buyer or seller.
(7) Nothing contained in this chapter negates the require-
ment that an agreement authorizing or employing a broker to
sell or purchase real estate for compensation or a commission
be in writing and signed by the seller or buyer. [2013 c 58 §
9; 1997 c 217 § 6; 1996 c 179 § 8.]
Additional notes found at www.leg.wa.gov
18.86.090
18.86.090 Vicarious liability.
18.86.090 Vicarious liability. (1) A principal is not lia-
ble for an act, error, or omission by an agent or subagent of
the principal arising out of an agency relationship:
(a) Unless the principal participated in or authorized the
act, error, or omission; or
Page 19
18.86.100
Real Estate Brokerage Relationships
[Ch. 18.86—page 4]
(2018 Ed.)
(b) Except to the extent that: (i) The principal benefited
from the act, error, or omission; and (ii) the court determines
that it is highly probable that the claimant would be unable to
enforce a judgment against the agent or subagent.
(2) A broker is not liable for an act, error, or omission of
a subagent under this chapter, unless that broker participated
in or authorized the act, error or omission. This subsection
does not limit the liability of a firm for an act, error, or omis-
sion by a broker licensed to the firm. [2013 c 58 § 10; 1996
c 179 § 9.]
18.86.100
18.86.100 Imputed knowledge and notice.
18.86.100 Imputed knowledge and notice. (1) Unless
otherwise agreed to in writing, a principal does not have
knowledge or notice of any facts known by an agent or sub-
agent of the principal that are not actually known by the prin-
cipal.
(2) Unless otherwise agreed to in writing, a broker does
not have knowledge or notice of any facts known by a sub-
agent that are not actually known by the broker. This subsec-
tion does not limit the knowledge imputed to the designated
broker or any managing broker responsible for the supervi-
sion of the broker of any facts known by the broker. [2013 c
58 § 11; 1996 c 179 § 10.]
18.86.110
18.86.110 Application.
18.86.110 Application. The duties under this chapter
are statutory duties and not fiduciary duties. This chapter
supersedes the fiduciary duties of an agent to a principal
under the common law. The common law continues to apply
to the parties in all other respects. This chapter does not affect
the duties of a broker while engaging in the authorized or
unauthorized practice of law as determined by the courts of
this state. This chapter shall be construed broadly. [2013 c 58
§ 12; 1996 c 179 § 11.]
18.86.120
18.86.120 Pamphlet on the law of real estate agency—Content—Definition.
18.86.120 Pamphlet on the law of real estate agency
—Content—Definition. (1) The pamphlet required under
RCW 18.86.030(1)(f) shall consist of the entire text of RCW
18.86.010 through 18.86.030 and 18.86.040 through
18.86.110 with a separate cover page. The pamphlet shall be
8 1/2 by 11 inches in size, the text shall be in print no smaller
than 10-point type, the cover page shall be in print no smaller
than 12-point type, and the title of the cover page "The Law
of Real Estate Agency" shall be in print no smaller than 18-
point type. The cover page shall be in the following form:
The Law of Real Estate Agency
This pamphlet describes your legal rights in dealing
with a real estate firm or broker. Please read it carefully
before signing any documents.
The following is only a brief summary of the
attached law:
Sec. 1. Definitions. Defines the specific terms used
in the law.
Sec. 2. Relationships between Brokers and the Pub-
lic. Prescribes that a broker who works with a buyer
or tenant represents that buyer or tenant—unless the
broker is the listing agent, a seller's subagent, a dual
agent, the seller personally or the parties agree oth-
erwise. Also prescribes that in a transaction involv-
ing two different brokers licensed to the same real
estate firm, the firm's designated broker and any
managing broker responsible for the supervision of
both brokers, are dual agents and each broker solely
represents his or her client—unless the parties agree
in writing that both brokers are dual agents.
Sec. 3. Duties of a Broker Generally. Prescribes the
duties that are owed by all brokers, regardless of
who the broker represents. Requires disclosure of
the broker's agency relationship in a specific trans-
action.
Sec. 4. Duties of a Seller's Agent. Prescribes the
additional duties of a broker representing the seller
or landlord only.
Sec. 5. Duties of a Buyer's Agent. Prescribes the
additional duties of a broker representing the buyer
or tenant only.
Sec. 6. Duties of a Dual Agent. Prescribes the addi-
tional duties of a broker representing both parties in
the same transaction, and requires the written con-
sent of both parties to the broker acting as a dual
agent.
Sec. 7. Duration of Agency Relationship. Describes
when an agency relationship begins and ends. Pro-
vides that the duties of accounting and confidential-
ity continue after the termination of an agency rela-
tionship.
Sec. 8. Compensation. Allows real estate firms to
share compensation with cooperating real estate
firms. States that payment of compensation does not
necessarily establish an agency relationship. Allows
brokers to receive compensation from more than
one party in a transaction with the parties' consent.
Sec. 9. Vicarious Liability. Eliminates the liability
of a party for the conduct of the party's agent or sub-
agent, unless the principal participated in or bene-
fited from the conduct or the agent or subagent is
insolvent. Also limits the liability of a broker for the
conduct of a subagent.
Sec. 10. Imputed Knowledge and Notice. Eliminates
the common law rule that notice to or knowledge of
an agent constitutes notice to or knowledge of the
principal.
Sec. 11. Interpretation. This law establishes statu-
tory duties which replace common law fiduciary
duties owed by an agent to a principal.
Sec. 12. Short Sale. Prescribes an additional duty of
a firm representing the seller of owner-occupied real
property in a short sale.
(2)(a) The pamphlet required under RCW 18.86.030
(1)(f) must also include the following disclosure: When the
seller of owner-occupied residential real property enters into
a listing agreement with a real estate firm where the proceeds
from the sale may be insufficient to cover the costs at closing,
it is the responsibility of the real estate firm to disclose to the
seller in writing that the decision by any beneficiary or mort-
gagee, or its assignees, to release its interest in the real prop-
erty, for less than the amount the borrower owes, does not
automatically relieve the seller of the obligation to pay any
debt or costs remaining at closing, including fees such as the
real estate firm's commission.
Page 20
Real Estate Brokerage Relationships
18.86.902
(2018 Ed.)
[Ch. 18.86—page 5]
(b) For the purposes of this subsection, "owner-occupied
real property" means real property consisting solely of a sin-
gle-family residence, a residential condominium unit, or a
residential cooperative unit that is the principal residence of
the borrower. [2013 c 58 § 13; 2012 c 185 § 2; 1997 c 217 §
7; 1996 c 179 § 13.]
Additional notes found at www.leg.wa.gov
18.86.900
18.86.900 Effective date—1996 c 179.
18.86.900 Effective date—1996 c 179. This chapter
shall take effect on January 1, 1997. This chapter does not
apply to an agency relationship entered into before January 1,
1997, unless the principal and agent agree in writing that this
chapter will, as of January 1, 1997, apply to such agency rela-
tionship. [1996 c 179 § 12.]
18.86.902
18.86.902 Effective date—1996 c 179.
18.86.902 Effective date—1996 c 179. This act shall
wejdzie w życie 1 stycznia 1997 r. [1996 c 179 § 19.]
Strona 21
2018
[Ch. 18.235 - strona 1]
Rozdział 18.235
Rozdział 18.235 RCW
18.235 JEDNOLITE PRZEPISY USTAWY DOTYCZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI I ZAWODÓW
JEDNOLITE REGULACJE GOSPODARCZOŚCI I ZAWODÓW
AKT
Sekcje
18.235.005 Zamiar.
18.235.010 Definicje.
18.235.020 Zastosowanie rozdziału - Uprawnienia dyrektora - Dyscyplina
autorytet.
18.235.030 Władza dyscyplinarna - uprawnienia.
18.235.040 Uprawnienia dyrektora.
18.235.050 Zestawienie zarzutów - przesłuchanie.
18.235.060 Procedury regulujące postępowanie orzekające.
18.235.070 Poprzednia odmowa, cofnięcie lub zawieszenie licencji.
18.235.080 Zamówienia.
18.235.090 Odwołanie.
18.235.100 Przywrócenie.
18.235.110 Zachowanie nieprofesjonalne - znajdowanie.
18.235.120 Zapłata grzywny.
18.235.130 Zachowanie nieprofesjonalne - czyny lub warunki, które stanowią.
18.235.140 Ostateczne polecenie wydane zgodnie z RCW 18.235.130 - Niezgodność
zagięcie.
18.235.150 Investigation of complaint—Cease and desist order/notice of
intent to issue—Final determination—Fine—Temporary
cease and desist order—Action/who may maintain—Reme-
dies not limited.
18.235.160 Violation of injunction—Contempt of court—Civil penalty.
18.235.170 Misrepresentation—Gross misdemeanor.
18.235.180 Crime or violation by license holder—Disciplinary authority
may give notification.
18.235.190 Immunity from suit.
18.235.200 Use of records—Exchange of information—Chapter does not
affect or limit.
18.235.210 Application of chapter—January 1, 2003.
18.235.215 Application of chapter to notarial officers.
18.235.900 Short title.
18.235.901 Effective date—2002 c 86 §§ 101-123.
18.235.902 Part headings not law—2002 c 86.
18.235.903 Severability—2002 c 86.
18.235.005
18.235.005 Intent.
18.235.005 Zamiar. Zamiarem ustawodawcy jest
skonsolidować procedury dyscyplinarne dla licencjonowanych firm
nesses i zawody w dziale licencjonowania wg
zapewnienie jednolitego aktu dyscyplinarnego z ujednoliconą procedurą
procedury regulujące działalność gospodarczą i zawodową oraz
egzekwowanie prawa, którego celem jest zapewnienie
opinii publicznej o adekwatności przedsiębiorczości i kompetencji zawodowych
stosunek i postępowanie.
Intencją ustawodawcy jest również, aby wszystkie przedsiębiorstwa
oraz zawody nowo poświadczone przez państwo i regulowane
przez dział licencjonowania są objęte tym rozdziałem.
[2007 c 256 § 10; 2002 c 86 § 101.]
18.235.010
18.235.010 Definicje.
18.235.010 Definicje. Definicje w tej sekcji
mają zastosowanie w całym rozdziale, chyba że kontekst jest jasno określony
wymaga inaczej.
(1) „Zarząd” oznacza tablice wyszczególnione w RCW
18.235.020 (2) (b).
(2) „Dział” oznacza dział licencjonowania.
(3) „Dyrektor” oznacza dyrektora departamentu lub
wyznaczona przez dyrektora.
(4) „Działania dyscyplinarne” oznaczają sankcje określone w
RCW 18.235.110.
(5) „Organ dyscyplinarny” oznacza dyrektora, radę lub
komisja uprawniona do podejmowania działań dyscyplinarnych
przeciwko posiadaczowi lub ubiegającemu się o stanowisko zawodowe lub
licencji w przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego rozdziału lub a
rozdział określony w RCW 18.235.020.
(6) „Licencja”, „licencja” i „licencja” są traktowane jako
odpowiednik terminów „licencja”, „licencja”, „licencja”,
"certificate," "certification," and "registration" as those terms
are defined in RCW 18.118.020. Each of these terms, and the
term "commission" under chapter 42.45 RCW, are inter-
changeable under the provisions of this chapter.
(7) "Unlicensed practice" means:
(a) Practicing a profession or operating a business iden-
tified in RCW 18.235.020 without holding a valid, unexpired,
unrevoked, and unsuspended license to do so; or
(b) Representing to a person, through offerings, adver-
tisements, or use of a professional title or designation, that the
individual or business is qualified to practice a profession or
operate a business identified in RCW 18.235.020 without
holding a valid, unexpired, unrevoked, and unsuspended
license to do so. [2017 c 281 § 36; 2007 c 256 § 11; 2002 c
86 § 102.]
Data wejścia w życie - 2017 c 281: Patrz RCW 42.45.905.
18.235.020
18.235.020 Zastosowanie rozdziału - Uprawnienia dyrektora - Uprawnienia dyscyplinarne.
18.235.020 Zastosowanie rozdziału - Dyrektora
autorytet - władza dyscyplinarna. (1) Ten rozdział
dotyczy tylko dyrektora oraz zarządów i komisji
mający jurysdykcję w stosunku do przedsiębiorców i zawodów
licencjonowane na podstawie rozdziałów określonych w tej sekcji.
Ten rozdział nie dotyczy żadnej firmy ani zawodu
licencjonowane w ramach rozdziałów określonych w tej sekcji.
(2) (a) Dyrektor ma uprawnienia na podstawie niniejszego rozdziału w
w odniesieniu do następujących przedsiębiorstw i zawodów:
(i) Prowadzący aukcje zgodnie z rozdziałem 18.11 RCW;
(ii) Agenci kaucji i agenci windykacji poręczenia na mocy
rozdział 18.185 RCW;
(iii) Operatorzy i sprzedawcy ośrodków kempingowych pod
rozdział 19.105 RCW;
(iv) Komercyjni prawnicy telefoniczni zgodnie z rozdziałem
19.158 RCW;
(v) Kosmetolodzy, fryzjerzy, manikiurzy i estetycy
cians na mocy rozdziału 18.16 RCW;
(vi) sprawozdawcy sądowi na podstawie rozdziału 18.145 RCW;
(vii) Szkoły kierowców i instruktorzy zgodnie z rozdz.
ter 46,82 RCW;
(viii) agencje zatrudnienia na mocy rozdziału 19.31 RCW;
(ix) Dla operatorów wynajmowanych pojazdów na mocy rozdziału 46.72
RCW;
(x) Limuzyny objęte działem 46.72A RCW;
(xi) notariusze na mocy rozdziału 42.45 RCW;
(xii) prywatni detektywi na mocy rozdziału 18.165 RCW;
(xiii) Boks zawodowy, sztuki walki i zapasy
zgodnie z rozdziałem 67.08 RCW;
(xiv) rzeczoznawcy majątkowi na mocy rozdziału 18.140 RCW;
Strona 22
18.235.030
Jednolita ustawa o regulowaniu działalności gospodarczej i zawodach
[Ch. 18.235 - strona 2]
2018
(xv) Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i sprzedawcy w ramach rozdziałów
18,85 i 18,86 RCW;
(xvi) przetwórcy złomu, podmioty zajmujące się recyklingiem złomu oraz
dostawcy złomu na mocy działu 19.290 RCW;
(xvii) pracownicy ochrony na mocy rozdziału 18.170 RCW;
(xviii) Sprzedawcy usług turystycznych na podstawie rozdziału 19.138 RCW;
(xix) Sprzedawcy timeshare i timeshare w ramach
rozdział 64.36 RCW;
(xx) Zakłady wyposażenia rzek górskich na mocy rozdziału 79A.60
RCW;
(xxi) Inspektorzy domów na mocy rozdziału 18.280 RCW;
(xxii) Artyści ciała, osoby do przekłuwania ciała i tatuatorzy oraz
sklepy i firmy zajmujące się sztuką ciała, piercingiem i tatuażami,
zgodnie z rozdziałem 18.300 RCW; i
(xxiii) Wycena spółek zarządzających zgodnie z rozdziałem
18.310 RCW.
(b) Zarządy i komisje mające uprawnienia na mocy
ten rozdział jest następujący:
(i) Państwowa Rada Architektów powołana w rozdziale
18.08 RCW;
(ii) Zarząd agencji windykacyjnej stanu Waszyngton
opublikowane w rozdziale 19.16 RCW;
(iii) The state board of registration for professional engi-
neers and land surveyors established in chapter 18.43 RCW
governing licenses issued under chapters 18.43 and 18.210
RCW;
(iv) The funeral and cemetery board established in chap-
ter 18.39 RCW governing licenses issued under chapters
18.39 and 68.05 RCW;
(v) The state board of licensure for landscape architects
established in chapter 18.96 RCW; and
(vi) The state geologist licensing board established in
chapter 18.220 RCW.
(3) In addition to the authority to discipline license hold-
ers, the disciplinary authority may grant or deny licenses
based on the conditions and criteria established in this chap-
ter and the chapters specified in subsection (2) of this section.
This chapter also governs any investigation, hearing, or pro-
ceeding relating to denial of licensure or issuance of a license
conditioned on the applicant's compliance with an order
entered under RCW 18.235.110 by the disciplinary authority.
[2017 c 281 § 37; 2013 c 322 § 29; 2010 c 179 § 18. Prior:
2009 c 412 § 22; 2009 c 370 § 20; 2009 c 102 § 5; 2008 c 119
§ 21; 2007 c 256 § 12; 2006 c 219 § 13; 2002 c 86 § 103.]
Effective date—2017 c 281: See RCW 42.45.905.
Effective date—2010 c 179: See RCW 18.310.901.
Short title—Implementation—2009 c 412: See RCW 18.300.900 and
18.300.902.
Effective date—2009 c 370 §§ 1-16, 18, 20, and 21: See note following
RCW 18.96.010.
Finding—2009 c 370: See note following RCW 18.96.010.
Funeral directors and embalmers account and cemetery account
abolished, moneys transferred to funeral and cemetery account—2009 c
102: patrz uwaga po RCW 18.39.810.
Dodatkowe uwagi na www.leg.wa.gov
18.235.030
18.235.030 Władza dyscyplinarna - uprawnienia.
18.235.030 Władza dyscyplinarna - uprawnienia. Dis-
organ dyscyplinarny ma prawo:
(1) Przyjąć, zmienić i unieważnić zasady, jeśli jest to konieczne do wykonania
cele niniejszego rozdziału, w tym między innymi:
zasady dotyczące standardów etyki zawodowej i praktyki
tice;
(2) Zbadaj skargi lub zgłoszenia nieprofesjonalne
prowadzić i przeprowadzać przesłuchania zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału;
(3) Wydawać wezwania i składać przysięgi w związku
z jakimkolwiek dochodzeniem, przesłuchaniem lub postępowaniem prowadzonym na podstawie niniejszego
rozdział;
(4) Przyjmować lub powodować pobieranie zeznań i wykorzystywać inne
procedury poszukiwawcze potrzebne w dochodzeniu, przesłuchaniu,
lub postępowanie prowadzone na podstawie niniejszego rozdziału;
(5) Compel attendance of witnesses at hearings;
(6) Conduct practice reviews in the course of investigat-
ing a complaint or report of unprofessional conduct, unless
the disciplinary authority is authorized to audit or inspect
applicants or licensees under the chapters specified in RCW
18.235.020;
(7) Take emergency action ordering summary suspen-
sion of a license, or restriction or limitation of the licensee's
practice or business pending proceedings by the disciplinary
authority;
(8) Appoint a presiding officer or authorize the office of
administrative hearings, as provided in chapter 34.12 RCW,
to conduct hearings. The disciplinary authority may make the
final decision regarding disposition of the license unless the
disciplinary authority elects to delegate, in writing, the final
decision to the presiding officer;
(9) Use individual members of the boards and commis-
sions to direct investigations. However, the member of the
board or commission may not subsequently participate in the
hearing of the case;
(10) Enter into contracts for professional services deter-
mined to be necessary for adequate enforcement of this chap-
ter;
(11) Grant or deny license applications, secure the return
of a license obtained through the mistake or inadvertence of
the department or the disciplinary authority after providing
the person so licensed with an opportunity for an adjudicative
proceeding, and, in the event of a finding of unprofessional
conduct by an applicant or license holder, impose any sanc-
tion against a license applicant or license holder provided by
this chapter;
(12) Designate individuals authorized to sign subpoenas
and statements of charges;
(13) Establish panels consisting of three or more mem-
bers of the board or commission to perform any duty or
authority within the board's or commission's jurisdiction
under this chapter; and
(14) Contract with licensees, registrants, endorsement or
permit holders, or any other persons or organizations to pro-
vide services necessary for the monitoring or supervision of
licensees, registrants, or endorsement or permit holders who
are placed on probation, whose professional or business
activities are restricted, or who are for an authorized purpose
subject to monitoring by the disciplinary authority. If the sub-
ject licensee, registrant, or endorsement or permit holders
may only practice or operate a business under the supervision
of another licensee, registrant, or endorsement or permit
holder under the terms of the law regulating that occupation
lub firma, nadzorujący licencjobiorca, rejestrujący lub zatwierdzający:
posiadacz zezwolenia lub posiadacz zezwolenia musi wyrazić zgodę na monitorowanie lub
nadzór na podstawie niniejszego podsekcji, chyba że nadzorujący
Strona 23
Jednolita ustawa o regulowaniu działalności gospodarczej i zawodach
18.235.110
2018
[Ch. 18.235 - strona 3]
licencjobiorca, rejestrujący lub indosant lub posiadacz zezwolenia jest na
czas, przedmiot orzeczenia dyscyplinarnego. [2002 c 86 § 104.]
18.235.040
18.235.040 Uprawnienia dyrektora.
18.235.040 Uprawnienia dyrektora. Reżyser ma
następujący dodatkowy organ:
(1) Zatrudnianie śledczych, administracyjnych i biurowych
personel niezbędny do wykonania niniejszego rozdziału, z wyjątkiem
o ile ustawa stanowi inaczej;
(2) Na wniosek zarządu lub komisji, do powołania
nie więcej niż trzech członków pro temu przewidzianych w niniejszym
section. Individuals appointed as pro tem members of a board
or commission must meet the same minimum qualifications
as regular members of the board or commission. While serv-
ing as a pro tem board or commission member, a person so
appointed has all the powers, duties, and immunities, and is
entitled to the entitlements, including travel expenses in
accordance with RCW 43.03.050 and 43.03.060, of a regular
member of the board or commission; and
(3) To establish fees to be paid for witnesses, expert wit-
nesses, and consultants used in any investigation or adjudica-
tive proceedings as authorized by RCW 34.05.446. [2007 c
256 § 13; 2002 c 86 § 105.]
18.235.050
18.235.050 Statement of charges—Hearing.
18.235.050 Statement of charges—Hearing. (1) If the
disciplinary authority determines, upon investigation, that
there is reason to believe that a license holder or applicant for
a license has violated RCW 18.235.130 or has not met a min-
imum eligibility criteria for licensure, the disciplinary author-
ity may prepare and serve the license holder or applicant a
statement of charge, charges, or intent to deny. A notice that
the license holder or applicant may request a hearing to con-
test the charge, charges, or intent to deny must accompany
the statement. The license holder or applicant must file a
request for a hearing with the disciplinary authority within
twenty days after being served the statement of charges or
statement of intent to deny. The failure to request a hearing
constitutes a default, whereupon the disciplinary authority
may enter a decision on the facts available to it.
(2) If a license holder or applicant for a license requests
rozprawa, organ dyscyplinarny musi wyznaczyć termin rozprawy
przesłuchanie tak szybko, jak to dogodne, ale nie wcześniej niż trzydzieści dni
po doręczeniu opłaty, opłat lub zamiaru zaprzeczyć. Dis-
organ dyscyplinarny może przeprowadzić rozprawę wcześniej niż trzydzieści dni
tylko wtedy, gdy organ dyscyplinarny wydał orzeczenie w trybie uproszczonym
emerytura lub ograniczenie doraźne. [2007 c 256 § 14; 2002 c 86
§ 106.]
18.235.060
18.235.060 Procedury regulujące postępowanie orzekające.
18.235.060 Procedury dotyczące orzecznictwa
ceedings. Procedury postępowania orzekającego
przed agencjami na mocy rozdziału 34.05 RCW, administracja
akt postępowania, kieruj wszystkimi przesłuchaniami przed uczniem
organ plinarny. Ponadto organ dyscyplinarny
do uprawnień i obowiązków określonych w tym rozdziale, wszystkie
uprawnienia i obowiązki na mocy rozdziału 34.05 RCW, które obejmują:
bez ograniczeń wszelkie uprawnienia związane z administracją
przysięgi, przyjmowania dowodów, wystawiania i wykonywania
wezwań sądowych i składania zeznań. [2002 c 86 §
107.]
18.235.070
18.235.070 Poprzednia odmowa, cofnięcie lub zawieszenie licencji.
18.235.070 Wcześniejsza odmowa, cofnięcie lub zawieszenie
licencja. Departament nie wydaje licencji
każda osoba, której wcześniej odmówiono prawa jazdy,
uchylone lub zawieszone przez organ dyscyplinarny za to
zawód lub biznes, chyba że jest to zgodne z warunkami
i warunki certyfikatu lub nakazu odmowy, cofnięcia
lub zawieszenia, lub zgodnie z jakimkolwiek zarządzeniem ponownego
oświadczenie organu dyscyplinarnego lub zgodnie z
dance with the final judgment in any proceeding for review
instituted under this chapter. [2002 c 86 § 108.]
18.235.080
18.235.080 Orders.
18.235.080 Orders. An order pursuant to proceedings
authorized by this chapter, after due notice and findings in
accordance with this chapter and chapter 34.05 RCW, or an
order of summary suspension entered under this chapter,
takes effect immediately upon its being served. The final
order, if appealed to the court, may not be stayed pending the
appeal unless the disciplinary authority or court to which the
appeal is taken enters an order staying the order of the disci-
plinary authority, which stay shall provide for terms neces-
sary to protect the public. [2007 c 256 § 15; 2002 c 86 § 109.]
18.235.090
18.235.090 Appeal.
18.235.090 Appeal. A person who has been disciplined
or has been denied a license by a disciplinary authority may
appeal the decision as provided in chapter 34.05 RCW.
[2007 c 256 § 16; 2002 c 86 § 110.]
18.235.100
18.235.100 Reinstatement.
18.235.100 Reinstatement. A person whose license
has been suspended or revoked under this chapter may peti-
tion the disciplinary authority for reinstatement after an inter-
val of time and upon conditions determined by the disci-
plinary authority in the order suspending or revoking the
license. The disciplinary authority shall act on the petition in
accordance with the adjudicative proceedings provided under
chapter 34.05 RCW and may impose such conditions as
authorized by RCW 18.235.110. The disciplinary authority
may require successful completion of an examination as a
condition of reinstatement. [2007 c 256 § 17; 2002 c 86 §
111.]
18.235.110
18.235.110 Zachowanie nieprofesjonalne - znajdowanie.
18.235.110 Zachowanie nieprofesjonalne - znajdowanie. (1)
Po stwierdzeniu nieprofesjonalnego zachowania, z wyjątkiem przypadków określonych w
RCW 9.97.020, organ dyscyplinarny może wydać nakaz
przewidujące jedną lub dowolną kombinację z poniższych:
a) cofnięcie licencji na określony czas;
(b) Zawieszenie licencji na czas określony lub na czas nieokreślony
semestr;
(c) ograniczenie lub ograniczenie praktyki;
(d) Zadowalające zakończenie szczegółowego programu w
edukacja lub leczenie wyrównawcze;
(e) Monitorowanie praktyki w sposób wskazany przez
organ dyscyplinarny;
(f) nagana lub nagana;
(g) Przestrzeganie warunków okresu próbnego dla wyznaczonego
określony okres czasu;
(h) Zapłata grzywny za każde naruszenie stwierdzone przez
organ dyscyplinarny, nie przekraczający pięciu tysięcy dolarów za
naruszenie. Organ dyscyplinarny musi rozważyć obciążenie
lub okoliczności łagodzące przy ustalaniu grzywny. Fundusze
otrzymane muszą zostać zdeponowane na odpowiednim koncie programu;
Strona 24
18.235.120
Jednolita ustawa o regulowaniu działalności gospodarczej i zawodach
[Ch. 18.235 - strona 4]
2018
(i) Odrzucenie pierwszego lub przedłużenia wniosku o licencję dla
przedział czasu; lub
(j) Inne działania naprawcze.
(2) Organ dyscyplinarny może zażądać zwrotu
do organu dyscyplinarnego w celu pokrycia kosztów dochodzenia
poniesionych w związku z dochodzeniem w sprawie, która doprowadziła do wydania
nakazu na mocy tej sekcji, ale tylko w przypadku jakichkolwiek sankcji
w podpunkcie (1) (a) do (j) tego paragrafu.
(3) Każde z działań w tej sekcji może być całkowite
lub częściowo został zawieszony przez organ dyscyplinarny. Determinacja
jakie działanie jest właściwe, organ dyscyplinarny musi
first consider what sanctions are necessary to protect the pub-
lic health, safety, or welfare. Only after these provisions have
been made may the disciplinary authority consider and
include in the order requirements designed to rehabilitate the
license holder or applicant. All costs associated with compli-
ance with orders issued under this section are the obligation
of the license holder or applicant.
(4) The licensee or applicant may enter into a stipulated
disposition of charges that includes one or more of the sanc-
tions of this section, but only after a statement of charges has
been issued and the licensee has been afforded the opportu-
nity for a hearing and has elected on the record to forego such
a hearing. The stipulation shall either contain one or more
specific findings of unprofessional conduct or a statement by
the licensee acknowledging that evidence is sufficient to jus-
tify one or more specified findings of unprofessional conduct.
The stipulations entered into under this subsection are con-
sidered formal disciplinary action for all purposes. [2016 c
81 § 14; 2007 c 256 § 18; 2002 c 86 § 112.]
Finding—Conflict with federal requirements—2016 c 81: See notes
following RCW 9.97.010.
18.235.120
18.235.120 Payment of a fine.
18.235.120 Payment of a fine. Where payment of a
fine is required as a result of a disciplinary action under RCW
18.235.060 or 18.235.150 and timely payment is not made as
directed in the final order, the disciplinary authority may
enforce the order for payment in the superior court in the
county in which the hearing was held. This right of enforce-
ment is in addition to any other rights the disciplinary author-
ity may have as to any licensee ordered to pay a fine but may
not be construed to limit a licensee's ability to seek judicial
review under RCW 18.235.090. In any action for enforce-
ment of an order of payment of a fine, the disciplinary author-
ity's order is conclusive proof of the validity of the order of a
fine and the terms of payment. [2002 c 86 § 113.]
18.235.130
18.235.130 Unprofessional conduct—Acts or conditions that constitute.
18.235.130 Unprofessional conduct—Acts or condi-
tions that constitute. The following conduct, acts, or condi-
tions constitute unprofessional conduct for any license holder
or applicant under the jurisdiction of this chapter:
(1) The commission of any act involving moral turpi-
nagość, nieuczciwość lub korupcja w związku z praktyką
zawód osoby lub jej działalność gospodarcza,
czy czyn stanowi przestępstwo, czy nie. W dyscyplinie
przesłuchanie uwierzytelnionego odpisu końcowego orzeczenia w jakimkolwiek sądzie
właściwość jurysdykcji jest rozstrzygającym dowodem takiego postępowania
posiadacza licencji lub wnioskodawcy, na podstawie którego wydano wyrok skazujący lub
opiera się ostatnie gospodarstwo. Jednak przekonany, że
wyrok i wyrok są rozstrzygającym dowodem w późniejszym terminie
dyscyplinarne przesłuchanie w sprawie winy posiadacza licencji lub wnioskodawcy
przechyłka przestępstwa opisanego w akcie oskarżenia lub informacji,
a także o naruszeniu przez osobę statutu, na podstawie którego się to odbywa
na podstawie. Na potrzeby tego podrozdziału przekonanie
obejmuje wszystkie przypadki, w których przyznanie się do winy lub zaniechanie
dere jest podstawą wyroku skazującego i całego postępowania w
której wyrok został odroczony lub zawieszony. Z wyjątkiem jako
wyraźnie określone przez prawo, nic w tym podrozdziale nie dotyczy
bramy postanowienia rozdziału 9.96A RCW. Jednak RCW
9.96A.020 nie dotyczy osoby, od której wymaga się rejestracji
aster jako przestępca seksualny zgodnie z RCW 9A.44.130;
(2) Wprowadzanie w błąd lub ukrywanie istotnego faktu
w uzyskaniu lub odnowieniu licencji lub przy jej przywróceniu;
(3) reklamy, które są fałszywe, zwodnicze lub wprowadzające w błąd;
(4) Brak kompetencji, zaniedbanie lub nadużycia wynikające z tego
wyrządzić krzywdę innej osobie lub spowodować nieuzasadnioną
ryzyko krzywdy lub szkody dla innej osoby;
(5) Zawieszenie, cofnięcie lub ograniczenie licencji
angażować się w jakąkolwiek działalność gospodarczą lub zawód przez kompetentnego autora
w jakiejkolwiek jurysdykcji stanowej, federalnej lub obcej. Certyfikowany
kopia zamówienia, postanowienia lub umowy jest rozstrzygającym dowodem
dence of the revocation, suspension, or restriction;
(6) Failure to cooperate with the disciplinary authority in
the course of an investigation, audit, or inspection authorized
by law by:
(a) Not furnishing any papers or documents requested by
the disciplinary authority;
(b) Not furnishing in writing an explanation covering the
matter contained in a complaint when requested by the disci-
plinary authority;
(c) Not responding to a subpoena issued by the disci-
plinary authority, whether or not the recipient of the sub-
poena is the accused in the proceeding; or
(d) Not providing authorized access, during regular busi-
ness hours, to representatives of the disciplinary authority
conducting an investigation, inspection, or audit at facilities
utilized by the license holder or applicant;
(7) Failure to comply with an order issued by the disci-
plinary authority;
(8) Violating any of the provisions of this chapter or the
chapters specified in RCW 18.235.020(2) or any rules made
by the disciplinary authority under the chapters specified in
RCW 18.235.020(2);
(9) Aiding or abetting an unlicensed person to practice or
operate a business or profession when a license is required;
(10) Practice or operation of a business or profession
beyond the scope of practice or operation as defined by law
or rule;
(11) Misrepresentation in any aspect of the conduct of
the business or profession;
(12) Failure to adequately supervise or oversee auxiliary
staff, whether employees or contractors, to the extent that
consumers may be harmed or damaged;
(13) Conviction of any gross misdemeanor or felony
relating to the practice of the person's profession or operation
of the person's business. For the purposes of this subsection,
wyrok skazujący obejmuje wszystkie przypadki, w których przyznanie się do winy lub
nolo contendere jest podstawą przekonania i wszystkich postępów
s, w których wyrok został odroczony lub zawieszony.
Z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych przez prawo, nic w tym pod-
sekcja uchyla postanowienia rozdziału 9.96A RCW.
Strona 25
Jednolita ustawa o regulowaniu działalności gospodarczej i zawodach
18.235.160
2018
[Ch. 18.235 - strona 5]
Jednak RCW 9.96A.020 nie ma zastosowania do osoby, która jest
zobowiązany do zarejestrowania się jako przestępca seksualny zgodnie z RCW 9A.44.130;
(14) Ingerencja w dochodzenie lub postępowanie dyscyplinarne
działanie poprzez umyślne przeinaczanie faktów przed uczniem
plinarny organ lub jego upoważnieni przedstawiciele lub przez
stosowanie gróźb lub napastowania wobec jakiegokolwiek konsumenta lub świadka
aby zniechęcić ich do składania dowodów w postępowaniu dyscyplinarnym
działanie lub jakiekolwiek inne działanie prawne lub z wykorzystaniem środków finansowych
inducements to any consumer or witness to prevent or
attempt to prevent him or her from providing evidence in a
disciplinary action; and
(15) Engaging in unlicensed practice as defined in RCW
18.235.010. [2007 c 256 § 19; 2002 c 86 § 114.]
18.235.140
18.235.140 Final order issued under RCW 18.235.130—Failure to comply.
18.235.140 Final order issued under RCW
18.235.130—Failure to comply. If a person or business reg-
ulated by this chapter violates or fails to comply with a final
order issued under RCW 18.235.130, the attorney general,
any prosecuting attorney, the director, the board or commis-
sion, or any other person may maintain an action in the name
of the state of Washington to enjoin the person from violating
the order or failing to comply with the order. The injunction
does not relieve the offender from criminal prosecution, but
zadośćuczynienie w drodze nakazu sądowego jest dodatkiem do odpowiedzialności
przestępca do postępowania karnego i postępowania dyscyplinarnego.
[2002 c 86 § 115.]
18.235.150
18.235.150 Rozpatrywanie reklamacji - Wstrzymanie i zaniechanie nakazu / zawiadomienia o zamiarze wydania -
Ostateczne rozstrzygnięcie - Grzywna - Tymczasowe zawieszenie i zaniechanie - Działanie / kto może utrzymać - Środki zaradcze nieograniczone.
18.235.150 Rozpatrywanie reklamacji - zaprzestanie i
zaniechanie nakazu / zawiadomienia o zamiarze wydania - ostateczne rozstrzygnięcie
—W porządku — Tymczasowe zawieszenie i zaniechanie — Działanie / kto
może utrzymać - środki zaradcze nieograniczone. (1) Dyscyplina
organ może badać skargi dotyczące praktyki przez
osoby nielicencjonowane wykonujące zawód lub działalność gospodarczą, dla których a
licencja jest wymagana przez rozdziały określone w RCW
18.235.020. Podczas badania skarg dyrektor ds.
Tor ma takie same uprawnienia jak orzecznik dyscyplinarny
upoważnienie na podstawie RCW 18.235.030.
(2) Organ dyscyplinarny może wydać zawiadomienie o
zamiar wydania nakazu zaprzestania działalności każdej osobie, której
organ dyscyplinarny ma powody, by sądzić, że jest zaangażowany lub
ma zamiar wykonywać zawód bez licencji
lub prowadzenie działalności gospodarczej, dla której wymagana jest licencja
rozdziały określone w RCW 18.235.020.
(3) Organ dyscyplinarny może wydać zawiadomienie o
zamiar wydania nakazu zaprzestania działalności każdej osobie, której
organ dyscyplinarny ma powody, by sądzić, że jest zaangażowany lub
ma zamiar zaangażować się w czyn lub praktykę stanowiącą naruszenie
niniejszego rozdziału lub rozdziałów określonych w RCW 18.235.020
(2) lub przepis przyjęty lub zarządzenie wydane na podstawie tych rozdziałów.
(4) Osoba, do której skierowano takie zawiadomienie, może
zażądać rozstrzygnięcia w celu zakwestionowania zarzutów.
Zawiadomienie powinno zawierać krótkie, jasne oświadczenie o domniemaniu
działania, działania lub praktyki nieobjęte licencją stanowiące naruszenie
niniejszego rozdziału lub rozdziałów określonych w RCW 18.235.020
(2) lub przepis przyjęty lub zarządzenie wydane na podstawie tych rozdziałów. Plik
wniosek o przesłuchanie należy złożyć w ciągu dwudziestu dni od doręczenia
występek zawiadomienia o zamiarze wydania nakazu zaprzestania działalności.
Brak żądania przesłuchania stanowi uchybienie, gdy:
na władzę dyscyplinarną może wejść na stałe zaprzestanie
i zaniechania, co może obejmować grzywnę cywilną. Wszystko kontynuowane
W anie należy przeprowadzić zgodnie z rozdziałem 34.05
RCW.
(5) Jeżeli organ dyscyplinarny podejmie ostateczną decyzję
informacje, że dana osoba zaangażowała się lub pracuje bez licencji
praktyka lub inna czynność lub praktyka stanowiąca naruszenie tego
rozdział lub rozdziały określone w RCW 18.235.020 (2) lub a
regułę przyjętą lub zarządzenie wydane na podstawie tych rozdziałów,
organ plinarny może na stałe zaprzestać działalności
zamówienie. Ponadto organ dyscyplinarny może nałożyć na
civil fine in an amount not exceeding one thousand dollars for
each day upon which the person engaged in the unlicensed
practice of a profession or operation of a business for which a
license is required by one or more of the chapters specified in
RCW 18.235.020. The proceeds of such a fine shall be depos-
ited in the related program account.
(6) The disciplinary authority may issue a temporary
cease and desist order if a person is engaged or is about to
engage in unlicensed practice or other act or practice consti-
tuting a violation of this chapter or the chapters specified in
RCW 18.235.020(2) or a rule adopted or order issued under
those chapters if the disciplinary authority makes a written
finding of fact that the public interest will be irreparably
harmed by delay in issuing an order. The person receiving a
tymczasowe zaprzestanie działalności
kary za szybkie przesłuchanie. Chwilowe zaprzestanie i zaniechanie
rozkaz będzie obowiązywał do dalszego rozkazu ucznia
organ plinarny. Brak żądania monitu lub regularnie
zaplanowane przesłuchanie stanowi uchybienie, po czym uczeń
organ plinarny może na stałe zaprzestać działalności
nakaz, który może obejmować grzywnę cywilną.
(7) Nakaz zaprzestania działalności jest rozstrzygającym dowodem
nielicencjonowane praktyki lub inne działania lub praktyki stanowiące
lation tego rozdziału lub rozdziałów określonych w RCW
18.235.020 (2) lub przepis przyjęty lub zarządzenie wydane na ich podstawie
rozdziały i mogą być egzekwowane na mocy RCW 7.21.060. To
sposób wykonania nakazu zaprzestania działalności lub cywilny
grzywna może być stosowana jako uzupełnienie lub alternatywa dla jakichkolwiek
przepisy dotyczące wykonywania nakazów agencyjnych określone w rozdz.
ter 34.05 RCW.
(8) Prokurator generalny, prokurator okręgowy,
dyrektor, rada lub komisja lub jakakolwiek osoba może w
zgodnie z przepisami tego stanu dotyczącymi nakazów sądowych,
utrzymywać akcję w imieniu stanu Waszyngton do
zakazać osobom wykonującym zawód lub działalność gospodarczą bez
licencja, dla której licencja jest wymagana w rozdziałach spec-
w RCW 18.235.020. Wszystkie opłaty, grzywny, przepadki i
kary wymierzone lub wymierzone przez sąd z powodu altówki
pozycja niniejszej sekcji zostanie złożona w odpowiednim programie
konto.
(9) Środki cywilne w tej sekcji nie ograniczają
zdolność do ścigania karnego na podstawie którejkolwiek z
czyny określone w RCW 18.235.020 ani nie są
śmierć ogranicza wszelkie sankcje karne. [2007 c 256 § 20; 2002 c 86
§ 116.]
18.235.160
18.235.160 Naruszenie zakazu - Obraza sądu - Kara cywilna.
18.235.160 Naruszenie zakazu - obraza
sąd - kara cywilna. Osoba lub firma, która narusza
nakaz wydany na podstawie niniejszego rozdziału można znaleźć w konsek-
pokusa sądu zgodnie z RCW 7.21.010. Po znalezieniu przez a
właściwy sąd, w którym znajduje się dana osoba lub firma
w pogardzie sąd może orzec jakąkolwiek sankcję naprawczą jako
Strona 26
18.235.170
Jednolita ustawa o regulowaniu działalności gospodarczej i zawodach
[Ch. 18.235 - strona 6]
2018
autoryzowany przez RCW 7.21.030. Ponadto sąd może dodatkowo
do sankcji naprawczych dostępnych w ramach RCW 7.21.030,
nakazać osobie lub firmie zapłacenie cywilnej kary państwowej
w kwocie nieprzekraczającej dwudziestu pięciu tysięcy dolarów,
which shall be deposited in the related program account. For
the purposes of this section, the superior court issuing any
injunction retains jurisdiction and the cause shall be contin-
ued, and in such cases the attorney general acting in the name
of the state may petition for the recovery of civil penalties.
[2002 c 86 § 117.]
18.235.170
18.235.170 Misrepresentation—Gross misdemeanor.
18.235.170 Misrepresentation—Gross misdemeanor.
A person who attempts to obtain, obtains, or attempts to
maintain a license by willful misrepresentation or fraudulent
representation is guilty of a gross misdemeanor. [2002 c 86 §
118.]
18.235.180
18.235.180 Crime or violation by license holder—Disciplinary authority may give notification.
18.235.180 Crime or violation by license holder—
Disciplinary authority may give notification. If the disci-
plinary authority has reason to believe that a license holder
has committed a crime, or violated the laws of another regu-
latory body, the disciplinary authority may notify the attorney
general or the county prosecuting attorney in the county in
which the act took place, or other responsible official of the
facts known to the disciplinary authority. [2002 c 86 § 119.]
18.235.190
18.235.190 Immunity from suit.
18.235.190 Immunity from suit. The director, mem-
bers of the boards or commissions, or individuals acting on
their behalf are immune from suit in any action, civil or crim-
inal, based on any disciplinary actions or other official acts
performed in the course of their duties. [2002 c 86 § 120.]
18.235.200
18.235.200 Use of records—Exchange of information—Chapter does not affect or limit.
18.235.200 Use of records—Exchange of information
—Chapter does not affect or limit. This chapter does not
affect the use of records, obtained from the director or the dis-
ciplinary authorities, in any existing investigation or action
by any public agency. Nor does this chapter limit any existing
exchange of information between the director or the disci-
plinary authorities and other public agencies. [2002 c 86 §
121.]
18.235.210
18.235.210 Application of chapter—January 1, 2003.
18.235.210 Application of chapter—January 1, 2003.
(1) This chapter applies to any conduct, acts, or conditions
occurring on or after January 1, 2003.
(2) This chapter does not apply to or govern the con-
struction of and disciplinary action for any conduct, acts, or
conditions occurring prior to January 1, 2003. The conduct,
acts, or conditions must be construed and disciplinary action
taken according to the provisions of law existing at the time
of the occurrence in the same manner as if this chapter had
not been enacted.
(3) Notwithstanding subsection (2) of this section, this
chapter applies to applications for licensure made on or after
January 1, 2003. [2007 c 256 § 21; 2002 c 86 § 122.]
18.235.215
18.235.215 Application of chapter to notarial officers.
18.235.215 Application of chapter to notarial offi-
cers. See RCW 42.45.270.
18.235.900
18.235.900 Short title.
18.235.900 Short title. This chapter may be known and
cited as the uniform regulation of business and professions
act. [2002 c 86 § 123.]
18.235.901
18.235.901 Effective date—2002 c 86 §§ 101-123.
18.235.901 Effective date—2002 c 86 §§ 101-123.
Sections 101 through 123 of this act take effect January 1,
2003. [2002 c 86 § 124.]
18.235.902
18.235.902 Part headings not law—2002 c 86.
18.235.902 Part headings not law—2002 c 86. Part
headings used in this act are not any part of the law. [2002 c
86 § 402.]
18.235.903
18.235.903 Severability—2002 c 86.
18.235.903 Severability—2002 c 86. If any provision
of this act or its application to any person or circumstance is
held invalid, the remainder of the act or the application of the
provision to other persons or circumstances is not affected.
[2002 c 86 § 404.]
Page 27
(10/5/18)
[Ch. 308-124 WAC p. 1]
Chapter 308-124
Chapter 308-124 WAC
REAL ESTATE—DEFINITIONS AND BRIEF ADJUDICATIVE
PROCEEDINGS
WAC
DEFINITIONS AND BRIEF ADJUDICATIVE PROCEEDINGS
308-124-300
Definitions.
308-124-305
Application of brief adjudicative proceedings.
308-124-310
Preliminary record in brief adjudicative proceedings.
308-124-315
Conduct of brief adjudicative proceedings.
DISPOSITION OF SECTIONS FORMERLY
CODIFIED IN THIS CHAPTER
308-124-001
Promulgation—Authority. [Statutory Authority: RCW
18.85.040. WSR 87-20-091 (Order PM 683), § 308-
124-001, filed 10/7/87; Order RE 120, § 308-124-001,
filed 9/20/77; Order RE 114, § 308-124-001, filed
7/2/75 (Repealed and amended by Order RE 114, filed
7/2/75); Order RE 107, § 308-124-001, filed 7/20/73;
Promulgation to Rules 1-6 (WAC 308-124-010 through
308-124-060), filed 3/24/60.] Repealed by WSR 99-03-
042, filed 1/14/99, effective 2/14/99. Statutory Author-
ity: RCW 18.85.040 and the Governor's Executive
Order on Regulatory Improvement 97-02.
308-124-005
Organization. [Statutory Authority: RCW 18.85.040
and chapter 18.86 RCW. WSR 97-01-027, § 308-124-
005, filed 12/10/96, effective 1/10/97. Statutory Author-
ity: RCW 18.85.040 and SB 6284. WSR 95-03-012, §
308-124-005, filed 1/5/95, effective 2/5/95. Statutory
Authority: RCW 18.85.040. WSR 90-23-039, § 308-
124-005, filed 11/15/90, effective 12/16/90; WSR 87-
20-091 (Order PM 683), § 308-124-005, filed 10/7/87;
WSR 82-17-039 (Order 130), § 308-124-005, filed
8/13/82; WSR 81-05-016 (Order RE 128), § 308-124-
005, filed 2/10/81; Order RE 114, § 308-124-005, filed
7/2/75; Rules (part), filed 8/24/67.] Repealed by WSR
99-03-042, filed 1/14/99, effective 2/14/99. Statutory
Authority: RCW 18.85.040 and the Governor's Execu-
tive Order on Regulatory Improvement 97-02.
308-124-007
Meetings. [Statutory Authority: RCW 18.85.040 and the
Governor's Executive Order on Regulatory Improve-
ment 97-02. WSR 99-03-042, § 308-124-007, filed
1/14/99, effective 2/14/99. Statutory Authority: RCW
18.85.040. WSR 90-23-039, § 308-124-007, filed
11/15/90, effective 12/16/90; WSR 87-20-091 (Order
PM 683), § 308-124-007, filed 10/7/87; Order RE 114,
§ 308-124-007, filed 7/2/75; Order RE-104, § 308-124-
007, filed 2/16/72; Order RE-103, § 308-124-007, filed
12/14/71.] Repealed by WSR 10-06-078, filed 3/1/10,
effective 7/1/10. Statutory Authority: RCW 18.85.040
and 18.85.041.
308-124-010
Credit and character report. [Order RE 107, § 308-124-
010, filed 7/20/73; Order RE-101, § 308-124-010, filed
2/17/71; Rule 1, filed 3/24/60.] Repealed by Order RE
114, filed 7/2/75.
308-124-020
Application for license—Credit and character report.
[Rule 2, filed 3/24/60.] Repealed by Order RE-101, filed
2/17/71.
308-124-021
Definitions. [Statutory Authority: RCW 18.85.040 and
The Governor's Order on Regulatory Improvement 97-
02. WSR 00-08-035, § 308-124-021, filed 3/29/00,
effective 7/1/00; WSR 99-03-042, § 308-124-021, filed
1/14/99, effective 2/14/99. Statutory Authority: RCW
18.85.040. WSR 98-01-107, § 308-124-021, filed
12/17/97, effective 1/17/98; WSR 90-23-039, § 308-
124-021, filed 11/15/90, effective 12/16/90; WSR 88-
24-059 (Order PM 811), § 308-124-021, filed 12/7/88;
WSR 87-20-091 (Order PM 683), § 308-124-021, filed
10/7/87; WSR 81-05-016 (Order RE 128), § 308-124-
021, filed 2/10/81; WSR 78-11-052 (Order RE 125), §
308-124-021, filed 10/23/78; Order RE 120, § 308-124-
021, filed 9/20/77; Order RE 114, § 308-124-021, filed
7/2/75; Order RE-102, § 308-124-021, filed 10/28/71.]
Repealed by WSR 10-06-078, filed 3/1/10, effective
7/1/10. Statutory Authority: RCW 18.85.040 and
18.85.041.
308-124-025
Application of brief adjudicative proceedings. [Statu-
tory Authority: RCW 18.85.040. WSR 98-01-107, §
308-124-025, filed 12/17/97, effective 1/17/98.]
Repealed by WSR 10-06-078, filed 3/1/10, effective
7/1/10. Statutory Authority: RCW 18.85.040 and
18.85.041.
308-124-030
Applicant for license previously licensed in another
state. [Rule 3, filed 3/24/60.] Repealed by Order RE
114, filed 7/2/75.
308-124-035
Preliminary record in brief adjudicative proceedings.
[Statutory Authority: RCW 18.85.040. WSR 98-01-107,
§ 308-124-035, filed 12/17/97, effective 1/17/98.]
Repealed by WSR 10-06-078, filed 3/1/10, effective
7/1/10. Statutory Authority: RCW 18.85.040 and
18.85.041.
308-124-040
Corporate or copartnership applicants for licenses—
Proof required. [Order RE 107, § 308-124-040, filed
7/20/73; Rule 4, filed 3/24/60.] Repealed by Order RE
114, filed 7/2/75.
308-124-045
Conduct of brief adjudicative proceedings. [Statutory
Authority: RCW 18.85.040. WSR 98-01-107, § 308-
124-045, filed 12/17/97, effective 1/17/98.] Repealed by
WSR 10-06-078, filed 3/1/10, effective 7/1/10. Statu-
tory Authority: RCW 18.85.040 and 18.85.041.
308-124-050
Corporate or copartnership applications for temporary
salesman's permit—Proof required. [Rule 5, filed
3/24/60.] Repealed by Order RE 114, filed 7/2/75.
308-124-060
Renewal of licenses—Exemption of servicemen. [Rules
(part), filed 12/21/66; Rule 6, filed 3/24/60.] Repealed
by Order RE 114, filed 7/2/75.
308-124-065
Salesman second renewal requirements. [Order RE-105,
§ 308-124-065, filed 9/1/72.] Repealed by Order RE
114, filed 7/2/75.
308-124-070
Successful applicants must apply for license. [Order RE
110, § 308-124-070, filed 3/27/74; Rule 7, filed
3/24/60.] Repealed by Order RE 114, filed 7/2/75.
308-124-080
Notice required of intention to take examination. [Order
RE 107, § 308-124-080, filed 7/20/73; Order RE-105, §
308-124-080, filed 9/1/72; Order 5, § 308-124-080, filed
5/13/69; Rules (part), filed 6/28/67; Rule 8, filed
3/24/60.] Repealed by Order RE 114, filed 7/2/75.
308-124-085
Credit and character report—Temporary permit. [Order
RE 107, § 308-124-085, filed 7/20/73.] Repealed by
Order RE 114, filed 7/2/75.
308-124-087
No temporary permit issued after examination failure.
[Order RE 112, § 308-124-087, filed 1/23/75.] Repealed
by Order RE 120, filed 9/20/77.
308-124-090
Unsuccessful broker applicants—Loss of waiver privi-
lege. [Order RE 107, § 308-124-090, filed 7/20/73;
Order 09-11-70, § 308-124-090, filed 9/14/70; Rule 9,
filed 12/21/66.] Repealed by Order RE 114, filed 7/2/75.
308-124-100
Prevention of the same or deceptively similar real estate
firm names. [Rule 10, filed 12/21/66.] Repealed by
Order RE 114, filed 7/2/75.
308-124-110
Real estate office in same building as residence require-
ments. [Order RE-102, § 308-124-110, filed 10/28/71;
Rule 11, filed 12/21/66.] Repealed by Order RE 114,
filed 7/2/75.
308-124-120
Payment of earned commissions to salesmen or associ-
ate brokers by broker. [Rule 12, filed 12/21/66.]
Repealed by Order RE 114, filed 7/2/75.
308-124-130
Subdivision advertising—Filing with director. [Order
RE 110, § 308-124-130, filed 3/27/74; Rule 13, filed
6/28/67.] Repealed by Order RE 116, filed 4/30/76.
308-124-140
Summary revocation of licenses. [Rules (part), filed
8/24/67.] Repealed by Order RE 116, filed 4/30/76.
308-124-150
Application for license—Fingerprinting. [Rules (part),
filed 8/24/67.] Repealed by Order RE 116, filed 4/30/76.
Page 28
308-124-300
Definitions and Brief Adjudicative Proceedings
[Ch. 308-124 WAC p. 2]
(10/5/18)
308-124-170
Discriminatory acts—Prohibition. [Order 4, § 308-124-
170, filed 4/16/68.] Repealed by Order RE 116, filed
4/30/76.
308-124-180
Branch offices operating under another name. [Order 5,
§ 308-124-180, filed 5/13/69.] Repealed by Order RE
116, filed 4/30/76.
308-124-190
License fees—Expiration—Renewal. [Order RE-102, §
308-124-190, filed 10/28/71.] Repealed by Order RE
114, filed 7/2/75.
308-124-200
Fee brokers prohibited. [Order RE-105, § 308-124-200,
filed 9/1/72.] Repealed by Order RE 114, filed 7/2/75.
308-124-210
Notification of adverse court action. [Order RE 108, §
308-124-210, filed 9/26/73.] Repealed by Order RE
114, filed 7/2/75.
DEFINITIONS AND BRIEF ADJUDICATIVE
PROCEEDINGS
308-124-300
WAC 308-124-300 Definitions. Words and terms used
in this chapter shall have the same meaning as each has under
chapter 18.85 RCW unless otherwise clearly provided in this
chapter, or the context in which they are used in this chapter
clearly indicates that they be given some other meaning.
(1) "Branch manager" is the natural person who holds a
managing broker's license and has delegated authority by the
designated broker to manage a single physical location of a
branch office. The department shall issue an endorsement for
"branch managers."
(2) "Affiliated licensees" are the natural persons licensed
as brokers or managing brokers employed by a firm and who
are licensed to represent the firm in the performance of any of
the acts specified in chapter 18.85 RCW.
(3) "Brokerage service contracts" include, but are not
limited to, purchase and sale agreements, lease or rental
agreements, listings, options, agency agreements, or property
management agreements.
(4) "Branch office" means:
(a) A separate physical office of the real estate firm; and
(b) Has a different mailing address of the main firm
office; and
(c) Uses the real estate firm's UBI (unified business iden-
tifier) number.
[Statutory Authority: RCW 18.85.041. WSR 13-14-077, § 308-124-300,
filed 7/1/13, effective 8/1/13. Statutory Authority: RCW 18.85.040 and
18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124-300, filed 3/1/10, effective 7/1/10.]
308-124-305
WAC 308-124-305 Application of brief adjudicative
proceedings. The director adopts RCW 34.05.482 through
34.05.494 for the administration of brief adjudicative pro-
ceedings conducted by request, and/or at the discretion of the
director pursuant to RCW 34.05.482, for the categories of
matters set forth in WAC 308-09-525.
[Statutory Authority: RCW 18.85.040 and 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124-305, filed 3/1/10, effective 7/1/10.]
308-124-310
WAC 308-124-310 Preliminary record in brief adju-
dicative proceedings. (1) The preliminary record with
respect to an application for an original or renewal license,
for approval of an education course or curriculum, or for the
proper issuance of a cease and desist order shall consist of:
(a) The application for the license, renewal, or approval
and all associated documents; or the cease and desist order
and all associated documents;
(b) All documents relied upon by the program in propos-
ing to deny the license, renewal, or approval; or all docu-
ments relied upon by the program in issuing a cease and
desist order; and
(c) All correspondence between the applicant for license,
renewal, or approval and the program regarding the applica-
tion; or all correspondence between the respondent and the
program regarding the issuance of the cease and desist order.
(2) The preliminary record with respect to determination
of compliance with a previously issued final order or agree-
ment shall consist of:
(a) The previously issued final order or agreement;
(b) All reports or other documents submitted by, or at the
direction of, the license holder, in full or partial fulfillment of
the terms of the final order or agreement;
(c) All correspondence between the license holder and
the program regarding compliance with the final order or
agreement; and
(d) All documents relied upon by the program showing
that the license holder has failed to comply with the previ-
ously issued final order or agreement.
(3) The preliminary record with respect to all other
issues subject to a brief adjudicative hearing shall consist of:
(a) All documents relied upon by the program in propos-
ing disciplinary action as provided under RCW 18.235.110;
and
(b) All correspondence between the license holder and
the program regarding alleged violations.
[Statutory Authority: RCW 46.01.110 and 2018 c 199. WSR 18-21-028, §
308-124-310, filed 10/5/18, effective 11/5/18. Statutory Authority: RCW
18.85.040 and 18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124-310, filed 3/1/10,
effective 7/1/10.]
308-124-315
WAC 308-124-315 Conduct of brief adjudicative
proceedings. (1) Brief adjudicative proceedings shall be con-
ducted by a presiding officer for brief adjudicative proceed-
ings designated by the director. The presiding officer for brief
adjudicative proceedings shall not have personally partici-
pated in the decision which resulted in the request for a brief
adjudicative proceeding.
(2) The parties or their representatives may present writ-
ten documentation. The presiding officer for brief adjudica-
tive proceedings shall designate the date by which written
documents must be submitted by the parties.
(3) The presiding officer for brief adjudicative proceed-
ings may, in his or her discretion, entertain oral argument
from the parties or their representatives.
(4) No witnesses may appear to testify.
(5) In addition to the record, the presiding officer for
brief adjudicative proceedings may employ agency expertise
as a basis for the decision.
(6) The presiding officer for brief adjudicative proceed-
ings shall not issue an oral order. Within ten days of the final
date for submission of materials or oral argument, if any, the
Przewodniczący krótkiego postępowania orzekającego podejmuje decyzję
wprowadź wstępne zamówienie.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124-315, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10.]
Strona 29
(16.11.18)
[Ch. 308-124A WAC s. 1]
Rozdział 308-124A
Rozdział 308-124A WAC
NIERUCHOMOŚĆ - LICENCJE I BADANIA
WAC
PROCESY UDZIELANIA LICENCJI
308-124A-700
Wniosek o licencję - pobieranie odcisków palców.
308-124A-705
Proces rozpatrywania wniosku.
308-124A-707
Planowanie egzaminu.
308-124A-710
Wybrani kandydaci muszą ubiegać się o licencję.
308-124A-713
Wniosek o egzamin na licencję maklera -
Inne kwalifikacje lub powiązane doświadczenie.
308-124A-715
Nieudane zarządzanie kandydatami na brokerów - Zastępca
kwalifikacje.
308-124A-720
Wniosek o egzamin z zakresu nieruchomości na licencji
inna jurysdykcja.
308-124A-725
Wniosek o pozwolenie lub potwierdzenie.
308-124A-726
Reversion from managing broker to broker license.
308-124A-727
Application as broker license for interim period.
308-124A-730
Broker, managing brokers—Termination of services.
308-124A-735
Firm licenses.
308-124A-740
Firm license renewal.
308-124A-750
Application for managing broker license examination—
Clock hour requirements.
308-124A-755
Substitution of clock hours.
308-124A-760
Grading of examinations.
308-124A-765
Reexamination.
308-124A-770
Examination procedures.
308-124A-775
Real estate fees.
308-124A-780
Reinstatement of a canceled license for nonpayment of
renewal fee.
308-124A-785
Broker first active license renewal.
308-124A-788
License activation.
308-124A-790
Continuing education clock hour requirements.
308-124A-800
Defining prescribed core curriculum.
308-124A-805
Address on designated broker's endorsement.
308-124A-815
Prohibited firm and assumed names.
308-124A-825
Zmiana wyznaczonego brokera.
308-124A-830
Pewne zamknięcie - odpowiedzialność wyznaczonego brokera.
308-124A-835
Kursy ukończone w innych jurysdykcjach.
WCZEŚNIEJ USUWANIE SEKCJI
SKODYFIKOWANE W TYM ROZDZIALE
308-124A-010
Raport postaci. [Organ statutowy: RCW 18.85.040.
WSR 87-20-091 (zamówienie PM 683), § 308-124A-010,
złożone 7/10/87; WSR 78-11-052 (zamówienie RE 125), § 308-
124A-010, złożone 23.10.778; Zamówienie RE 120, § 308-124A-
010, złożone 9/20/77; Zamówienie RE 114, § 308-124A-010,
zgłoszone 7/2/75.] Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10,
skuteczne 7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040
i 18.85.041.
308-124A-020
Wniosek o licencję - pobieranie odcisków palców. [Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040 i rozdział 18.86 RCW.
WSR 97-01-027, § 308-124A-020, złożone 12/10/96,
skuteczne 10.01.97. Organ ustawowy: RCW 18.85.040.
WSR 88-20-036 (zamówienie PM 774), § 308-124A-020,
złożone w dniu 30 września 1988 r., skuteczne 1/1/89; WSR 87-20-091 (Order
PM 683), § 308-124A-020, złożone 10/7/87; WSR 81-05-
016 (zarządzenie RE 128), § 308-124A-020, złożone 2/10/81;
Zamówienie RE 120, § 308-124A-020, złożone 9/20/77; Zamówienie
RE 114, § 308-124A-020, złożone 7/2/75.] Uchylony przez
WSR 10-06-078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Statu-
Organ: RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124A-025
Proces składania wniosków o przystąpienie do egzaminu bez licencji
inna jurysdykcja. [Organ statutowy: RCW 18.85.-
040 ust. 1. WSR 04-08-012, § 308-124A-025, złożony
25.03.04, skuteczne 25.04.04. Organ statutowy: RCW
18.85.040 i SB 6284. WSR 95-03-012, § 308-124A-
025, złożone 05.01.95, skuteczne 7/1/95. Organ statutowy:
RCW 18.85.040. WSR 93-24-096, § 308-124A-025,
zgłoszone 30.11.93 ze skutkiem 1.01.94; WSR 91-23-006, § 308-
124A-025, złożone 11/7/91, skuteczne 12/8/91; WSR 89-08-
009 (zamówienie PM 829), § 308-124A-025, złożone 24.03.89;
WSR 88-20-036 (zamówienie PM 774), § 308-124A-025,
złożone w dniu 30 września 1988 r., skuteczne 1/1/89; WSR 87-20-091 (Order
PM 683), § 308-124A-025, złożone 10/7/87; WSR 81-05-
016 (zarządzenie RE 128), § 308-124A-025, złożone 2/10/81;
Postanowienie RE 114, § 308-124A-025, złożone 7/2/75.] Uchylony
przez WSR 10-06-078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Stat-
Urzędy: RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124A-030
Wybrani kandydaci muszą wystąpić o pozwolenie. [Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040, 18.85.130, 18.85.090 i
18.85.095. WSR 09-16-034, § 308-124A-030, złożony
27.07.2009, skuteczne 8/27/09. Organ statutowy: RCW
18.85.040. WSR 87-20-091 (zamówienie PM 683), § 308-
124A-030, złożone 7.10.87; WSR 81-05-016 (zamówienie RE
128), § 308-124A-030, złożone 2/10/81; Zamówienie RE 114, §
308-124A-030, złożone 7/2/75.] Uchylony przez WSR 10-06-
078, filed 3/1/10, effective 7/1/10. Statutory Authority:
RCW 18.85.040 and 18.85.041.
308-124A-040
Unsuccessful broker applicants—Loss of waiver privi-
lege. [Statutory Authority: RCW 18.85.040. WSR 87-
20-091 (Order PM 683), § 308-124A-040, filed 10/7/87;
WSR 82-17-039 (Order 130), § 308-124A-040, filed
8/13/82; Order RE 114, § 308-124A-040, filed 7/2/75.]
Repealed by WSR 10-06-078, filed 3/1/10, effective
7/1/10. Statutory Authority: RCW 18.85.040 and
18.85.041.
308-124A-100
Applicant for license previously licensed in another
state. [Statutory Authority: RCW 18.85.040. WSR 81-
05-016 (Order RE 128), § 308-124A-100, filed 2/10/81;
Order RE 114, § 308-124A-100, filed 7/2/75.] Repealed
by WSR 88-20-037 (Order PM 775), filed 9/30/88. Stat-
utory Authority: RCW 18.85.040.
308-124A-110
Application for real estate examination, licensed in
inna jurysdykcja. [Organ statutowy: RCW 18.85.-
040 ust. 1. WSR 04-07-153, § 308-124A-110, złożony
23.03.04, skuteczne 23.04.04; WSR 02-07-060, § 308-
124A-110, złożone 15.03.2002, skuteczne 15.04.2002. Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040 i SB 6284. WSR 95-03-
012, § 308-124A-110, złożone 1/5/95, skuteczne 2/5/95.
Organ ustawowy: RCW 18.85.040. WSR 91-23-006,
§ 308-124A-110, złożone 11/7/91, skuteczne 12/8/91; WSR
88-20-037 (zamówienie PM 775), § 308-124A-110, złożone
9/30/88; WSR 87-20-091 (zamówienie PM 683), § 308-124A-
110, złożone 7.10.87; WSR 81-05-016 (Zamówienie RE 128), §
308-124A-110, złożone 2/10/81.] Uchylone przez WSR 10-
06-078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Autor statutowy
ity: RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124A-115
Licencje dla nierezydentów - wygaśnięcie - odnowienie. [Statu-
Organ: RCW 18.85.040, 18.85.140 i 18.85.-
190. WSR 87-17-051 (Zamówienie PM 673), § 308-124A-115,
złożone 18 sierpnia 87, skuteczne 10/1/87.] Uchylone przez WSR 88-
20-037 (zamówienie PM 775), złożone 30 września 1988. Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040.
308-124A-120
Wniosek o licencję - Licencja tymczasowa. [Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040. WSR 98-01-107, § 308-
124A-120, złożone 12/17/97, ??skuteczne 17.01.1988; WSR 91-
23-006, § 308-124A-120, złożone 11/7/91, skuteczne
12/8/91; WSR 88-20-036 (zamówienie PM 774), § 308-124A-
120, złożone 9/30/88, skuteczne 1/1/89; WSR 87-20-091
(Postanowienie PM 683), § 308-124A-120, złożone 10/7/87; WSR
81-05-016 (Zamówienie RE 128), § 308-124A-120, złożony
2/10/81.] Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10,
skuteczne 7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040
i 18.85.041.
308-124A-130
Sprzedawca, stowarzyszeni maklerzy - Zakończenie świadczenia usługi
wady. [Organ statutowy: RCW 18.85.040 (1). WSR
08-14-034, § 308-124A-130, złożone 23.06.08, skuteczne
24.07.08. Organ ustawowy: RCW 18.85.040. WSR
88-06-039 (Zamówienie PM 711), § 308-124A-130, złożony
3/1/88; WSR 87-20-091 (zamówienie PM 683), § 308-124A-
130, złożone 7.10.87; WSR 81-05-016 (Zamówienie RE 128), §
308-124A-130, złożone 2/10/81.] Uchylone przez WSR 10-
06-078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Autor statutowy
ity: RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124A-200
Wnioskodawcy ubiegający się o licencje jako firma lub spółka -
Wymagany dowód. [Organ statutowy: RCW 18.85.040
oraz zarządzenie gubernatora w sprawie regulacji
Strona 30
Rozdział 308-124A
Nieruchomości - licencje i egzamin
[Ch. 308-124A WAC s. 2]
(16.11.18)
Ulepszenie 97-02. WSR 99-03-042, § 308-124A-200,
złożone 14.01.1999, skuteczne 14.02.1999. Organ statutowy:
RCW 18.85.040. WSR 98-01-107, § 308-124A-200,
złożone 17.12.97, skuteczne 17.01.1988; WSR 90-23-039, §
308-124A-200, złożone 11/15/90, skuteczne 12/16/90; WSR
88-20-037 (Order PM 775), § 308-124A-200, filed
9/30/88. Statutory Authority: RCW 18.85.040, 18.85.-
140 and 18.85.190. WSR 87-17-051 (Order PM 673), §
308-124A-200, filed 8/18/87, effective 10/1/87. Statu-
tory Authority: RCW 18.85.040. WSR 81-05-016
(Order RE 128), § 308-124A-200, filed 2/10/81; Order
RE 114, § 308-124A-200, filed 7/2/75.] Repealed by
WSR 10-06-078, filed 3/1/10, effective 7/1/10. Statu-
tory Authority: RCW 18.85.040 and 18.85.041.
308-124A-205
Corporate license renewal—Proof required. [Statutory
Authority: RCW 18.85.040. WSR 98-01-107, § 308-
124A-205, filed 12/17/97, effective 1/17/98; WSR 87-
20-091 (Order PM 683), § 308-124A-205, filed
10/7/87.] Repealed by WSR 10-06-078, filed 3/1/10,
effective 7/1/10. Statutory Authority: RCW 18.85.040
and 18.85.041.
308-124A-210
Corporate or copartnership application for land develop-
ment representative—Proof required. [Order RE 120, §
308-124A-210, filed 9/20/77; Order RE 114, § 308-
124A-210, filed 7/2/75.] Repealed by WSR 87-20-091
(Order PM 683), filed 10/7/87. Statutory Authority:
RCW 18.85.040.
308-124A-310
Salesman second renewal requirements. [Order RE 114,
§ 308-124A-310, filed 7/2/75.] Repealed by WSR 81-
05-016 (Order RE 128), filed 2/10/81. Statutory Author-
ity: RCW 18.85.040.
308-124A-400
License fees—Expiration—Renewal. [Order RE 114, §
308-124A-400, filed 7/2/75.] Repealed by Order RE
120, filed 9/20/77.
308-124A-410
Application for broker license examination—Two years
sales experience. [Statutory Authority: RCW 18.85.040.
WSR 87-20-091 (Order PM 683), § 308-124A-410,
filed 10/7/87; WSR 81-05-016 (Order RE 128), § 308-
124A-410, filed 2/10/81.] Repealed by WSR 10-06-078,
filed 3/1/10, effective 7/1/10. Statutory Authority: RCW
18.85.040 and 18.85.041.
308-124A-420
Application for broker license examination, other quali-
fication or related experience. [Statutory Authority:
RCW 18.85.040 and SB 6284. WSR 95-03-012, § 308-
124A-420, filed 1/5/95, effective 2/5/95. Statutory
Authority: RCW 18.85.040. WSR 90-23-039, § 308-
124A-420, filed 11/15/90, effective 12/16/90; WSR 88-
20-037 (Order PM 775), § 308-124A-420, filed 9/30/88;
WSR 87-20-091 (Order PM 683), § 308-124A-420,
filed 10/7/87; WSR 81-05-016 (Order RE 128), § 308-
124A-420, filed 2/10/81.] Repealed by WSR 10-06-078,
filed 3/1/10, effective 7/1/10. Statutory Authority: RCW
18.85.040 and 18.85.041.
