Zagadnienia zawarte w katastrze i obszernemu pojęciu Gospodarki Nieruchomościami.

 

Kataster Nieruchomości (EGiB-Ewidencja Gruntów i Budynków) – system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie w sposób jednolity dla danego kraju informacje o gruntach, budynkach, lokalach, ich właścicielach oraz innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami i lokalami.

Organem właściwym w sprawach EGiB jest Starosta. Prowadzenie EGiB może być powierzone wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi.

Gospodarka Nieruchomościami – to zespół określonych działań podejmowanych przez organy administracji publicznej prowadzących do uzyskania prawidłowego i optymalnego stanu dotyczącego różnych rodzajów nieruchomości na obszarze objętym kompetencją czynności tych organów i pozostających w zgodzie z przepisami prawa.

Nieruchomości – części powierzchni ziemskiej stanowiącą odrębny przedmiot wartości, a także budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot wartości.

Rodzaje nieruchomości:

- nieruchomości gruntowe

- nieruchomości budynkowe

- nieruchomości lokalowe

Nieruchomość gruntowa – najczęściej występujący rodzaj nieruchomości, wszystko co trwale z gruntem związane jest własnością właściciela gruntu np. budynki, nasadzenia są częścią składową nieruchomości gruntowej.

Nieruchomość budynkowa – budynek wybudowany na gruncie oddany w użytkowanie wieczyste, jest on własnością użytkownika wieczystego. Gdy prawo użytkowania wieczystego wygasa budynek przestaje być nieruchomością gruntową i staje się częścią składową nieruchomości gruntowej.

Nieruchomość lokalowa – nieruchomość, która została wyodrębniona z nieruchomości gruntowej lub budynkowej w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu.