Hipoteka przymusowa: co warto o niej wiedzieć?

Hipoteka to prawo rzeczowe, które może zostać ustanowione na nieruchomości, użytkowaniu wieczystym, spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu oraz innej hipotece. Hipoteka przymusowa jest z kolei określeniem takiego rodzaju hipoteki, w przypadku której uzyskanie zgody właściciela nie jest wymagane. W jakich przypadkach takie rozwiązanie może być wykorzystane?
Hipoteka przymusowa to problem dotyczący tych osób, które stały się czyimiś dłużnikami. W ich przypadku wpisanie nieruchomości do księgi wieczystej nie wymaga ani ich zgody, ani żadnego oświadczenia. O ile zgoda taka jest wymagana w przypadku hipoteki umownej, tak w przypadku hipoteki przymusowej rolę tytułu wykonawczego spełnia tytuł egzekucyjny (czyli decyzja administracyjna, postanowienie prokuratora lub wyrok sądu). Samo wpisanie nieruchomości (najbardziej atrakcyjnej dla wierzyciela) do księgi wieczystej nie musi oznaczać początku postępowania egzekucyjnego. Aby rozpocząć takie postępowanie, wierzyciel musi złożyć odrębny wniosek, a to oznacza kolejną sprawę. Jakie są zatem konsekwencje dla dłużnika? Przede wszystkim hipoteka przymusowa staje się dla niego poważną przeszkodą w sprzedaży nieruchomości. A jak wykreślić taką hipotekę z księgi wieczystej? By tak się stało, niezbędna jest zgoda wierzyciela, którą można uzyskać w chwili, gdy dług zostanie uregulowany.

Kredyt hipoteczny