308-124A-422
Application for broker license examination—Clock
hour requirements. [Statutory Authority: RCW
18.85.040 and chapter 18.86 RCW. WSR 97-01-027, §
308-124A-422, filed 12/10/96, effective 1/10/97. Statu-
tory Authority: RCW 18.85.040 and SB 6284. WSR 95-
03-012, § 308-124A-422, filed 1/5/95, effective 7/1/95.
Statutory Authority: RCW 18.85.040. WSR 91-23-006,
§ 308-124A-422, filed 11/7/91, effective 12/8/91.]
Repealed by WSR 10-06-078, filed 3/1/10, effective
7/1/10. Statutory Authority: RCW 18.85.040 and
18.85.041.
308-124A-425
Substitution of clock hours. [Statutory Authority: RCW
18.85.040 and SB 6284. WSR 95-03-012, § 308-124A-
425, filed 1/5/95, effective 7/1/95. Statutory Authority:
RCW 18.85.040. WSR 91-23-006, § 308-124A-425,
filed 11/7/91, effective 12/8/91; WSR 88-20-037 (Order
PM 775), § 308-124A-425, filed 9/30/88.] Repealed by
WSR 10-06-078, filed 3/1/10, effective 7/1/10. Statu-
tory Authority: RCW 18.85.040 and 18.85.041.
308-124A-430
Grading of examinations. [Statutory Authority: RCW
18.85.040(1). WSR 06-12-034, § 308-124A-430, filed
5/31/06, effective 7/1/06. Statutory Authority: RCW
18,85,040, [18,85] 0,085, [18,85] 0,090 i [18,85] 0,095.
WSR 91-07-029, § 308-124A-430, złożone 14.03.91, skuteczne
tive 4/14/91. Organ ustawowy: RCW 18.85.040.
WSR 88-20-036 (zamówienie PM 774), § 308-124A-430,
złożone w dniu 30 września 1988 r., skuteczne 1/1/89; WSR 86-11-011 (Order
PM 595), § 308-124A-430, zgłoszone 12 maja 1986 r., Skuteczne
10/1/86.] Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10,
skuteczne 7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040
i 18.85.041.
308-124A-440
Ponowne badanie. [Organ statutowy: RCW 18.85.040
(1). WSR 04-08-012, § 308-124A-440, złożone 25.03.04,
skuteczne 25.04.04. Organ ustawowy: RCW 18.85.040.
WSR 93-24-096, § 308-124A-440, złożone 11/30/93,
skuteczny 1/1/94; WSR 88-20-036 (zamówienie PM 774), §
308-124A-440, złożone 9/30/88, skuteczne 1/1/89; WSR 86-
11-011 (zamówienie PM 595), § 308-124A-440, złożone 12 maja 1986 r.,
skuteczne 10/1/86.] Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony
3/1/10, effective 7/1/10. Statutory Authority: RCW
18.85.040 and 18.85.041.
308-124A-450
Examination procedures. [Statutory Authority: RCW
18.85.040(1). WSR 07-13-062, § 308-124A-450, filed
6/18/07, effective 7/19/07. Statutory Authority: RCW
18.85.040. WSR 93-24-096, § 308-124A-450, filed
11/30/93, effective 1/1/94; WSR 90-23-039, § 308-
124A-450, filed 11/15/90, effective 12/16/90; WSR 87-
20-091 (Order PM 683), § 308-124A-450, filed 10/7/87;
WSR 86-11-011 (Order PM 595), § 308-124A-450,
filed 5/12/86, effective 10/1/86.] Repealed by WSR 10-
06-078, filed 3/1/10, effective 7/1/10. Statutory Author-
ity: RCW 18.85.040 and 18.85.041.
308-124A-460
Real estate brokers and salespersons and land develop-
ment representative fees. [Statutory Authority: RCW
18.85.040(1). WSR 05-12-057, § 308-124A-460, filed
5/26/05, effective 6/26/05. Statutory Authority: RCW
18.85.040(1), 43.24.086. WSR 02-03-057, § 308-124A-
460, filed 1/10/02, effective 5/1/02. Statutory Authority:
RCW 18.85.040 and the Governor's Executive Order on
Regulatory Improvement 97-02. WSR 99-03-042, §
308-124A-460, filed 1/14/99, effective 7/1/99. Statutory
Authority: RCW 18.85.040. WSR 93-24-096, § 308-
124A-460, filed 11/30/93, effective 1/1/94; WSR 90-23-
039, § 308-124A-460, filed 11/15/90, effective
12/16/90. Statutory Authority: RCW 18.85.220 and
43.24.086. WSR 90-02-048, § 308-124A-460, filed
12/29/89, effective 1/29/90. Statutory Authority: RCW
18.85.040. WSR 89-08-009 (Order PM 829), § 308-
124A-460, filed 3/24/89. Statutory Authority: RCW
18.85.040, 18.85.140 and 18.85.190. WSR 87-17-051
(Order PM 673), § 308-124A-460, filed 8/18/87, effec-
tive 10/1/87.] Repealed by WSR 10-06-078, filed
3/1/10, effective 7/1/10. Statutory Authority: RCW
18.85.040 and 18.85.041.
308-124A-570
Reinstatement of a cancelled license for nonpayment of
renewal fee. [Statutory Authority: RCW 18.85.040 and
chapter 18.86 RCW. WSR 97-01-027, § 308-124A-570,
filed 12/10/96, effective 1/10/97. Statutory Authority:
RCW 18.85.040. WSR 91-23-006, § 308-124A-570,
filed 11/7/91, effective 12/8/91.] Repealed by WSR 10-
06-078, filed 3/1/10, effective 7/1/10. Statutory Author-
ity: RCW 18.85.040 and 18.85.041.
308-124A-590
Salesperson first active license renewal—Post license
requirements. [Statutory Authority: RCW 18.85.040
and SB 6284. WSR 95-03-012, § 308-124A-590, filed
1/5/95, effective 7/1/95.] Repealed by WSR 10-06-078,
filed 3/1/10, effective 7/1/10. Statutory Authority: RCW
18.85.040 and 18.85.041.
308-124A-595
License activation. [Statutory Authority: RCW 18.85.-
040 and SB 6284. WSR 95-03-012, § 308-124A-595,
filed 1/5/95, effective 7/1/95.] Repealed by WSR 10-06-
078, filed 3/1/10, effective 7/1/10. Statutory Authority:
RCW 18.85.040 and 18.85.041.
308-124A-600
Continuing education clock hour requirements. [Statu-
tory Authority: RCW 18.85.040(1), 43.24.086. WSR
02-03-080, § 308-124A-600, filed 1/15/02, effective
2/15/02. Statutory Authority: RCW 18.85.040 and chap-
ter 18.86 RCW. WSR 97-01-027, § 308-124A-600, filed
12/10/96, effective 1/10/97. Statutory Authority: RCW
18.85.040 and SB 6284. WSR 95-03-012, § 308-124A-
600, filed 1/5/95, effective 2/5/95. Statutory Authority:
RCW 18.85.040. WSR 91-23-006, § 308-124A-600,
filed 11/7/91, effective 12/8/91.] Repealed by WSR 10-
06-078, filed 3/1/10, effective 7/1/10. Statutory Author-
ity: RCW 18.85.040 and 18.85.041.
308-124A-605
Defining prescribed core curriculum. [Statutory Author-
ity: RCW 18.85.040 (1), 43.24.086. WSR 02-03-080, §
308-124A-605, złożone 15.01.2002, skuteczne 2/15/02.]
Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10, ze skutkiem
7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041.
308-124A-787
Wcześniej licencjonowany sprzedawca - pierwsze aktywne odnowienie.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041.
WSR 10-06-078, § 308-124A-787, złożone 3/1/10, skuteczne
tive 7/1/10.] Uchylona przez WSR 14-16-054, złożona
Strona 31
Nieruchomości - licencje i egzamin
308-124A-715
(16.11.18)
[Ch. 308-124A WAC s. 3]
29.07.14, skuteczne 8/29/14. Organ statutowy: RCW
18.85.041.
PROCESY UDZIELANIA LICENCJI
308-124A-700
WAC 308-124A-700 Wniosek o licencję - Fin-
gerprinting. (1) Nowi kandydaci ubiegający się o pierwszego brata
Wymagana będzie licencja ker zgodnie z rozdziałem 18.85 RCW
poddać się kontroli odcisków palców w oddziale
ment's authorized vendor.
(2) Applicants applying for their first managing broker's
license using alternative qualifications will be required to
submit to a fingerprint background check with the depart-
ment's authorized vendor.
(3) Fingerprint background checks are required for every
active renewal every six years. If the department background
check was within the last six years, then no new background
check is required to activate a license.
(4) An application submitted without the required finger-
print background check is considered incomplete.
(5) When fingerprints are rejected, the licensee or appli-
cant must follow the authorized vendor's procedures for
resubmitting fingerprints within twenty-one calendar days.
Failure to follow the vendor's fingerprint procedures within
twenty-one days will result in a suspension of the real estate
licencji do czasu przestrzegania procedur dostawcy odcisków palców.
Licencjobiorca lub wnioskodawca będzie odpowiedzialny za wszelkie dodatkowe
należne opłaty.
[Organ statutowy: RCW 18.85.171 i 18.85.191. WSR 18-03-008, §
308-124A-700, złożone 1/4/18, skuteczne 2/4/18. Organ statutowy: RCW
18.85.171 i 18.85.041. WSR 16-05-064, § 308-124A-700, złożone 12.02.16,
skuteczne 14.03.16. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR
10-06-078, § 308-124A-700, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124A-705
WAC 308-124A-705 Badanie aplikacji pro
cess. (1) Każda osoba pragnąca przystąpić do egzaminu na
broker lub licencja brokera zarządzającego muszą skontaktować się z testującym
doręczenie przynajmniej na jeden dzień roboczy przed żądaną datą testu
zaplanować i opłacić badanie po otrzymaniu pisemnego
Zauważyliśmy, że wymagania zostały spełnione.
(2) Każda osoba pragnąca wziąć pośrednika lub zarządzająca
egzamin na licencję maklera, który otrzymał godziny zegarowe w formacie
inna jurysdykcja musi przedstawić dowód posiadania wykształcenia
zastąpione godzinami zegarowymi wymaganymi zgodnie z WAC 308-124A-
755. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia, że ??kwalifikacje na
egzamin zostanie zaliczony, kandydat powinien skontaktować się
usługa testowania co najmniej jeden dzień roboczy przed
żądaną datę testu do zaplanowania i opłacenia egzaminu.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041, 18.85.101 i 18.85.181. WSR 11-
09-009, § 308-124A-705, złożone 4/8/11, skuteczne 5/9/11. Organ statutowy:
RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124A-705, złożony
01.03.10, obowiązuje 01.07.10.]
308-124A-707
Planowanie egzaminu WAC 308-124A-707. (1) Kandydaci
prośba o egzamin rano lub po południu zostanie zaplanowana
natychmiast do zbadania i otrzyma rejestrację
numer podróży potwierdzający rezerwację.
(2) Kandydat podlega pełnej opłacie egzaminacyjnej
za każdy egzamin, którego kandydat nie złożył
dwudniowe powiadomienie serwisu testującego o zmianie ich
data egzaminu lub niestawienie się na egzamin
w momencie planowania lub zmiany terminu egzaminu.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041, 18.85.101 i 18.85.181. WSR 11-
09-009, § 308-124A-707, złożone 4/8/11, skuteczne 5/9/11. Organ statutowy:
RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124A-707, złożony
01.03.10, obowiązuje 01.07.10.]
308-124A-710
WAC 308-124A-710 Wybrani kandydaci muszą
ubiegać się o licencję. Wyniki egzaminu są ważne za jeden
tylko rok. Każda osoba, która zdała egzamin na
broker or managing broker must become licensed within one
year from the date of such examination. You will be required
to take and pass another examination if you do not comply
with this provision.
[Statutory Authority: RCW 18.85.040 and 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124A-710, filed 3/1/10, effective 7/1/10.]
308-124A-713
WAC 308-124A-713 Application for managing bro-
ker license examination—Other qualification or related
experience. Applications for a managing broker license
examination by persons who do not possess three years of
actual experience as a full-time broker as required by RCW
18.85.111 who show qualification by reason of practical
experience in a business allied with or related to real estate
shall be submitted to the real estate program. The application
shall be accompanied by a letter requesting approval of alter-
rodzime kwalifikacje lub doświadczenie i wskazanie podstaw
do takiego zatwierdzenia. List musi zawierać szczegółowe dane personalne
historia lub życiorys pracy wraz z dokumentacją uzupełniającą,
który będzie zawierał poświadczone oświadczenie licencyjne z wydania-
w stosownych przypadkach. Następujące są uważane za alternatywne
kwalifikacje lub doświadczenie, które mogą kwalifikować się zamiast
trzyletnie doświadczenie jako broker:
(1) Wykształcenie policealne ze specjalizacją w czasie rzeczywistym
nieruchomości wraz z rocznym doświadczeniem jako pośrednik w obrocie nieruchomościami
ker posiada aktywną licencję i ma dobrą opinię w Waszyngtonie lub
w innym stanie, posiadłości w USA lub w innej jurysdykcji
podobne standardy licencjonowania.
(2) Pełnoetatowe doświadczenie jako licencjonowany radca prawny, w
dobra kondycja, z praktyką w obrocie nieruchomościami za nie
mniej niż rok.
(3) Pięć lat doświadczenia w pełnym wymiarze czasu pracy jako licencjonowany
broker mierniczy lub pożyczkodawca o dobrej reputacji.
(4) Pięć lat doświadczenia w pełnym wymiarze czasu pracy jako licencjonowany ograniczony
funkcjonariusz lub agent depozytowy o dobrej reputacji.
(5) Pięć lat doświadczenia w pełnym wymiarze godzin jako licencjonowany lub certyfikowany
rzeczoznawca majątkowy w dobrej kondycji.
(6) Pięć lat pełnoetatowego doświadczenia w zarządzaniu, leasingu,
sprzedaż lub kupno nieruchomości w imieniu firmy zewnętrznej
poracja, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka osobowa.
Wszystkie okresy doświadczenia wymienione w WAC 308-
124A-713 zostaną zakończone w ciągu sześciu lat
bezpośrednio poprzedzający datę złożenia wniosku.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.041 i rozdział 18.85 RCW. WSR 18-23-
062, § 308-124A-713, złożone 11/16/18, skuteczne 12/17/18. Autor statutowy
ity: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124A-713, złożony
01.03.10, obowiązuje 01.07.10.]
308-124A-715
WAC 308-124A-715 Nieudany broker zarządzający
kandydaci - kwalifikacje alternatywne. Brat zarządzający
ker, który został zatwierdzony do przystąpienia do egzaminu na podstawie
alternatywne kwalifikacje lub doświadczenie zgodnie z WAC 308-
124A-713, a następnie nie zda egzaminu, nie jest dozwolone
Strona 32
308-124A-720
Nieruchomości - licencje i egzamin
[Ch. 308-124A WAC s. 4]
(16.11.18)
powtórzyć egzamin, korzystając z alternatywnych kwalifikacji lub doświadczenia
ence.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.041 i rozdział 18.85 RCW. WSR 18-23-
062, § 308-124A-715, złożone 11/16/18, skuteczne 12/17/18. Autor statutowy
ity: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124A-715, złożony
01.03.10, obowiązuje 01.07.10.]
308-124A-720
WAC 308-124A-720 Wniosek dotyczący nieruchomości
examination, licensed in another jurisdiction. (1) Any per-
son applying for a broker or managing broker examination
who is actively licensed in the same or greater capacity in
another jurisdiction and has maintained his or her license in
good standing or who was actively licensed in the same or
greater capacity in good standing within the preceding six
months is only required to take the Washington law portion
of the examination.
(2) Any person applying to take the examination under
this section shall submit evidence of licensure in another
jurisdiction by a license verification form completed by the
licensure authority in such jurisdiction.
(3) After receiving notification that the qualifications for
the examination have been verified by the department, the
candidate shall contact the testing service at least one day
przed żądaną datą testu, aby zaplanować i zapłacić za egzamin-
ination. Kandydaci ubiegający się o egzamin poranny lub popołudniowy
zostanie niezwłocznie wyznaczony na badanie i będzie
otrzymać numer rejestracyjny potwierdzający rezerwację
erwacja.
(4) Dyrektor za radą stanu Waszyngton
prowizja od nieruchomości, może rozważyć zawarcie umowy pisemnej
umowy o uznawaniu z innymi jurysdykcjami, które udzielają licencji
brokerzy i zarządzający brokerami podobnie jak w stanie Waszyngton.
Umowa (umowy) o uznaniu wymaga, aby inne jurysdykcje:
o przyznaniu tego samego procesu licencjonowania licencjobiorcom Wash-
stan Ington, który jest oferowany przez stan Waszyngton do ubiegania się o licencję
cants z innych jurysdykcji.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041, 18.85.101 i 18.85.181. WSR 11-
09-009, § 308-124A-720, złożone 4/8/11, skuteczne 5/9/11. Organ statutowy:
RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124A-720, złożony
01.03.10, obowiązuje 01.07.10.]
308-124A-725
WAC 308-124A-725 Wniosek o licencję lub
poparcie. Osoba, która chce być licencjonowana jako osoba rzeczywista
pośrednik w obrocie nieruchomościami, pośrednik zarządzający lub rekomendowany jako członek oddziału
agenta lub wyznaczonego pośrednika, składa wniosek na formularzu
zatwierdzone przez dyrektora i brokera oraz brokera zarządzającego
wniosek podpisuje wyznaczony broker, do którego
licencja zostanie wydana. Kierownik oddziału może się podpisać
wyznaczonego maklera do wydawania licencji dla tego oddziału
gabinet.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124A-725, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10.]
308-124A-726
WAC 308-124A-726 Odwrócenie od kierowania bratem
Licencja ker na brokera. Broker zarządzający może złożyć wniosek
przywrócić licencję brokera zarządzającego do licencji brokera przez
wypełnienie formularza oddziału i wniesienie wszystkich opłat, jeśli
kabel. Jeśli broker zarządzający ma status aktywny, plik managed
Broker musi zabezpieczyć podpis wyznaczonego brokera
potwierdzając cofnięcie licencji na zarządzanie brokerem do
licencja maklera. Nowa data odnowienia licencji brokera
pozostaje takie samo. Aby powrócić do licencji brokera zarządzającego, plik
Broker musi spełniać wszystkie wymagania wymienione w RCW
18.85.111 łącznie z przystąpieniem do egzaminu.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041. WSR 13-14-077, § 308-124A-726,
zgłoszone 01.07.13 ze skutkiem 1.08.13.]
308-124A-727
WAC 308-124A-727 Aplikacja jako licencja maklera
za okres przejściowy. Osoby ubiegające się o licencję maklerską mogą
rozpocząć pracę w dniu lub po dniu nadania przesyłki
do wydziału:
(1) Notice of passing the examination;
(2) License application form;
(3) Verification that the department's authorized vendor
fingerprint process was followed; and
(4) License fees.
The completed license application form shall serve as an
interim license for a period up to forty-five days unless
grounds exist to take disciplinary action against the license
under RCW 18.235.130 and 18.85.361.
[Statutory Authority: RCW 18.85.171 and 18.85.041. WSR 16-05-064, §
308-124A-727, filed 2/12/16, effective 3/14/16. Statutory Authority: RCW
18.85.040 and 18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124A-727, filed 3/1/10,
effective 7/1/10.]
308-124A-730
WAC 308-124A-730 Broker, managing brokers—
Termination of services. (1) A person licensed as a broker
or managing broker may perform duties and activities only
pod kierunkiem i nadzorem licencjonowanego menadżera
broker, kierownik oddziału lub wyznaczony broker i jako przedstawiciel
sentymentalny dla firmy. Ta licencjonowana relacja może zostać
sporządzane jednostronnie przez brokera, brokera zarządzającego,
kierownik oddziału lub wyznaczony makler.
(a) Wszystkie wypowiedzenia wymagają pisemnego powiadomienia przez brata
ker lub broker zarządzający lub kierownik oddziału do wyznaczonego
makler lub wyznaczony przedstawiciel brokera; lub
przez wyznaczonego brokera do brokera, brokera zarządzającego lub
kierownik oddziału.
(b) Wszystkie zawiadomienia o wypowiedzeniu muszą być podane do wiadomości rzeczywistych
program spadku bezzwłocznie, a zawiadomienie powinno być załączone
towarzyszy i obejmuje zrzeczenie się licencji nieruchomości.
(c) Broker zarządzający, kierownik oddziału lub wyznaczony
broker nie może uzależniać wydania licencji od
program dotyczący nieruchomości po wykonaniu jakiejkolwiek czynności przez brata
ker lub broker zarządzający.
(d) Jeśli nie można zrzec się licencji, ponieważ
starzejący się broker lub wyznaczony broker warunkuje surren-
licencjobiorca poinformuje o tym departament
w piśmie.
(e) Po otrzymaniu pisemnego oświadczenia licencjobiorcy o
warunkowe wydanie licencji, program nieruchomościowy
przetwarza zwolnienie lub przeniesienie licencji.
(f) Datą zakończenia jest data stempla pocztowego, faks
data lub data ręcznego dostarczenia licencji do biura nieruchomości
gram.
(2) Jeśli licencja nie może zostać przekazana nieruchomości
program z powodu utraty licencji, licencjobiorca i
odpowiedzialny broker zarządzający, kierownik oddziału lub des-
zignorowany broker przedłoży list zwalniający. Brak licencji
transfery są dozwolone, chyba że zrzeczono się licencji
lub list zwolnienia zostanie złożony i złożony z prawdziwym
program nieruchomości.
Strona 33
Nieruchomości - licencje i egzamin
308-124A-770
(16.11.18)
[Ch. 308-124A WAC s. 5]
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124A-730, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10.]
308-124A-735
WAC 308-124A-735 Licencje firmowe. Licencje wydane dla
firmy wygasają po dwóch latach od daty emisji.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124A-735, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10.]
308-124A-740
WAC 308-124A-740 Odnowienie licencji firmy. Dowód
wymagany. Wnioskodawcy ubiegający się o odnowienie licencji firmowej mogą
nish dowód aktualnego głównego zezwolenia na prowadzenie działalności odnowionego do dnia
pełnomocnictwo sekretarza stanu.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124A-740, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10.]
308-124A-750
WAC 308-124A-750 Aplikacja do zarządzania bro-
ker license examination—Clock hour requirements. (1)
Applicants for the managing broker's examination shall have
successfully completed ninety clock hours of approved real
estate instruction in addition to any other clock hours com-
pleted and used to satisfy requirements of chapter 18.85
RCW. Instruction must include a course in advanced real
estate law, a course in real estate brokerage management, and
a course in business management. All courses completed to
satisfy this requirement must be approved subject matter as
defined in WAC 308-124H-820 and be at least thirty clock
hours in length and include a comprehensive examination.
Courses must be completed within three years prior to apply-
ing for the managing broker's examination.
(2) Courses in advanced real estate law, real estate bro-
kerage management, and business management, used to sat-
isfy continuing education requirements within three years of
applying for the managing broker's examination shall satisfy
the requirements of subsection (1) of this section provided
the applicant successfully completed a comprehensive exam-
ination. Licensees will be required to provide additional
approved course work if they have submitted advanced real
estate law, brokerage management, or business management
education classes to satisfy any other continuing educational
requirements.
[Statutory Authority: RCW 18.85.041, 18.85.101, and 18.85.181. WSR 11-
09-009, § 308-124A-750, filed 4/8/11, effective 5/9/11. Statutory Authority:
RCW 18.85.040 and 18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124A-750, filed
3/1/10, effective 7/1/10.]
308-124A-755
WAC 308-124A-755 Substitution of clock hours. (1)
The director may allow for substitution of the clock hour
requirements in RCW 18.85.141 and 18.85.111 if the individ-
ual is qualified by completing equivalent educational course
work in any institution of higher education or degree granting
institution.
(2) Individuals requesting approval for real estate equiv-
alent educational course work shall submit a transcript of
course work completed from an institution of higher educa-
tion or a degree granting institution together with an applica-
tion for the license examination. The department may also
require certification from an authorized representative of the
institution of higher education or degree granting institution
that the course work satisfies the department's prescribed
course content or curriculum for a given course(s).
[Statutory Authority: RCW 18.85.040 and 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124A-755, filed 3/1/10, effective 7/1/10.]
308-124A-760
WAC 308-124A-760 Grading of examinations. (1) To
pass the broker examination a minimum scaled score of 70 is
required on each portion. The broker examination shall con-
sist of two portions:
(a) The national portion consisting of questions that test
general real estate practices; and
(b) The state portion consisting of questions that test on
Washington laws and regulations related to real estate licens-
ing.
(2) To pass the managing broker examination a mini-
mum scaled score of 75 is required on each portion. The man-
aging broker examination shall consist of two portions:
(a) The national portion consisting of simulation exam-
ination questions that test general real estate brokerage prac-
tices which include information gathering and decision-mak-
ing aspects. A candidate must achieve a minimum scaled
score of 75 on each aspect to pass the entire portion; and
(b) The state portion consisting of simulation examina-
tion questions that test on Washington laws and regulations
related to real estate licensing, and the closing/settlement pro-
cess.
(3) A passing score for a portion of an examination is
valid for a period of six months.
[Statutory Authority: RCW 18.85.041. WSR 18-02-091, § 308-124A-760,
filed 1/3/18, effective 2/3/18; WSR 13-14-077, § 308-124A-760, filed
7/1/13, effective 8/1/13. Statutory Authority: RCW 18.85.040 and 18.85.-
041. WSR 10-06-078, § 308-124A-760, filed 3/1/10, effective 7/1/10.]
308-124A-765
WAC 308-124A-765 Reexamination. An applicant
who failed the examination or failed to appear for a scheduled
examination may apply for reexamination by contacting the
testing service to schedule and pay for an examination. Man-
aging broker exam applicants who applied using alternate
qualifications and failed the examination must comply with
the provisions of WAC 308-124A-750.
[Statutory Authority: RCW 18.85.040 and 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124A-765, filed 3/1/10, effective 7/1/10.]
308-124A-770
WAC 308-124A-770 Examination procedures. (1)
Each applicant will be required to present one piece of valid
government issued photo-bearing identification. Failure to
produce the required identification will result in the applicant
being refused admission to the examination.
(2) Applicants are prohibited from:
(a) Talking to other examinees during the examination
unless specifically directed or permitted to do so by a test
monitor.
(b) Attempting to communicate or record any informa-
tion.
(c) Using unauthorized materials during any portion of
the examination.
(d) Removing test materials and/or notes from the testing
room.
(e) Disruptive behavior.
(3) Applicants who participate in any activity listed in
subsection (2) of this section will be required to turn in their
test materials to the test monitor and leave the examination
site. Their opportunity to sit for the examination will be for-
Page 34
308-124A-775
Real Estate—Licensing and Examination
[Ch. 308-124A WAC p. 6]
(11/16/18)
feited. Their answer sheet will be voided. A voided answer
sheet will not be scored and the examination fee will not be
refunded. A candidate must then reapply to take the examina-
tion.
(4) Any applicant who was removed from the testing site
for any of the reasons listed in subsection (2) of this section
will be required to submit a letter to the department request-
ing permission to retest and stating the circumstances of the
event. After receipt of the applicant's letter, the department
will review the proctor's report and the applicant's letter and
may deny testing for up to one year.
[Statutory Authority: RCW 18.85.040 and 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124A-770, filed 3/1/10, effective 7/1/10.]
308-124A-775
WAC 308-124A-775 Real estate fees. These fees are
applicable to all original licenses, examination services, and
fee generating services issued or performed after July 1,
2010, and all renewals for existing licenses with expiration
date after July 1, 2010. The fees for an original license and
renewal include a ten dollar fee which is assessed for the real
estate research center for the real estate broker and the real
estate managing broker licenses. The following fees shall be
charged by the department of licensing:
Title of Fee
Fee
Real estate broker:
Application/examination
$138.25
Reexamination
138.25
Original license
146.25
License renewal
146.25
Late renewal with penalty
172.75
Duplicate license
26.50
Certification
26.50
Name or address change, transfer or
license activation
0.00
Real estate managing broker:
Application/examination
$138.25
Reexamination
138.25
Original license
210.00
License renewal
210.00
Late renewal with penalty
236.50
Duplicate license
26.50
Certification
26.50
Name or address change, trans-
fer or license activation
0.00
Real estate firm and assumed name
license:
Original license
$200.00
License renewal
200.00
Late renewal with penalty
226.50
Name or address change
0.00
Duplicate license
26.50
Certification
26.50
Real estate branch:
Original license
$189.50
License renewal
189.50
Late renewal with penalty
216.50
Certification
26.50
Duplicate license
26.50
Name or address change, trans-
fer or license activation
0.00
Fingerprint processing
per vendor
schedule
Subsequent fingerprint processing
per vendor
schedule
Fingerprints rejected by the department, Washington state
patrol or FBI may necessitate subsequent fingerprint pro-
cessing fees.
Fingerprint rolling fee per vendor schedule.
[Statutory Authority: RCW 18.85.171 and 18.85.041. WSR 16-05-064, §
308-124A-775, filed 2/12/16, effective 3/14/16. Statutory Authority: RCW
18.85.061 and 18.85.451. WSR 10-15-055, § 308-124A-775, filed 7/15/10,
effective 8/15/10. Statutory Authority: RCW 18.85.040 and 18.85.041. WSR
10-06-078, § 308-124A-775, filed 3/1/10, effective 7/1/10.]
308-124A-780
WAC 308-124A-780 Reinstatement of a canceled
license for nonpayment of renewal fee. Any person desiring
to be reinstated as a real estate licensee within two years of
cancellation may have their license reinstated by satisfying
either of the following options:
(1) Submission of an application to the director provid-
ing proof of the following:
(a) Successful completion of sixty clock hours of
approved real estate course work completed within one year
preceding the application for reinstatement. A minimum of
thirty clock hours must include real estate law;
(b) Payment of all back renewal fees with penalty at the
current rate; and
(c) Payment of a reinstatement penalty fine of one hun-
dred dollars; or
(2) Satisfy the procedures and qualifications for initial
licensing, including the following:
(a) Successful completion of any applicable licensing
examinations; and
(b) Successful completion of required courses pursuant
to RCW 18.85.101 and/or 18.85.111, whichever is applica-
ble, within three years preceding the application for reinstate-
ment.
(3) Former licensees canceled for nonpayment of fees for
periods in excess of two years will be required to satisfy the
requirements of subsection (2) of this section.
[Statutory Authority: RCW 18.85.040 and 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124A-780, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10.]
308-124A-785
WAC 308-124A-785 Broker pierwsza aktywna licencja
odnowienie. Minimalne wymagania dla brokera
wydał pierwsze przedłużenie aktywnej licencji: Broker
Tytuł opłaty
Opłata
Strona 35
Nieruchomości - licencje i egzamin
308-124A-815
(16.11.18)
[Ch. 308-124A WAC s. 7]
dostarczył dowód pomyślnego ukończenia dziewięćdziesięciu zegara
godziny rozpoczęte po dacie pierwszej licencji, od
przepisany program nauczania zatwierdzony przez program dotyczący nieruchomości,
w tym prawo nieruchomości, zaawansowane praktyki i trzydzieści godzin
w zatwierdzonej edukacji ustawicznej, w tym w podstawie programowej
lum.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124A-785, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10.]
308-124A-788
Aktywacja licencji WAC 308-124A-788. (1) Niedokładny
licencja może mieć status aktywny zgodnie z RCW
18.85.265.
(2) Pośrednik może korzystać z trzydziestogodzinnego kursu od a
program studiów zatwierdzony przez dyrektora w zakresie nieruchomości zaawansowanych
praktyki lub prawo nieruchomości zarówno w celu aktywacji licencji
był nieaktywny przez trzy lub więcej lat i do pierwszego odnowienia
aktywnej licencji zgodnie z wymogami WAC 308-124A-785.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041. WSR 13-14-077, § 308-124A-788,
zgłoszone 01.07.13 ze skutkiem 1.08.13.]
308-124A-790
WAC 308-124A-790 Zegar edukacji ustawicznej
wymagania godzinowe. Licencjobiorca przedkłada wydziałowi:
dowód zadowalającego ukończenia godzin zegarowych,
na podstawie RCW 18.85.211, w sposób i na formularzach poprzedzających
przepisane przez wydział.
(1) Licencjobiorca wnioskujący o odnowienie aktywnej licencji
przedstawia dowód ukończenia co najmniej trzydziestu godzin
godzin zajęć na kursie (kursach) zatwierdzonych przez nieruchomość
program i rozpoczął się w ciągu czterdziestu ośmiu miesięcy od a
data odnowienia licencjobiorcy. Minimum piętnaście godzin zegarowych
należy zakończyć w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od
aktualna data odnowienia licencjobiorcy i część tego piętnastu
musi obejmować trzy godziny przewidzianej podstawy programowej
zdefiniowane w WAC 308-124A-800. Do piętnastu godzin zegarowych
instrukcje poza trzydziestoma godzinami zegarowymi złożonymi na
kolejna data odnowienia może zostać przeniesiona na następne
Data odnowienia. Brak zgłoszenia pomyślnego ukończenia
Odmowa skutkuje ustaleniem godzin zegarowych podstawy programowej
odnowienia licencji.
(2) Trzydzieści godzin zegarowych powinno być potwierdzone dowodami
ukończenia zatwierdzonych kursów z zakresu nieruchomości określonych w
WAC 308-124H-820. Część z trzydziestu godzin zegarowych
kształcenie ustawiczne musi obejmować trzy godziny przed
podstawa programowa określona w WAC 308-124A-800.
(3) Kursy do zaliczenia godzinowej edukacji ustawicznej
rozpoczyna się po wydaniu pierwszej licencji.
(4) Licencjobiorca nie może umieszczać licencji w stanie nieaktywnym
aby uniknąć wymogu kontynuowania nauki lub post-
wymagania licencyjne. Licencjobiorca przedkłada dowody
zakończenie godzin zegarowych kształcenia ustawicznego, aby aktywować a
licencji, jeśli aktywacja nastąpi w ciągu jednego roku od licencji
został umieszczony w statusie nieaktywnym i ostatnie odnowienie
licencja była licencją nieaktywną. Licencjobiorca
z dowodem spełnienia wymagań po wydaniu licencji, jeżeli
poprzednio niezadowolony po powrocie do stanu aktywnego.
(5) Zatwierdzone kursy mogą być powtarzane w celu kontynuacji
zaliczenie edukacji w kolejnych okresach przedłużenia ważności.
(6) Zaliczenie godzin zegarowych na kształcenie ustawiczne nie jest możliwe
zostać zaakceptowane, jeśli:
(a) Kurs nie jest zatwierdzony zgodnie z rozdziałem 308-
124H WAC i rozdział 18.85 RCW;
(b) Kurs (e) został podjęty w celu aktywacji nieaktywnej licencji
zgodnie z RCW 18.85.265 (3);
(c) Kurs (-y) przedłożony (-e) w celu spełnienia wymagań
RCW 18.85.101 (1) (c), licencja maklera, RCW 18.85.211,
18.85.111, licencja maklera zarządzającego i WAC 308-124A-
780, przywrócenie.
(7) Instruktorom nie przysługuje zaliczenie godzin zegarowych
nauczanie lub opracowywanie kursów.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041. WSR 14-16-054, § 308-124A-790,
złożone 29.07.14 skutecznie z 29.08.14; WSR 13-14-077, § 308-124A-790, złożony
01.07.13, skuteczne 01.08.13. Organ statutowy: RCW 18.85.041, 18.85.101,
i 18.85.181. WSR 11-09-009, § 308-124A-790, złożone 4/8/11, skuteczne
09.05.11. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-
078, § 308-124A-790, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124A-800
WAC 308-124A-800 Definiowanie zalecanych podstaw programowych
ulum. Licencjobiorca przedkłada wydziałowi dowód
zadowalające ukończenie co najmniej trzech godzin zegarowych rdzenia
program kształcenia ustawicznego zatwierdzony przez dyrektora.
Podstawa programowa kształcenia ustawicznego jest kierunkiem specyficznym
studium, rekomendowane przez komisję nieruchomości dla
zatwierdzenie przez dyrektora, który dostarcza praktycznych informacji
na temat współczesnych zagadnień związanych z praktyką nieruchomości.
Komisja może zalecić kilka podstaw programowych
zajmować się zarządzaniem mieszkaniami, usługami handlowymi i nieruchomościami
dyscyplin lub może zalecić zatwierdzenie tej samej podstawowej
riculum, jeśli to stosowne. Podstawę programową można opracować w
oddzielny kurs trzygodzinny lub może to być trzy godziny
godziny zawarte w zatwierdzonych trzydziestu lub mniej godzinach zegarowych
kierunek. Podstawa programowa musi zostać ukończona w ciągu dwudziestu
cztery miesiące od daty odnowienia licencjobiorcy. Podstawa programowa
rozpoczęło się w ciągu trzydziestu sześciu miesięcy, ale więcej niż dwadzieścia
cztery miesiące przed datą odnowienia licencjobiorcy nie może
liczą się do wymagań podstawy programowej, ale mogą
ubiegać się o odnowienie jako zwykły kredyt na kontynuację edukacji.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124A-800, złożone 01.03.10, skuteczne 07.01.10.]
308-124A-805
WAC 308-124A-805 Adres u wyznaczonego brokera
poparcie. Adres wskazanego brokera
indos będzie miejscem, w którym wyznaczony pośrednik
jest brokerem zarządzającym.
Program nieruchomości zarejestruje adres każdej firmy
gdy wyznaczony pośrednik akceptuje indos od innych
firm.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124A-805, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10.]
308-124A-815
WAC 308-124A-815 Zabronione i założone
nazwy. (1) Departament może odrzucić, zawiesić lub odrzucić
nazwa firmy lub nazwisko, jeśli:
(a) jest uwłaczający;
(b) jest podobna lub taka sama jak nazwa innej licencjonowanej firmy;
(c) Sugeruje, że firma jest agencją publiczną lub częścią rządu
ernment;
(d) sugeruje, że firma jest organizacją non-profit;
(e) oznacza, że ??jest to organizacja badawcza.
(2) Poniżej znajdują się niewyłączne przykłady języka
wygląd, który uważa się za podobny, gdy jest używany indywidualnie
lub w połączeniu:
Strona 36
308-124A-825
Nieruchomości - licencje i egzamin
[Ch. 308-124A WAC s. 8]
(16.11.18)
(a) The use of a different corporate designator, for exam-
ple, Corp., Co., Inc., Ltd., and the like.
(b) The addition or deletion of an article or conjunction
from the name, such as "the," "a," or "and."
(c) The use of a plural.
(d) The use of a geographic designator after the associa-
tion's name. In the case of affiliates using the same name with
a geographic or other designator, written consent will be
required from the parent or affiliate.
(e) The abbreviation of a word in the same name.
(f) The substitution of a symbol for a word or vice versa.
(g) The use of the terms "realty," "real estate," "group,"
"realtors," or "firm."
(3) A real estate firm shall not advertise in any manner
using a name which has not been licensed by the department.
A bona fide franchisee may be licensed using the name of the
franchisor with the firm name of the franchisee.
[Statutory Authority: RCW 18.85.041 and chapter 18.85 RCW. WSR 18-23-
063, § 308-124A-815, filed 11/16/18, effective 12/17/18. Statutory Author-
ity: RCW 18.85.041. WSR 13-14-077, § 308-124A-815, filed 7/1/13, effec-
tive 8/1/13. Statutory Authority: RCW 18.85.040 and 18.85.041. WSR 10-
06-078, § 308-124A-815, filed 3/1/10, effective 7/1/10.]
308-124A-825
WAC 308-124A-825 Change of designated broker.
Submit a statement signed by both the outgoing designated
broker and the incoming designated broker, listing all out-
standing client trust liabilities, pending transactions, and cer-
tifying sufficient funds are in trust to meet client trust liabili-
ties.
[Statutory Authority: RCW 18.85.040 and 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124A-825, filed 3/1/10, effective 7/1/10.]
308-124A-830
WAC 308-124A-830 Firm closing—Designated bro-
ker responsibility. Designated brokers will be responsible
for providing the department a closing firm affidavit when
closing the firm.
[Statutory Authority: RCW 18.85.040 and 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124A-830, filed 3/1/10, effective 7/1/10.]
308-124A-835
WAC 308-124A-835 Courses completed in other
jurisdictions. A course completed in another jurisdiction
may be approved for clock hour credit if:
(1) The course was offered by a tax-supported, public
technical or community college, or any other institution of
higher learning, and the director determines that the course
substantially satisfies the general requirements for course
approval consistent with the intent of this chapter;
(2) Kurs został zatwierdzony jako spełniający wymagania edukacji
wymóg uzyskania licencji lub odnowienia nieruchomości i oferowane
przez podmiot uprawniony do prowadzenia kursu przez nieruchomość
agencja licencyjna w tej jurysdykcji; lub
(3) Jeśli dyrektor stwierdzi, że kurs zasadniczo
spełnia ogólne wymagania dotyczące zatwierdzania kursu w zakresie
namiot z myślą o tym rozdziale.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124A-835, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10.]
Strona 37
(01.07.13)
[Ch. 308-124B WAC s. 1]
Rozdział 308-124B
Rozdział 308-124B WAC
NIERUCHOMOŚCI - FIRMY I ODDZIAŁY
WAC
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BIURA NIERUCHOMOŚCI
308-124B-200
Wyświetlanie licencji.
308-124B-205
Zmiana lokalizacji biura.
308-124B-207
Identyfikacja agencji nieruchomości.
308-124B-210
Reklama.
WCZEŚNIEJ USUWANIE SEKCJI
SKODYFIKOWANE W TYM ROZDZIALE
308-124B-010
Zapobieganie tej samej lub pozornie podobnej nieruchomości
firmowe nazwy. [Organ statutowy: RCW 18.85.040.
WSR 82-17-039 (zlecenie 130), § 308-124B-010, złożony
8/13/82; Zamówienie RE 114, § 308-124B-010, złożone 7/2/75.]
Uchylony przez WSR 88-06-039 (Order PM 711), złożony
01.03.88. Organ ustawowy: RCW 18.85.040.
308-124B-030
Reklama franczyzowa. [Zamówienie RE 114, § 308-124B-030,
zgłoszone 7/2/75.] Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10,
skuteczne 7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040
i 18.85.041.
308-124B-040
Oddziały działające pod inną nazwą. [Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040. WSR 81-05-016 (zamówienie RE
128), § 308-124B-040, złożone 2/10/81; Zamówienie RE 114, §
308-124B-040, złożone 7/2/75.] Uchylony przez WSR 87-20-
091 (zamówienie PM 683), złożone 07.10.87. Organ statutowy:
RCW 18.85.040.
308-124B-100
Identyfikacja biura. [Organ statutowy: RCW
18.85.040. WSR 87-20-091 (zamówienie PM 683), § 308-
124B-100, złożone 7 października 87; Zamówienie RE 114, § 308-124B-
100, złożone 7/2/75.] Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony
01.03.10, obowiązuje od 01.07.10. Organ statutowy: RCW
18.85.040 i 18.85.041.
308-124B-110
Wyświetlanie licencji. [Organ statutowy: RCW
18.85.040. WSR 81-05-016 (zamówienie RE 128), § 308-
124B-110, złożone 2/10/81; Zamówienie RE 114, § 308-124B-
110, złożone 7/2/75.] Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony
01.03.10, obowiązuje od 01.07.10. Organ statutowy: RCW
18.85.040 i 18.85.041.
308-124B-120
Zmiana lokalizacji biura. [Organ statutowy: RCW
18.85.040. WSR 90-23-039, § 308-124B-120, złożony
15.11.90, skuteczne 12/16/90; WSR 87-20-091 (Order
PM 683), § 308-124B-120, złożone 10/7/87; WSR 81-05-
016 (zarządzenie RE 128), § 308-124B-120, złożone 2/10/81;
Postanowienie RE 114, § 308-124B-120, złożone 7/2/75.] Uchylony
przez WSR 10-06-078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Stat-
Urzędy: RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124B-130
Nazwy zabronione. [Organ statutowy: RCW
18.85.040. WSR 88-06-039 (zamówienie PM 711), § 308-
124B-130, złożone 3/1/88; WSR 87-20-091 (zamówienie PM
683), § 308-124B-130, złożone 10/7/87; Zamówienie RE 114, §
308-124B-130, złożone 7/2/75.] Uchylony przez WSR 10-06-
078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Organ statutowy:
RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124B-140
Wielokrotne wykorzystanie biura do celów biznesowych. [Organ statutowy:
RCW 18.85.040 i dekret gubernatora w sprawie
Poprawa regulacyjna 97-02. WSR 99-03-042, §
308-124B-140, złożone 14.01.1999, skuteczne 14.02.1999. Statu-
Urząd: RCW 18.85.040. WSR 82-17-039
(Zarządzenie 130), § 308-124B-140, złożone 8/13/82.] Uchylony
przez WSR 10-06-078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Stat-
Urzędy: RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124B-145
Co najmniej dwie firmy zajmujące się nieruchomościami w tej samej lokalizacji.
[Organ statutowy: RCW 18.85.040 i Gover-
ani zarządzenie wykonawcze w sprawie poprawy przepisów 97-
02. WSR 99-03-042, § 308-124B-145, złożone 14.01.1999,
skuteczne 2/14/99.] Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony
01.03.10, obowiązuje od 01.07.10. Organ statutowy: RCW
18.85.040 i 18.85.041.
308-124B-150
Wymaganie dotyczące biura dla brokerów aktywnie licencjonowanych w
inna jurysdykcja. [Organ statutowy: RCW 18.85.-
040 ust. 1. WSR 03-14-019, § 308-124B-150, złożony
20.06.03, obowiązuje od 21.07.03; WSR 02-03-054, § 308-
124B-150, złożone 10.01.2002, skuteczne 10.02.2002. Ustawowy
Władza: RCW 18.85.040 i zarząd gubernatora
Zarządzenie w sprawie poprawy przepisów 97-02. WSR 99-
03-042, § 308-124B-150, złożone 14.01.1999, skuteczne
14.02.1999. Organ ustawowy: RCW 18.85.040. WSR
88-06-039 (Zamówienie PM 711), § 308-124B-150, złożony
3/1/88.] Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10,
skuteczne 7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040
i 18.85.041.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BIURA NIERUCHOMOŚCI
308-124B-200
WAC 308-124B-200 Wyświetlanie licencji. (1) Licencje
pośredników w obrocie nieruchomościami i pośredników w zarządzaniu nieruchomościami
musi być dostępny pod adresem podanym na danej osobie
licencja.
(2) Wszystkie licencje firmowe i oddziałów muszą być widoczne
w miejscu widocznym dla publiczności.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124B-200, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124B-205
WAC 308-124B-205 Zmiana lokalizacji biura. Plik
wyznaczony makler firmy zgłasza w terminie
dziesięć dni zakończona zmiana adresu aplikacji na rzeczywistą
program osiedlowy wraz ze zwrotem wszystkich koncesji, com-
wypełnione wnioski o przelew i uiszczenie odpowiednich opłat.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124B-205, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124B-207
WAC 308-124B-207 Identyfikacja agencji nieruchomości.
Każda firma lub oddział firmy zajmującej się obrotem nieruchomościami będzie oznaczona
z podaniem nazwy firmy, widocznej dla publiczności
lub przybrane nazwisko zgodnie z licencją pod adresem podanym na
Licencja.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041. WSR 13-14-077, § 308-124B-207,
zgłoszone 01.07.13 ze skutkiem 1.08.13.]
308-124B-210
WAC 308-124B-210 Reklama. Firma musi działać
pod swoją firmą lub pod nazwą licencjonowaną.
(1) Wszystkie reklamy lub prośby bez ograniczeń dla
usługi maklerskie, w tym reklamy internetowe,
strony internetowe, e-maile, gazety i inne media wizualne muszą
zawierać nazwę firmy lub nazwę zastępczą zgodnie z licencją.
(2) Brokerzy i zarządzanie brokerami reklamującymi się za pomocą
nazwa, tytuł lub marka bez uzyskiwania nazwy przybranej
licencja musi:
(a) Zawsze używaj i wyświetlaj licencjonowaną nazwę firmy lub
licencjonowana, przybrana nazwa firmy, jasna i widoczna
sposób w połączeniu z użyciem takiej nazwy, tytułu lub
Marka.
(b) Nie używaj nazwy, tytułu ani marki, która sugeruje legalność
podmiot odrębny i odrębny od firmy, np. „Inc.”,
„LLC”, „LLP”, „Corp.”, „firma” lub „firma”.
(c) Nie używać powszechnie rozumianej nazwy, tytułu ani marki
odniesienia do firmy lub biura, np. „nieruchomości”, „pośrednicy w handlu nieruchomościami”,
„firma” lub „nieruchomość”.
Strona 38
308-124B-210
Firmy i oddziały
[Ch. 308-124B WAC s. 2]
(01.07.13)
(d) uzyskać uprzednią pisemną zgodę firmy
wyznaczony pośrednik do używania nielicencjonowanego tytułu lub marki.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041 (1) i (5). WSR 10-20-095, § 308-
124B-210, złożone 30.09.10, skuteczne 31.10.10. Organ statutowy: RCW
18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124B-210, złożone 3/1/10,
skuteczne 7/1/10.]
Strona 39
(12.02.2016)
[Ch. 308-124C WAC s. 1]
Rozdział 308-124C
Rozdział 308-124C WAC
NIERUCHOMOŚĆ - DOKUMENTACJA I OBOWIĄZKI
WAC
OBOWIĄZKI LICENCYJNE
308-124C-105
Wymagane zapisy.
308-124C-110
Dokładność i dostępność zapisów.
308-124C-115
Powiadomienie o pozwie lub reklamacji.
308-124C-125
Wyznaczone obowiązki brokera.
308-124C-130
Obowiązki kierownika oddziału.
308-124C-135
Zarządzanie obowiązkami brokera.
308-124C-137
Zarządzanie delegowanymi obowiązkami brokera.
308-124C-140
Obowiązki brokera.
308-124C-145
Obowiązki brokera (z mniej niż dwuletnim doświadczeniem
ence).
WCZEŚNIEJ USUWANIE SEKCJI
SKODYFIKOWANE W TYM ROZDZIALE
308-124C-010
Obowiązki licencjobiorcy. [Organ statutowy: RCW
18.85.040 i zarządzenie gubernatora w sprawie Reg-
ulatory Improvement 97-02. WSR 99-03-042, § 308-
124C-010, złożone 14.01.1999, skuteczne 14.02.1999. Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040. WSR 90-23-039, § 308-
124C-010, złożone 11/15/90, skuteczne 12/16/90; WSR 87-
20-091 (zamówienie PM 683), § 308-124C-010, złożone 10/7/87;
WSR 81-05-016 (Order RE 128), § 308-124C-010, złożony
2/10/81; Zamówienie RE 114, § 308-124C-010, złożone 7/2/75.]
Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10, ze skutkiem
7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041.
308-124C-020
Wymagane zapisy. [Organ statutowy: RCW 18.85.-
040. WSR 90-23-039, § 308-124C-020, złożone 11/15/90,
skuteczne 12/16/90; WSR 86-06-011 (Zamówienie 138R), §
308-124C-020, złożone 2/21/86; WSR 85-21-035 (Order
136R), § 308-124C-020, złożone 10/11/85; WSR 82-17-
039 (zarządzenie 130), § 308-124C-020, złożone 8/13/82; Zamówienie
RE 114, § 308-124C-020, złożone 7/2/75.] Uchylony przez
WSR 10-06-078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Statu-
Organ: RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124C-030
Dokładność i dostępność zapisów. [Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040 (1). WSR 04-07-151, § 308-
124C-030, złożone 23.03.04, skuteczne 23.04.04. Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040. WSR 98-01-107, § 308-
124C-030, złożone 12/17/97, ??skuteczne 17.01.1988; WSR 87-
20-091 (zamówienie PM 683), § 308-124C-030, złożone 10/7/87;
WSR 82-17-039 (zlecenie 130), § 308-124C-030, złożony
8/13/82; Zamówienie RE 120, § 308-124C-030, złożone 9/20/77;
Postanowienie RE 114, § 308-124C-030, złożone 7/2/75.] Uchylony
przez WSR 10-06-078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Stat-
Urzędy: RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124C-040
Powiadomienie o pozwie lub reklamacji. [Organ statutowy:
RCW 18.85.040. WSR 90-01-043, § 308-124C-040,
złożone 14 stycznia 89 r., skuteczne 14 stycznia 90 r .; WSR 87-20-091
(Postanowienie PM 683), § 308-124C-040, złożone 10/7/87; Zamówienie
RE 114, § 308-124C-040, złożone 7/2/75.] Uchylony przez
WSR 10-06-078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Statu-
Organ: RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124C-050
Skierowania inspektora domowego. [Organ statutowy: RCW
18,85,040 (1) i 18,85,035. WSR 09-02-026, § 308-
124C-050, złożone 30.12.2008, skuteczne 1/30/09.] Uchylony
przez WSR 10-06-078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Stat-
Urzędy: RCW 18.85.040 i 18.85.041.
OBOWIĄZKI LICENCYJNE
308-124C-105
WAC 308-124C-105 Wymagane rekordy. Wyznaczenie
Broker nated jest zobowiązany do przechowywania następujących informacji w imieniu
firma:
(1) Rekordy konta zaufania:
(a) Duplikat książki pokwitowań lub arkusza wpływów gotówkowych
rejestrowanie wszystkich wpływów;
(b) Sekwencyjnie numerowane, niepowielające się czeki z
kasa czekowa, dziennik wypłat gotówki lub odcinki czeków;
(c) Potwierdzone duplikaty kwitów wpłaty bankowej lub codzienna weryfikacja
płatny depozyt bankowy;
(d) Księga rachunkowa klienta podsumowująca wszystkie środki pieniężne
otrzymane i wszystkie pieniądze wypłacone za każdą nieruchomość lub
transakcja biznesowa lub zarządzanie każdą nieruchomością
rachunek, umowa lub rachunek windykacyjny;
(e) W połączeniu z (d) tego podrozdziału, oddzielne
arkusze księgi dla każdego najemcy (w tym kaucja),
zobaczyć, sprzedać lub pożyczkę; w przypadku systemów zautomatyzowanych - księga główna
arkusze mogą być wydrukami generowanymi komputerowo, które zawierają
wymagane wpisy;
(f) uzgodnione wyciągi bankowe i anulowane czeki na kwotę
wszystkie zaufane rachunki bankowe.
(2) Inne zapisy:
(a) Dokładny, aktualny rejestr wszystkich umów lub
umowy o świadczenie usług maklerskich składane przez podmioty powiązane
licencjobiorcy.
(b) Czytelna kopia transakcji lub umów dla braci
usługi kerage zostaną zachowane w każdym uczestniczącym real
akta firmy nieruchomości.
(c) folder transakcji zawierający wszystkie umowy,
wpływy, umowy, dokumenty, umowy najmu, oświadczenia końcowe i
korespondencja materialna dla każdej nieruchomości lub firmy
okazja, a dla każdego najmu, dzierżawy, umowy lub
konto inkasa hipotecznego.
(d) Cała wymagana dokumentacja jest przechowywana w jednym miejscu
gdzie firma posiada licencję. Ta lokalizacja może być główną
lub w dowolnym oddziale.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041. WSR 14-16-054, § 308-124C-105,
złożone 29.07.14 skutecznie z 29.08.14; WSR 13-14-077, § 308-124C-105, złożony
01.07.13, skuteczne 01.08.13. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.-
041. WSR 10-06-078, § 308-124C-105, złożone 3/1/10, skuteczne 7/1/10.]
308-124C-110
WAC 308-124C-110 Dokładność i dostępność
dokumentacja. (1) Dokładność. Wszystkie wymagane rejestry nieruchomości będą
być dokładne, opublikowane i aktualizowane.
(2) Lokalizacja. Wszystkie wymagane rejestry nieruchomości będą
przechowywane pod adresem, na który firma nieruchomości jest licencjonowana
prowadzić biuro nieruchomości. Transakcje, które miały miejsce
zamknięty przez co najmniej rok może być utrzymywany w jednej centrali
zakład zlokalizowany w Waszyngtonie. Transakcje, które nie są przechowywane w
siedziba firmy musi być dostępna na żądanie działu
i utrzymywane w sposób umożliwiający łatwe odzyskanie. ZA
lista wszystkich transakcji musi być przechowywana w firmie
licencjonowane biuro dla wszystkich transakcji przechowywanych na pilocie
obiekt. Wszystkie zapisy należy przechowywać i udostępniać do kontroli
przez dyrektora lub upoważnionego przedstawiciela dyrektora
przez co najmniej trzy lata.
(3) Alternatywne przechowywanie. Zapisy mogą być przechowywane elektronicznie
lub na urządzeniach zdalnych, pod warunkiem pobrania wszystkich dokumentów
menty są natychmiastowe. Odzyskanie musi być możliwe w firmie
licencjonowane biuro i pozwala na przeglądanie i drukowanie wszystkich dokumentów
Strona 40
308-124C-115
Nieruchomości - dokumentacja i obowiązki
[Ch. 308-124C WAC s. 2]
(12.02.2016)
uments. Aby uwzględnić, ale nie ograniczać się do, wstępną zgodę na umieszczenie
ment, obniżki cen lub zmiany statusu, wstępne oferty, wszystko
kontroferty, komunikacja elektroniczna, negocjacje, zaufanie
ewidencja rachunków i ostateczna dyspozycja transakcji. Plik
wyznaczony pośrednik musi utrzymywać sprzęt w lokalizacji firmy
w dobrym stanie, aby umożliwić przeglądanie i drukowanie na żądanie przez
Wydział. Miejsce przechowywania dokumentów musi być indeksowane do
pozwalają na natychmiastowe wyszukanie wszystkich dokumentów.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041. WSR 16-05-063, § 308-124C-110,
złożone 12 lutego 2016 r., skuteczne 14 marca 2016 r. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124C-110, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124C-115
WAC 308-124C-115 Pozew lub zgłoszenie reklamacyjne.
Każdy licencjobiorca w ciągu dwudziestu dni od doręczenia lub
znajomość tego zagadnienia, zgłosić programowi nieruchomości następujące
lowing:
(1) Każda skarga kryminalna, informacja, akt oskarżenia lub
wyrok skazujący (w tym przyznanie się do winy lub nolo contendere) w
których licencjobiorca jest wymieniony jako pozwany.
(2) Wpis postanowienia sądu cywilnego, werdyktu lub wyroku,
przeciwko licencjobiorcy w jakimkolwiek sądzie właściwej jurysdykcji w
której przedmiotem jest jakakolwiek nieruchomość lub
działalność gospodarcza koncesjonariusza. Powiadomienie jest
wymagane niezależnie od wszelkich oczekujących odwołań.
(3) Wszelkie posiadane licencje zawodowe, certyfikaty lub zezwolenia
przez licencjobiorcę, który został ukarany grzywną, zawieszony, cofnięty lub
odrzucone przez jakąkolwiek agencję lub podmiot rządowy lub może ograniczyć
zdolność licencjobiorcy do wykonywania zawodu lub zawodu.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041. WSR 16-05-063, § 308-124C-115,
złożone 12 lutego 2016 r., skuteczne 14 marca 2016 r. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124C-115, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124C-125
WAC 308-124C-125 Wyznaczony broker odpowiedzialny
krawaty. Wyznaczone obowiązki brokera obejmują, ale nie są
Ograniczony do:
(1) Zapewnienie wszystkich usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w których
brał / a udział zgodnie z rozdziałami 18.85,
18.86, 18.235 RCW i regulamin ogłoszony na jego podstawie.
(2) Współpraca z wydziałem w dochodzeniu,
kwestia audytu lub licencji.
(3) Zapewnienie dostępności biur firmy i
zapisy do upoważnionych przedstawicieli dyrektora, oraz
zapewnić, że dostępne są kopie wymaganych zapisów
na żądanie.
(4) Zapewnienie comiesięcznego uzgadniania banku zaufania
rachunki są kompletne, aktualne i dokładne.
(5) Zapewnienie, że miesięczne salda próbne są zakończone,
kurs i aktualne.
(6) Zapewnienie równowagi próbnej i pojednania
pokazują, że konta są w równowadze.
(7) Zapewnienie przestrzegania zasad lub procedur
konto do bezpiecznej obsługi funduszy klienta lub klienta
erty.
(8) Utrzymywanie aktualnych pisemnych zleceń
zakresy zarządzania brokerami i obowiązki kierownika oddziału. Plik
umowa (-y) delegacji musi (-ą) być podpisana (-e) przez wszystkie strony
umowa. Delegacje muszą:
(a) Należy kierować wyłącznie do brokerów zarządzających licencją na
firma.
(b) Adres obowiązki w zakresie prowadzenia dokumentacji, reklamy,
rachunkowość zaufania, bezpieczna obsługa funduszy klientów / klientów oraz
własność, upoważnienie do wiązania, przegląd umów, modyfikowanie lub
rozwiązywać umowy o świadczenie usług maklerskich w imieniu firmy,
nadzór nad brokerami i zarządzanie brokerami oraz podwyższenie
nadzór nad brokerami licencjonowanymi na mniej niż dwie osoby
lat.
(c) Adresy zatrudniania, przenoszenia i zwalniania licencjobiorców
lub od firmy.
(9) Utrzymywanie, wdrażanie i przestrzeganie pisemnego
zasady dotyczące:
(a) Procedury kierowania inspektora domowego do kupujących
lub sprzedawców. Polityka będzie dotyczyć prawa konsumenta do
swobodnie wybrać inspektora domowego według wyboru kupującego lub sprzedającego
i zapobiec wszelkiej zmowie między inspektorem domu a
licencjobiorca nieruchomości. Jeśli licencjobiorca kieruje inspektora domowego do pliku
kupujący lub sprzedający, z którym mają lub mieli związek
statek, w tym między innymi relacje biznesowe lub rodzinne
związku, wtedy pełne ujawnienie związku musi być
przedstawione na piśmie przed skorzystaniem z usług przez kupującego lub sprzedającego
inspektora domowego.
(b) Poziomy nadzoru wszystkich brokerów, zarządzanie
kersów i kierowników oddziałów firmy.
(c) Przegląd wszystkich umów o świadczenie usług maklerskich obejmujących
każdy pośrednik firmy, na którą wydano licencję krócej niż dwa lata.
Recenzja musi zostać wykonana przez wyznaczonego brokera lub jego osobę
delegowany broker zarządzający w ciągu pięciu dni roboczych od
wzajemna akceptacja. Udokumentowany dowód przeglądu
utrzymywane w rekordowych lokalizacjach firmy.
(10) Zapewnienie, że wszystkie osoby wykonujące czynności związane z
usługi kerage w imieniu firmy i samej firmy są
odpowiednio licencjonowane.
(11) Zapewnienie, aby licencjobiorcy stowarzyszeni przedłożyli swoje
dokumenty do wyznaczonego brokera, kierownika oddziału lub
oddelegowany broker zarządzający w ciągu dwóch dni roboczych od
wzajemna akceptacja.
(12) Znajomość rozdziałów 18.85, 18.86 i
18.235 RCW i powiązane przepisy.
(13) W ciągu pięciu dni roboczych przekaż dział
z mocnym oświadczeniem przy zamykaniu firmy.
(14) W ciągu pięciu dni roboczych upewnij się, że wszystkie usługi maklerskie
umowy o świadczenie usług są wypowiadane lub przenoszone na
inna licencjonowana firma zajmująca się obrotem nieruchomościami z pisemnym oświadczeniem stron
upoważnienie.
(15) W ciągu pięciu dni roboczych powiadom wszystkie strony o zawieszeniu
w transakcjach usług maklerskich, którymi jest agencja nieruchomości
zamknięcie i że firma:
(a) Przenieś oczekujące dokumenty transakcji z
pisemne upoważnienie (-a) stron dla innej firmy zajmującej się nieruchomościami; lub
(b) Upewnij się, że transakcje są zakończone bez żadnych
nowa działalność podlegająca licencjonowaniu.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041. WSR 13-14-077, § 308-124C-125,
złożone 01.07.13, skuteczne 01.08.13. Organ ustawowy: RCW 18.85.041 i
18.85.035. WSR 12-02-065, § 308-124C-125, złożone 1/3/12, skuteczne 2/3/12.
Organ ustawowy: RCW 18.85.041 (1), (7), (12) (a) i 18.85.275. WSR
10-20-100, § 308-124C-125, złożone 9/30/10, skuteczne 10/31/10. Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124C-
125, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10.]
Strona 41
Nieruchomości - dokumentacja i obowiązki
308-124C-137
(12.02.2016)
[Ch. 308-124C WAC s. 3]
308-124C-130
WAC 308-124C-130 Obowiązki kierownika oddziału-
krawaty. Obowiązki kierownika oddziału obejmują między innymi
chodziło o:
(1) Zapewnienie wszystkich usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w których
brał / a udział zgodnie z rozdziałami 18.85,
18.86, 18.235 RCW i regulamin ogłoszony na jego podstawie.
(2) Współpraca z wydziałem w dochodzeniu,
kwestia audytu lub licencji.
(3) Zapewnienie dostępności biur firmy i
zapisy do upoważnionych przedstawicieli dyrektora, oraz
zapewnienie, że dostępne są kopie wymaganych zapisów
na żądanie.
(4) Znajomość rozdziałów 18.85, 18.86 i
18.235 RCW i powiązane przepisy.
(5) Zapewnienie wszystkim zatrudnionym, zakontraktowanym lub reprezentującym
wysłanie firmy do lokalizacji oddziału są odpowiednie
upoważniony.
(6) Nadzór nad licencjobiorcami oddziału, pracownikami i
wykonawcy.
(7) Upewnienie się, że licencjobiorcy stowarzyszeni przedłożą swoje
dokumenty transakcyjne wyznaczonemu brokerowi lub delegowanemu
zarządzanie brokerem w ciągu dwóch dni roboczych od wzajemnego zaakceptowania
tance.
(8) Zatrudnianie, przenoszenie i zwalnianie licencjobiorców do i
z oddziału.
(9) Nadzór nad wszelkimi działaniami w oddziale
w tym nadzór nad brokerami i zarządzanie nimi, oraz
wzmożony nadzór nad brokerami posiadającymi licencję na mniej niż dwie osoby
lat.
(10) W przypadku delegowania - środki lub własność klienta / klienta:
(a) Zapewnienie comiesięcznego uzgadniania banku zaufania
rachunki są kompletne, aktualne i dokładne.
(b) Zapewnienie wykonywania miesięcznych bilansów próbnych,
kurs i aktualne.
(c) Zapewnienie równowagi próbnej i pojednania
pokazują, że konta są w równowadze.
(d) Zapewnienie bezpiecznej obsługi funduszy klientów / klientów oraz
własność.
(e) Zapewnienie przestrzegania zasad lub procedur
konto do bezpiecznej obsługi funduszy klienta lub klienta
erty.
(11) Jeżeli delegowano - Inne obowiązki:
(a) Prowadzenie dokumentacji.
(b) Właściwa i legalna reklama.
(c) Przegląd umów.
(d) Zmienić lub rozwiązać umowy o świadczenie usług maklerskich w dniu
w imieniu firmy.
(e) Śledzenie i wdrażanie wyznaczonych brokerów
pisemna polityka:
(i) Po skierowaniu inspektorów wewnętrznych.
(ii) Zajęcie się poziomami nadzoru wszystkich brokerów i
zarządzanie brokerami.
(iii) Obejmuje to przegląd wszystkich spraw związanych z usługami maklerskimi
umowy z udziałem dowolnego brokera licencjonowanego krócej niż dwa lata.
Recenzję należy zakończyć w ciągu pięciu dni roboczych od
wzajemna akceptacja. Udokumentowany dowód przeglądu
utrzymywane w rekordowych lokalizacjach firmy.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041. WSR 14-16-054, § 308-124C-130,
złożone 29.07.14, skuteczne 29.08.14. Organ ustawowy: RCW 18.85.041 (1),
(7), (12) (a) i 18.85.275. WSR 10-20-100, § 308-124C-130, złożone 9/30/10,
skuteczne 10/31/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041.
WSR 10-06-078, § 308-124C-130, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124C-135
WAC 308-124C-135 Zarządzanie odpowiedzialnością brokera-
krawaty. Obowiązki związane z zarządzaniem brokerem obejmują, ale nie są
Ograniczony do:
(1) Zapewnienie wszystkich usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w których
brał / a udział zgodnie z rozdziałami 18.85,
18.86, 18.235 RCW i regulamin ogłoszony na jego podstawie.
(2) Współpraca z wydziałem w dochodzeniu,
kwestia audytu lub licencji.
(3) Znajomość rozdziałów 18.85, 18.86 i
18.235 RCW i powiązane przepisy.
(4) Informowanie programu dotyczącego nieruchomości o jego lub
jej aktualny adres pocztowy.
(5) Zgodnie z pisemną polityką wyznaczonego brokera dotyczącą
skierowanie inspektorów domowych.
(6) Posiadanie odpowiedniej licencji.
(7) Dostarczanie dokumentów transakcyjnych i usług maklerskich
kontrakty zastępcze z wyznaczonym brokerem lub zarządzaniem delegowanym
broker w ciągu dwóch dni roboczych od wzajemnej akceptacji.
(8) Przestrzeganie przepisów i zasad licencjonowania dotyczących:
(a) Bezpieczna obsługa funduszy i mienia klientów / klientów.
(b) Terminowe dostarczanie środków lub mienia klienta / klienta.
(c) Właściwa i legalna reklama.
(d) Zmiana lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług maklerskich
w imieniu firmy.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041 (1), (7), (12) (a) i 18.85.275. WSR
10-20-100, § 308-124C-135, złożone 9/30/10, skuteczne 10/31/10. Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124C-
135, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10.]
308-124C-137
WAC 308-124C-137 Oddelegowano brokera zarządzającego
obowiązki. Jeśli został delegowany przez wyznaczonego brokera, plik
Zarządzanie maklerami obejmuje między innymi obowiązki
do, zapewniając:
(1) Comiesięczne uzgadnianie powierniczych rachunków bankowych to
kompletne, aktualne i dokładne.
(2) Miesięczne salda próbne są kompletne, dokładne i
aktualny.
(3) Bilans próbny i uzgodnienie pokazują
konta są w równowadze.
(4) Istnieją zasady lub procedury zapewniające bezpieczeństwo
obsługa funduszy lub majątku klientów lub klientów.
(5) Wymagane rejestry są utrzymywane i aktualne.
(6) Reklama jest właściwa i legalna.
(7) Terminowe przeglądy umów.
(8) Umowy o świadczenie usług maklerskich są modyfikowane lub
w imieniu firmy.
(9) Osoby zatrudnione, zatrudnione na podstawie umowy lub reprezentujące
firma, której pośrednik zarządzający przekazał uprawnienia
nadzorować mają odpowiednią licencję.
(10) Brokerzy i brokerzy zarządzający przekazują swoje
dokumenty informacyjne wyznaczonemu brokerowi lub delegowanemu zarządowi
w ciągu dwóch dni roboczych od wzajemnej akceptacji.
(11) Właściwy i odpowiedni nadzór nad brokerami i
zarządzanie brokerami i zwiększony nadzór nad nimi
są licencjonowane krócej niż dwa lata.
(12) Dostępność biur i rejestrów firmy do
upoważnieni przedstawiciele dyrektora i muszą to zapewnić
kopie wymaganych zapisów są udostępniane na żądanie.
Strona 42
308-124C-140
Nieruchomości - dokumentacja i obowiązki
[Ch. 308-124C WAC s. 4]
(12.02.2016)
(13) Wszyscy licencjobiorcy stowarzyszeni postępują zgodnie z wyznaczonymi
brokerzy napisali politykę dotyczącą:
(a) Skierowanie inspektorów domowych.
(b) Poziomy nadzoru dla wszystkich brokerów i kadry zarządzającej
brokerzy.
(c) Przegląd wszystkich umów o świadczenie usług maklerskich obejmujących
każdy broker licencjonowany krócej niż dwa lata. Recenzja musi być
zakończone w ciągu pięciu dni roboczych od wzajemnej akceptacji.
Firma przechowuje udokumentowany dowód przeglądu
w ich rekordowych lokalizacjach.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041 (1), 18.85.041 (7), (12) (a) i 18.85.-
275. WSR 10-20-100, § 308-124C-137, złożone 9/30/10, skuteczne 10/31/10.
Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124C-137, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124C-140
WAC 308-124C-140 Obowiązki brokera. Pośrednik
obowiązki obejmują, ale nie są ograniczone do:
(1) Zapewnienie wszystkich usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w których
brał / a udział zgodnie z rozdziałami 18.85,
18.86, 18.235 RCW i regulamin ogłoszony na jego podstawie.
(2) Współpraca z wydziałem w dochodzeniu,
kwestia audytu lub licencji.
(3) Znajomość rozdziałów 18.85, 18.86 i
18.235 RCW i powiązane przepisy.
(4) Informowanie programu dotyczącego nieruchomości o jego lub
jej aktualny adres pocztowy.
(5) Zgodnie z pisemną polityką wyznaczonego brokera dotyczącą
skierowanie inspektorów domowych.
(6) Posiadanie odpowiedniej licencji.
(7) Dostarczanie dokumentów transakcyjnych i usług maklerskich
kontrakty zastępcze z wyznaczonym brokerem lub zarządzaniem delegowanym
broker w ciągu dwóch dni roboczych od wzajemnej akceptacji.
(8) Przestrzeganie przepisów i zasad licencjonowania dotyczących:
(a) Bezpieczna obsługa funduszy i mienia klientów / klientów.
(b) Terminowe dostarczanie środków lub mienia klienta / klienta.
(c) Właściwa i legalna reklama.
(d) Modyfikacja lub rozwiązanie umów o świadczenie usług maklerskich
w imieniu firmy.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041 (1), (7), (12) (a) i 18.85.275. WSR
10-20-100, § 308-124C-140, złożone 9/30/10, skuteczne 10/31/10. Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124C-
140, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10.]
308-124C-145
WAC 308-124C-145 Obowiązki brokera (z
mniej niż dwa lata doświadczenia). Obowiązki brokera
(z mniej niż dwuletnim doświadczeniem) obejmują, ale nie ograniczają
chodziło o:
(1) Wszystkie obowiązki wymienione w WAC 308-124C-140.
(2) Podleganie podwyższonemu nadzorowi
przez pierwsze dwa lata licencjonowania, które obejmuje:
(a) Udział we wszystkich wymaganych przeglądach braci
umowy i usługi kerage przez wyznaczonego brokera lub
mianowany broker zarządzający.
(b) Przedłożenie dowodów ukończenia działu
wymagane całodobowe kursy edukacyjne do wyznaczonego brata
ker lub wyznaczony broker zarządzający.
(c) zapewnienie porady lub pomocy wyznaczonego
broker lub wyznaczony broker zarządzający w przypadku oferowania brokera
usługi wieku wykraczające poza poziom wiedzy brokera.
(d) terminowe składanie umów o świadczenie usług maklerskich,
dokumenty i fundusze do odpowiedniego brokera zarządzającego lub
wyznaczony broker zgodnie z wyznaczonym brokerem
zasady przeglądu dokumentów i umów.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041 (1), (7), (12) (a) i 18.85.275. WSR
10-20-100, § 308-124C-145, złożone 9/30/10, skuteczne 10/31/10. Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124C-
145, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10.]
Strona 43
(01.07.13)
[Ch. 308-124D WAC s. 1]
Rozdział 308-124D
Rozdział 308-124D WAC
NIERUCHOMOŚĆ - PROCEDURY OPERACYJNE
WAC
WYMAGANIA I PROCEDURY DOTYCZĄCE USŁUG BROKERSKICH
308-124D-200
Czeki - wymagania odbiorcy płatności.
308-124D-205
Negocjowanie umów i zamykanie.
308-124D-210
Szybka wydajność.
308-124D-215
Umowy dotyczące zarządzania i ujawnienia.
308-124D-220
Wymaganie dotyczące biura dla brokerów aktywnie licencjonowanych w
inna jurysdykcja.
308-124D-225
Wielokrotne wykorzystanie biura do celów biznesowych.
WCZEŚNIEJ USUWANIE SEKCJI
SKODYFIKOWANE W TYM ROZDZIALE
308-124D-010
Czeki - wymagania odbiorcy płatności. [Organ statutowy:
RCW 18.85.040. WSR 82-17-039 (zamówienie 130), § 308-
124D-010, złożone 13 sierpnia 82; Zamówienie RE 114, § 308-124D-
010, złożony 7/2/75.] Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony
01.03.10, obowiązuje od 01.07.10. Organ statutowy: RCW
18.85.040 i 18.85.041.
308-124D-020
Negocjowanie umów i zamykanie. [Zamówienie RE 120, §
308-124D-020, złożone 9/20/77; Zamówienie RE 114, § 308-
124D-020, zgłoszone 7/2/75.] Uchylony przez WSR 10-06-078,
zgłoszone 01.03.10, skuteczne 07.01.10. Organ statutowy: RCW
18.85.040 i 18.85.041.
308-124D-030
Szybka wydajność. [Organ statutowy: RCW
18,85,040 (1). WSR 04-07-152, § 308-124D-030, złożony
23.03.04, skuteczne 23.04.04; Zamówienie RE 114, § 308-124D-
030, złożone 7/2/75.] Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony
01.03.10, obowiązuje od 01.07.10. Organ statutowy: RCW
18.85.040 i 18.85.041.
308-124D-040
Ujawnienie reprezentacji agencji. [Autor statutowy -
ity: RCW 18.85.040. WSR 92-21-035, § 308-124D-040,
złożone 15.10.92 ze skutkiem 15.11.92; WSR 88-24-058
(Zamówienie PM 810), § 308-124D-040, złożone 12/7/88; WSR
88-20-037 (zamówienie PM 775), § 308-124D-040, złożone
9/30/88; WSR 87-05-065 (zamówienie PM 639), § 308-124D-
040, złożone 18 lutego 1987 r., Skuteczne 4/1/87; WSR 86-19-062
(Zamówienie PM 617), § 308-124D-040, złożone 9/16/86, skuteczne
tive 4/1/87.] Uchylona przez WSR 97-01-027, złożona
10.12.96, skuteczne 10.01.97. Organ statutowy: RCW
18.85.040 i rozdział 18.86 RCW.
308-124D-050
Umowy o zarządzanie nieruchomościami i ujawnienia.
[Organ statutowy: RCW 18.85.040. WSR 90-23-039,
§ 308-124D-050, złożone 11/15/90, skuteczne 12/16/90;
WSR 87-20-091 (zamówienie PM 683), § 308-124D-050,
złożone 07.10.87.] Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony
01.03.10, obowiązuje od 01.07.10. Organ statutowy: RCW
18.85.040 i 18.85.041.
308-124D-060
Nadzór maklerski nad licencjobiorcami stowarzyszonymi. [Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040. WSR 88-24-059 (Order
PM 811), § 308-124D-060, złożony 12/7/88.] Uchylony przez
WSR 89-11-032 (zamówienie PM 844), złożone 12.05.89. Statu-
Urząd: RCW 18.85.040.
308-124D-061
Nadzór maklerski nad licencjobiorcami stowarzyszonymi. [Ustawowy
Władza: RCW 18.85.040 i zarząd gubernatora
Zarządzenie w sprawie poprawy przepisów 97-02. WSR 99-
03-042, § 308-124D-061, złożone 14.01.1999, skuteczne
14.02.1999. Organ ustawowy: RCW 18.85.040. WSR
98-01-107, § 308-124D-061, złożone 12/17/97, ??skuteczne
17.01.98; WSR 90-01-044, § 308-124D-061, złożony
12/14/89, skuteczne 14.01.1990.] Uchylony przez WSR 10-06-
078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Organ statutowy:
RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124D-065
Broker i licencjobiorcy stowarzyszeni - relacja pisemna
umowa. [Organ statutowy: RCW 18.85.040. WSR
88-24-059 (zamówienie PM 811), § 308-124D-065, złożone
12/7/88.] Uchylony przez WSR 89-11-032 (zarządzenie PM 844),
złożone 12.05.89. Organ ustawowy: RCW 18.85.040.
308-124D-070
Akty dyskryminacyjne - zakaz. [Organ statutowy:
RCW 18.85.040 i dekret gubernatora w sprawie
Poprawa regulacyjna 97-02. WSR 99-03-042, §
308-124D-070, złożone 14.01.1999, skuteczne 14.02.1999.]
Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10, ze skutkiem
7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041.
308-124D-080
Wypłata zarobionych prowizji. [Organ statutowy:
RCW 18.85.040 i dekret gubernatora w sprawie
Poprawa regulacyjna 97-02. WSR 99-03-042, §
308-124D-080, złożone 14.01.1999, skuteczne 14.02.1999.]
Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10, ze skutkiem
7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041.
308-124D-100
Wypłata zarobionych prowizji. [Organ statutowy:
RCW 18.85.040. WSR 82-17-039 (zamówienie 130), § 308-
124D-100, złożone 8/13/82; Zamówienie RE 114, § 308-124D-
100, złożone 7/2/75.] Uchylony przez WSR 85-21-036 (Order
137R), złożone 11 października 85. Organ statutowy: RCW
18.85.040.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE USŁUG BROKERSKICH ORAZ
PROCEDURY
308-124D-200
Czeki WAC 308-124D-200 - wymagania odbiorcy.
Wszystkie czeki otrzymane jako zadatek, zabezpieczenie lub uszkodzenie
depozyty, czynsz, raty leasingowe, zapłata z tytułu umowy lub kredytu hipotecznego
o nieruchomościach lub okazjach biznesowych należących do
klienci są zobowiązani do zapłaty na rzecz firmy zajmującej się obrotem nieruchomościami, jak
licencjonowane, chyba że zostało to wzajemnie uzgodnione na piśmie przez
kumple, że depozyt zostanie wpłacony sprzedającemu lub depozytowi
agent wymieniony w umowie. Biuro nieruchomości powinno
zachowaj kopię pisemnej umowy.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041. WSR 13-14-077, § 308-124D-200,
złożone 01.07.13, skuteczne 01.08.13. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124D-200, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124D-205
WAC 308-124D-205 Negocjowanie umów i
zamknięcie. Za nie odpowiada koncesjonariusz
negocjowanie umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym as
następuje:
(1) Licencjobiorca nieruchomości dostarcza lub powoduje
umeblowane każdemu kupującemu i każdemu sprzedającemu w każdej nieruchomości
lub transakcję związaną z okazją biznesową, w której licencjobiorca promuje
vides usługi maklerskie, w momencie zamknięcia transakcji,
pełne szczegółowe oświadczenie końcowe, które dotyczy
kupującego i kompletne szczegółowe oświadczenie końcowe, jakie ma zastosowanie
sprzedawcy. Firma zachowuje kopię wszystkich stanów zamknięcia:
menty odpowiednich kupujących i sprzedających, w których
licencjobiorca świadczy nawet usługi maklerskie dla wszystkich transakcji
chociaż fundusze nie są obsługiwane przez licencjobiorcę, a zamknięcie jest
zrobione gdzie indziej.
(2) Oświadczenia końcowe wszystkich nieruchomości lub firm
transakcje okazjonalne, w których bierze udział firma nieruchomościowa
pasztety powinny zawierać datę zamknięcia, całkowitą cenę zakupu
majątku, wyszczególnienie wszystkich korekt, pieniędzy lub
rzeczy wartościowe otrzymane lub zapłacone, wskazujące komu każda rzecz
jest uznawany i / lub na kogo jest obciążana każda pozycja. Daty
należy wykazać dostosowania wraz z nazwami
odbiorcy, twórcy i cesjonariusze wszystkich zapłaconych lub sporządzonych banknotów lub
przypuszczalny.
Strona 44
308-124D-210
Nieruchomości - procedury operacyjne
[Ch. 308-124D WAC s. 2]
(01.07.13)
(3) Przychody netto ze sprzedaży wszystkich transakcji dotyczących nieruchomości
zamknięte przez koncesjonariusza nieruchomości mają być opłacane bezpośrednio do
sprzedawca, chyba że pisemna umowa stanowi inaczej.
(4) W przypadku gdy umowa sprzedaży nieruchomości ma
wynegocjowano z usługami więcej niż jednego
licencjobiorca, a fundusze zostaną wcześniej zdeponowane przez nabywcę
do zamknięcia transakcji, firma jako pierwsza otrzyma takie
fundusze zachowują opiekę i będą rozliczane do tego czasu
fundusze są rozdzielane lub dostarczane zgodnie z pisemną
instrukcje podpisane przez wszystkie strony transakcji.
(5) Wszyscy licencjobiorcy muszą zatrzymać stronę, przed
świadczone usługi maklerskie informowane o zadatku
status depozytu i musi zachować i dostarczyć kopie paragonów
zleceniodawcom i firmom uczestniczącym.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124D-205, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124D-210
WAC 308-124D-210 Szybka wydajność. ZA
koncesjonariusz ma obowiązek wykonać wszystkie czynności wymagane przez
licencjobiorca umową dotyczącą nieruchomości tak szybko, jak to możliwe
ble. Celowe lub wynikające z zaniedbania opóźnienia w takim wykonaniu powinny
być uważane za szkodliwe dla interesu publicznego poprzez naruszenie
RCW 18.85.361 (23).
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124D-210, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124D-215
WAC 308-124D-215 Umowy o zarządzanie i
ujawnienia. (1) Wszystkie nieruchomości zarządzane przez firmę muszą być
poparte pisemną umową o zarządzanie podpisaną przez
właściciel i wyznaczony pośrednik i zatrzymane. Kierownictwo
umowa musi zawierać co najmniej:
(a) wynagrodzenie firmy;
(b) rodzaj (tj. mieszkania, obiekty przemysłowe) i liczba
poszczególne jednostki w projekcie lub metraż (jeśli inny niż
osiedle mieszkaniowe);
(c) Czy firma jest upoważniona do gromadzenia środków
i wypłacać fundusze iw jakim celu;
(d) zezwolenie, jeśli dotyczy, na przechowywanie depozytów zabezpieczających oraz
sposób wypłaty kaucji; i
(e) Częstotliwość dostarczania podsumowań do
właściciel.
(2) Wszystkie nieruchomości wynajmowane lub dzierżawione przez firmę muszą być
poparte pisemną umową najmu lub dzierżawy.
(3) Każdy właściciel nieruchomości zarządzanej przez firmę musi być
przedstawił podsumowanie zgodnie z właściwością
umowa o zarządzanie dla każdej zarządzanej nieruchomości, która zawiera:
(Wyznaczony broker ma zachować prawdziwą kopię tego stanu-
ment.)
a) Saldo przeniesione z poprzedniego podsumowania
komunikat.
(b) Całkowite wpływy z czynszu.
(c) Wkład właściciela.
(d) Inne wyszczególnione wpływy.
(e) Wyszczególnienie wszystkich zapłaconych wydatków.
(f) Saldo końcowe.
(g) Liczba wynajmowanych lokali lub powierzchnia, jeśli są inne
niż mieszkalny.
(4) Firma może świadczyć inne usługi na rzecz właścicieli
nieruchomości zarządzane pod warunkiem pełnego ujawnienia właścicielowi jest
pod warunkiem na piśmie relacji brokera z jakimkolwiek i
wszystkie osoby świadczące takie usługi, wcześniejsze ujawnienie opłat
opłata, a właściciel przyznaje pozwolenie.
(5) Wszelkie zmiany lub modyfikacje właściciela nieruchomości
umowa musi być sporządzona na piśmie i podpisana
przez właściciela i wyznaczonego pośrednika i zatrzymane.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124D-215, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124D-220
WAC 308-124D-220 Wymaganie biurowe dla brokerów
aktywnie licencjonowane w innej jurysdykcji. Termin „biuro”
w RCW 18.85.231 dla firmy aktywnie licencjonowanej w innej
jurysdykcja, w której znajduje się siedziba brokera
lokalizacja oznacza lokalizację w Waszyngtonie, w której znajduje się zaufanie
prowadzone są rejestry kont i transakcji. Takie rekordy
muszą być utrzymywane przez trzy lata. Zaufanie
rejestry rachunków i transakcji są jawne i dostępne
przedstawicielom działu licencjonowania. Partie
do transakcji mają dostęp do zapisów transakcji
przygotowane lub zachowane dla strony wzywającej.
Firma, której siedziba główna posiada aktywną licencję
innej jurysdykcji i stara się uzyskać licencję w Waszyngtonie
musi uzyskać licencję firmową. Firma musi również zarejestrować nat-
osoba uralska, która kwalifikuje się jako pośrednik zarządzający w praniu
ton i ma pakiet kontrolny w firmie, która ma być własnością firmy
Broker wyznaczony przez Waszyngton. Firma zgłasza faktyczny
program dotyczący nieruchomości z adresem lokalizacji, w którym znajdują się rekordy
utrzymywane w stanie Waszyngton i obejmują to
adres wraz z adresem siedziby na wniosku licencyjnym
cji.
Licencja waszyngtońska zostanie umieszczona na licencji
Miejsce w Waszyngtonie, gdzie prowadzone są zapisy.
W ciągu trzydziestu dni od wysłania zawiadomienia o audycie
makler zgłasza się do biura wydziału po dokonaniu zgłoszenia
powołanie w Olimpii do podpisania raportu z audytu.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041. WSR 13-14-077, § 308-124D-220,
złożone 01.07.13, skuteczne 01.08.13. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124D-220, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124D-225
WAC 308-124D-225 Wiele zastosowań biznesowych
gabinet. Firma może prowadzić pośrednictwo w obrocie nieruchomościami pod adresem
lokalizacja biura, w której firma lub wyznaczony pośrednik
obecnie prowadzi odrębną działalność gospodarczą. Prawdziwy
prowadzona jest działalność usługowa w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz
dokumentacja biznesowa będzie przechowywana oddzielnie i oddzielnie
wszelkie inne działania biznesowe firmy lub wyznaczonego brokera.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041. WSR 13-14-077, § 308-124D-225,
złożone 01.07.13, skuteczne 01.08.13. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124D-225, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
Strona 45
(01.07.13)
[Ch. 308-124E WAC s. 1]
Rozdział 308-124E
Rozdział 308-124E WAC
NIERUCHOMOŚĆ - PROCEDURY NA RACHUNKU ZAUFANIA
WAC
ŚRODKI KLIENTA
308-124E-100
Dostawa środków klienta i instrumentów zbywalnych.
308-124E-105
Zarządzanie funduszami powierniczymi - procedura ogólna
protezy.
308-124E-110
Zarządzanie funduszami powierniczymi - Nieruchomości i
transakcje biznesowe.
308-124E-115
Administrowanie powierzonymi funduszami - Właściciel
agement.
WCZEŚNIEJ USUWANIE SEKCJI
SKODYFIKOWANE W TYM ROZDZIALE
308-124E-010
Administracja kontami powierniczymi. [Organ statutowy:
RCW 18.85.040. WSR 81-05-015 (Zamówienie RE 129), §
308-124E-010, złożone 2/10/81; Zamówienie RE 114, § 308-
124E-010, złożone 7/2/75.] Uchylone przez WSR 82-17-039
(Zarządzenie 130), złożone 13/08/82. Organ statutowy: RCW
18-85-040.
308-124E-011
Zarządzanie funduszami powierniczymi. [Autor statutowy -
ity: RCW 18.85.040. WSR 87-20-091 (zamówienie PM 683),
§ 308-124E-011, złożone 10/7/87; WSR 85-21-035 (Order
136R), § 308-124E-011, złożone 10/11/85; WSR 82-17-
039 (zamówienie 130), § 308-124E-011, złożone 8/13/82.]
Uchylony przez WSR 88-06-040 (Zamówienie PM 712), złożony
01.03.88. Organ ustawowy: RCW 18.85.310.
308-124E-012
Zarządzanie funduszami powierniczymi - procedura ogólna
protezy. [Organ statutowy: RCW 18.85.040. WSR 91-
23-006, § 308-124E-012, złożone 11/7/91, skuteczne
12/8/91; WSR 91-12-012, § 308-124E-012, złożony
30.05.1991, skuteczne 30.06.1991; WSR 90-01-045, § 308-
124E-012, złożone 12/14/89, skuteczne 14.01.1990; WSR 88-
24-059 (zamówienie PM 811), § 308-124E-012, złożone 12/7/88.
Organ ustawowy: RCW 18.85.310. WSR 88-06-040
(Zamówienie PM 712), § 308-124E-012, złożone 3/1/88.]
Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10, ze skutkiem
7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041.
308-124E-013
Zarządzanie funduszami powierniczymi - Nieruchomości i
transakcje biznesowe. [Organ statutowy:
RCW 18.85.040 (1). WSR 03-21-019, § 308-124E-013,
złożone 10.06.2003, skuteczne 11.06.2003. Organ statutowy:
RCW 18.85.040 i The Governor's Order on Regula-
tory Improvement 97-02. WSR 00-08-035, § 308-124E-
013, złożone 29 marca 00, skuteczne 7/1/00. Organ statutowy:
RCW 18.85.040. WSR 91-23-006, § 308-124E-013,
złożone 11/7/91 skuteczne 12/8/91; WSR 90-23-039, § 308-
124E-013, złożone 11/15/90, skuteczne 12/16/90; WSR 88-
20-037 (zamówienie PM 775), § 308-124E-013, złożone 9/30/88.
Organ ustawowy: RCW 18.85.310. WSR 88-16-102
(Postanowienie 755), § 308-124E-013, złożone 8/3/88; WSR 88-06-
040 (zamówienie PM 712), § 308-124E-013, złożone 3/1/88.]
Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10, ze skutkiem
7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041.
308-124E-014
Administrowanie powierzonymi funduszami - Właściciel
agement. [Organ statutowy: RCW 18.85.040. WSR
91-23-006, § 308-124E-014, złożone 11/7/91, skuteczne
08.12.91. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.310. WSR 90-09-014, § 308-124E-014, złożony
4/6/90, skuteczne 5/7/90. Organ statutowy: RCW
18.85.040. WSR 90-01-046, § 308-124E-014, złożony
14.12.1989, obowiązuje od 14.01.90. Organ statutowy: RCW
18.85.310. WSR 88-06-040 (zamówienie PM 712), § 308-
124E-014, złożone 01.03.1888.] Uchylony przez WSR 10-06-078,
zgłoszone 01.03.10, skuteczne 07.01.10. Organ statutowy: RCW
18.85.040 i 18.85.041.
ŚRODKI KLIENTA
308-124E-100
WAC 308-124E-100 Dostawa środków klienta i
podmioty do negocjacji. Wszyscy brokerzy i brokerzy zarządzający
fizycznie dostarczy wszystkie fundusze, pieniądze, instrumenty do negocjacji
rzeczy lub przedmioty wartościowe odpowiedniemu brokerowi zarządzającemu,
kierownik oddziału lub wyznaczony przez niego makler w ramach krótszego
z następujących:
(1) Dwa dni robocze od podpisu klienta / klienta
tury (dni robocze to nie sobota, niedziela ani inne legalne
dni wolne, jak określono w RCW 1.16.050); lub
(2) Wcześniej, jeśli warunki umowy klient / klient
wymagają szybszej dostawy niż dwa dni robocze.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041 (1), (7), (12) (a) i 18.85.275. WSR
10-20-100, § 308-124E-100, złożone 9/30/10, skuteczne 10/31/10. Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124E-
100, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10.]
308-124E-105
WAC 308-124E-105 Administrowanie środkami zgromadzonymi w
zaufanie - procedury ogólne. Każdy pośrednik w obrocie nieruchomościami, który
otrzymuje fundusze lub pieniądze od dowolnego mocodawcy lub dowolnej strony a
transakcja dotycząca nieruchomości lub okazji biznesowej, właściciel nieruchomości
umowa agencyjna, umowa / umowa inkasa,
lub opłaty z góry, będą przechowywać fundusze lub pieniądze na powiernictwie
cele umowy o świadczenie usług maklerskich lub transakcji,
i nie będzie wykorzystywać takich funduszy ani pieniędzy na rzecz
pośrednik, pośrednik zarządzający, firma nieruchomości lub jakakolwiek osoba
nie jest uprawniony do takiego świadczenia. Wyznaczeni brokerzy są odpowiedzialni
ble za zapewnienie, że ich stowarzyszeni licencjobiorcy chronią klienta
fundusze, przestrzegając tych zasad. Fundusze lub pieniądze otrzymane w
trust zostanie złożony w banku, kasie oszczędnościowej lub
Kasa Kredytowa ubezpieczona przez Federalne Towarzystwo Ubezpieczeń Depozytów
racji lub funduszu ubezpieczeniowego akcji National Credit
Union Administration lub jakikolwiek następca federalny depozyt
ubezpieczający. Instytucja finansowa musi mieć możliwość przyjmowania usług
wice w stanie Waszyngton. Wyznaczony broker odpowiada
ble do zarządzania funduszami powierniczymi i rachunkami dla
obejmują, ale nie ograniczają się do:
• Depozyt;
• Trzymać;
• Wypłacanie;
• Otrzymywanie;
• delegowanie;
• Nagrywanie;
• Księgowość wobec zleceniodawców;
• Powiadamianie zleceniodawców i współpracujących licencjobiorców o mate-
fakty rialne; i
• Uzgodnienie i prawidłowe założenie konta powierniczego.
Wyznaczony broker jest odpowiedzialny za obsługę funduszy powierniczych
jak tu podano.
(1) Rachunki bankowe określa się jako rachunki powiernicze
na firmę lub nazwisko zastępcze zgodnie z licencją.
Strona 46
308-124E-105
Nieruchomości - procedury związane z kontem powierniczym
[Ch. 308-124E WAC s. 2]
(01.07.13)
(2) Należy naliczyć odsetki na konto klienta
zarejestrowane jako zobowiązanie w księdze klientów. Odsetki przypisane lub
uznany przez pisemną umowę cesji na firmę nie może
być przechowywane na koncie powierniczym. Wyznaczonym brokerem jest
odpowiedzialny za dokonywanie ustaleń z instytucjami finansowymi
o wpłatę tych odsetek na konto główne firmy.
(3) Wyznaczony makler ustanawia i utrzymuje
system ewidencji i procedur zatwierdzonych przez nieruchomość
program, który zapewnia rejestrowanie wszystkich danych w ścieżce audytu
otrzymane i wypłacone środki. Wszystkie fundusze muszą zostać zidentyfikowane
rachunek każdego klienta.
(4) Alternatywne systemy rejestrów lub procedur
przedstawione przez wyznaczonego brokera wymagają uprzedniej zgody
pisanie przez program nieruchomości.
(5) Wyznaczony broker jest odpowiedzialny za zdeponowanie
jego wypłaty lub transfery otrzymanych środków klientów i
trzymane w zaufaniu.
(6) Wszystkie fundusze lub pieniądze otrzymane z jakiegokolwiek powodu dotyczą-
do sprzedaży, wynajmu, leasingu, opcji zakupu nieruchomości lub
możliwości biznesowe, windykacje kontraktowe lub hipoteczne lub
zaliczki zostaną zdeponowane w funduszu powierniczym firmy
konto bankowe nie później niż następnego dnia bankowego
jego odbiór; z wyjątkiem:
(a) Gotówka musi zostać zdeponowana na rachunku powierniczym firmy, a nie
później niż w następnym dniu roboczym;
(b) Czeki otrzymane jako zadatek pieniężny, gdy
umowa o zadatku stanowi, że czek jest wstrzymany
określony czas lub do wystąpienia określonego
zdarzenie; i
(c) Do celów niniejszej sekcji sobota, niedziela lub
inne dni ustawowo wolne od pracy określone w RCW 1.16.050 nie obowiązują
uważany za dzień bankowy.
(7) Wszystkie otrzymane czeki, fundusze lub pieniądze muszą być
do dnia otrzymania oraz ilości, źródła i celu
pozować w arkuszu wpływów gotówkowych lub zduplikowanym paragonie
zachowane jako trwały zapis.
(8) Wszystkie depozyty na powierniczym rachunku bankowym muszą być
przez źródło funduszy i transakcję, której dotyczy.
(9) Indywidualny arkusz księgi klienta powinien być
pożyczane i utrzymywane dla każdego klienta, dla którego są fundusze
otrzymane w zaufaniu, które pokazuje wszystkie wpływy i wypłaty.
Firma będzie utrzymywać minimalną kwotę wymaganą przez
instytucja finansowa na rachunku powierniczym, aby zapobiec zaufaniu
konto przed zamknięciem. Arkusz księgi identyfikowany jako
„Otwarcie konta” będzie wymagane w przypadku środków, do których są używane
otworzyć konto lub zapobiec istnieniu konta powierniczego
Zamknięte. Wpisy kredytowe muszą zawierać datę wpłaty,
kwota depozytu i przedmiot objęty ochroną, w tym między innymi
chodziło o „zadatek”, „zaliczkę”, „czynsz”,
„kaucja na wypadek szkód”, „kaucja za czynsz”, „odsetki” lub „zaliczka”
opłata. ”We wpisach debetowych musi znajdować się data czeku, czeku
numer, kwota czeku, nazwa odbiorcy i pozycja
ered. Wpis „pozycja objęta” może wskazywać numer kodu
według planu kont lub może być udokumentowane poprzez wpis do
arkusz wpływów gotówkowych, arkusz wypłat gotówki lub czek
talon.
(10) Uzgodnione saldo rachunku bankowego powierniczego
ance musi być przez cały czas równa wyjątkowemu zobowiązaniu
w stosunku do klientów i środków w księdze „otwartych rachunków”. Plik
saldo wykazane w rejestrze czeków lub rachunku bankowym
musi być równa całkowitej odpowiedzialności wobec klientów i „otwartego konta”
księga główna.
(11) Odpowiedzialny jest wyznaczony pośrednik
sporządzanie miesięcznego bilansu próbnego księgi klienta,
uzgodnienie księgi zarówno ze stanem banku rachunku powierniczego
ment i rejestr rachunków powierniczych lub kontrolę bankową
konto. Saldo książeczki czekowej, uzgodnienie bankowe i
księgi klientów (w tym księga „otwartych kont”) muszą
zawsze być w zgodzie. Bilans próbny to lista wszystkich
księgi klientów, w tym księga „otwartych kont”, pokazująca
nazwisko właściciela lub numer kontrolny, data ostatniego wpisu do
księga i saldo księgi.
(12) Wszelkie wypłaty funduszy powierniczych będą dokonywane do
czek lub przelew elektroniczny, wystawiony na fundusz powierniczy
konto bankowe i zidentyfikowane na nim do określonej nieruchomości lub
transakcja szansy biznesowej lub gromadzenie / zarządzanie
umowa. Liczba każdego czeku, kwota, data, odbiorca,
pozycje objęte ubezpieczeniem i obciążenie arkusza księgi konkretnego klienta
muszą być widoczne na odcinku czekowym lub rejestrze czekowym i wszystkim
dane muszą zgadzać się dokładnie z pisemnym czekiem. Bez czeku
numery na dowolnym koncie powierniczym mogą zostać zduplikowane.
(a) Nie dokonuje się wypłaty z rachunku powierniczego
na podstawie rachunków za przelewy do momentu złożenia depozytu
zweryfikowany.
(b) Wyznaczony pośrednik musi zapewnić kontynuację
nota debetowa w formie papierowej w przypadku wypłaty środków przelewem
transfer.
(c) Wyznaczony broker zatrzymuje transakcję
złożyć kopię instrukcji podpisanych przez właściciela środków, które mają być
przekazane elektronicznie, które identyfikują podmiot odbierający i
numer konta.
(13) Unieważnione czeki zapisane na powierniczym rachunku bankowym
zostaną trwale zniszczone i zachowane.
(14) Prowizje należne innej firmie mogą zostać zapłacone
z rachunku powierniczego nieruchomości. Te prowizje
zostanie wypłacona niezwłocznie po otrzymaniu środków. Prowizje
dzielone z inną firmą są obniżeniem prowizji brutto
otrzymane wiadomości.
(15) Brak depozytów na powierniczym rachunku bankowym dotyczącym nieruchomości
składa się z funduszy:
(a) które należą do wyznaczonego maklera lub nieruchomości
firma, z tym że wyznaczony broker może wpłacić minimalną kwotę
kwota na otwarcie rachunku powierniczego lub utrzymanie minimalnej
kwota, aby konto nie zostało zamknięte; lub
(b) które nie dotyczą nieruchomości lub działalności klienta
transakcji sprzedaży szansy sprzedaży lub nie otrzymano ich w związku
z najmem klienta, umową lub windykacją hipoteczną
konto.
(16) Brak wypłat z banku powierniczego ds. Nieruchomości
konto należy sporządzić:
(a) w przypadku pozycji niezwiązanych z konkretną nieruchomością lub
transakcję związaną z możliwością biznesową lub wynajem, umowę lub hipotekę
konto poboru próbek;
(b) odnoszące się do określonej nieruchomości lub oferty biznesowej
transakcji wspólnotowej lub najmu, umowy lub windykacji hipotecznej
konto przekraczające rzeczywistą kwotę posiadaną na nieruchomości
zaufać kontu bankowemu w związku z tą transakcją lub współpracą
konto wyborcze;
(c) W ramach zapłaty prowizji należnej jakiejkolwiek osobie
licencjonowane firmie lub w celu pokrycia jakichkolwiek kosztów biznesowych
firma. Wypłata prowizji osobom uprawnionym do
Strona 47
Nieruchomości - procedury związane z kontem powierniczym
308-124E-115
(01.07.13)
[Ch. 308-124E WAC s. 3]
firma lub jakiekolwiek wydatki biznesowe wyznaczonego brokera lub
firma jest opłacana ze zwykłego rachunku bankowego firmy
firma.
(d) W przypadku wszelkich opłat bankowych, w tym usług bankowych
wady, czeki lub inne pozycje, z wyjątkiem określonych w WAC 308-
124E-110 (1) (a) i (d). Opłaty bankowe to koszty ogólne
wydatki biura nieruchomości. Należy poczynić przygotowania
z bankiem, aby wszelkie takie opłaty miały zastosowanie do rzeczywistych
powiernicze konto bankowe obciążane zwykłym bankiem biznesowym
konto lub oddzielne miesięczne wyciągi z banku
opłaty, aby mogły być opłacone z działalności firmy
konto bankowe.
(17) Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do
ręczne lub komputerowe systemy księgowe. Dla jasności, plik
dla systemów komputerowych adresowane są następujące informacje:
(a) System musi zapewniać możliwość tworzenia kopii zapasowych
wszystkie pliki danych.
(b) rejestry lub dzienniki pokwitowań, czeków lub wypłat,
uzgodnienia bankowe, a miesięczne salda próbne będą
zachowane i dostępne do natychmiastowego wyszukania lub wydrukowania
żądanie wydziału.
(c) Wyznaczony pośrednik będzie utrzymywał datowane źródło
plik dokumentu lub plik indeksu do obsługi wszelkich zmian w istniejących plikach
wpisy księgowe.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041. WSR 13-14-077, § 308-124E-105,
złożone 01.07.13, skuteczne 01.08.13. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124E-105, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124E-110
WAC 308-124E-110 Administrowanie środkami zgromadzonymi w
zaufanie - transakcje dotyczące nieruchomości i okazji biznesowych.
Procedury opisane w tej sekcji mają zastosowanie do funduszy
otrzymane przez firmę w związku ze sprzedażą nieruchomości,
możliwości transakcji lub opcji. Te procedury
są dodatkiem do wymagań ogólnego trustu
procedury rozliczeniowe zawarte w WAC 308-124E-105.
(1) Rachunki bankowe, dowody wpłaty, czeki i podpis
karty są wyznaczane jako rachunki powiernicze w firmie lub
przybrane nazwisko jako licencjonowane. Powieraj rachunki bankowe dla nieruchomości
transakcje sprzedaży lub okazji biznesowych stanowią odsetki
prowadzenie rachunków depozytów na żądanie. Te rachunki będą
ustalone zgodnie z opisem w RCW 18.85.285 i niniejszej sekcji.
a) Firma utrzymuje pulę oprocentowanych aktywów
konto powiernicze zidentyfikowane jako konto mieszkaniowego funduszu powierniczego dla
depozyt funduszy powierniczych o wartości dziesięciu tysięcy dolarów lub mniej.
Przychody odsetkowe z tego konta będą wypłacane na konto
departament przez instytucję depozytową zgodnie z
RCW 18.85.285 (8) po odliczeniu rozsądnych usług bankowych
opłaty i prowizje zastępcze, które nie obejmują drukowania czeków
opłaty lub opłaty za systemy księgowe.
(b) Licencjobiorca ujawnia stronie na piśmie
zdeponując ponad dziesięć tysięcy dolarów, które ma partia
opcja pomiędzy (b) (i) a (ii) niniejszej podsekcji:
(i) Wszystkie fundusze powiernicze, które nie muszą być zdeponowane na
zdeponowane zostanie konto określone w lit. a) niniejszej podsekcji
na osobnym oprocentowanym rachunku powierniczym dla konkretnego
strona lub sprawa strony, od której zostaną zapłacone odsetki
strona (-y); lub
(ii) na oprocentowanym rachunku zbiorczym określonym w lit. a)
niniejszego ustępu, jeśli strony transakcji wyrażą zgodę w
pisanie.
(c) (i) W przypadku rachunków utworzonych zgodnie z lit. a) niniejszego
podpunkt, wyznaczony pośrednik będzie utrzymywał dodatkowe
księga główna z nagłówkiem określonym jako „Rachunek powierniczy mieszkaniowy
odsetki. ”W miarę otrzymywania miesięcznych wyciągów
naliczając naliczone odsetki, wyznaczony broker zaksięguje
kwota do połączonej księgi odsetek. Kiedy bank stwierdzi
wskazuje, że odsetki zostały zapłacone państwu lub bankowi
opłaty, wyznaczony broker obciąży księgę
odpowiednio.
(ii) W przypadku rachunków utworzonych zgodnie z (b) (i) niniejszego regulaminu
podsekcji, zostaną naliczone odsetki lub opłaty bankowe
zaksięgowane w indywidualnym rejestrze.
(d) Gdy opłaty bankowe / opłaty przekraczają odsetki
zarobione, co powoduje, że saldo jest mniejsze niż powiązania z kontem powierniczym
bity, wyznaczony makler dokonuje w ciągu jednego dnia bankowego
po otrzymaniu takiego zawiadomienia zdeponować środki z firmy
konto firmowe lub inne konto niezaufane, aby przynieść zaufanie
uwzględnić saldo wraz z pozostałymi zobowiązaniami. Wyznaczenie
broker nated może otrzymać zwrot pieniędzy od strony wpłacającej
środki na te opłaty dla kont założonych zgodnie z opisem
w lit. b) ppkt (i) niniejszej podsekcji, jeżeli zwrot kosztów jest dozwolony
na piśmie przez stronę wpłacającą środki. Dla kont
ustanowiony na podstawie lit. a) niniejszej podsekcji, wyznaczony makler
jako firma pokryje nadwyżki opłat / opłat bankowych
koszt.
(2) Odrębny czek zostanie wystawiony na nieruchomość
zaufane konto bankowe, płatne firmie zgodnie z licencją, dla każdego
zarobiona prowizja po ostatecznym zamknięciu nieruchomości lub
transakcja możliwości biznesowych. Każda kontrola prowizji
są identyfikowane z transakcją, której dotyczą.
(3) Brak wypłat z banku nieruchomości
konto zostanie sporządzone przed zamknięciem nieruchomości lub
transakcja dotycząca okazji biznesowej lub przed wystąpieniem zdarzenia
warunek określony w umowie kupna-sprzedaży, do dowolnego
osoby lub z jakiegokolwiek powodu, bez pisemnej zgody obu stron
kupujący i sprzedający; oprócz tego:
(a) Jeśli umowa wygasa zgodnie z jej własnym
warunków przed zamknięciem, wypłata środków zostanie dokonana jako
zapewnione w umowie bez pisemnej zgody; i
(b) Środki mogą zostać wypłacone powiernikowi wyznaczonemu
sporządzone na piśmie przez kupującego i sprzedającego w celu zamknięcia transakcji
działanie, rozsądnie przed datą zamknięcia, aby
z kontrolami do wyczyszczenia.
(4) Gdy transakcja zapewnia zadatek
depozyt / weksel lub inny instrument, który ma być przechowywany przez inną stronę
niż firma, licencjobiorca dostarczy zadatek
zadatek na rzecz strony wskazanej w warunkach zakupu
i umowa sprzedaży na przechowywanie środków. Licencjobiorca
uzyskać datowane pokwitowanie od strony utrzymującej zadatek
fundusze pieniężne. Licencjobiorca dostarcza pokwitowanie do des-
zignorowany broker lub odpowiedzialny broker zarządzający. Przestarzały
pokwitowanie powinno zostać złożone i zachowane we wszystkich uczestniczących
pliki transakcyjne firmy. Wyznaczony broker ma ostateczną
współodpowiedzialność za dostarczenie środków.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041. WSR 13-14-077, § 308-124E-110,
złożone 01.07.13, skuteczne 01.08.13. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124E-110, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124E-115
WAC 308-124E-115 Administrowanie środkami zgromadzonymi w
zaufanie - zarządzanie nieruchomościami. Te procedury mają zastosowanie
kabel do zarządzania nieruchomością i windykacja umów / hipoteki
Strona 48
308-124E-115
Nieruchomości - procedury związane z kontem powierniczym
[Ch. 308-124E WAC s. 4]
(01.07.13)
umowy i są dodatkiem do ogólnego trustu
procedury księgowe w WAC 308-124E-105.
(1) Powiernicze rachunki bankowe do zarządzania nieruchomościami
działania są zwolnione z wymogu oprocentowania określonego w
RCW 18.85.285. Jednak oprocentowane konta
transakcje zarządzania nieruchomościami mogą być zawierane jako
opisane w tej sekcji.
a) oprocentowane powiernicze rachunki bankowe lub dywidenda
zarabianie na rachunkach inwestycyjnych zawierających wyłącznie środki na koncie
w imieniu indywidualnego właściciela dochodu zarządzanego majątku
firma może zostać ustalona na podstawie pisemnego polecenia
umowa o zarządzanie nieruchomością lub dyrektywa podpisana przez
właściciel: pod warunkiem, że wszystkie odsetki lub dochody zostaną naliczone
właściciel;
(b) oprocentowane powiernicze rachunki bankowe zawierające wyłącznie
szkody lub kaucje otrzymane od lokatorów
nieruchomości dochodowe zarządzane przez firmę dla osoby fizycznej
właściciel może zostać ustalony przez wyznaczonego maklera, kiedy
zgodnie z pisemną umową o zarządzanie oraz odsetki
na takich powierniczych rachunkach bankowych można wpłacić właścicielowi, jeżeli
firma jest na podstawie pisemnej umowy wyznaczona jako „przedstawiciel
właściciel "na podstawie przepisów RCW 59.18.270, Resi-
aktualna ustawa o właścicielu i najemcy;
(c) Wyznaczony makler nie jest zobowiązany do ustanowienia
indywidualne oprocentowane rachunki dla każdego właściciela, gdy wszystko
właściciele przenoszą udziały na firmę;
(d) Wspólny rachunek, zwykle określany jako „rozliczenie”
konto ”można założyć w razie potrzeby. To konto musi być
konto powiernicze.
(2) Każdy system rachunkowości zarządzania nieruchomościami ma być
księgowanie otrzymanych i wydatkowanych środków pieniężnych. Każdy inny
metoda rozliczania oferowana właścicielom za ich wynajem
Właściwości, jednostki i / lub kompleksy mają być uzupełnieniem dla
firmy rozliczające wszystkie otrzymane i wydatkowane środki pieniężne
rachunki powiernicze firm. Podsumowanie wszystkich właścicieli
musi obejmować tę rachunkowość.
(3) Wstępna autoryzacja wypłat lub potrąceń
przez instytucję finansową z tytułu powtarzających się wydatków, takich jak
spłaty kredytu hipotecznego w imieniu właściciela nie są dozwolone, jeśli
na koncie znajdują się kaucje najemcy lub fundusze należą do
do więcej niż jednego klienta.
(4) Na trust nieruchomości można wystawić jeden czek
konto bankowe płatne na rzecz firmy zgodnie z licencją, na poczet
wszystkie opłaty i prowizje za zarządzanie nieruchomością, jeśli takie są
kontrola jest obsługiwana przez określony harmonogram prowizji
do każdego klienta. Prowizje za zarządzanie nieruchomością
wycofuje się co najmniej raz w miesiącu.
(5) Brak wypłat z banku powierniczego
konto zostanie utworzone ze środków otrzymanych jako szkoda lub zabezpieczenie
kaucja ratyfikacyjna od umowy najmu lub najmu zarządzanej nieruchomości
przez firmę właścicielowi lub jakiejkolwiek innej osobie bez pisemnego
Dziesiąta umowa najemcy, do końca okresu najmu kiedy
środki mają zostać wypłacone osobie lub osobom uprawnionym
do funduszy przewidzianych w warunkach najmu lub dzierżawy
umowa.
(6) Gdy umowa o zarządzanie między
właściciela (właścicieli) a firma zostaje rozwiązana, fundusze właściciela (właścicieli) muszą
wypłacane zgodnie z umową. Fundusze przechowywane jako dam-
kaucji z tytułu starości lub kaucji zostaną wypłacone właścicielowi (właścicielom) lub
następca zarządcy nieruchomości, a najemcy powiadomili o tym fakcie
firma dokonująca wypłaty jest zgodna z przepisami RCW
59.18.270, Ustawa o właścicielu lokalu mieszkalnego i najemcy.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124E-115, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
Strona 49
(03.08.15)
[Ch. 308-124H WAC s. 1]
Rozdział 308-124H
Rozdział 308-124H WAC
NIERUCHOMOŚĆ - KURS, SZKOŁA I INSTRUKTOR
ZATWIERDZENIE
WAC
EDUKACJA
308-124H-805
Wymagane zatwierdzenie kursu.
308-124H-810
Tytuły kursów zarezerwowane dla określonego programu nauczania
kursy.
308-124H-820
Ogólne wymagania dotyczące zatwierdzenia kursu.
308-124H-825
Zatwierdzenie treści kursu przez dostawcę szkół średnich
podanie.
308-124H-830
Metody dostarczania edukacji na odległość - zdefiniowane.
308-124H-835
Definicja interaktywna.
308-124H-840
Wymagane jest zatwierdzenie metody prowadzenia kształcenia na odległość.
308-124H-845
Metody nauczania na odległość certyfikowane przez
Stowarzyszenie Urzędników Prawa Nieruchomości
(ARELLO).
308-124H-850
Zmiany i aktualizacje zatwierdzonych kursów.
308-124H-855
Certyfikat ukończenia kursu.
308-124H-860
Kursy oferowane w formie sympozjum lub konferencji.
308-124H-865
Działania dyscyplinarne - procedury - dochodzenie.
308-124H-870
Podstawy odmowy lub cofnięcia zatwierdzenia kursu.
308-124H-875
Procedura przesłuchania.
308-124H-880
Wymagana zgoda szkoły i administratora szkoły.
308-124H-885
Proces składania wniosków dla wcześniej zatwierdzonych szkół.
308-124H-890
Wniosek o zatwierdzenie szkoły.
308-124H-895
Obowiązki administratora.
308-124H-900
Zrzeszony przedstawiciel zatwierdzonej szkoły–
Zdefiniowano - opisane zadania i obowiązki.
308-124H-905
Powiadomienie o działaniach podmiotów rządowych lub akredytacji
prowizje.
308-124H-907
Wymagana publikacja.
308-124H-910
Opis kursu.
308-124H-915
Świadectwo uznania szkoły.
308-124H-920
Działania dyscyplinarne - procedury - dochodzenie.
308-124H-925
Podstawy odmowy lub wycofania szkoły lub szkoły
zgoda administratora.
308-124H-930
Procedura przesłuchania.
308-124H-935
Przechowywanie dokumentacji.
308-124H-940
Zamknięcie szkoły / zmiana statusu.
308-124H-945
Wymagana zgoda instruktora.
308-124H-950
Proces aplikacyjny dla wcześniej zatwierdzonych instruktorów.
308-124H-955
Certyfikat zatwierdzenia instruktora.
308-124H-960
Kwalifikacje instruktorów.
308-124H-965
Zmiany w instruktorach.
308-124H-970
Wykładowcy gościnni - zdefiniowani.
308-124H-975
Działania dyscyplinarne - procedury - dochodzenie.
308-124H-980
Podstawy odmowy lub cofnięcia zgody instruktora.
308-124H-985
Procedura przesłuchania.
308-124H-990
Opłaty za kurs nieruchomości, szkołę i instruktora.
WCZEŚNIEJ USUWANIE SEKCJI
SKODYFIKOWANE W TYM ROZDZIALE
308-124H-010
Zatwierdzenie kursów nieruchomości w celu spełnienia godzin zegarowych
wymagania. [Organ statutowy: RCW 18.85.040,
[18,85] 0,085, [18,85] 0,090 i [18,85] 0,095. WSR 91-07-
029, § 308-124H-010, złożone 14.03.1991, skuteczne 14.04.1991.
Organ ustawowy: RCW 18.85.040. WSR 90-01-047,
§ 308-124H-010, złożone 12/14/89, skuteczne 14/1/90;
WSR 87-20-091 (zamówienie PM 683), § 308-124H-010,
złożone 7/10/87; WSR 85-21-035 (zamówienie 136R), § 308-
124H-010, złożone 11 października 85; WSR 78-11-052 (zamówienie RE
125), § 308-124H-010, złożone 10/23/78; Zamówienie RE 116, §
308-124H-010, złożone 4/30/76.] Uchylony przez WSR 91-
23-006, złożone 7.11.91, skuteczne 12/8/91. Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040.
308-124H-011
Wymagane zatwierdzenie kursu. [Organ statutowy: RCW
18.85.040 i rozporządzenie gubernatora w sprawie regulacji
Ulepszenie 97-02. WSR 00-08-035, § 308-124H-011,
zgłoszone 29 marca 2007 r., skuteczne 7/1/00 r. Organ statutowy:
RCW 18.85.040 i SB 6284. WSR 95-03-012, § 308-
124H-011, złożone 05.01.95, skuteczne 7/1/95. Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040. WSR 90-10-010, § 308-
124H-011, złożone 20.04.1990, skuteczne 8/1/90.] Uchylony przez
WSR 10-06-078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Statu-
Organ: RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124H-012
Tytuły kursów zarezerwowane dla określonego programu nauczania
kursy. [Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i The
Zarządzenie gubernatora w sprawie poprawy przepisów 97-02.
WSR 00-08-035, § 308-124H-012, złożone 29 marca 00, skut.
tive 7/1/00.] Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10,
skuteczne 7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040
i 18.85.041.
308-124H-013
Proces składania wniosków na wcześniej zatwierdzone kursy.
[Organ statutowy: RCW 18.85.040 (1) i (4). WSR
07-20-001, § 308-124H-013, złożone 9/20/07, skuteczne
21.10.07. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i The
Zarządzenie gubernatora w sprawie poprawy przepisów 97-02.
WSR 00-08-035, § 308-124H-013, złożony 29 marca 00 r.
tive 7/1/00.] Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10,
skuteczne 7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040
i 18.85.041.
308-124H-014
Ustalenie ram czasowych akceptacji podstawy programowej.
[Organ statutowy: RCW 18.85.040 (1), 43.24.086.
WSR 02-03-055, § 308-124H-014, złożone 10.01.2002, skuteczne
tive 2/10/02.] Uchylona przez WSR 10-06-078, złożona
01.03.10, obowiązuje od 01.07.10. Organ statutowy: RCW
18.85.040 i 18.85.041.
308-124H-020
Administracja. [Organ statutowy: RCW 18.85.040.
WSR 85-21-035 (zamówienie 136R), § 308-124H-020, złożony
10/11/85; WSR 82-17-039 (zamówienie 130), § 308-124H-
020, złożone 8/13/82; WSR 81-05-015 (Zamówienie RE 129), §
308-124H-020, złożone 2/10/81; Zamówienie RE 116, § 308-
124H-020, złożone 4/30/76.] Uchylony przez WSR 90-10-010,
zgłoszone 20.04.90, skuteczne 01.08.90. Organ statutowy:
RCW 18.85.040.
308-124H-021
Zatwierdzenie kursów. [Organ statutowy: RCW
18.85.040. WSR 90-23-039, § 308-124H-021, złożony
15.11.90, skuteczne 12/16/90; WSR 90-10-010, § 308-
124H-021, złożone 20.04.1990, skuteczne 8/1/90.] Uchylony przez
WSR 00-08-035, złożone 29 marca 00, skuteczne 7/1/00. Statu-
Urząd: RCW 18.85.040. i gubernatora
Rozporządzenie w sprawie poprawy przepisów 97-02.
308-124H-025
Ogólne wymagania dotyczące zatwierdzenia kursu. [Ustawowy
Organ: RCW 18.85.040 (1) i (4). WSR 07-20-
002, § 308-124H-025, złożone 9/20/07, skuteczne 10/21/07.
Organ ustawowy: RCW 18.85.040 (1). WSR 03-02-
001, § 308-124H-025, złożone 19.12.2002, skuteczne 19.01.03.
Organ ustawowy: RCW 18.85.040 (1), 43.24.086.
WSR 02-03-055, § 308-124H-025, złożone 10.01.2002, skuteczne
tive 2/10/02. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
Zarządzenie gubernatora w sprawie poprawy przepisów 97-
02. WSR 00-08-035, § 308-124H-025, złożone 29 marca 00,
skuteczne 7/1/00. Organ ustawowy: RCW 18.85.040
i rozdział 18.86 RCW. WSR 97-01-027, § 308-124H-
025, złożone 12/10/96, skuteczne 10.01.97. Autor statutowy
ity: RCW 18.85.040 i SB 6284. WSR 95-03-012, §
308-124H-025, złożone 1/5/95, skuteczne 7/1/95. Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040. WSR 91-23-006, § 308-
124H-025, złożone 11/7/91, skuteczne 12/8/91. Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040, [18.85] .085, [18.85] .090
i [18,85] 0,095. WSR 91-07-029, § 308-124H-025,
złożone 14.04.91, skuteczne 14.04.91. Organ statutowy:
RCW 18.85.040. WSR 90-10-010, § 308-124H-025,
złożone 20.04.90, skuteczne 8/1/90.] Uchylone przez WSR 10-
06-078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Autor statutowy
ity: RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124H-026
Zatwierdzenie treści kursu przez dostawcę szkół średnich
podanie. [Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
Zarządzenie gubernatora w sprawie poprawy przepisów 97-
02. WSR 00-08-035, § 308-124H-026, złożone 29 marca 00,
skuteczne 7/1/00.] Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony
01.03.10, obowiązuje od 01.07.10. Organ statutowy: RCW
18.85.040 i 18.85.041.
Strona 50
Rozdział 308-124H
Zatwierdzenie kursu, szkoły i instruktora
[Ch. 308-124H WAC s. 2]
(03.08.15)
308-124H-027
Metody dostarczania edukacji na odległość - zdefiniowane. [Statu-
tory Authority: RCW 18.85.040 i The Governor's
Zarządzenie w sprawie poprawy przepisów 97-02. WSR 00-08-
035, § 308-124H-027, złożone 29 marca 00, skuteczne 7/1/00.]
Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10, ze skutkiem
7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041.
308-124H-028
Interaktywne - zdefiniowane. [Organ statutowy: RCW
18.85.040 i rozporządzenie gubernatora w sprawie regulacji
Ulepszenie 97-02. WSR 00-08-035, § 308-124H-028,
złożone 29 marca 00, skuteczne 7/1/00.] Uchylone przez WSR 10-
06-078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Autor statutowy
ity: RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124H-029
Wymagane jest zatwierdzenie metody prowadzenia kształcenia na odległość.
[Organ statutowy: RCW 18.85.040 (1). WSR 03-14-
020, § 308-124H-029, złożone 20.06.03, skuteczne 21.07.2003;
WSR 03-02-001, § 308-124H-029, złożone 19.12.2002,
skuteczne 19.01.2003. Organ ustawowy: RCW 18.85.040
oraz zarządzenie gubernatora w sprawie poprawy przepisów
97-02. WSR 00-08-035, § 308-124H-029, złożone 29 marca 00,
skuteczne 7/1/00.] Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony
01.03.10, obowiązuje od 01.07.10. Organ statutowy: RCW
18.85.040 i 18.85.041.
308-124H-030
Wypełnianie kursów. [Organ statutowy: RCW 18.85.-
040. WSR 89-11-032 (zamówienie PM 844), § 308-124H-030,
złożone 12 maja 89; WSR 88-24-059 (zamówienie PM 811), § 308-
124H-030, złożone 12/7/88; WSR 87-20-091 (zamówienie PM
683), § 308-124H-030, złożone 10/7/87; WSR 85-21-035
(Zarządzenie 136R), § 308-124H-030, złożone 10/11/85; WSR
82-17-039 (zarządzenie 130), § 308-124H-030, złożone 8/13/82;
WSR 81-05-015 (zamówienie RE 129), § 308-124H-030, złożony
2/10/81; WSR 78-11-052 (zamówienie RE 125), § 308-124H-
030, złożone 23/10/78; Zamówienie RE 116, § 308-124H-030,
złożone 30.04.76.] Uchylony przez WSR 90-10-010, złożony
20.04.90, skuteczne 01.08.90. Organ statutowy: RCW
18.85.040.
308-124H-031
Metody nauczania na odległość certyfikowane przez
Stowarzyszenie Urzędników Prawa Nieruchomości
(ARELLO). [Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
Zarządzenie gubernatora w sprawie poprawy przepisów 97-
02. WSR 00-08-035, § 308-124H-031, złożone 29 marca 00,
skuteczne 7/1/00.] Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony
01.03.10, obowiązuje od 01.07.10. Organ statutowy: RCW
18.85.040 i 18.85.041.
308-124H-032
Kwalifikowalność do kursu. [Organ statutowy: RCW 18.85.-
040. WSR 79-07-063 (zamówienie RE 127), § 308-124H-032,
złożone 27.06.1979.] Uchylony przez WSR 85-21-035 (Order
136R), złożone 11 października 85. Organ statutowy: RCW
18.85.040.
308-124H-033
Aktualizacja materiałów kursowych w przypadku zmiany statutu lub
zmiana reguły. [Organ statutowy: RCW 18.85.040.
WSR 88-24-059 (zamówienie PM 811), § 308-124H-033,
złożone 12/7/88.] Uchylony przez WSR 90-10-010, złożony
20.04.90, skuteczne 01.08.90. Organ statutowy: RCW
18.85.040.
308-124H-034
Kursy ukończone w innych jurysdykcjach. [Ustawowy
Władza: RCW 18.85.040 i zarządzenie gubernatora
w sprawie poprawy przepisów 97-02. WSR 00-08-035, §
308-124H-034, złożone 29 marca 00, skuteczne 7/1/00.]
Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10, ze skutkiem
7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041.
308-124H-035
Treść kursu Podstawy nieruchomości. [Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040. WSR 90-10-010, § 308-
124H-035, zgłoszone 4/20/90, skuteczne 8/1/90; WSR 88-24-
059 (zamówienie PM 811), § 308-124H-035, złożone 12/7/88;
WSR 86-11-011 (zamówienie PM 595), § 308-124H-035,
złożone 12 maja 1986 r., skuteczne 10/1/86.] Uchylone przez WSR 95-
03-012, złożone 05.01.95, skuteczne 2/5/95. Autor statutowy
ity: RCW 18.85.040 i SB 6284.
308-124H-036
Treść kursu zarządzania nieruchomościami.
[Organ statutowy: RCW 18.85.040. WSR 90-10-010,
§ 308-124H-036, złożone 4/20/90, skuteczne 8/1/90; WSR
86-11-011 (zamówienie PM 595), § 308-124H-036, złożone
5/12/86, skuteczne 10/1/86.] Uchylony przez WSR 95-03-
012, złożone 1/5/95, skuteczne 2/5/95. Organ statutowy:
RCW 18.85.040 i SB 6284.
308-124H-037
Treść kursu z zakresu prawa nieruchomości. [Organ statutowy:
RCW 18.85.040. WSR 90-10-010, § 308-124H-037,
zgłoszone 20.04.90, skuteczne 01.08.90. Organ statutowy:
RCW 18.55.040. WSR 86-16-055 (zamówienie PM 606), §
308-124H-037, złożone 8/1/86, skuteczne 10/1/86.]
Uchylony przez WSR 95-03-012, złożony 05.01.95 ze skutkiem
2/5/95. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i SB
6284.
308-124H-038
Tytuły kursów. [Organ statutowy: RCW 18.85.040.
WSR 87-20-091 (zamówienie PM 683), § 308-124H-038,
złożone 10/7/87.] Uchylony przez WSR 90-10-010, złożony
20.04.90, skuteczne 01.08.90. Organ statutowy: RCW
18.85.040.
308-124H-039
Zmiany i aktualizacje zatwierdzonych kursów. [Ustawowy
Organ: RCW 18.85.040 (1) i (4). WSR 07-20-
003, § 308-124H-039, złożone 9/20/07, skuteczne 10/21/07.
Organ statutowy: RCW 18.85.040 i Gover-
ani rozporządzenie w sprawie poprawy przepisów 97-02. WSR
00-08-035, § 308-124H-039, złożone 29.03.20000, skuteczne
7/1/00.] Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10,
skuteczne 7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040
i 18.85.041.
308-124H-040
Zatwierdzenie zajęć. [Organ statutowy: RCW 18.85.-
040. WSR 87-20-091 (zamówienie PM 683), § 308-124H-040,
złożone 7/10/87; WSR 87-01-085 (zamówienie PM 631), § 308-
124H-040, złożone 22/12/86; WSR 86-11-011 (zamówienie PM
595), § 308-124H-040, złożone 12 maja 1986 r., Skuteczne 10/1/86;
WSR 86-06-011 (zamówienie 138R), § 308-124H-040, złożony
2/21/86; WSR 85-21-035 (zamówienie 136R), § 308-124H-
040, złożone 10/11/85; WSR 81-05-015 (Zamówienie RE 129), §
308-124H-040, złożone 2/10/81; WSR 79-07-063 (Order
RE 127), § 308-124H-040, złożone 27 czerwca 79; WSR 78-11-
052 (zamówienie RE 125), § 308-124H-040, złożone 23.10.2018;
Zamówienie RE 116, § 308-124H-040, złożone 30.04.76.]
Uchylony przez WSR 90-10-010, zgłoszony 4/20/90, ze skutkiem
01.08.90. Organ ustawowy: RCW 18.85.040.
308-124H-041
Certyfikat ukończenia kursu. [Organ statutowy:
RCW 18.85.040 i The Governor's Order on Regula-
tory Improvement 97-02. WSR 00-08-035, § 308-124H-
041, złożone 29 marca 00, skuteczne 7/1/00. Organ statutowy:
RCW 18.85.040 i SB 6284. WSR 95-03-012, § 308-
124H-041, złożone 1/5/95, skuteczne 2/5/95. Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040. WSR 90-10-010, § 308-
124H-041, złożone 20.04.90, skuteczne 8/1/90.] Uchylony przez
WSR 10-06-078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Statu-
Organ: RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124H-042
Kursy oferowane w formie sympozjum lub konferencji.
[Organ statutowy: RCW 18.85.040 i Gover-
ani rozporządzenie w sprawie poprawy przepisów 97-02. WSR
00-08-035, § 308-124H-042, złożone 29.03.20000, skuteczne
7/1/00.] Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10,
skuteczne 7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040
i 18.85.041.
308-124H-043
Tymczasowe zatwierdzenie instruktorów. [Autor statutowy -
ity: RCW 18.85.040. WSR 86-06-011 (Zamówienie 138R), §
308-124H-043, złożone 2/21/86.] Uchylone przez WSR 90-
10-010, złożone 20.04.90, skuteczne 01.08.90. Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040.
308-124H-045
Ewidencjonowanie. [Organ statutowy: RCW 18.85.040.
WSR 86-06-011 (zamówienie 138R), § 308-124H-045, złożony
2/21/86; WSR 85-21-035 (zamówienie 136R), § 308-124H-
045, złożone 10/11/85; WSR 81-05-015 (Zamówienie RE 129), §
308-124H-045, złożone 2/10/81; WSR 78-11-052 (Order
RE 125), § 308-124H-045, złożone 23.10.2078.] Uchylony przez
WSR 90-10-010, złożone 4/20/90, skuteczne 8/1/90. Statu-
Urząd: RCW 18.85.040.
308-124H-050
Przejrzyj aplikacje. [Organ statutowy: RCW
18.85.040. WSR 81-05-015 (zamówienie RE 129), § 308-
124H-050, złożone 2/10/81; WSR 78-11-052 (zamówienie RE
125), § 308-124H-050, złożone 10/23/78; Zamówienie RE 116, §
308-124H-050, złożone 4/30/76.] Uchylony przez WSR 90-
10-010, złożone 20.04.90, skuteczne 01.08.90. Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040.
308-124H-051
Działania dyscyplinarne - procedury - dochodzenie. [Stat-
Urzędy: RCW 18.85.040 i The Governor's
Zarządzenie w sprawie poprawy przepisów 97-02. WSR 00-08-
035, § 308-124H-051, złożone 29 marca 00, skuteczne 7/1/00.
Organ ustawowy: RCW 18.85.040. WSR 90-10-010,
§ 308-124H-051, złożone 20 kwietnia 90, skuteczne 8/1/90.]
Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10, ze skutkiem
7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041.
308-124H-055
Wymagania dotyczące edukacji w zakresie nieruchomości dla brokerów. [Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040. WSR 78-11-052 (zamówienie RE
125), § 308-124H-055, złożone 23/10/78.] Uchylony przez
WSR 90-10-010, złożone 4/20/90, skuteczne 8/1/90. Statu-
Urząd: RCW 18.85.040.
308-124H-060
Nauczyciele i / lub instruktorzy. [Organ statutowy: RCW
18.85.040. WSR 85-21-035 (zamówienie 136R), § 308-124H-
060, złożone 10/11/85; WSR 82-17-039 (Zamówienie 130), §
Strona 51
Zatwierdzenie kursu, szkoły i instruktora
Rozdział 308-124H
(03.08.15)
[Ch. 308-124H WAC s. 3]
308-124H-060, złożone 8/13/82; WSR 81-05-015 (Order
RE 129), § 308-124H-060, złożone 2/10/81; WSR 78-11-
052 (zarządzenie RE 125), § 308-124H-060, złożone 23/10/78;
Zamówienie RE 118, § 308-124H-060, złożone 7/6/76; Zamów RE
116, § 308-124H-060, zgłoszone 4/30/76.] Uchylony przez WSR
90-10-010, złożone 20.04.90, skuteczne 8/1/90. Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040.
308-124H-061
Podstawy odmowy lub cofnięcia zatwierdzenia kursu.
[Organ statutowy: RCW 18.85.040 (1). WSR 03-14-
020, § 308-124H-061, złożone 20.06.03, skuteczne 21.07.2003;
WSR 02-03-056, § 308-124H-061, złożone 10.01.2002, skuteczne
tive 2/10/02. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
Zarządzenie gubernatora w sprawie poprawy przepisów 97-
02. WSR 00-08-035, § 308-124H-061, złożone 29 marca 00,
skuteczne 7/1/00. Organ ustawowy: RCW 18.85.040
i SB 6284. WSR 95-03-012, § 308-124H-061, złożony
1/5/95, skuteczne 2/5/95. Organ statutowy: RCW
18.85.040. WSR 90-10-010, § 308-124H-061, złożony
20.04.90, skuteczne 8/1/90.] Uchylony przez WSR 10-06-
078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Organ statutowy:
RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124H-062
Procedura przesłuchania. [Organ statutowy: RCW 18.85.-
040 ust. 1. WSR 02-03-056, § 308-124H-062, złożony
10.01.2002, skuteczne 10.02.2002. Organ statutowy: RCW
18.85.040 i rozporządzenie gubernatora w sprawie regulacji
Ulepszenie 97-02. WSR 00-08-035, § 308-124H-062,
zgłoszone 29 marca 2007 r., skuteczne 7/1/00 r. Organ statutowy:
RCW 18.85.040. WSR 90-10-010, § 308-124H-062,
złożone 20.04.90, skuteczne 8/1/90.] Uchylone przez WSR 10-
06-078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Autor statutowy
ity: RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124H-065
Sprawdzenie zapisów. [Organ statutowy: RCW
18.85.040. WSR 85-21-035 (zamówienie 136R), § 308-124H-
065, złożony 10/11/85.] Uchylony przez WSR 90-10-010, złożony
20.04.90, skuteczne 01.08.90. Organ statutowy: RCW
18.85.040.
308-124H-070
Ukończenie kursów. [Organ statutowy: RCW
18.85.040. WSR 87-20-091 (zamówienie PM 683), § 308-
124H-070, złożone 7 października 87; WSR 78-11-052 (zamówienie RE
125), § 308-124H-070, złożone 10/23/78; Zamówienie RE 116, §
308-124H-070, złożone 4/30/76.] Uchylony przez WSR 90-
10-010, złożone 20.04.90, skuteczne 01.08.90. Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040.
308-124H-080
Kursy aktywacji licencji. [Organ statutowy:
RCW 18.85.040. WSR 85-21-035 (zamówienie 136R), § 308-
124H-080, złożone 10/11/85.] Uchylony przez WSR 95-03-
012, złożone 05.01.95, skuteczne 7/1/95. Organ statutowy:
RCW 18.85.040 i SB 6284.
308-124H-210
Wymagana zgoda szkoły i administratora szkoły.
[Organ statutowy: RCW 18.85.040 i Gover-
ani rozporządzenie w sprawie poprawy przepisów 97-02. WSR
00-08-035, § 308-124H-210, złożone 29.03.20000, skuteczne
01.07.00. Organ ustawowy: RCW 18.85.040. WSR 90-
10-010, § 308-124H-210, złożone 4/20/90, skuteczne
8/1/90.] Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10,
skuteczne 7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040
i 18.85.041.
308-124H-220
Zatwierdzenie szkół. [Organ statutowy: RCW
18.85.040. WSR 90-23-039, § 308-124H-220, złożony
15.11.90, skuteczne 12/16/90; WSR 90-10-010, § 308-
124H-220, złożone 20.04.1990, skuteczne 8/1/90.] Uchylony przez
WSR 00-08-035, złożone 29 marca 00, skuteczne 7/1/00. Statu-
Urząd: RCW 18.85.040. i gubernatora
Rozporządzenie w sprawie poprawy przepisów 97-02.
308-124H-221
Proces składania wniosków dla wcześniej zatwierdzonych szkół.
[Organ statutowy: RCW 18.85.040 i Gover-
ani rozporządzenie w sprawie poprawy przepisów 97-02. WSR
00-08-035, § 308-124H-221, złożone 29.03.20000, skuteczne
7/1/00.] Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10,
skuteczne 7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040
i 18.85.041.
308-124H-230
Wniosek o zatwierdzenie szkoły. [Organ statutowy:
RCW 18.85.040 i The Governor's Order on Regula-
tory Improvement 97-02. WSR 00-08-035, § 308-124H-
230, złożone 29 marca 00, skuteczne 7/1/00. Organ statutowy:
RCW 18.85.040. WSR 90-10-010, § 308-124H-230,
złożone 20.04.90, skuteczne 8/1/90.] Uchylone przez WSR 10-
06-078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Autor statutowy
ity: RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124H-240
Kwalifikacje administratora. [Organ statutowy:
RCW 18.85.040. WSR 90-10-010, § 308-124H-240,
zgłoszone 20.04.1990 ze skutkiem 1.08.1990.] Uchylone przez WSR 00-
08-035, zgłoszone 29.03.20000, skuteczne 7/1/00. Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040. i rozkaz gubernatora
w sprawie poprawy przepisów 97-02.
308-124H-245
Obowiązki administratora. [Organ statutowy:
RCW 18.85.040 i The Governor's Order on Regula-
tory Improvement 97-02. WSR 00-08-035, § 308-124H-
245, zgłoszone 29.03.20000, skuteczne 7/1/00.] Uchylone przez WSR
10-06-078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124H-246
Zrzeszony przedstawiciel zatwierdzonej szkoły–
Zdefiniowano - opisane zadania i obowiązki. [Ustawowy
Władza: RCW 18.85.040 i zarządzenie gubernatora
w sprawie poprawy przepisów 97-02. WSR 00-08-035, §
308-124H-246, złożone 29 marca 00, skuteczne 7/1/00.]
Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10, ze skutkiem
7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041.
308-124H-250
Powiadomienie o działaniach podmiotów rządowych lub akredytacji
prowizje. [Organ statutowy: RCW 18.85.-
040. WSR 90-10-010, § 308-124H-250, złożone 4/20/90,
skuteczne 8/1/90.] Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony
01.03.10, obowiązuje od 01.07.10. Organ statutowy: RCW
18.85.040 i 18.85.041.
308-124H-260
Wymagana publikacja. [Organ statutowy: RCW
18.85.040 i rozporządzenie gubernatora w sprawie regulacji
Ulepszenie 97-02. WSR 00-08-035, § 308-124H-260,
zgłoszone 29 marca 2007 r., skuteczne 7/1/00 r. Organ statutowy:
RCW 18.85.040. WSR 90-23-039, § 308-124H-260,
złożone 11/15/90, skuteczne 12/16/90; WSR 90-10-010, §
308-124H-260, zgłoszone 4/20/90, skuteczne 8/1/90.]
Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10, ze skutkiem
7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041.
308-124H-270
Opis kursu. [Organ statutowy: RCW 18.85.-
040 i zarządzenie gubernatora w sprawie poprawy przepisów
ment 97-02. WSR 00-08-035, § 308-124H-270, złożony
29.03.00, obowiązuje od 01.07.00. Organ statutowy: RCW
18.85.040. WSR 91-23-006, § 308-124H-270, złożony
11/7/91, skuteczne 12/8/91; WSR 90-10-010, § 308-
124H-270, złożone 20.04.90, skuteczne 01.08.90.] Uchylony przez
WSR 10-06-078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Statu-
Organ: RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124H-280
Świadectwo uznania szkoły. [Organ statutowy:
RCW 18.85.040. WSR 90-10-010, § 308-124H-280,
złożone 20.04.90, skuteczne 8/1/90.] Uchylone przez WSR 10-
06-078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Autor statutowy
ity: RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124H-290
Zmiana właściciela lub okoliczności. [Ustawowy
Władza: RCW 18.85.040 i zarządzenie gubernatora
w sprawie poprawy przepisów 97-02. WSR 00-08-035, §
308-124H-290, złożone 3/29/00, skuteczne 7/1/00. Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040. WSR 90-10-010, § 308-
124H-290, złożone 20.0490, skuteczne 8/1/90.] Uchylony przez
WSR 10-06-078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Statu-
Organ: RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124H-300
Działania dyscyplinarne - procedury - dochodzenie. [Stat-
Urzędy: RCW 18.85.040 i The Governor's
Zarządzenie w sprawie poprawy przepisów 97-02. WSR 00-08-
035, § 308-124H-300, złożone 29.03.2000, skuteczne 7/1/00.
Organ ustawowy: RCW 18.85.040. WSR 90-10-010,
§ 308-124H-300, zgłoszone 4/20/90, skuteczne 8/1/90.]
Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10, ze skutkiem
7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041.
308-124H-310
Podstawy odmowy lub wycofania szkoły lub szkoły
zgoda administratora. [Organ statutowy: RCW
18.85.040 i rozporządzenie gubernatora w sprawie regulacji
Ulepszenie 97-02. WSR 00-08-035, § 308-124H-310,
zgłoszone 29 marca 2007 r., skuteczne 7/1/00 r. Organ statutowy:
RCW 18.85.040 i SB 6284. WSR 95-03-012, § 308-
124H-310, złożone 1/5/95, skuteczne 2/5/95. Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040. WSR 90-10-010, § 308-
124H-310, złożone 20.04.1990 ze skutkiem 1.08.1990.] Uchylony przez
WSR 10-06-078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Statu-
Organ: RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124H-320
Procedura przesłuchania. [Organ statutowy: RCW 18.85.-
040 i zarządzenie gubernatora w sprawie poprawy przepisów
ment 97-02. WSR 00-08-035, § 308-124H-320, złożony
29.03.00, obowiązuje od 01.07.00. Organ statutowy: RCW
18.85.040. WSR 90-10-010, § 308-124H-320, złożony
20.04.90, skuteczne 8/1/90.] Uchylony przez WSR 10-06-
078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Organ statutowy:
RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124H-330
Przechowywanie dokumentacji. [Organ statutowy: RCW 18.85.-
040. WSR 90-10-010, § 308-124H-330, złożone 4/20/90,
Strona 52
308-124H-805
Zatwierdzenie kursu, szkoły i instruktora
[Ch. 308-124H WAC s. 4]
(03.08.15)
skuteczne 8/1/90.] Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony
01.03.10, obowiązuje od 01.07.10. Organ statutowy: RCW
18.85.040 i 18.85.041.
308-124H-340
Zamknięcie szkoły / zmiana statusu. [Organ statutowy:
RCW 18.85.040. WSR 90-10-010, § 308-124H-340,
złożone 20.04.90, skuteczne 8/1/90.] Uchylone przez WSR 10-
06-078, filed 3/1/10, effective 7/1/10. Statutory Author-
ity: RCW 18.85.040 and 18.85.041.
308-124H-510
Instructor approval required. [Statutory Authority:
RCW 18.85.040 and The Governor's Order on Regula-
tory Improvement 97-02. WSR 00-08-035, § 308-124H-
510, filed 3/29/00, effective 7/1/00. Statutory Authority:
RCW 18.85.040. WSR 90-10-010, § 308-124H-510,
filed 4/20/90, effective 8/1/90.] Repealed by WSR 10-
06-078, filed 3/1/10, effective 7/1/10. Statutory Author-
ity: RCW 18.85.040 and 18.85.041.
308-124H-520
Approval of instructors. [Statutory Authority: RCW
18.85.040. WSR 91-12-013, § 308-124H-520, filed
5/30/91, effective 6/30/91; WSR 90-23-039, § 308-
124H-520, filed 11/15/90, effective 12/16/90; WSR 90-
10-010, § 308-124H-520, filed 4/20/90, effective
8/1/90.] Repealed by WSR 00-08-035, filed 3/29/00,
effective 7/1/00. Statutory Authority: RCW 18.85.040.
and The Governor's Order on Regulatory Improvement
97-02.
308-124H-525
Proces aplikacyjny dla wcześniej zatwierdzonych instruktorów.
[Organ statutowy: RCW 18.85.040 i Gover-
ani rozporządzenie w sprawie poprawy przepisów 97-02. WSR
00-08-035, § 308-124H-525, złożone 29.03.20000, skuteczne
7/1/00.] Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10,
skuteczne 7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040
i 18.85.041.
308-124H-530
Certyfikat zatwierdzenia instruktora. [Organ statutowy:
RCW 18.85.040 i The Governor's Order on Regula-
tory Improvement 97-02. WSR 00-08-035, § 308-124H-
530, złożone 29 marca 00, skuteczne 7/1/00. Organ statutowy:
RCW 18.85.040. WSR 90-10-010, § 308-124H-530,
złożone 20.04.90, skuteczne 8/1/90.] Uchylone przez WSR 10-
06-078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Autor statutowy
ity: RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124H-540
Kwalifikacje instruktorów. [Organ statutowy:
RCW 18.85.040 i SB 6284. WSR 95-03-012, § 308-
124H-540, złożone 1/5/95, skuteczne 2/5/95. Ustawowy
Urząd: RCW 18.85.040, [18.85] .085, [18.85] .090
i [18,85] 0,095. WSR 91-07-029, § 308-124H-540,
złożone 14.04.91, skuteczne 14.04.91. Organ statutowy:
RCW 18.85.040. WSR 90-10-010, § 308-124H-540,
złożone 20.04.90, skuteczne 8/1/90.] Uchylone przez WSR 10-
06-078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Autor statutowy
ity: RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124H-550
Zmiany w instruktorach. [Organ statutowy: RCW
18.85.040. WSR 90-10-010, § 308-124H-550, złożony
20.04.90, skuteczne 8/1/90.] Uchylony przez WSR 10-06-
078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Organ statutowy:
RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124H-551
Wykład (y) gościnny (e) [wykładowcy] - zdefiniowano. [Ustawowy
Władza: RCW 18.85.040 i zarządzenie gubernatora
w sprawie poprawy przepisów 97-02. WSR 00-08-035, §
308-124H-551, złożone 29 marca 00, skuteczne 7/1/00.]
Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10, ze skutkiem
7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041.
308-124H-560
Działania dyscyplinarne - procedury - dochodzenie. [Stat-
utory Authority: RCW 18.85.040. WSR 90-10-010, §
308-124H-560, zgłoszone 4/20/90, skuteczne 8/1/90.]
Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10, ze skutkiem
7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041.
308-124H-570
Podstawy odmowy lub cofnięcia zgody instruktora.
[Organ statutowy: RCW 18.85.040 i SB 6284.
WSR 95-03-012, § 308-124H-570, złożone 1/5/95, skuteczne
tive 2/5/95. Organ ustawowy: RCW 18.85.040. WSR
90-10-010, § 308-124H-570, zgłoszone 4/20/90, skuteczne
8/1/90.] Uchylony przez WSR 10-06-078, złożony 01.03.10,
skuteczne 7/1/10. Organ ustawowy: RCW 18.85.040
i 18.85.041.
308-124H-580
Procedura przesłuchania. [Organ statutowy: RCW 18.85.-
040 i zarządzenie gubernatora w sprawie poprawy przepisów
ment 97-02. WSR 00-08-035, § 308-124H-580, złożony
29.03.00, obowiązuje od 01.07.00. Organ statutowy: RCW
18.85.040. WSR 90-10-010, § 308-124H-580, złożony
20.04.90, skuteczne 8/1/90.] Uchylony przez WSR 10-06-
078, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10. Organ statutowy:
RCW 18.85.040 i 18.85.041.
308-124H-800
Opłaty za kurs nieruchomości, szkołę i instruktora.
[Organ statutowy: RCW 18.85.040 i Gover-
ani rozporządzenie w sprawie poprawy przepisów 97-02. WSR
00-08-035, § 308-124H-800, złożone 29.03.20000, skuteczne
01.07.00. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i SB
6284. WSR 95-03-012, § 308-124H-800, złożone 1/5/95,
skuteczne 2/5/95. Organ ustawowy: RCW 18.85.040.
WSR 91-12-012, § 308-124H-800, zgłoszony 5/30/91, skuteczny
tive 6/30/91.] Uchylona przez WSR 10-06-078, złożona
01.03.10, obowiązuje od 01.07.10. Organ statutowy: RCW
18.85.040 i 18.85.041.
308-124H-815
Proces składania wniosków na wcześniej zatwierdzone kursy.
[Statutory Authority: RCW 18.85.040 and 18.85.041.
WSR 10-06-078, § 308-124H-815, filed 3/1/10, effec-
tive 7/1/10.] Repealed by WSR 14-16-054, filed
7/29/14, effective 8/29/14. Statutory Authority: RCW
18.85.041.
EDUCATION
308-124H-805
WAC 308-124H-805 Course approval required. (1)
Any education provider or course developer may submit a
course to the department for approval.
(2) Course approval by the department is required prior
to the date on which the course is offered for clock hour
credit.
(3) The course provider must submit a completed course
approval application, using the method defined by the depart-
ment.
(4) The director or designee shall approve, disapprove,
or conditionally approve applications based upon criteria
established by the commission.
(5) Upon approval, disapproval or conditional approval,
wnioskodawca zostanie o tym poinformowany na piśmie przez departament.
Powiadomienie o odrzuceniu zawiera powody odmowy.
(6) Zatwierdzenie wygaśnie cztery lata po wejściu w życie
data zatwierdzenia, z wyjątkiem kursu podstawowego, który powinien
wygasają po dwóch latach.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041. WSR 15-16-091, § 308-124H-805,
zgłoszone 03.08.15 ze skutkiem 09.03.15; WSR 14-16-054, § 308-124H-805, złożony
29.07.14, skuteczne 8/29/14. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124H-805, złożone 3/1/10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-810
WAC 308-124H-810 Tytuły kursów zarezerwowane dla
zapisany program nauczania. Każda zatwierdzona szkoła
oferować podstawy, zarządzanie biznesem, pośrednik
agement, prawo nieruchomości, zaawansowane prawo nieruchomości, nieruchomości
praktyki lub zaawansowane praktyki dotyczące nieruchomości powinny wykorzystywać
najnowszy program kursu określony przez wydział,
i zawiera w tytule wyrażenie „fundusze nieruchomości
tals, „zarządzanie pośrednictwem w obrocie nieruchomościami”, „prawo nieruchomości”,
„zaawansowane prawo nieruchomości”, „zarządzanie przedsiębiorstwem”, „real
praktyki związane z nieruchomościami ”lub„ zaawansowane praktyki na rynku nieruchomości ”, jeśli
przeznaczone do zatwierdzenia na godziny zegarowe. Żadne inne kursy nie będą
używają tych zwrotów w tytułach.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041. WSR 14-16-054, § 308-124H-810,
złożone 29.07.14, skuteczne 29.08.14. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124H-810, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-820
WAC 308-124H-820 Ogólne wymagania dla
zatwierdzenie kursu. Kursy muszą spełniać następujące wymagania:
menty:
(1) być oferowane przez podmiot prywatny zatwierdzony przez dyrekcję
do działania jako szkoła;
(2) Być oferowane przez publiczną pomoc techniczną lub podatkową
szkoła wyższa lub inna instytucja szkolnictwa wyższego
Strona 53
Zatwierdzenie kursu, szkoły i instruktora
308-124H-825
(03.08.15)
[Ch. 308-124H WAC s. 5]
poświadcza godziny zegarowe, jak wskazano w RCW 18.85.011 (5), con-
zgodne ze standardami zatwierdzania określonymi przez dyrektora
i ten rozdział;
(3) być oferowane przez komisję nieruchomości w Waszyngtonie
sion;
(4) Mieć minimum trzy godziny kursu lub
instrukcja dla ucznia. Godzina zegarowa to okres pięćdziesięciu
minuty faktycznej instrukcji;
(5) Podaj praktyczne informacje związane z praktyką
nieruchomości w jednym z następujących obszarów tematycznych dotyczących nieruchomości:
a) Programy nauczania określone przez wydział:
(i) Podstawy;
(ii) praktyki;
(A) Mieszkalne;
(B) Komercyjne;
(iii) zaawansowane praktyki;
(A) Mieszkalne;
(B) Komercyjne;
(iv) prawo nieruchomości;
(v) zaawansowane prawo nieruchomości;
(vi) Zarządzanie maklerskie;
(vii) Zarządzanie biznesowe;
(viii) podstawa programowa;
(A) Mieszkalne;
(B) Komercyjne;
(C) Zarządzanie majątkiem;
(b) Otwarte programy nauczania:
(i) aspekty prawne;
(ii) Opodatkowanie;
(iii) wycena;
(iv) Ocena nieruchomości i możliwości biznesowych;
(v) Zarządzanie i leasing nieruchomości;
(vi) budownictwo i zagospodarowanie terenu;
(vii) etyka i standardy postępowania;
(viii) praktyki związane z zamykaniem nieruchomości;
(ix) aktualne trendy i problemy;
(x) Zasady / podstawy;
(xi) finanse;
(xii) niebezpieczne odpady i inne kwestie środowiskowe;
(xiii) komercyjne;
(xiv) sprzedaż i marketing nieruchomości;
(xv) Rozwój instruktora;
(xvi) ochrona konsumentów;
(xvii) komunikacja międzykulturowa;
(xviii) Zaawansowane praktyki zarządzania;
(xix) Korzystanie z komputerów i / lub innych technologii jako
stosowane w praktyce obrotu nieruchomościami;
(6) Być pod nadzorem instruktora upoważnionego do
uczyć danego obszaru tematycznego, dla którego przynajmniej będzie dostępny
natychmiast odpowiadać na konkretne pytania uczniów
lub uzasadnione opóźnienie;
(7) Następujące rodzaje kursów nie zostaną zatwierdzone
dla godzin zegarowych:
(a) Mechaniczne umiejętności biurowe i biznesowe, takie jak klucz-
wejście na pokład, szybkie czytanie, poprawa pamięci, gramatyka,
i pisanie raportów;
(b) Znormalizowane programy komputerowe, takie jak word pro
cessing, e-mail, arkusze kalkulacyjne lub bazy danych; przykład: A.
kurs przy użyciu programu arkusza kalkulacyjnego do wykazania inwestycji
analiza byłaby do przyjęcia, ale kurs uczący, jak to zrobić
użycie arkusza kalkulacyjnego byłoby nie do przyjęcia;
(c) Kursy wprowadzające dla licencjobiorców, takie jak te
oferowane przez stowarzyszenia branżowe;
(d) Indywidualne i sprzedażowe kursy motywacyjne lub spotkania sprzedażowe
akcje posiadane w związku z ogólną działalnością licencjobiorcy;
(e) Kursy, które są zaprojektowane lub opracowane, aby służyć innym
zawody, chyba że każdy element programu nauczania i
Treść konkretnie pokazuje, w jaki sposób licencjobiorca nieruchomości może wykorzystać
lizować informacje w praktyce obrotu nieruchomościami;
(f) Finanse osobiste, etykieta lub typ motywacyjny
kursy;
(g) Kursy, które mają na celu promocję lub ofertę sprzedaży
określonych produktów lub usług dla licencjobiorców nieruchomości, takich jak
programy gwarancyjne, systemy baz danych klientów / klientów, oprogramowanie
programy ware lub inne urządzenia. Usługi lub produkty mogą być
oferowane poza godzinami otwarcia, takie jak przerwy czy obiad
czas. Papier firmowy, logo, nazwy firm lub inne podobne
same oznaczenia, na materiale kursu nie są uważane za
poruszający;
(h) Godziny zegarowe nie będą przyznawane za żaden czas trwania kursu
poświęcony na posiłki lub transport;
(8) Kursy trwające co najmniej trzydzieści godzin zegarowych, które są
przekazane do zatwierdzenia obejmują kompleksowe badanie
adres (y) i klucz (y) odpowiedzi nie mniej niż trzy pytania na
godzina zegarowa z minimum dziewięćdziesięcioma pytaniami i
wymóg zaliczenia na poziomie co najmniej 70 procent;
Klucze egzaminacyjne do pytań opisowych będą identyfikować materiał do
być sprawdzonym, a punkty przyznane za każde pytanie;
(9) Dołącz zatwierdzony podręcznik lub materiały instruktażowe
przez dyrektora, które powinny być dokładne i aktualne;
(10) Nie ma tytułu, który wprowadzałby opinię publiczną w błąd co do
tematyka kursu;
(11) Aplikacja kursu dostawcy powinna określać
celów nauczania i zademonstrować, jak są one powiązane
praktyka na rynku nieruchomości;
(12) Przedmioty o określonej podstawie programowej
spełniać wymagania WAC 308-124A-800;
(13) Tylko główni dostawcy mają zezwolenie na nauczanie
przewidziana podstawa programowa; i
(14) Dostawcy kursów oferujący podstawę programową w ramach a
kurs przekraczający trzy godziny zegarowe musi wyraźnie wskazywać w
wniosek o zatwierdzenie w przypadku, gdy podstawa programowa
na kursie.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-820, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-825
WAC 308-124H-825 Szkoła średnia
wniosek o zatwierdzenie treści kursu. (1) Zatwierdzony
szkoła może oferować kursy, z wyjątkiem kursów obowiązkowych,
które są obecnie zatwierdzone dla innego dostawcy usług edukacyjnych lub
twórca kursu zapewnił dostawcę dodatkowego kursu
wniosek o zatwierdzenie namiotu jest składany do wydziału;
(2) Wnioskodawca musi również przedstawić pisemne upoważnienie
przez pierwotnego dostawcę usług edukacyjnych / dewelopera zezwalającego na użycie
treści kursu przez kandydata;
(3) Certyfikat zatwierdzenia kursu zostanie przekazany do
podmiot prowadzący szkołę średnią;
(4) Kandydat musi podać numer zatwierdzenia kursu
wydane przez dział na wszystkich certyfikatach ukończenia kursu
cja;
(5) Zatwierdzenie kursu jest ważne tylko w terminach
zgoda pierwotnego dostawcy usług edukacyjnych / twórcy kursu; i
Strona 54
308-124H-830
Zatwierdzenie kursu, szkoły i instruktora
[Ch. 308-124H WAC s. 6]
(03.08.15)
(6) Wniosek o zatwierdzenie treści kursu u drugiego dostawcy
nie mogą być wykorzystywane w przypadku fundamentów stanu i nieruchomości
pośrednictwo, prawo nieruchomości, zaawansowane nieruchomości
prawo, zarządzanie biznesem, praktyka nieruchomości, zaawansowane
praktyki w zakresie nieruchomości lub kurs podstawowy.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041. WSR 14-16-054, § 308-124H-825,
złożone 29.07.14, skuteczne 29.08.14. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124H-825, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-830
WAC 308-124H-830 Edukacja na odległość
metody - zdefiniowane. W tym rozdziale nauczanie na odległość
Metoda dostawy kationu to taka, w której odbywa się dyspozycja
w salach lekcyjnych innych niż na żywo, instruktor i
uczeń znajduje się w fizycznie oddzielnych miejscach i jest interaktywny
metody instruktażowe, takie jak instrukcje wideo, com-
konferencje komputerowe, wideokonferencje, interaktywny dźwięk,
interaktywne oprogramowanie komputerowe, webcast, webinar lub internet
są używane instrukcje oparte.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-830, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-835
WAC 308-124H-835 Definicja interaktywna. (1) Jak używany
w tym rozdziale interaktywny oznacza strukturę kursu i
technologie promują aktywne zaangażowanie uczniów w
treść kursu, w tym możliwość:
(a) uzyskać dostęp do opcjonalnej zawartości lub ominąć ją, jeśli dotyczy;
(b) Prześlij pytania lub odpowiedz na pytania testowe i otrzymaj
bezpośrednia informacja zwrotna; i
(c) komunikuje się z instruktorem i / lub innym uczniem
wgniecenia natychmiast lub z uzasadnionym opóźnieniem.
(2) Instrukcje interaktywne wyraźnie wykluczają kursy
które zapewniają tylko bierne dostarczanie treści instruktażowych.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-835, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-840
WAC 308-124H-840 Edukacja na odległość
wymagane zatwierdzenie metody. Wnioskodawcy są zobowiązani do
z wnioskiem o każdą oddzielną dostawę kształcenia na odległość
każdą metodę, dla której proponują oferować zatwierdzone kursy
dla godzin zegarowych. Przy składaniu dostawy edukacji na odległość
Przy każdym zastosowaniu metody muszą być spełnione następujące minimalne kryteria
być dostarczone przez wnioskodawcę:
(1) Określ cele nauczania dla każdego kursu-
jednostki i jasno wykazać, że cele nauczania
obejmują przedmiot i jak odnoszą się one do praktyki
nieruchomości. Cele muszą być konkretne, aby zapewnić, że wszystko
treść jest odpowiednio opisana, aby zapewnić mistrzostwo;
(2) Zademonstruj, w jaki sposób zapewnione jest opanowanie materiału
przez:
(a) Podzielenie materiału na główne jednostki edukacyjne, każda
w tym dzieli materiał na moduły instruktażowe;
(b) Określenie celów nauczania dla każdej jednostki uczenia się
lub moduł instrukcji. Cele nauczania muszą być zgodne
wystarczająco uważne, aby zapewnić, że jeśli wszystkie cele zostaną osiągnięte,
opanowana zostanie cała treść kursu;
(c) Określenie obiektywnego, ilościowego kryterium dla
opanowanie stosowane w każdym celu nauczania i zapewniające strukturę
tured metoda uczenia się zaprojektowana, aby umożliwić uczniom osiągnięcie
każdy cel;
(3) Zademonstruj, że kurs zawiera te same
podobne treści informacyjne jak kurs, który by to zrobił
w przeciwnym razie kwalifikują się do wymaganej liczby godzin zegarowych
instrukcje w klasie i skąd dostawca będzie wiedział
że uczeń ukończył wymaganą liczbę godzin
godziny;
(4) Opisz spójne i regularne wydarzenia interaktywne
odpowiedni do metody dostawy. Elementy interaktywne
muszą być zaprojektowane tak, aby promować zaangażowanie uczniów w
proces uczenia się i musi bezpośrednio wspierać ucznia
osiągnięcie celów dydaktycznych kursu. Aplikacja-
cja musi identyfikować zdarzenia interaktywne zawarte w
kurs i określ, do czego przyczyniają się wydarzenia interaktywne
osiągnięcie określonych celów nauczania;
(5) Zademonstruj, w jaki sposób kurs zapewnia mechanizm
indywidualnych środków zaradczych w celu skorygowania wszelkich stwierdzonych braków
fied podczas procesu instruktażu i oceny;
(6) Regularnie mierz postępy ucznia
w kierunku spełnienia wymogu opanowania dla każdej nauki-
jednostka lub moduł. W przypadku instrukcji komputerowych
oprogramowanie kursu musi obejmować automatyczne wyłączanie po a
okres bezczynności;
(7) Wykazać, że są dostępni zatwierdzeni instruktorzy
odpowiadać na pytania dotyczące treści kursu w rozsądnym zakresie
w odpowiednim czasie i za pomocą rozsądnych środków, w tym kontaktu osobistego,
indywidualne i konferencyjne rozmowy telefoniczne, e-mail i faks;
(8) Zademonstruj, jak rozsądne zabezpieczenie będzie
postanowiliśmy upewnić się, że student, który otrzyma zaliczenie
kurs to student, który zapisał się i ukończył
kierunek. Zatwierdzona szkoła i uczeń muszą uzyskać certyfikat
na piśmie, że student ukończył kurs, oraz
wymagana liczba godzin zegarowych;
(9) Należy podać pełny opis sprzętu, oprogramowania
ware lub inna technologia, która ma być używana przez dostawcę i
potrzebne uczniowi do skutecznego zaangażowania się w przekaz
oraz ukończenie materiału szkoleniowego i ocena
dostępność i adekwatność sprzętu, oprogramowania lub
inne technologie do osiągnięcia instrukcji kursu-
roszczenia odszkodowawcze;
(10) Zapewnij sesję orientacyjną z instruktorem lub
stowarzyszony przedstawiciel zatwierdzonej szkoły. Mecha-
Muszą być wyraźnie wprowadzone mechanizmy, które umożliwią uczniom wczesny
orientacja na omówienie specyfiki kursu;
(11) Zademonstruj, w jaki sposób usługodawca określił liczbę
liczba godzin zegarowych wymaganych w ramach nauczania na odległość
ery wniosek o zatwierdzenie metody; i
(12) Zapewnij przy każdej realizacji nauczania na odległość
wniosek o zatwierdzenie metody kopię oceny kursu
Formularz. Dostawca musi zapewnić każdemu uczniowi
formularz oceny obowiązkowej i zachować wypełniony formularz w formacie
akta szkolne wymagane na mocy WAC 308-124H-895 (4).
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-840, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-845
WAC 308-124H-845 Edukacja na odległość
metody certyfikowane przez Stowarzyszenie Nieruchomości
Licencjobiorcy (ARELLO). Wnioskodawca, który promuje
vides dowody potwierdzające odbycie kształcenia na odległość
sposób realizacji jego kursu przez Stowarzyszenie
Urzędnicy zajmujący się licencją na nieruchomości (ARELLO) nie muszą
z wnioskiem o zatwierdzenie tego samego kształcenia na odległość
w przypadku dostarczania tego samego kursu w terminie
Strona 55
Zatwierdzenie kursu, szkoły i instruktora
308-124H-875
(03.08.15)
[Ch. 308-124H WAC s. 7]
stan Waszyngton zapewnił wymuszanie godzin zegarowych
mechanizm jest na swoim miejscu.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041. WSR 13-14-077, § 308-124H-845,
złożone 01.07.13, skuteczne 01.08.13. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124H-845, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-850
WAC 308-124H-850 Zmiany i aktualizacje w
zatwierdzone kursy. (1) Materiały szkoleniowe będą aktualizowane nr
później niż trzydzieści dni od daty wejścia w życie zmiany
federalne, stanowe lub lokalne ustawy lub zasady. Materiały szkoleniowe powinny
być również aktualizowane nie później niż trzydzieści dni po zmianach w pro
cedures lub inne zmiany w praktyce nieruchomości, które
wpływać na ważność lub dokładność materiału kursu lub
instrukcja.
(2) Zmiany instruktorów kursu mogą być dokonywane tylko wtedy, gdy
instruktorzy zastępcy są obecnie upoważnieni do nauczania
obszar tematyczny zgodnie z rozdziałem 308-124H WAC.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-850, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-855
Certyfikat WAC 308-124H-855 Oczywiście uzupełnij-
cji. Każda zatwierdzona szkoła wydaje świadectwo ukończenia kursu
ukończenie studentom, którzy pomyślnie ukończyli
wymagania dotyczące kursu. Certyfikat zawiera następujące informacje:
informacje:
(1) nazwisko ucznia;
(2) Nazwa szkoły i numer identyfikacyjny wydany przez
Wydział;
(3) Data rozpoczęcia i zakończenia kursu
data;
(4) Tytuł kursu;
(5) Godziny zegarowe dla kursu;
(6) podpis dyrektora szkoły;
(7) Numer identyfikacyjny kursu nadany przez wydział
ment;
(8) nazwisko i numer instruktora; i
(9) Ukończenie wymaganego egzaminu, jeśli dotyczy.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-855, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10.]
308-124H-860
WAC 308-124H-860 Kursy oferowane w ramach sympozjum
lub format konferencji. (1) Zatwierdzone szkoły oferujące
kursy w formacie sympozjum lub konferencji z dwoma lub
więcej modułów niezależnych instrukcji może wydawać certyfikaty
Oczywiście ukończenie kursu trwa mniej godzin zegarowych niż
zatwierdzone przez wydział po pierwotnym zatwierdzeniu kursu
podanie; i
(2) Uczniowie muszą zaliczyć co najmniej trzy godziny
godzin zajęć, aby otrzymać kredyt godzinowy.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-860, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-865
WAC 308-124H-865 Postępowanie dyscyplinarne - Procedura
dures - dochodzenie. (1) Departament ma
organ z urzędu lub na podstawie wniesionej do niego skargi
zbadać lub przeprowadzić audyt dowolnego kursu w celu ustalenia zgodności z
rozdział 18.85 RCW oraz zawarte w nim przepisy
rozdział.
(2) Reklamacje dotyczące zatwierdzonych kursów powinny być
sporządzone na piśmie do wydziału i zawierają następujące informacje
informacje w stosownych przypadkach:
(a) Nazwisko, adres i telefon skarżącego
numer;
(b) nazwa szkoły, adres i numer telefonu;
(c) nazwisko instruktora (-ów);
(d) Charakter skargi i stan faktyczny z wyszczególnieniem dat rozpatrzenia
taniec, termin zakończenia, data wystąpienia, imiona, adresy
i stanowiska urzędników szkolnych, z którymi się skontaktowano, oraz wszelkie inne osoby
istotne informacje;
(e) Wyjaśnienie, jakie wysiłki, jeśli w ogóle, zostały podjęte
podjęte w celu rozwiązania problemu ze szkołą; i
(f) Kopie odpowiednich dokumentów, publikacji i
reklamy.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-865, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-870
WAC 308-124H-870 Podstawy odmowy lub z-
wycofanie zatwierdzenia kursu. Zatwierdzenie kursu może zostać odrzucone
lub wycofane, jeśli instruktor lub jakikolwiek właściciel, administrator lub
stowarzyszony przedstawiciel szkoły lub organizatora kursów lub
deweloper:
(1) Złoży fałszywy lub niekompletny wniosek o kurs lub
wszelkie inne informacje wymagane do złożenia w wydziale-
ment;
(2) Zawiera w tytule wyrażenie „fundusze nieruchomości
tals, „zarządzanie pośrednictwem w obrocie nieruchomościami”, „prawo nieruchomości”,
„zaawansowane prawo nieruchomości”, „zarządzanie przedsiębiorstwem”, „real
praktyka nieruchomości ”i„ zaawansowana praktyka nieruchomości ”, jeśli
kurs nie został przedstawiony do zatwierdzenia godzin zegarowych
mrówka do WAC 308-124H-810;
(3) Jeśli tytuł kursu wprowadza odbiorców w błąd i / lub
licencjobiorców co do przedmiotu kursu;
(4) Jeśli materiały szkoleniowe nie zostaną zaktualizowane w ciągu trzydziestu dni
o dacie wejścia w życie zmiany statutu lub regulaminu;
(5) W przypadku niezgłoszenia treści kursu lub zmian merytorycznych
przekazane do działu do zatwierdzenia przed datą użytkowania
zmieniona treść kursu;
(6) Niespełnienie wymagań zawartych w WAC 308-
124H-820, 308-124H-825 i 308-124H-840;
(7) Jeżeli kurs lub ustalona podstawa programowa była
zatwierdzone przez błąd lub nieumyślność dyrektora.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041. WSR 14-16-054, § 308-124H-870,
złożone 29.07.14, skuteczne 29.08.14. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124H-870, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-875
WAC 308-124H-875 Procedura przesłuchania. Po zawiadomieniu
oczywiście zaprzeczenie, dezaprobata lub wycofanie się z kursu
zgody, osoba ma prawo do przesłuchania prowadzonego zgodnie z
taniec z Ustawą o postępowaniu administracyjnym, rozdz. 34.05
RCW oraz postanowienia WAC 308-124-305, 308-124-
310 i 308-124-315. Aby skorzystać z prawa do rozprawy
zgodnie z tą sekcją osoba musi zażądać przesłuchania w terminie
dwadzieścia dni po otrzymaniu zawiadomienia o odmowie, odrzuceniu,
lub cofnięcie zatwierdzenia kursu. Każda osoba pokrzywdzona przez
ostateczna decyzja dyrektora lub upoważnionego przedstawiciela
dyrektorowi przysługuje kontrola sądowa na podstawie przepisów
ustawy o postępowaniu administracyjnym, rozdział 34.05 RCW.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-875, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
Strona 56
308-124H-880
Zatwierdzenie kursu, szkoły i instruktora
[Ch. 308-124H WAC s. 8]
(03.08.15)
308-124H-880
WAC 308-124H-880 Szkoła i administracja szkolna-
wymagana aprobata Tor. (1) Szkoła i administrator szkoły
zatwierdzenie przez dział jest wymagane przed datą w dniu
które kursy są oferowane na zaliczenie godzinowe.
(2) Każdy wniosek o zatwierdzenie szkoły lub szkoły
Administrator należy zgłosić do działu w dniu
odpowiedni formularz zgłoszeniowy dostarczony przez dział.
Najnowszy formularz wniosku należy uzyskać z
dział przed złożeniem.
(3) Dyrektor lub osoba wyznaczona zaaprobuje lub odrzuci
wnioski na podstawie kryteriów ustalonych przez komisję
sion. Dyrektor lub osoba wyznaczona zatwierdza tylko pełne
aplikacje spełniające wymagania niniejszego rozdziału.
(4) Po zatwierdzeniu lub odrzuceniu wniosku wnioskodawca będzie taki
poinformowany na piśmie przez wydział. Powiadomienie o odrzuceniu
proval zawiera powody takiego stanu rzeczy.
(5) Żadna szkoła, dla której wymagana jest zgoda, nie może promować
zapisać kurs na zaliczenie godzinowe przed zatwierdzeniem
szkoła.
(6) Żadna szkoła nie może przyjąć instruktora, dla którego
wymagana jest zgoda do nadzorowania kursu przez godzinę zegarową
zaliczenie przed akceptacją instruktora.
(7) Żadna szkoła nie może wystawić uczniowi świadectwa dla
ukończenie zatwierdzonego kursu, chyba że taki kurs był
zatwierdzone przed pierwszym dniem szkolenia.
(8) Zatwierdzenie wygasa po dwóch latach od wejścia w życie
Data zatwierdzenia.
(9) Przesłane nazwy szkół, które są podobne do obecnych
zatwierdzone najemnie nie otrzymują zgody.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-880, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-885
WAC 308-124H-885 Proces ubiegania się o
szkoły zatwierdzone. (1) Jeśli nie ma zmian w
oryginalny wniosek o zatwierdzenie szkoły lub administratora szkoły
dla wcześniej zatwierdzonej szkoły lub administratora szkoły, rozszerzenie
szkoła lub administrator szkoły zostanie zatwierdzony po otrzymaniu
wniosku o odnowienie szkoły lub administratora szkoły oraz
wniesienie wymaganej opłaty.
(2) Jeśli nastąpią zmiany w pierwotnej szkole lub szkole
wniosek administratora o zatwierdzenie wcześniej zatwierdzonego
szkół lub administratorów szkół, aplikacja nie będzie
przetwarzane jako odnowienie i będzie wymagało ukończenia
wniosek o zatwierdzenie szkoły lub administratora szkoły i płatność
wymóg wymaganych opłat.
(3) Jeśli wniosek o przedłużenie szkoły lub administratora szkoły
lub wniosek o zgodę administratora szkoły lub szkoły
zostanie złożony co najmniej trzydzieści dni przed bieżącą szkołą
data wygaśnięcia, poprzednia szkoła lub administrator szkoły
zatwierdzenie pozostaje w mocy do czasu podjęcia działań mających na celu zatwierdzenie lub odrzucenie
zatwierdza wniosek jest podejmowany przez dyrektora.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-885, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10.]
308-124H-890
WAC 308-124H-890 Wniosek do szkoły
zatwierdzenie. Wniosek o zatwierdzenie szkoły powinien zawierać
następujące informacje poświadczone przez administrację szkoły:
trator, który będzie odpowiedzialny za administrowanie
szkoła:
(1) Pełna oficjalna nazwa szkoły, aktualny numer
numer telefonu, aktualny adres do korespondencji, administracja szkoły
adres siedziby i datę założenia;
(2) Forma własności szkoły, samodzielna
własność, spółka, spółka komandytowa lub korporacyjna
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik
statek;
(3) Jeśli szkoła jest korporacją lub filią
inna korporacja, aktualny dowód rejestracji w
Sekretarz stanu w Waszyngtonie wraz z nazwiskiem, adresem,
i numer telefonu zarejestrowanego agenta korporacji;
(4) Nazwisko administratora i dowód wcześniejszego
doświadczenie w administrowaniu placówkami edukacyjnymi,
kursy lub programy, wcześniejsze doświadczenie w administracji
prowadzenie działalności gospodarczej związanej z nieruchomościami lub administracją
doświadczenie zawodowe w zakresie nieruchomości;
(5) Publikacja wymagana zgodnie z WAC 308-124H-907
a opis kursu wymagany w ramach WAC 308-124H-
910.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-890, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-895
WAC 308-124H-895 Obowiązki administratora.
Każdy administrator szkoły jest odpowiedzialny za
biorąc pod uwagę:
(1) Upewnij się, że szkoła, kurs (y) i instruktor (y)
wszystkie są obecnie zatwierdzone przed oferowaniem kursów całodobowych;
(2) Upewnij się, że wszyscy instruktorzy są uprawnieni do nauczania w
odpowiednie obszary tematyczne;
(3) Podpisz i zweryfikuj wszystkie certyfikaty ukończenia kursu;
(4) Przechowuj wszystkie wymagane zapisy przez pięć lat, w tym
listy obecności, wymagane publikacje i ocena kursu
tions;
(5) Zapewnienie kompleksowych egzaminów;
(6) Zapewnij nadzór i wykaż się odpowiedzialnością
godność za postępowanie pracowników i powiązanych osób
ze szkołą;
(7) Okresowo przeglądaj kursy i doradzaj działowi
waluta treści zgodnie z wymaganiami;
(8) Zapewnienie każdemu uczniowi programu nauczania;
i
(9) Zapewnij każdemu uczniowi ocenę kursu
Formularz.
(10) Upewnij się, że daty ukończenia wszystkich kandydatów na brokerów
są niezwłocznie wprowadzane do bazy danych centrum testowego.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041. WSR 13-14-077, § 308-124H-895,
złożone 01.07.13, skuteczne 01.08.13. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124H-895, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-900
WAC 308-124H-900 Przedstawiciel stowarzyszony z
zatwierdzona szkoła - Zdefiniowane - Zadania i obowiązki opisane.
(1) Przedstawicielem stowarzyszonym zatwierdzonej szkoły jest
osoba fizyczna zatrudniona przez zatwierdzoną osobę lub z nią związana
szkoła handlu nieruchomościami i kto jest przez nią upoważniony
administrator do wykonywania następujących zadań i obowiązków:
(a) Prowadzenie sesji orientacyjnych dla uczniów;
(b) udzielają porad technicznych i / lub proceduralnych dotyczących
wymagania dotyczące kursu i działania programu;
(c) Przeprowadzać rutynowe lub okresowe audyty programów
ress; i
Strona 57
Zatwierdzenie kursu, szkoły i instruktora
308-124H-925
(03.08.15)
[Ch. 308-124H WAC s. 9]
(d) Wykonywanie innych zadań powierzonych przez zatwierdzoną szkołę
administratora, niewymagający interpretacji kursu
ekspertyza dotycząca namiotów lub przedmiotów.
(2) Odpowiedzialność za przedstawiciela stowarzyszonego w
wykonywanie zadań i obowiązków opisanych powyżej odpoczywa
z zatwierdzonym administratorem szkoły.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-900, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-905
WAC 308-124H-905 Zawiadomienie o działaniach władz
podmioty talowe lub komisje akredytujące. Kandydaci do szkoły
zatwierdzone szkoły przedstawiają wydziałowi pisemne
dziesięć szczegółów wszelkich nakazów zgody z Federal Trade Com-
misja lub inne jurysdykcje i wszelkie ostateczne działania, które
zostały wzięte przeciwko szkole, jej administratorowi, jej własnym
rządy, urzędnicy lub dyrektorzy jakichkolwiek agencji federalnych lub stanowych,
w tym sądy lub komisje akredytujące, w tym
szkoła posiada wiedzę i pisemnie informuje wydział
działań podjętych w celu usunięcia przywołanych braków. Dyrektorzy,
funkcjonariusze i właściciele poinformują administratora o wszelkich
takie działania podjęte przeciwko dyrektorom, urzędnikom lub właścicielom.
Kandydaci do szkół i zatwierdzone szkoły nie mogą celowo
unikaj zdobywania wiedzy o takich działaniach. Ostateczne działania będą
nie obejmują wykroczeń drogowych ani wyroków karnych.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-905, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-907
WAC 308-124H-907 Wymagana publikacja. Każdy
szkoła powinna mieć dostęp do przyszłych i zapisanych uczniów
wbija publikację zawierającą następujące informacje:
(1) Data publikacji;
(2) Nazwa i adres szkoły. Imię i nazwisko administratora
istrator i numer (y) telefonu do administracji szkoły
biura mieszkalne;
(3) Lista kursów, zgodnie z WAC 308-124H-910;
(4) Opis wszystkich wymagań wstępnych kursu;
(5) Polityka szkoły dotycząca:
(a) Procedura przyjęcia;
(b) przyczyny zwolnienia i warunki readmisji;
(c) Wymagania dotyczące obecności, urlopy, nieobecności, makijaż
praca i opieszałość;
(d) Standardy postępów wymagane od ucznia, w tym:
definiując system oceniania szkoły, min-
oceny imum uznane za zadowalające, a warunki dla
powrót dla studentów, których kierunek studiów jest między-
pęknięty;
(e) Polityka zwrotów opłat rejestracyjnych lub czesnego, rekord
opłata za pobranie lub wszelkie inne opłaty, w tym procedury
dent powinien zrezygnować z rejestracji przed lub po instruktażu
rozpoczęła się akcja.
(6) Oświadczenie, że: „Ta szkoła jest zatwierdzona w ramach
rozdział 18.85 RCW; zapytania dotyczące tego lub innych prawdziwych
szkoła osiedlowa może zostać skierowana do: Washington State Depart-
Program licencjonowania, Real Estate, PO Box 9015,
Olympia, Waszyngton 98507-9015 ”;
(7) Uzupełnienia datowane lub arkusze erraty, które należy zachować
dokładność informacji zawartych w publikacji, która powinna
wyraźnie wskazują, że takie informacje zastępują te, które
zaprzecza i / lub zastępuje w innym miejscu publikacji.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-907, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-910
WAC 308-124H-910 Opis szkolenia. Każdy
zatwierdzona szkoła powinna mieć możliwość dystrybucji w celu
spodziewanych i zapisanych studentów opis kursu zawiera:
następujące informacje:
(1) nazwa zatwierdzonej szkoły;
(2) Data (-y) i lokalizacja kursu;
(3) Tytuł kursu;
(4) cele edukacyjne kursu;
(5) Rodzaj nauczania (np. Zajęcia na żywo lub
edukacji zawodowej) w trakcie kursu i wymaganego czasu
do ukończenia;
(6) liczbę godzin zegarowych zatwierdzonych dla kursu,
lub oświadczenie, że wniosek o zatwierdzenie oczekuje na rozpatrzenie;
(7) nazwiska instruktorów, jeśli są dostępne;
(8) Sprzęt i materiały, które uczeń musi zapewnić
porównaj;
(9) Opłaty za kurs;
(10) Szczegółowe wymagania edukacyjne, o których mowa w rozdziale
18.85 RCW lub rozdział 308-124H WAC, które zostaną spełnione
o ukończeniu kursu student zostanie poinformowany,
że w przypadku kursów trwających trzydzieści godzin zegarowych lub więcej,
badanie szczegółowe jest dostępne i jest obowiązkowe, aby spełnić wymagania
wymagania RCW 18.85.101 i 18.85.111;
(11) Zasady anulowania; i
(12) Polityka zwrotu czesnego.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-910, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-915
WAC 308-124H-915 Certyfikat zatwierdzenia szkoły.
Po zatwierdzeniu szkole zostanie wydany certyfikat
zatwierdzenie zawierające nazwę szkoły, adres, dane identyfikacyjne
numer, data zatwierdzenia i nazwa administratora. Nie
szkoła przyjmie lub zmieni nazwę swojego
urzędu przed otrzymaniem nowego certyfikatu od
departament.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-915, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-920
WAC 308-124H-920 Postępowanie dyscyplinarne - Procedura
dures - dochodzenie. (1) Departament ma
authority, on its own motion or upon complaint made to it, to
investigate or audit any school to determine compliance with
chapter 18.85 RCW and with the rules and regulations of this
chapter.
(2) Complaints concerning approved schools should be
made in writing to the department.
(3) All approved schools shall be subject to periodic vis-
its by an official representative for the department who may
observe classroom and distance education activities, evaluate
course content, exams and instructor proficiency to ensure
that courses are being taught in accordance with the provi-
sions of this chapter.
[Statutory Authority: RCW 18.85.040 and 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-920, filed 3/1/10, effective 7/1/10.]
308-124H-925
WAC 308-124H-925 Grounds for denial or with-
drawal of school or school administrator approval.
Zgoda może zostać odmówiona lub cofnięta, jeśli instruktor lub jakikolwiek inny
właściciel, administrator lub zrzeszony przedstawiciel szkoły:
(1) Podjęto wobec niego jakiekolwiek postępowanie dyscyplinarne
licencja zawodowa w tej lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji;
Strona 58
308-124H-930
Zatwierdzenie kursu, szkoły i instruktora
[Ch. 308-124H WAC s. 10]
(03.08.15)
(2) sfałszował jakiekolwiek akta studenta lub zaświadczenie o godzinie
cates;
(3) sfałszował jakiekolwiek aplikacje lub inne informacje
wymagane przedłożenie do oddziału;
(4) usiłowano w jakikolwiek sposób odkryć lub przekazać
każdego kandydata na licencję, treść i / lub odpowiedź na dowolne
pytania egzaminacyjne na pozwolenie na zakup nieruchomości;
(5) Naruszył którykolwiek przepis w rozdziale 18.85 RCW lub
zasady ogłoszone na ich podstawie;
(6) Brak współpracy z działem przy jakichkolwiek
tigacja lub słuch;
(7) Został skazany za przestępstwo w poprzednim
ten years;
(8) Violated any of the provisions of any local, state, or
federal antidiscrimination law;
(9) Continued to teach or offer any real estate subject
matter whereby the interests of the public are endangered,
after the director, by order in writing, stated objections
thereto;
(10) Offered, sold, or awarded any clock hours without
requiring the student to successfully complete the clock hours
for which the course was approved;
(11) Accepted registration fees and not supplied the ser-
vice and/or failed to refund the fees within thirty days of not
supplying the service;
(12) Represented in any manner that the school is associ-
ated with a "college" or "university" unless it meets the stan-
dards and qualifications of and has been approved by the state
agency having jurisdiction;
(13) Represented that a school is recommended or
zatwierdzony przez stan Waszyngton lub departament,
pod warunkiem, że szkoła upoważniona do oferowania godzin zegarowych poniżej
ten rozdział może brzmieć: „Ta szkoła jest zatwierdzona na podstawie rozdz.
ter 18,85 RCW ”;
(14) Reklamowane, publikowane, drukowane lub rozpowszechniane fałszywie
lub wprowadzające w błąd informacje;
(15) Ogłoszono dostępność kredytu godzinowego dla a
kurs w jakikolwiek sposób bez umieszczania nazwy szkoły
zatwierdzony przez departament;
(16) Poprosiłem, bezpośrednio lub pośrednio, o informacje od
ubiegający się o pozwolenie na obrót nieruchomościami zgodnie z
w celu odkrycia treści wszelkich badań nieruchomości
i / lub odpowiedzi na pytania egzaminacyjne lub pytania;
(17) nie spełnił wymagań niniejszego rozdziału;
(18) Nie udało się przeprowadzić kursu zgodnego z
zatwierdzona treść kursu lub program nauczania;
(19) Wykorzystano zastępczego instruktora, który nie był
zatwierdzony do nauczania danego obszaru (ów) zgodnie z rozdziałem 308-
124H WAC.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-925, złożone 01.03.10, skuteczne 07.01.10.]
308-124H-930
WAC 308-124H-930 Procedura przesłuchania. Po zawiadomieniu
odrzucenia lub wystawienia zarzutów, osoba ma prawo do:
rozprawa prowadzona zgodnie z przepisami Administracyjnego
Ustawa o postępowaniu, rozdział 34.05 RCW oraz przepisy
WAC 308-124-305, 308-124-310 i 308-124-315. Ćwiczyć-
Aby skorzystać z prawa do wysłuchania na podstawie tej sekcji, osoba musi
zażądać przesłuchania w ciągu dwudziestu dni od otrzymania
powiadomienie o odrzuceniu lub zarzutach. Każda osoba pokrzywdzona przez
ostateczna decyzja dyrektora podlega kontroli sądowej
na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu administracyjnym,
rozdział 34.05 RCW.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-930, filed 3/1/10, effective 7/1/10.]
308-124H-935
WAC 308-124H-935 Record retention. (1) Each
school shall maintain for a minimum of five years each stu-
dent's record and each edition of a required publication;
(2) A "student record" shall include:
(a) The name, address, and telephone number of the
school;
(b) Full name, address, and telephone number of the stu-
dent;
(c) Beginning and ending dates of attendance and date of
registration agreement if the refund policy relates to the reg-
istration date;
(d) Clock hour courses completed and examination
results;
(e) Course evaluation form.
(3) Each school shall provide a copy of a student's record
to the student upon request.
[Statutory Authority: RCW 18.85.040 and 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-935, filed 3/1/10, effective 7/1/10.]
308-124H-940
WAC 308-124H-940 Zamknięcie szkoły / zmiana statusu.
(1) Szkoła opracowuje plany i podejmuje środki w celu ochrony
prawa obecnych i byłych studentów, jeśli wypadnie z działalności
ness.
(2) Z chwilą wygaśnięcia instrukcji lub wypowiedzenia
status zatwierdzony, szkoła niezwłocznie przekazuje
dział przesyłką poleconą lub osobiście:
(a) swoje świadectwo zatwierdzenia;
(b) Nazwisko, adres i numer telefonu osoby
kto będzie odpowiedzialny za ustalenia dotyczące zamknięcia;
(c) nazwisko, adres i numer telefonu ucznia,
nazwa kursu, pozostały czas zajęć
ukończyć kurs oraz całkowitą kwotę czesnego i opłat
opłacony przez studenta za kurs;
(d) Kopia pisemnego zawiadomienia, które należy przesłać pocztą
wszyscy zapisani studenci na kursy całodobowe, którzy nie ukończyli
ukończył obecny kurs z powodu zaprzestania nauki;
ogłoszenie powinno wyjaśniać procedury, których muszą przestrzegać uczniowie
aby uzyskać zwrot pieniędzy lub kontynuować naukę;
(e) Procedury wypłaty refundacji zapisanym
studenci, nie później niż w pełnej wysokości przysługującej im
niż trzydzieści dni od ostatniego dnia nauczania.
(3) Po zamknięciu szkoła zorganizuje osobę
zatwierdzone przez departament do przechowywania wymaganych zapisów
pod WAC 308-124H-935. Jeśli szkoła zostanie zamknięta bez
organizując zachowanie dokumentacji, departament może uzyskać
zapisy w celu ochrony byłych uczniów.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-940, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-945
WAC 308-124H-945 Wymagana zgoda instruktora.
(1) Przed przystąpieniem do programu wymagana jest zgoda instruktora z działu
data, w której kurs jest oferowany do zaliczenia na godziny zegarowe.
(2) Każdy wniosek o zatwierdzenie instruktora powinien być
złożone w wydziale na stosownym wniosku
formularz dostarczony przez dział.
Strona 59
Zatwierdzenie kursu, szkoły i instruktora
308-124H-980
(03.08.15)
[Ch. 308-124H WAC s. 11]
(3) Dyrektor lub osoba wyznaczona zaaprobuje lub odrzuci
aplikacje instruktorskie na podstawie kryteriów ustalonych przez
komisja.
(4) Dyrektor lub osoba wyznaczona zatwierdza tylko pełne
aplikacje spełniające wymagania niniejszego rozdziału.
(5) Po zatwierdzeniu lub odrzuceniu wniosku wnioskodawca będzie taki
poinformowany na piśmie przez wydział. Powiadomienie o odrzuceniu
proval zawiera powody takiego stanu rzeczy.
(6) Zatwierdzenie wygasa dwa lata od daty wejścia w życie
zatwierdzenia.
(7) Wnioskodawcy wskazują na formularzu wniosku
określony temat lub obszary tematyczne, które proponuje
uczyć.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-945, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-950
WAC 308-124H-950 Proces składania wniosku o
certyfikowani instruktorzy. (1) Jeśli nie ma zmian w
oryginalny wniosek o zatwierdzenie przez instruktora dla poprzedniej wersji
zatwierdzony instruktor, instruktor zostanie zatwierdzony
otrzymanie formularza wznowienia instruktora i opłacenie
wymagana opłata.
(2) Jeśli są zmiany w oryginalnym zatwierdzeniu instruktora
wniosek o wcześniej zatwierdzonego instruktora, wniosek
nie będzie przetwarzane jako odnowienie i będzie wymagało
złożenie wniosku o zatwierdzenie instruktora i opłacenie
wymagane opłaty.
(3) Jeśli wniosek o odnowienie instruktora lub instruktora
wniosek o zatwierdzenie zostanie złożony co najmniej trzydzieści dni przed
data wygaśnięcia aktualnego instruktora, poprzedniego instruktora
zatwierdzenie pozostaje w mocy do czasu podjęcia działań mających na celu zatwierdzenie lub odrzucenie
zatwierdza wniosek jest podejmowany przez dyrektora.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-950, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-955
WAC 308-124H-955 Certyfikat instruktora
zatwierdzenie. Po zatwierdzeniu instruktor powinien otrzymać certyfikat
certyfikat zatwierdzenia zawierający nazwisko instruktora, datę
zatwierdzenie, numer identyfikacyjny działu i temat
uwzględniać obszary tematyczne, do prowadzenia których instruktor jest upoważniony.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-955, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-960
WAC 308-124H-960 Kwalifikacje instruktorów.
Każdy instruktor powinien wykazać się kompetencjami opartymi na
wytyczne ustalone przez komisję w temacie
ter / temat, którego zamierzają nauczać i w którym mają kwalifikacje
techniki nauczania. Kwalifikacje instruktorskie w zakresie techniki
instrukcje powinny być potwierdzone przez jedną z następujących
ing:
(1) Sto pięćdziesiąt godzin zajęć jako instruktor
w ciągu dwóch lat poprzedzających przyjęcie na kursy dopuszczalne
do dyrektora;
(2) Posiadanie tytułu zawodowego, DREI,
ze Stowarzyszenia Edukatorów Nieruchomości (REEA);
(3) Pomyślne ukończenie szkolenia instruktorskiego
kurs zatwierdzony przez dyrektora na podstawie rekomendacji
prowizja i dwuletnie doświadczenie w branży nieruchomości
lub pokrewną dziedzinę w ciągu pięciu bezpośrednio poprzedzających lat
data złożenia wniosku;
(4) Licencjat lub stopień zaawansowany w edukacji i
albo dwuletnie doświadczenie w nauczaniu, albo dwuletnie doświadczenie w nauczaniu
na rynku nieruchomości lub w pokrewnej dziedzinie w ciągu ostatnich pięciu lat;
(5) Aktualne świadectwo pedagogiczne wydane przez uprawnionego
agencja rządowa. Instrukcja musiała znajdować się w pliku
dziedzina pokrewna do przedmiotu, o którego nauczanie złożył instruktor;
(6) Co najmniej dziewięćdziesiąt godzin zegarowych jako instruktor w rzeczywistości
majątek w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku;
(7) Dziewięćdziesiąt godzin jako instruktor w instytucji
studia wyższe w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku.
Instrukcja musiała być na polu pokrewnym temu, który
instruktor złożył wniosek o nauczanie;
(8) Wybór przez stowarzyszenie krajowe lub stanowe, którego
kryteria wyboru zostały zatwierdzone przez dyrektora.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-960, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-965
WAC 308-124H-965 Zmiany instruktorów. Zmiany
na kursie instruktorzy mogą być zatrudnieni tylko jako zastępcy
instruktorzy są obecnie uprawnieni do prowadzenia kursu -
mrówka do WAC 308-124H-525.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-965, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-970
WAC 308-124H-970 Wykładowcy gościnni - zdefiniowano. ZA
Ekspert (-ci) z danej dziedziny może być wykorzystywany jako wykładowca gościnny
pomagać zatwierdzonemu instruktorowi w prowadzeniu zatwierdzonego kursu.
Za nadzór nad kursem odpowiada uprawniony instruktor
zatwierdzony kurs. Wykładowcy gościnni nie mogą być wykorzystywani do
nie uwzględniać wymagań niniejszego rozdziału dotyczących zatwierdzenia instruktora.
Wykładowcy gościnni nie mogą przekraczać piętnastu minut
godzin na godzinę zegarową. Z wykładowców gościnnych można korzystać tylko wtedy, gdy
obecny jest zatwierdzony instruktor.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041. WSR 13-14-077, § 308-124H-970,
złożone 01.07.13, skuteczne 01.08.13. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124H-970, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-975
WAC 308-124H-975 Postępowanie dyscyplinarne - postępowanie
dures - dochodzenie. (1) Departament ma
organ, z urzędu lub na podstawie wniesionej do niego skargi, do
zbadać lub przeprowadzić audyt dowolnego instruktora w celu ustalenia zgodności
z rozdziałem 18.85 RCW oraz z przepisami i regulacjami
tego rozdziału.
(2) Skargi dotyczące zatwierdzonych instruktorów powinny
być sporządzone na piśmie do wydziału.
(3) Wszyscy zatwierdzeni instruktorzy podlegają okresowym
wizyty oficjalnego przedstawiciela działu, który
obserwuje zajęcia w klasie, ocenia treść kursu
i biegłość instruktora, aby zapewnić, że kursy są organizowane
nauczane zgodnie z określonymi przepisami.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-975, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
308-124H-980
WAC 308-124H-980 Podstawy odmowy lub z-
cofnięcie zgody instruktora. Zatwierdzenie może zostać odrzucone lub
wycofane, jeśli instruktor:
(1) Podjęto wobec niego jakiekolwiek postępowanie dyscyplinarne
licencja zawodowa w tej lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji;
(2) sfałszował jakiekolwiek akta studenta lub zaświadczenie o godzinie
cates;
Strona 60
308-124H-985
Zatwierdzenie kursu, szkoły i instruktora
[Ch. 308-124H WAC s. 12]
(03.08.15)
(3) sfałszował jakiekolwiek aplikacje lub inne informacje
wymagane przedłożenie do oddziału;
(4) usiłowano w jakikolwiek sposób odkryć lub przekazać
każdego kandydata na licencję, treść i / lub odpowiedź na dowolne
pytania egzaminacyjne na pozwolenie na zakup nieruchomości;
(5) Naruszył którykolwiek przepis w rozdziale 18.85 RCW lub
rules promulgated thereunder;
(6) Failed to cooperate with the department in any inves-
tigation or hearing;
(7) Has been convicted of a crime;
(8) Violated any of the provisions of any local, state, or
federal antidiscrimination law;
(9) Continued to teach or offer any real estate subject
matter whereby the interests of the public are endangered,
after the director, by order in writing, stated objections
thereto;
(10) Offered, sold, or awarded any clock hours without
requiring the student to successfully complete the clock hours
which the course was approved;
(11) Accepted registration fees and not supplied the ser-
vice or failed to refund the fees within thirty days of not sup-
plying the service;
(12) Represented in any manner that the school is associ-
ated with a "college" or "university" unless it meets the stan-
uprawnienia i kwalifikacje oraz zostały przez państwo zatwierdzone
agencja mająca jurysdykcję;
(13) Oświadczył, że szkoła jest zalecana lub
zatwierdzony przez stan Waszyngton lub departament,
pod warunkiem, że szkoła upoważniona do oferowania godzin zegarowych poniżej
ten rozdział może brzmieć: „Ta szkoła jest zatwierdzona na podstawie rozdz.
ter 18,85 RCW ”;
(14) Reklamowane, publikowane, drukowane lub rozpowszechniane fałszywie
lub wprowadzające w błąd informacje;
(15) Poprosiłem, bezpośrednio lub pośrednio, o informacje od
ubiegający się o pozwolenie na obrót nieruchomościami zgodnie z
w celu odkrycia treści wszelkich badań nieruchomości
i / lub odpowiedzi na pytania egzaminacyjne lub pytania;
(16) nie spełnił wymagań niniejszego rozdziału;
(17) Nie udało się przeprowadzić kursu zgodnego z
zatwierdzona treść kursu lub program nauczania.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-980, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10.]
308-124H-985
WAC 308-124H-985 Procedura przesłuchania. Po zawiadomieniu
odrzucenia lub wystawienia zarzutów, osoba ma prawo do:
rozprawa prowadzona zgodnie z przepisami Administracyjnego
Ustawa o postępowaniu, rozdział 34.05 RCW oraz przepisy
WAC 308-124-305, 308-124-310 i 308-124-315. Do
skorzystać z prawa do wysłuchania na podstawie niniejszego działu, osoby
musi zażądać przesłuchania w ciągu dwudziestu dni od otrzymania
powiadomienie o odrzuceniu lub zarzutach. Każda osoba pokrzywdzona przez
ostateczna decyzja dyrektora podlega kontroli sądowej
na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu administracyjnym,
rozdział 34.05 RCW.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i 18.85.041. WSR 10-06-078, §
308-124H-985, złożone 01.03.10, skuteczne 7.01.10.]
308-124H-990
WAC 308-124H-990 Kurs nieruchomości, szkoła i
opłaty za zatwierdzenie instruktora. (1) Obowiązują następujące opłaty
opłata za wnioski o zatwierdzenie kursów z zakresu nieruchomości,
szkoły i instruktorzy. Towarzyszy mu opłata za wniosek
każdej aplikacji. Zatwierdzenie dla szkół i instruktorów, jeżeli
udzielone, wynosi dwa lata od daty zatwierdzenia.
Dopuszczenie do zajęć, z wyjątkiem kursu podstawowego, jeśli zostało przyznane,
wynosi cztery lata od daty zatwierdzenia. Aplikacje
przesłane i odrzucone mogą zostać przesłane ponownie bez dodatkowych
opłata umowna.
(2) Wniosek o zatwierdzenie treści kursu - opłata w wysokości
pięć dolarów za godzinę kredytową, z minimalną
opłata w wysokości pięćdziesięciu dolarów za kurs podstawowy. Opłata w wysokości dziesięciu dolarów
oferowany kredyt na godzinę zegarową, przy czym minimum jeden kredyt
sto dolarów za kurs inny niż kurs podstawowy. Z wyjątkiem,
opłata za wniosek o zatwierdzenie kursu sześćdziesięciogodzinnego
w przypadku podstaw nieruchomości - trzysta dolarów.
(3) Wniosek o zatwierdzenie szkoły - opłata w wysokości dwóch setek
pogrzebał pięćdziesiąt dolarów.
(4) Wniosek o zatwierdzenie instruktora:
(a) Zgoda na prowadzenie określonego kursu przy jednej okazji -
Opłata w wysokości pięćdziesięciu dolarów;
(b) Zgoda na prowadzenie zajęć z dowolnej liczby przedmiotów
w momencie składania pierwszego wniosku - opłata w wysokości siedemdziesięciu pięciu dolarów.
Zatwierdzenie trwa dwa lata od daty zatwierdzenia;
(c) Zezwolenie na nauczanie dodatkowych przedmiotów nie
żądane w momencie złożenia pierwszego wniosku lub przedłużenia - opłata w wysokości
dwadzieścia pięć dolarów za każdą aplikację do nauczania dodatkowych
obszary podlegające). Zatwierdzenie, jeśli zostanie przyznane, będzie obowiązywać na pozostałą część
dwuletniego okresu zatwierdzenia. Wnioski składane w ramach
(a), (b) i (c) tej sekcji i odrzucone mogą zostać ponownie
montowane bez dodatkowych opłat.
[Organ statutowy: RCW 18.85.041. WSR 14-16-054, § 308-124H-990,
złożone 29.07.14, skuteczne 29.08.14. Organ ustawowy: RCW 18.85.040 i
18.85.041. WSR 10-06-078, § 308-124H-990, złożone 01.03.10, skuteczne 7/1/10.]
Strona 61
(12.04.11)
[Ch. 308-124I WAC s. 1]
Rozdział 308-124 I.
Rozdział 308-124I WAC
NIERUCHOMOŚĆ - PROCEDURY AUDYTU / WYJAŚNIENIA
WAC
308-124I-010
Cel, powód.
308-124I-020
Ewidencjonowanie.
308-124I-030
Oświadczenia i wyjaśnienia licencjobiorcy.
308-124I-040
Przegląd skarg dotyczących nieprofesjonalnego zachowania.
308-124I-050
Audyty.
308-124I-060
Dochodzenia.
308-124I-010
WAC 308-124I-010 Cel. (1) Dyrektor reguluje
opóźnia praktykę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami dla bezpieczeństwa
konsumentów. Kupno i sprzedaż nieruchomości to często
największe transakcje finansowe w życiu konsumenta.
(2) Licencja w zakresie nieruchomości jest przywilejem przyznanym przez państwo
osobom spełniającym wymagania licencyjne, utrzymującym
wymagane zapisy i zgodność ze wszystkimi przepisami dotyczącymi
praktyka nieruchomości, w tym współpraca z
audyt / badanie działalności licencjobiorcy w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
ities.
(3) Standardowa praktyka licencjobiorców nieruchomości to
pełnomocnika przy kończeniu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
dokumenty transakcyjne dla konsumentów.
(4) Reżyser stosuje dwie podstawowe metody egzekwowania
w zakresie praktyki pośrednictwa w obrocie nieruchomościami:
(a) Audyty; i
(b) Dochodzenia.
(5) Zasady te mają na celu promowanie wydajności w
prowadzenie audytów i dochodzeń oraz wydawanie licencjobiorców
powiadomienie o tym, czego się od nich wymaga w odniesieniu do audytów,
dochodzeń i przygotowywanie dokumentacji dla wydziału.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.041 i 18.85.361. WSR 11-09-017, §
308-124I-010, złożone 12.04.11, skuteczne 13.05.11.]
308-124I-020
WAC 308-124I-020 Prowadzenie dokumentacji. (1) Licencjobiorcy są
wymagane do tworzenia i prowadzenia ewidencji ich nieruchomości
działalność maklerska do celów regulacyjnych niniejszego rozdziału.
(2) Licencjobiorca musi prowadzić dokumentację oraz
udostępnione dyrektorowi na trzy lata od zakończenia
o świadczenie powiązanych usług lub transakcji.
(3) Licencjobiorcy nie interesują się prywatnością zapisów, które posiadają
są zobowiązane do utrzymania na mocy ustawy lub reguły.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.041 i 18.85.361. WSR 11-09-017, §
308-124I-020, złożone 12.04.11, skuteczne 13.05.11.]
308-124I-030
WAC 308-124I-030 Oświadczenia licencjobiorcy i wyjaśnienia-
narody. (1) W trakcie dochodzenia lub audytu,
licencjobiorcy mogą być zobowiązani do złożenia pisemnych oświadczeń,
i / lub wyjaśnienia.
(2) Prośba o pisemne oświadczenie lub wyjaśnienie może
być wydawane wyłącznie przez upoważnionego przedstawiciela dyrektora,
takich jak badacz, audytor, personel programu lub inna osoba wyznaczona
z domu.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.041 i 18.85.361. WSR 11-09-017, §
308-124I-030, złożone 12.04.11, skuteczne 13.05.11.]
308-124I-040
WAC 308-124I-040 Rozpatrzenie skarg niepro-
profesjonalne postępowanie. (1) Reklamacje są rozpatrywane w celu ustalenia
jeśli zarzuty zawarte w skardze opisują pozorną altówkę
prawa, którymi zarządza departament. Personel może
w celu ustalenia faktów
czy skarga jest prawdopodobnie zasadna. Nawet jeśli skarga
zostanie uznany za merytoryczny, departament może odmówić
zbadać to z powodów takich jak waga domniemanego
naruszenie lub zasoby i priorytety działu.
(2) Skargi zainicjowane przez departament będą kierowane
sekcja dochodzeń lub kontroli. Jeśli reklamacja zostanie uznana
aby zasługiwać na dalszą analizę, zostanie przydzielona badaczowi
lub audytora.
(3) W trakcie dochodzenia lub audytu, jeżeli
audytor lub badacz wydziału odkrywa dowody
dodatkowe naruszenia poza zarzutami reklamacji,
biegły rewident lub badacz mogą przeprowadzić dochodzenie i zażądać
zapisy i szczegółowe wyjaśnienia od licencjobiorcy dotyczące
te dodatkowe naruszenia.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.041 i 18.85.361. WSR 11-09-017, §
308-124I-040, złożone 12.04.11, skuteczne 13.05.11.]
308-124I-050
Audyty WAC 308-124I-050. (1) Firmy zajmujące się nieruchomościami są
podlega rutynowym audytom. Planowane są rutynowe audyty
mniej więcej co trzy lata.
(2) Audyty będą przeprowadzane w miejscu rzeczywistym
firma posiada licencję na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
placówce lub placówce wybranej przez wydział.
(3) Wszystkie wnioski o udostępnienie akt będą wydawane przez upoważnioną
wyszkolony przedstawiciel dyrektora, taki jak biegli rewidenci,
aligatorów, pracowników programu lub innych wyznaczonych osób.
(4) Audyt można rozpocząć w dowolnym momencie na podstawie
wyniki poprzedniego audytu lub skargi.
(5) Audyty nie są planowane, ale zwykle się je przeprowadza
w godzinach od 8:00 do 17:30, poniedziałek
do piątku z wyłączeniem świąt państwowych. Audytor nie może
przymusowo wejść do licencjonowanej lokalizacji firmy, chyba że
nied przez organy ścigania na podstawie ważnego przeszukania
nakaz. Licencjobiorcom zaleca się odmowę udzielenia dostępu
może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego na podstawie rozdziałów 18.85 i
18.235 RCW.
(6) Audytor może pojawić się w licencjonowanym miejscu prowadzenia działalności
bez zapowiedzi, w godzinach opisanych powyżej. ZA
od licencjobiorcy może być wówczas wymagane przedstawienie audytorowi
wszystkie zapisy, do przechowywania których licencjobiorca jest zobowiązany na mocy statutu i
zasady dotyczące licencjobiorców. Licencjobiorcy są informowani o odmowie
zezwolenie na dostęp może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego na podstawie rozdz.
ters 18,85 i 18,235 RCW.
(7) Departament może nie pobierać opłat za
audytów licencjobiorcy. Koszty audytu mogą zostać obciążone
licencjobiorca zgodnie z RCW 18.235.110 (2), gdy
Mentem przeprowadził audyt na podstawie skargi, naruszenia mają
Strona 62
308-124I-060
Nieruchomości - procedury audytu / dochodzenia
[Ch. 308-124I WAC s. 2]
(12.04.11)
zostały znalezione, a dyrektor wydał zarządzenie nakładające jakiekolwiek
sankcji opisanych w RCW 18.235.110 (1).
(8) Audytor i licencjobiorca mogą wspólnie uzgodnić
zakończyć lub kontynuować audyt poza limitem czasu i daty
tions.
[Organ ustawowy: RCW 18.85.041 i 18.85.361. WSR 11-09-017, §
308-124I-050, złożone 12.04.11, skuteczne 13.05.11.]
308-124I-060
WAC 308-124I-060 Badania. (1) Wszystkie wnioski o
rekordy będą wydawane przez upoważnionego przedstawiciela
dyrektor, taki jak audytorzy, badacze, pracownicy programu lub
inna osoba wyznaczona.
(2) Wnioski o zapisy, dokumenty lub szczegółowe wyjaśnienia
uwagi powinny mieć formę pisemną, pocztą tradycyjną, faksem, elektronicznie
pocztą lub osobiście w wyniku dochodzenia.
(3) Badacz nie zażąda dokumentów ani wyjaśnień
narody przez telefon, chyba że zostanie spełniony telefoniczny wniosek
na żądanie na piśmie. W przypadku wniosku o udostępnienie akt lub
dokumenty, licencjobiorca nie zostanie obciążony kosztami braku współpracy
z wydziałem, chyba że badacz dokonał zgłoszenia
pisemny wniosek o zapisy lub dokumenty, którymi jest licencjobiorca
jest zobowiązany do prowadzenia i opisał ewidencje lub dokumenty
wystarczająco szczegółowo, aby powiadomić licencjobiorcę o czym
poszukiwane są akta lub dokumenty.
(4) Badacz może sprawdzić licencję licencjobiorcy
lokalizacja firmy i zapisy bez nakazu zgodnie z
dochodzenie zatwierdzone lub zlecone przez dyrektora lub projektanta
ignee w godzinach od 8:00 do 17:30, w poniedziałek
do piątku z wyłączeniem świąt państwowych lub w godzinach
spotkania uzgodnionego z licencjobiorcą. Licencjobiorcy są
poinformował, że odmowa udzielenia dostępu może skutkować
działania plinarne w ramach rozdziałów 18.85 i 18.235 RCW. Na
badacz nie może na siłę wkroczyć do licencjonowanego miejsca prowadzenia działalności
o ile nie towarzyszy temu personel ścigania
na podstawie ważnego nakazu przeszukania.

Źródło: wikipedia, google.